Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VÊ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, tăng cường việc khai thác, huy động nguồn lực từ tài sản công; hạn chế thất thoát, lãng phí, nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công:

a. Chủ động quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm và phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.

b. Kê khai, đăng nhập thông tin về tài sản công đầy đủ, kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo đó, các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công chuyên ngành có trách nhiệm bảo đảm kết nối được với thông tin về tài sản công.

2. Về việc quản lý, sử dụng xe ô tô và định mức sử dụng tài sản chuyên dùng:

a. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi tham mưu đề xuất việc mua sắm, điều chuyển, thanh lý xe ô tô phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo hiệu quả trong sử dụng và tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện thanh lý xe ô tô đối với xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý việc bán thanh lý phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng bán chỉ định trực tiếp.

b. Việc chuyển đổi xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe chuyên dùng đối với loại xe phù hợp với chủng loại theo tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng do UBND tỉnh ban hành; các cơ quan, đơn vị tự rà soát số lượng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý, gửi thông tin đến Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định nhằm góp phần sử dụng hiệu quả xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị.

c. Triển khai và ban hành Quy chế quản lý sử dụng máy móc, thiết bị và xe ô tô tại đơn vị theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để có căn cứ thực hiện việc mua sắm theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập:

a. Đẩy nhanh tiến độ xác nhận đơn vị đủ điều kiện và xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/02/2017.

b. Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý rà soát, thực hiện thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh liên kết... không đúng quy định của pháp luật, nộp vào ngân sách nhà nước.

c. Các đơn vị đã được UBND tỉnh quyết định giao tài sản nhà nước theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, nếu có nhu cầu sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích liên doanh, liên kết, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án sử dụng tài sản nhà nước để liên doanh, liên kết, báo cáo cơ quan chủ quản xem xét tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện liên doanh, liên kết. Thực hiện kê khai, báo cáo và gửi hồ sơ thông tin tài sản nhà nước sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết để đăng nhập vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước của Bộ Tài chính.

d. Thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê xác định và thông báo công khai giá cho thuê tài sản nhà nước trên trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính theo Công văn số 6661/BTC-QLGCS ngày 18/5/2016 của Bộ Tài chính.

đ. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện nội dung tại điểm a và b nêu trên vào báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016, gửi Sở Tài chính trước ngày 28/2/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước khi báo cáo Bộ Tài chính.

4. Đối với việc quản lý, sử dụng, xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc:

a. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, khi lập dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, tiến hành lấy ý kiến Sở Tài chính (đối với các cơ quan thuộc cấp tỉnh), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã) trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt về định mức diện tích trụ sở làm việc, bao gồm: diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật, bộ phận phụ trợ và phục vụ, diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù.

b. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố căn cứ biên chế, hợp đồng làm việc không có thời hạn, chức danh được duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quy định tại các Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 và số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về sự phù hợp của diện tích trụ sở làm việc với tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật, bộ phận phụ trợ và phục vụ, diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, đơn vị.

c. Các cơ quan, đơn vị được cho phép đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải báo cáo việc bàn giao trụ sở cũ (nếu có) cho Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Nghiêm cấm việc giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng vào mục đích cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý).

d. Chấm dứt việc sử dụng mặt bằng, phòng làm việc để cho thuê kinh doanh dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Đối với các đơn vị đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho thuê tài sản trên đất phải hoàn thành phương án tài chính cho thuê tài sản, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

5. Về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước:

a. Các cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất; phương án di dời theo quy định tại các Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 và số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Về mua sắm tập trung:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc mua sắm tài sản tập trung theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 và số 3961/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

7. Tổ chức thực hiện:

a. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đề xuất phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai theo lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị của doanh nghiệp khi cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi tài sản, nhất là xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng; thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

- Tổng hợp kết quả phê duyệt phương án di dời, phương án sắp xếp lại nhà đất gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b. Sở Xây dựng:

Tổ chức thống kê, rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các nội dung còn tồn đọng chưa xử lý (nếu có) đối với giai đoạn từ năm 2007 - 2016, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/02/2017 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

c. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; đánh giá tác động môi trường một cách nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ quá trình khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về môi trường và hiệu quả xã hội theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất chính sách cho thuê đất theo hướng khuyến khích doanh nghiệp, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung các phương pháp dòng tiền chiết khấu (thu nhập, chiết trừ, thặng dư) và điều kiện áp dụng cụ thể khi xác định giá đất, bảo đảm nguyên tắc giá đất được xác định phù hợp với thị trường.

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, khai thác, sử dụng.

d. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại các Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 và số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt dự án, thiết kế đầu tư xây dựng, hoặc cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc. Lấy ý kiến Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (theo phân cấp quản lý trụ sở thuộc phạm vi quản lý) về định mức diện tích trụ sở làm việc trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa, chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về góp vốn bằng đất thuê của nhà nước và tài sản gắn liền với đất thuê để xác định đầy đủ giá trị quyền thuê đất, tài sản theo thị trường; trường hợp thành lập pháp nhân mới thì pháp nhân mới chỉ được nhà nước cho thuê đất trong thời gian góp vốn. Thực hiện đấu thầu lựa chọn đối tác để góp vốn liên doanh, liên kết đối với doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản.

đ. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài nguyên của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật.

e. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo Thanh tra huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị và các xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các sai phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị dự toán; kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

g. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh:

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23