Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4572/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về công nhận giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4572/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4572/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI;

Căn cứ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp tại Báo cáo thẩm định số 1739/BC-TCLN-PTR ngày 25/10/2017, kèm theo Hsơ thẩm định và Biên bản họp ngày 29/9/2017 của Hội đồng thẩm định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Quyết định số 264/QĐ-TCLN-PTR ngày 01/8/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 04 giống Bạch đàn nhập khẩu từ Trung quốc được trồng thử nghiệm tại Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh là giống tiến bộ kỹ thuật.

(Chi tiết tại Danh mục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện sau công nhận giống

1. Cho phép các đơn vị có đủ Hồ sơ chứng minh nguồn gốc của giống theo quy định được phổ biến, cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật đối với các giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan đưa các giống mới được công nhận vào sản xuất ở vùng trồng thử nghiệm và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c)

- Lưu: VT, TCLN.(15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

GIỐNG GIỐNG BẠCH ĐÀN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A1. Dòng Bạch đàn GLGU9

- Mã số giống mới được công nhận: BĐL.AS.17.17

- Vùng áp dụng: An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Nguồn gốc giống: Giống nhập khẩu từ Trung Quốc.

A2. Dòng Bạch đàn GLSE9

- Mã số giống mới được công nhận: BĐL.AS.17.18

- Vùng áp dụng: An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Nguồn gốc giống: Giống nhập khẩu từ Trung Quốc.

A3. Dòng Bạch đàn GLU4

- Mã số giống mới được công nhận: BĐU.AS.17.19

- Vùng áp dụng: An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Nguồn gốc giống: Giống nhập khẩu từ Trung Quốc.

A4. Dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29

- Mã số giống mới được công nhận: BĐL.LN.17.20

- Vùng áp dụng: Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Nguồn gốc giống: Giống nhập khẩu từ Trung Quốc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4572/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về công nhận giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.445
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127