Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/QĐ-BKHCN năm 2012 phê duyệt Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 57/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/8/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ đề xuất của các địa phương về hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thư ký, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chánh văn phòng Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, SHTT.

KT.BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2012-2013
(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Dự án Trung ương quản lý

TT

Tên Dự án

Mã hiệu

Tóm tắt mục tiêu/yêu cầu

Tóm tắt nội dung

Sản phẩm dự kiến

1

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm của các tỉnh sau đây:

- “Vân Đồn” dùng cho sản phẩm sá sùng của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

- “Ninh Bình” dùng cho sản phẩm dê núi của tỉnh Ninh Bình.

CT68/BS

2012-2013/

TW-01

- Xây dựng Hồ sơ chi tiết (có cơ sở khoa học và thực tiễn) đăng ký chủ trì thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý;

- Góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý tương ứng với sản phẩm theo yêu cầu;

- Làm thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

- Báo cáo đưa ra được đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý và làm cơ sở cho việc quản lý chỉ dẫn địa lý;

- Chỉ dẫn địa lý được đăng bạ;

- Đưa ra mô hình thực tiễn về xây dựng chỉ dẫn địa lý cho loại sản phẩm tương ứng để có thể nhân rộng.

2

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong Tiên Yên” của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

CT68/BS

2012-2013/

TW-02

- Đề xuất nội dung (đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn), phương án tổ chức quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận;

- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

- Đề xuất nội dung, quy trình, biện pháp tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế.

- Nhãn hiệu chứng nhận được cấp văn bằng bảo hộ;

- Quy trình, biện pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận được vận hành trên thực tế;

- Mô hình thực tiễn về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm cùng loại.

II. Dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý

TT

Tên Dự án

Mã hiệu

Tóm tắt mục tiêu/yêu cầu

Tóm tắt nội dung

Sản phẩm dự kiến

1

Xây dựng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh” dùng cho sản phẩm sâm của 02 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum

CT68/BS

2012-2013/

ĐP-01

- Xây dựng Hồ sơ chi tiết (có cơ sở khoa học và thực tiễn) đăng ký chủ trì thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý;

- Góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý tương ứng với sản phẩm theo yêu cầu;

- Làm thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

- Báo cáo đưa ra được đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý và làm cơ sở cho việc quản lý chỉ dẫn địa lý;

- Chỉ dẫn địa lý được đăng bạ;

- Đưa ra mô hình thực tiễn về xây dựng chỉ dẫn địa lý cho loại sản phẩm tương ứng để có thể nhân rộng.

2

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm sau đây:

- “Dừa sáp Hòa Tân” dùng cho sản phẩm dừa sáp của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh;

- “Châu Điền” dùng cho sản phẩm gạo đặc sản hữu cơ của huyện Châu Điền, tỉnh Trà Vinh.

CT68

/2012-2013 /ĐP-02

- Đề xuất nội dung (đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn), phương án tổ chức quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận;

- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

- Đề xuất nội dung, quy trình, biện pháp tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế.

- Nhãn hiệu chứng nhận được cấp văn bằng bảo hộ;

- Quy trình, biện pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận được vận hành trên thực tế;

- Mô hình thực tiễn về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm cùng loại.

3

Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Non Nước” dùng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đá của làng đá Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

CT68

/2012-2013 /ĐP-03

- Quản lý và phát triển hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ;

- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

- Đề xuất nội dung, quy trình, biện pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế.

- Quy trình, biện pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận được vận hành trên thực tế;

- Mô hình thực tiễn về quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm cùng loại.

4

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của các tỉnh sau đây:

- "Hoa hòe Thái Thụy" dùng cho sản phẩm hoa hòe của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- "Tỏi Thái Thụy" dùng cho sản phẩm tỏi của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

- “Chả cá Thanh Khê” dùng cho sản phẩm chả cá của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

- “Ninh Vân” dùng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghề từ đá của xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

CT68

/2012-2013 /ĐP-04

- Đề xuất nội dung (đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn), phương án tổ chức quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể;

- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

- Đề xuất quy trình, biện pháp tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể;

- Tổ chức thực hiện theo mô hình đề xuất.

- Nhãn hiệu tập thể được cấp văn bằng bảo hộ;

- Báo cáo (có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn) tình hình tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể;

- Nhãn hiệu được quản lý trên thực tế;

- Đưa ra mô hình thực tiễn về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệp tập thể.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/QĐ-BKHCN năm 2012 phê duyệt Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98