Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1724/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 03/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ “SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SỰ VÀ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẢM BẢO ATVSTP THỦY SẢN, NÔNG SẢN” CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-BNN-TC ngày 29/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v phê duyệt dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011;

Xét đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại Tờ trình số 1990/QLCL-TC ngày 21/10/2011 v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ “Sản xuất chương trình phóng sự (News: 3 phút) và thông điệp tuyên truyền (TV Sport: 30 giây) về đảm bảo ATVSTP thủy sản, nông sản” cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản gồm các nội dung sau:

1. Số lượng gói thầu: 02 gói thầu

2. Tên gói thầu:

Gói thầu số 1: “Sản xuất chương trình phóng sự (News: 3 phút) và thông điệp tuyên truyền (TV Sport: 30 giây) về đảm bảo ATVSTP thủy sản, có hỗ trợ phát sóng trên VTV1”

Gói thầu số 2: “Sản xuất chương trình phóng sự (News: 3 phút) và thông điệp tuyên truyền (TV Sport: 30 giây) về đảm bảo ATVSTP nông sản, có hỗ trợ phát sóng trên VTV1”

3. Giá gói thầu:

Gói thầu số 1: 170.000.000 đ (Một trăm bảy mươi triệu đồng)

Gói thầu số 2: 272.000.000 đ (Hai trăm bảy mươi hai triệu đồng)

(Chi tiết số liệu theo phụ lục đính kèm)

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2011 (Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

6. Thời hạn lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

7. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2011

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu thầu theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-BNN-TC ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PT nông thôn)

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Loại hợp đồng

T. gian thực hiện HĐ

Nguồn vốn

Gói thầu: “Sản xuất chương trình phóng sự (News: 3 phút) và Thông điệp (TV Sport: 30 giây) tuyên truyền về đảm bảo ATVSTP thủy sản”. Hỗ trợ phát sóng chương trình trên VTV1- Đài THVN

170.000.000

Chỉ định thầu

Quý IV/2011

Theo đơn giá

65 ngày

Kinh phí từ Hợp phần thủy sản - Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất nông lâm thủy sản năm 2011 thuộc Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm.

Gói thầu: “Sản xuất chương trình phóng sự (News: 3 phút) và Thông điệp (TV Sport: 30 giây) tuyên truyền về đảm bảo ATVSTP nông sản”. Hỗ trợ phát sóng chương trình trên VTV1”- Đài THVN

272.000.000

Kinh phí từ Hợp phần nông lâm sản - Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất nông lâm thủy sản năm 2011 thuộc Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1724/QĐ-BNN-TC ngày 03/11/2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ “Sản xuất chương trình phóng sự và thông điệp tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản, nông sản” của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!