Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/QĐ-BTC phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành trong năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 99/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ THI HÀNH TRONG NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành trong năm 2013 (Kèm theo).

Đối với văn bản không thuộc Danh mục này, các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi lĩnh vực quản lý được giao có trách nhiệm tổ chức việc theo dõi, kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành theo quy định chung của pháp luật.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá thi hành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật tại các số thứ tự 3,4,5 thuộc Danh mục để trình Bộ trước khi triển khai kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

Điều 3. Giao Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá thi hành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật tại số thứ tự 01 thuộc Danh mục để trình Bộ trước khi triển khai kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

Điều 4. Giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá thi hành đối với văn bản quy phạm pháp luật tại số thứ tự 02 thuộc Danh mục để trình Bộ trước khi triển khai kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ THI HÀNH TRONG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2013)

TT

Tên văn bản thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian báo cáo kết quả kiểm tra

1.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn

Tổng cục thuế

Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế

Quý III/2013

Tháng 11/2013

2.

Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế

Quý II, III/2013

Tháng 11/2013

3.

Thông tư số 211/2009/TT-BTC quy định đấu thầu hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý nhà nước.

Vụ Pháp chế

Tổng cục Dự trữ, Cục QLCS

Quý III/2013

Tháng 10/2013

4.

Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Vụ Pháp chế

Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ CĐKT&KT và các đơn vị ngoài Bộ Tài chính có liên quan

Quý II, III/2013

Tháng 9/2013

5.

Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg , Thông tư số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV , Thông tư số 14/2012/TT-BTC , Thông tư số 82/2011/TT-BTC

Vụ Pháp chế

Vụ CST, Vụ HCSN, Vụ NSNN và các đơn vị ngoài Bộ Tài chính (Bộ KHCN, Bộ XD)

Quý I, II/2013

Tháng 6/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/QĐ-BTC phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành trong năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66