Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Thi đua Khen thưởng 2022 số 06/2022/QH15 mới nhất áp dụng 2024

Số hiệu: 06/2022/QH15 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 15/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022 ngày 15/6/2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, nguyên tắc thi đua, khen thưởng có một số thay đổi, cụ thể:

- Về nguyên tắc trong thi đua

+ Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch;

(So với hiện hành, bổ sung “minh bạch” trong thi đua)

+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

- Về nguyên tắc trong khen thưởng

+ Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời;

(So với hiện hành, bổ sung “minh bạch” trong khen thưởng)

+ Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được;

(So với hiện hành, yêu cầu có thêm tính thống nhất đối với công trạng, thành tích đạt được; không còn yêu cầu “tính chất” khen thưởng)

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; (Điểm mới)

+ Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. (Điểm mới)

(So với hiện hành, không còn quy định về nguyên tắc kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất)

- Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thay thế Luật Thi đua, khen thưởng 2003, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005, Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013, sửa đổi Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 06/2022/QH15

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

LUẬT

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thi đua là hoạt động có tổ chức do người có thẩm quyền phát động với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

2. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong thi đua.

3. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Sáng kiến là giải pháp có tính mới về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực đã được áp dụng tại cơ sở, có khả năng nhân rộng và được cấp có thẩm quyền công nhận.

5. Bộ, ban, ngành, tỉnh bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Trung ương Đảng, các ban của Đảng và tương đương ở trung ương; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Kiểm toán nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

6. Năm tròn là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “0”.

Điều 4. Mục tiêu của thi đua, khen thưởng

1. Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 5. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Việc thi đua được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Việc khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời;

b) Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được;

c) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;

d) Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Điều 6. Danh hiệu thi đua

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể.

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.

Điều 7. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua

1. Phong trào thi đua.

2. Thành tích thi đua.

3. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Điều 8. Các loại hình khen thưởng

1. Khen thưởng công trạng là khen thưởng cho cá nhân, tập thể thường xuyên có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

3. Khen thưởng phong trào thi đua là khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động, chỉ đạo trong thời gian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

5. Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có quá trình công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân.

6. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Điều 9. Hình thức khen thưởng

1. Huân chương.

2. Huy chương.

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước.

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

5. Kỷ niệm chương.

6. Bằng khen.

7. Giấy khen.

Điều 10. Căn cứ xét khen thưởng

1. Thành tích đạt được.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng.

3. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Điều 11. Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành trên cơ sở ngân sách nhà nước, từ quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, cá nhân, tổ chức nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi in, làm hiện vật khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

3. Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị lập quỹ thi đua, khen thưởng để chi tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, chế độ về khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

4. Người ra quyết định khen thưởng có trách nhiệm chi thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng do cấp mình quản lý; trường hợp Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng thì cơ quan đã đề nghị khen thưởng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 83 của Luật này có trách nhiệm chi thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng do cấp mình quản lý.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 12. Hiện vật khen thưởng

1. Hiện vật khen thưởng là sản phẩm đặc biệt, được Nhà nước bảo hộ để tặng cho tập thể, hộ gia đình, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, gồm huân chương, huy chương; huy hiệu của danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; kỷ niệm chương; bằng, cờ, giấy khen của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

2. Chính phủ quy định chi tiết mẫu, màu sắc, số sao, số vạch cho từng loại, hạng huân chương, huy chương, huy hiệu của danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, kỷ niệm chương; chất liệu, kích thước khung các loại huân chương, huy chương, bằng, cờ, giấy khen của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá thành tích; chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng và việc trình cấp trên khen thưởng.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa về quản lý công tác thi đua, khen thưởng.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và có trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, vận động, động viên các đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng;

b) Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua;

c) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Cơ quan báo chí có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc; phổ biến, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm sau đây:

a) Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

b) Tham mưu phát động phong trào thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trình cấp có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng;

d) Tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Điều 14. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức Việt Nam khi nhận hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ chức nước ngoài

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam khi nhận hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ chức nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng ý hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 15. Hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng

1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi.

2. Cản trở, nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng.

4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trái pháp luật.

5. Sử dụng hiện vật khen thưởng trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, tác động xấu đến xã hội.

6. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trái quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 16. Hình thức, phạm vi tổ chức thi đua

1. Hình thức tổ chức thi đua gồm:

a) Thi đua thường xuyên;

b) Thi đua theo chuyên đề.

2. Phạm vi tổ chức thi đua gồm:

a) Toàn quốc;

b) Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương;

c) Cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tổ chức;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 17. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung và tiêu chí, thời gian, kế hoạch, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

2. Phát động, triển khai, thực hiện phong trào thi đua.

3. Kiểm tra, giám sát phong trào thi đua.

4. Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Điều 18. Thẩm quyền phát động, chỉ đạo phong trào thi đua

1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu ban, ngành phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi ngành và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi địa phương.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 19. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân

1. “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

3. “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

4. “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Điều 20. Danh hiệu thi đua đối với tập thể, hộ gia đình

1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a) “Cờ thi đua của Chính phủ”;

b) Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;

d) “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;

đ) Xã, phường, thị trấn tiêu biểu;

e) Thôn, tổ dân phố văn hóa.

2. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là “Gia đình văn hóa”.

Điều 21. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

2. Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Điều 22. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

Điều 23. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Điều 24. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

2. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Bộ Quốc phòng quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” đối với dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 25. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên khi sơ kết, tổng kết phong trào.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 26. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

2. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

3. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Điều 27. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này, có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

3. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”.

Điều 28. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này, có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”.

Điều 29. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu

1. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu để tặng hằng năm cho xã, phường, thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao;

b) Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

c) Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú;

d) Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp;

đ) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.

Điều 30. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa

1. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa để tặng hằng năm cho thôn, tổ dân phố trong phạm vi cấp xã đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đời sống kinh tế ổn định và phát triển;

b) Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú;

c) Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp;

d) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương;

đ) Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.

Điều 31. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” để tặng hằng năm cho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương;

c) Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.

Điều 32. Các danh hiệu thi đua khác

1. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.

2. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

3. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu cờ thi đua của đại học quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

4. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể và người đang công tác, học tập tại cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc người đứng đầu Bộ, ngành quản lý cơ sở giáo dục quy định theo thẩm quyền.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG

Điều 33. Huân chương

1. Huân chương để tặng cho tập thể có nhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Huân chương gồm:

a) “Huân chương Sao vàng”;

b) “Huân chương Hồ Chí Minh”;

c) “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

d) “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

đ) “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

e) “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

g) “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

h) “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”;

i) “Huân chương Dũng cảm”;

k) “Huân chương Hữu nghị”.

Điều 34. “Huân chương Sao vàng”

1. “Huân chương Sao vàng” là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. “Huân chương Sao vàng” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc;

b) Có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

3. “Huân chương Sao vàng” để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” và sau đó có liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

b) Có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. “Huân chương Sao vàng” để tặng cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, hệ lực lượng trong Công an nhân dân, tổng cục và tương đương thuộc Bộ, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” và sau đó có liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

b) Có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

5. Tập thể đã được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần tiếp theo thì thời gian và tiêu chuẩn đề nghị tặng “Huân chương Sao vàng” được tính từ khi được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần gần nhất.

6. “Huân chương Sao vàng” để tặng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài có công lao to lớn đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành công nhận và đề nghị.

7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Sao vàng” đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 35. “Huân chương Hồ Chí Minh”

1. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc;

b) Có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng Nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

b) Có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, hệ lực lượng trong Công an nhân dân, tổng cục và tương đương thuộc Bộ, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng Nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

b) Có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Tập thể đã được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” và sau đó có liên tục từ 15 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích xuất sắc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh thì được xét tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần tiếp theo. Trong thời gian đó, nếu được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng Nhất thì tiêu chuẩn để tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần tiếp theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng cho người nước ngoài có công lao to lớn đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành công nhận và đề nghị.

6. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 36. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất

1. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Nhì;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng cho tập thể không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 03 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 03 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

5. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Độc lập” hạng Nhất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 37. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì

1. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Lập được nhiều thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Ba;

b) Có nhiều thành tích xuất sắc, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng cho tập thể không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có nhiều thành tích xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

5. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Độc lập” hạng Nhì đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 38. “Huân chương Độc lập” hạng Ba

1. “Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn lập được nhiều thành tích xuất sắc; có bề dày truyền thống; có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng cho tập thể không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 ln được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

c) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên.

4. “Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

5. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Độc lập” hạng Ba đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 39. “Huân chương Quân công” hạng Nhất

1. “Huân chương Quân công” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương trong toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng Nhất để tặng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Quân công” hạng Nhì;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Quân công” hạng Nhất để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Quân công” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng”, trong thời gian đó có 03 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 03 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Quân công” hạng Nhất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 40. “Huân chương Quân công” hạng Nhì

1. “Huân chương Quân công” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương trong toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng Nhì để tặng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Quân cônghạng Ba;

b) Lập được nhiều thành tích xuất sắc, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Quân công” hạng Nhì để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Quân công” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Quân công” hạng Nhì đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 41. “Huân chương Quân công” hạng Ba

1. “Huân chương Quân công” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương trong toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng Ba để tặng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn lập được thành tích xuất sắc; có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Quân công” hạng Ba để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

c) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên.

4. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Quân công” hạng Ba đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 42. “Huân chương Lao động” hạng Nhất

1. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc;

b) Được giải thưởng cao của thế giới;

c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận;

d) Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

đ) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

e) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

b) Công nhân có 03 sáng kiến mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

c) Nông dân có 03 sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh, mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 05 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho nhiều lao động được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

3. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

4. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

c) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động;

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

5. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều này.

6. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhất đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm e khoản 1 Điều này.

Điều 43. “Huân chương Lao động” hạng Nhì

1.“Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực;

c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh;

d) Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

đ) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

e) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

b) Công nhân có 02 sáng kiến mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

c) Nông dân có 02 sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh, mang lại giá trị cao và có lợi ích thiết thực hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 04 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho người lao động được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

3. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

4. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

c) Có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động;

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

5. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều này.

6. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhì đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm e khoản 1 Điều này.

Điều 44. “Huân chương Lao động” hạng Ba

1. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên;

b) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) Có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

d) Có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

đ) Được giải thưởng quốc tế cao của khu vực;

e) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

g) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này;

b) Công nhân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được Bộ, ban ngành, tỉnh công nhận;

c) Nông dân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của Bộ, ban ngành, tỉnh hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 03 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho người lao động được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

3. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này.

4. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

c) Có thành tích xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên;

d) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước;

đ) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

5. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều này.

6. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba đối với trường hợp quy định tại điểm đ và điểm g khoản 1 Điều này.

Điều 45. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất

1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước về quốc phòng, an ninh được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận;

c) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

d) Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận;

b) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 04 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 04 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 46. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì

1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước về quốc phòng, an ninh được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận;

c) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

d) Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận;

b) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 03 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 03 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 47. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba

1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng hoặc hệ lực lượng trong Công an nhân dân;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh về quốc phòng, an ninh được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận;

c) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở;

d) Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng hoặc hệ lực lượng trong Công an nhân dân được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận;

b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc có 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 48. “Huân chương Chiến công” hạng Nhất

1. “Huân chương Chiến công” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc không quản hy sinh tính mạng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

2. “Huân chương Chiến công” hạng Nhất để tặng cho tập thể trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Điều 49. “Huân chương Chiến công” hạng Nhì

1. “Huân chương Chiến công” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân hoặc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân hoặc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

2. “Huân chương Chiến công” hạng Nhì để tặng cho tập thể trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân hoặc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân hoặc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Điều 50. “Huân chương Chiến công” hạng Ba

1. “Huân chương Chiến công” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, trong hệ lực lượng trong Công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, trong hệ lực lượng trong Công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

2. “Huân chương Chiến công” hạng Ba để tặng cho tập thể trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, trong hệ lực lượng trong Công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, trong hệ lực lượng trong Công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Điều 51. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

1. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặng cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số, doanh nhân tiêu biểu, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân khác có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 52. “Huân chương Dũng cảm”

“Huân chương Dũng cảm” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm khi cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân trong thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, cháy, nổ, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc dũng cảm xung phong vào nơi nguy hiểm nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc toàn quốc.

Điều 53. “Huân chương Hữu nghị”

1. “Huân chương Hữu nghị” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể người nước ngoài có đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước trên thế giới và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam;

b) Có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước hoặc công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam; có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mục 2. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG HUY CHƯƠNG

Điều 54. Huy chương

1. Huy chương để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân có quá trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; người nước ngoài có nhiều đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

2. Huy chương gồm:

a) “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”;

b) “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”;

c) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

d) “Huy chương Hữu nghị”.

Điều 55. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”

“Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân có quá trình công tác liên tục từ 25 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 56. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”

“Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân có quá trình công tác liên tục từ 25 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 57. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang”

1. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tiêu chuẩn tặng hoặc truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

a) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 20 năm trở lên;

b) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm;

c) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.

3. Việc tặng hoặc truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này có thời gian làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế được quy định như sau:

a) Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 01 năm trở lên thì được tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba;

b) Quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân hy sinh và được công nhận liệt sĩ có thời gian làm nhiệm vụ chưa đủ 01 năm thì được truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba; có thời gian làm nhiệm vụ từ 01 năm đến dưới 05 năm thì được truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì; có thời gian làm nhiệm vụ từ 05 năm trở lên thì được truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất; trường hợp tổng thời gian công tác đã đủ điều kiện tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” mà chưa đề nghị khen thưởng hoặc đã được tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” mà chưa đủ điều kiện để tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng cao hơn thì được truy tặng nâng lên một hạng;

c) Thời gian làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm nhiệm vụ quốc tế của quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân được nhân hệ số 02 khi tính thời gian công tác để tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” các hạng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 58. “Huy chương Hữu nghị”

1. “Huy chương Hữu nghị” để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài thuộc đối tượng sau đây:

a) Người nước ngoài trong các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước, Chính phủ nước ngoài tương đương Bộ, ban, ngành, tỉnh; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên hoặc có quan hệ đối tác; hội hữu nghị của các nước với Việt Nam; hội hữu nghị cấp tỉnh, bang, thành phố của các nước có quan hệ đối tác đặc biệt, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với Việt Nam; cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng, cơ quan đại diện thường trú của các tổ chức quốc tế, tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam; tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam;

b) Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài có thời gian đảm nhiệm chức vụ từ 03 năm trở lên;

c) Người nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này nhưng có thời gian đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam từ 05 năm trở lên.

2. “Huy chương Hữu nghị” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam;

b) Có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam; có đóng góp vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

Mục 3. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

Điều 59. Danh hiệu vinh dự nhà nước

1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:

a) “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”;

b) “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

c) “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

d) “Anh hùng Lao động”;

đ) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

e) “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;

g) “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

h) “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Điều 60. Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”

Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

2. Năng động, sáng tạo, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

3. Tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, thống nhất.

Điều 61. Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

1. Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để tặng hoặc truy tặng cho những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

2. Việc xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 62. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

1. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt;

b) Có hành động anh hùng, mưu trí, dũng cảm, hy sinh quên mình, đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, được nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình nghiên cứu có giá trị đặc biệt đã được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn quốc;

c) Có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, chuyên môn, nghiệp vụ thành thạo; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; có công lớn trong việc bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng đội.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, là ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân trong thời gian từ 10 năm trở lên;

c) Dẫn đầu toàn quân, toàn lực lượng Công an nhân dân trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, lập nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới phục vụ chiến đấu, huấn luyện và công tác;

d) Dẫn đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; quản lý tốt vũ khí và cơ sở vật chất kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về người và tài sản;

đ) Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; có tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; dẫn đầu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác, giúp đỡ và đoàn kết quân dân, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ;

e) Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, được Nhân dân địa phương tin yêu, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt.

3. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” còn để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ và e khoản 2 Điều này có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 63. Danh hiệu “Anh hùng Lao động”

1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt;

b) Có tinh thần lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động cao, chất lượng và hiệu quả, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

c) Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên, được tập thể suy tôn;

d) Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong phạm vi toàn quốc;

đ) Có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ, trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

b) Là tập thể dẫn đầu toàn quốc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên;

c) Dẫn đầu toàn quốc trong việc áp dụng và đổi mới khoa học và công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái và chuyển đổi số;

d) Dẫn đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thể khác noi theo;

đ) Trung thành với Tổ quốc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; dẫn đầu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tốt quyền lợi của người lao động, quản lý tốt nguồn vốn, tài sản, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

e) Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt được Nhân dân địa phương ca ngợi.

3. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, danh hiệu “Anh hùng Lao động” còn để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ và e khoản 2 Điều này có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 64. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

1. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” để tặng cho cá nhân gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục.

2. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đã được tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có từ 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

3. Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

4. Thời gian công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được nhân hệ số 02 khi tính thời gian công tác để xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

5. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 65. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

1. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” để tặng cho cá nhân gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ngành y, hộ sinh, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế.

2. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đã được tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học, kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong Nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành y tế từ 25 năm trở lên, trong đó có từ 15 năm trở lên trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế.

3. Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được người bệnh, đồng nghiệp và Nhân dân tin cậy, kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành y tế từ 20 năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế.

4. Thời gian công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được nhân hệ số 02 khi tính thời gian công tác để xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

5. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” được xét tặng và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 66. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

1. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” để tặng cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm:

a) Diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, phát thanh viên;

b) Người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này do Chính phủ quy định.

2. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ;

c) Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ 20 năm trở lên hoặc từ 15 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa;

d) Sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, tiếp tục được tặng giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước hoặc có tác phẩm xuất sắc có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật được công chúng yêu thích, đón nhận.

3. Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ Nhân dân, được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ;

c) Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ 15 năm trở lên hoặc từ 10 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa; được tặng giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước hoặc có tác phẩm xuất sắc có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật được công chúng yêu thích, đón nhận.

4. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được xét tặng và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 67. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

1. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” để tặng cho cá nhân có công bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đã được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; kỹ năng đặc biệt xuất sắc; có thời gian hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ 20 năm trở lên;

c) Có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

d) Được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ, kính trọng; tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong cả nước.

3. Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” để tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng đặc biệt xuất sắc; có thời gian hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ 15 năm trở lên;

c) Có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

d) Được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ, kính trọng; tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

4. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được xét tặng và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mục 4. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”

Điều 68. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tác giả hoặc đồng tác giả của một hoặc nhiều công trình, tác phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 69 và Điều 70 của Luật này và đã được công bố, sử dụng kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945, bao gồm:

a) Công trình khoa học và công nghệ, giáo dục;

b) Tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu lý luận phê bình dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam, là tác giả hoặc đồng tác giả của tác phẩm, công trình nghiên cứu về Việt Nam.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

Điều 69. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân là tác giả hoặc đồng tác giả của một hoặc nhiều công trình, tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật này và đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đặc biệt xuất sắc;

b) Có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng;

c) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” được xét tặng và công bố 05 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 70. “Giải thưởng Nhà nước”

1. “Giải thưởng Nhà nước” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân là tác giả hoặc đồng tác giả của một hoặc nhiều công trình, tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật này và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc, có tác dụng nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

b) Sách giáo khoa, giáo trình có giá trị xuất sắc và được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu lý luận phê bình có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

2. “Giải thưởng Nhà nước” được xét tặng và công bố 05 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục 5. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG, BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

Điều 71. Kỷ niệm chương

1. Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội. Tên kỷ niệm chương, đối tượng, tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

2. Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.

Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương quy định.

3. Tên kỷ niệm chương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

Điều 72. Bằng khen

1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

2. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Điều 73. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực;

d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo.

2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực, ngành, nghề;

c) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đng nghiệp đnâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

d) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả, n định từ 02 năm trở lên, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện và giúp đỡ hộ nông dân khác phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động.

3. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

4. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

c) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức;

d) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên;

đ) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước;

e) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc Đơn vị quyết thắng, trong thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

5. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều này hoặc có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

6. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho hộ gia đình gương mu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

7. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủđể tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Điều 74. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

đ) Công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ban, ngành, địa phương được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

3. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của B, ban, ngành, tỉnh;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

d) Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc Đơn vị quyết thắng, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này hoặc có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ban, ngành, địa phương được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

5. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

6. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 75. Giấy khen

1. Giấy khen gồm:

a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành;

b) Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương;

d) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 76. Hình thức bằng khen, giấy khen khác

1. Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, giấy khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.

2. Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

3. Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của đại học quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

4. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen đối với cá nhân, tập thể người đang học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc người đứng đầu Bộ, ngành, tổ chức quản lý cơ sở giáo dục quy định.

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG; THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Mục 1. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, TRAO TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 77. Thẩm quyền của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước quyết định tặng huân chương, huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước.

Điều 78. Thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Chính phủ quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 79. Thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tặng kỷ niệm chương.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương quyết định tặng bằng khen, cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, kỷ niệm chương; người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ quyết định tặng kỷ niệm chương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ban, ngành, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc Bộ, ban, ngành quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng cờ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu, bằng khen, kỷ niệm chương.

5. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc” trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do Chính phủ quy định.

Điều 80. Thẩm quyền của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Bộ, ban, ngành, tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Bộ, ban, ngành, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và giấy khen.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và giấy khen.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, giấy khen và danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

4. Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và giấy khen; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định tặng giấy khen.

5. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Điều 81. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức khen thưởng khác

1. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.

2. Doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng. Việc xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Việc xét tặng và công bố các danh hiệu, giải thưởng phải được tổ chức công khai, khách quan, công bằng, bình đẳng, trên cơ sở tự nguyện của doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, bảo đảm không trái với các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu có phạm vi toàn quốc. Tên gọi, nội dung của danh hiệu, giải thưởng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, hoạt động của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Điều 82. Thẩm quyền trao tặng

1. Người có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao tặng.

2. Đại sứ hoặc người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền trao tặng các hình thức khen thưởng của Nhà nước Việt Nam cho cá nhân, tập thể ở nước sở tại.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Mục 2. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 83. Thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Danh hiệu thi đua được bình xét và đề nghị từ đơn vị cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác. Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Giám đốc đại học quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, công nhận thành tích, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng huân chương, huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước.

3. Người đứng đầu cơ quan được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham mưu, giúp về công tác thi đua, khen thưởng đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét tặng huân chương, huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương do người có thẩm quyền của địa phương đề nghị khen thưởng theo phân cấp về thẩm quyền quản lý đối với cán bộ ở địa phương.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Giám đốc đại học quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chính phủ xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

5. Người đứng đầu cơ quan được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham mưu, giúp về công tác thi đua, khen thưởng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng kỷ niệm chương cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội.

6. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

7. Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền đề nghị, trình khen thưởng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Điều 84. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua gồm:

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

c) Biên bản bình xét thi đua;

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng gồm:

a) Tờ trình đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

c) Biên bản xét khen thưởng;

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác; đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; phát minh, sáng chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình khoa học và công nghệ.

3. Trường hợp đề nghị tặng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thì trong hồ sơ phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trường hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét khen thưởng thì người có thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 83 của Luật này gửi đến cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng ở trung ương 01 bộ hồ sơ bản chính kèm theo các tệp tin điện tử của hồ sơ, trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước.

5. Người có thẩm quyền đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng huân chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và danh hiệu vinh dự nhà nước quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 83 của Luật này có trách nhiệm công khai danh sách cá nhân, tập thể trước khi đề nghị khen thưởng.

6. Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Bộ, ban, ngành, tỉnh do Bộ, ban, ngành, tỉnh quy định. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

7. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xét tặng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; việc công khai quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 85. Khen thưởng theo thủ tục đơn giản

1. Việc đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng theo thủ tục đơn giản được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Việc khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời động viên, khích lệ quần chúng;

b) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc được giải thưởng quốc tế của khu vực hoặc thế giới;

c) Khen thưởng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện;

d) Khen thưởng cống hiến, khen thưởng niên hạn, khen thưởng đối ngoại;

đ) Khen thưởng thành tích có nội dung bí mật nhà nước.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương V

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ, HỘ GIA ĐÌNH TRONG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 86. Quyền của cá nhân, tập thể, hộ gia đình

1. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình được tham gia các phong trào thi đua, được khen thưởng kèm theo hiện vật khen thưởng và hưởng lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, hộ gia đình được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng. Tập thể được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày, sử dụng biểu tượng của các hiện vật khen thưởng đó trên các văn bản, tài liệu chính thức của tập thể.

Điều 87. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể, hộ gia đình

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Phát huy thành tích đã đạt được, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm; bảo quản, lưu giữ các hiện vật khen thưởng.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 88. Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 89. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng gồm:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;

b) Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng;

c) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

d) Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thi đua, khen thưởng;

đ) Thẩm định hồ sơ trình xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và trong hệ thống thi đua, khen thưởng, xây dựng cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng;

g) Phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng;

h) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;

k) Hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng.

Điều 90. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác là đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Đảng ở trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch Hội đồng quyết định cụ thể thành viên Hội đồng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước;

b) Tham mưu, tư vấn cho cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

c) Định kỳ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

5. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 91. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước căn cứ vào quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thực hiện quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi ngành.

Điều 92. Trách nhiệm của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ vào quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thực hiện quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi tổ chức.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 93. Xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bị hủy bỏ, hiện vật khen thưởng và tiền thưởng bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Có hành vi gian dối trong việc kê khai công trạng, thành tích để được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

b) Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ để đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

c) Thẩm định, xét, duyệt, đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trái quy định của pháp luật;

d) Có kết luận, quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền về việc người đã được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có vi phạm, khuyết điểm dẫn đến không bảo đảm tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong khoảng thời gian tính thành tích hoặc liên quan đến công trình, tác phẩm là cơ sở để tặng giải thưởng.

3. Cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mà bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ kháng chiến, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” mà bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình hoặc tham gia hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

5. Pháp nhân thương mại được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mà bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

6. Cá nhân, pháp nhân thương mại bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước mà sau đó có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên không có tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này thì được phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước.

7. Chủ tịch nước quyết định tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước.

8. Người có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được xét tặng.

9. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng; thủ tục tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 94. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

2. Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12Luật số 39/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 95. Điều khoản chuyển tiếp

Nhà nước tiếp tục công nhận và bảo hộ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc truy tặng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành; các chế độ, quyền lợi kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 96. Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến được thực hiện như sau:

1. Nhà nước tiếp tục xem xét, thực hiện, hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đối với cá nhân, tập thể, gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn;

2. Thực hiện tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng, có thời gian tại ngũ từ 02 năm trở lên. Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”;

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; hướng dẫn việc thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

Law No. 06/2022/QH15

Hanoi, June 15, 2022

 

LAW

ON EMULATION AND COMMENDATION

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

The National Assembly of Vietnam hereby promulgates the Law on Emulation and Commendation of Vietnam.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Law provides for subjects, scope, rules, forms, standards, entitlements, and procedures for emulation and commendation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.This Law applies to Vietnamese individuals, collectives, and households; Vietnamese individuals and collectives residing abroad; foreign individuals and collectives.

Article 3. Interpretation of terms

For the purpose of this Law, the following terms shall be construed as follows:

1. "Emulation" means an organized activity launched by a competent person with the voluntary participation of individuals, collectives, and households.

2. “Emulation titles” mean the form of recognition, praise, honor, and encouragement with physical benefits for individuals, collectives, and households with achievements in emulation.

3. “Commendation” means the recognition, praise, honor, and encouragement with physical benefits for individuals, collectives, and households with achievements in Fatherland Construction and Defense.

4. “Initiatives” means new solutions in terms of technique, management, operation, and application of technical advances that have been applied at grassroots levels and have achieved effectiveness and realistic benefits which can be used widely and are recognized by competent authorities.

5. “Ministries, departments, central authorities, and provinces” include Ministries, ministerial agencies, governmental agencies; Supreme People's Court of Vietnam; Supreme People’s Procuracy; CPV (Communist Party of Vietnam) Central Office, CPV Departments, and equivalences at central levels; National Assembly Office of Vietnam; Office of the President of Vietnam; State Audit; Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and central agencies of socio-political organizations and social-political-vocational organizations with CPV Designated Representations or CPV organizations under the block of CPV Committees of central agencies; People's Committees of provinces and centrally affiliated cities.

6. “Decennial anniversary” is the anniversary that occurs every 10 years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Emulation aims to attract and encourage every individual, collective, and household to promote the tradition of patriotism, unity, innovation, proactivity, creativity for good fulfillment of tasks and best achievements in Fatherland Construction and Defense for the goal of wealthy people, strong nation, democracy, equality, and civilization.

2. Commendation aims to encourage individuals, collectives, and households to enthusiastically emulate; recognize the meritorious services and achievements of individuals, collectives, and households in Fatherland Construction and Defense.

Article 5. Emulation and commendation principles

1. Emulation principles include:

a) Voluntariness, self-consciousness, publicity, and transparency;

b) Unity, cooperation, and mutual development.

2. Commendation principles include:

a) Accuracy, publicity, transparency, equality, and timeliness;

b) Assurance of uniformity between forms and subjects of commendation and meritorious services and achievements;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Focus on the provision of commendations to individuals, collectives, and households that directly work, produce, and conduct business; individuals and collectives that work in borders, seas, islands, and regions with extremely difficult socio-economic conditions.

3. Assurance of gender equality in emulation and commendation

Article 6. Emulation titles

1. Emulation titles for individuals.

2. Emulation titles for collectives.

3. Emulation titles for households. 

Article 7. Bases for consideration for awarding emulation titles

1. Emulation movements.

2. Emulation achievements.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 8. Commendation types

1. Commendations for meritorious services are for individuals or collectives that regularly achieve excellent achievements in Fatherland Construction and Defense.

2. Irregular commendations are timely commendations for individuals, collectives, or households that irregularly achieve excellent achievements. 

3. Emulation movement commendations are for individuals, collectives, or households that have excellent achievements in emulation movements launched and directed by competent authorities within a specific time or thematic emulations for political tasks of the CPV or the State.

4. Contribution process commendations are for individuals who have long-term participation in revolutionary periods or Fatherland Construction and Defense, hold the leading or managerial positions in state agencies, public service providers, political organizations, socio-political organizations, social-political-vocational organizations, social organizations, or socio-vocational organizations with tasks assigned by the CPV or State, conduct meritorious services, or contribute achievements to the revolutionary cause of the CPV and the nation.

5. Seniority-based commendations are for individuals of the People’s Army and the People’s Public Security who have achievements and working histories in the people’s armed forces.

6. Diplomatic commendations are for Vietnamese individuals or collectives residing abroad; foreign individuals or collectives that contribute achievements to the Fatherland Construction and Defense of Vietnam.

Article 9. Forms of commendations

1. Order.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Honorary title of the state.

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” (Ho Chi Minh Prize), “Giải thưởng Nhà nước” (State Prize).

5. Commemorative medal.

6. Diploma of Merit.

7. Certificate of Merit.

Article 10. Bases for consideration for commendations

1. Achieved achievments.

2. Commendation standards.

3. Specific conditions and circumstances of the achieved achievement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The emulation and commendation fund is established based on the state budget, from emulation and commendation funds of enterprises, other economic organizations, contributions of Vietnamese individuals and organizations, foreign individuals and organizations, and other revenue sources according to regulations of the law.

2. The emulation and commendation fund is used for expenditures on the organization of emulation and commendation; expenditures on awards regarding emulation titles and commendation forms for achievements in Fatherland Construction and Defense; expenditures on printing and making commendation items or gifting souvenirs to individuals, collectives, or households.

3. Ministries, departments, central authorities, administrative divisions, organizations, and units shall establish emulation and commendation funds for expenditures on the organization of emulation movements and implementation of policies and regulations on commendation in compliance with regulations of the law.

4. Persons who issue commendation decisions shall conduct expenditures on commendation allocated from the emulation and commendation fund under the management of their agency; in case the President of Vietnam, Government of Vietnam, or Prime Minister of Vietnam decides on the commendation, agencies that requested for commendation prescribed in Clauses 2, 3, and 4 Article 83 of this Law shall conduct expenditures on commendations allocated from the emulation and commendation fund under their management.

5. The Government of Vietnam shall elaborate the establishment, management, and use of emulation and commendation funds.

Article 12. Commendation items

1. Commendation items are special products protected by the State to be gifted to collectives, households, gifted or posthumously gifted to organizations when competent authorities issue commendation decisions, including orders, medals, and badges of titles of “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (Hero of People's Armed Forces), “Anh hùng Lao động” (Labor Hero), “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Vietnamese Heroic Mother), “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (National Emulation Fighter); commemorative medals; diplomas, flags, or certificates of commendations of emulation titles and commendation forms.

2. The Government of Vietnam shall elaborate on the form, color, number of stars, and number of stripes for each type and grade of orders, medals, and badges of titles of “Hero of People’s Armed Forces”, “Labor Hero”, “Vietnamese Heroic Mother”, and “National Emulation Fighter”; materials, and frame sizes of types of orders, medals, diplomas, flags, and certificates of emulation titles and commendation forms; procedures for the issuance, exchange, and re-issuance of commendation items.

Article 13. Responsibilities of agencies, organizations, and units in emulation and commendation work

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Agencies, organizations, and units shall apply information technology and modernization of management to emulation and commendation work.

3. The Vietnam Fatherland Front and its member organizations shall, within their scope of tasks and entitlements, implement regulations prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article and shall:

a) Disseminate, mobilize, and encourage union members, members, and the People to comply with laws on emulation and commendation;

b) Organize or cooperate with agencies, organizations, and units in organizing emulation movements;

c) Supervise the implementation of policies and laws on emulation and commendation and social criticism regarding drafts of policies and laws on emulation and commendation.

4. Press agencies shall implement regulations prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article and regularly disseminate guidelines of the CPV, policies and laws of the State on emulation and commendation; actively participate in detecting individuals, collectives, and households with excellent achievements; disseminate and popularize goods examples, good people, and good deeds, contributing to the encouragement of emulation movements. The dissemination work must reflect the correct result of emulation movements and commendation and timely reflect and fight against violations of laws on emulation and commendation.

5. Agencies, organizations, and units that provide advisory services and assistance regarding emulation and commendation work shall:

a) Provide advisory services and propose the implementation of emulation and commendation work;

b) Provide advisory services for the launch emulation movements; develop programs, plans, and contents of emulation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Provide advisory services regarding the preliminary and summary of emulation movements.

Article 14. Responsibilities of Vietnamese individuals and organizations when receiving commendation forms from foreign individuals or organizations

1. Vietnamese individuals and organizations, when receiving commendation forms from foreign individuals or organizations, must have the approval of competent state agencies of the Socialist Republic of Vietnam or comply with international treaties that the Socialist Republic of Vietnam is a signatory.

2. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Article 15. Prohibited acts in emulation and commendation

1. Organizing emulation and commendation contrary to policies and laws of the State; taking advantage of emulation and commendation for personal profits.

2. Obstructing, harassing, and creating negativity in emulation and commendation work.

3. Making false declarations, forging documents, and conducting false confirmations and requests in emulation and commendation.

4. Exploiting positions and entitlements to request or decide to award emulation titles or commendation forms contrary to the law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Using the emulation and commendation fund contrary to the law.

Chapter II

ORGANIZATION OF EMULATIONS, EMULATION TITLES, AND EMULATION TITLE STANDARDS

Article 16. Forms of organization of emulations

1. Forms of organization of emulations include:

a) Regular emulation;

b) Thematic emulation.

2. The scope of emulation organization:

a) On a nationwide scale;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Within emulation clusters and blocks organized by Emulation-Commendation Councils at all levels;

d) Within agencies, organizations, or units.

Article 17. Emulation movement organization content

1. Determination of objectives, scale, subjects, contents, criteria, time, plans, and measures to organize emulation movements.

2. Launch and implementation of emulation movements.

3. Emulation movement inspection.

4. Dissemination, detection, advanced training, and expansion of advanced models.

5. Preliminary, summary, and commendation.

Article 18. Competence in launching a directing emulation movements

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Ministers, Heads of ministerial agencies, governmental agencies, and heads of departments, central authorities shall launch and direct emulation movements within the scope of sectors and fields under their management.

3. Chairmen of People’s Committees at all levels shall launch and direct their local emulation movements.

4. Heads of agencies, organizations, and units shall launch and direct emulation movements within the agencies, organizations, and units under their management.

Article 19. Emulation titles for individuals

1. “National Emulation Fighter”.

2. Emulation Fighter of the Ministry, Department, and Central or Provincial Authority.

3. “Grassroots-Level Emulation Fighter”.

4. “Advanced Laborer”, “Advanced Fighter”.

Article 20. Emulation titles for collectives and households

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) “Emulation Flag of the Government of Vietnam”;

b) Emulation Flag of the Ministry, Department, and Central or Provincial Authority;

c) “Excellent Labor Collective”, “Determined-to-Win Unit”;

d) “Advanced Labor Collective”, “Advanced Unit”;

dd) Typical commune, ward, or town;

e) Village or street quarter of culture.

2. The emulation title for households is “Family of Culture”.

Article 21. “National Emulation Fighter” title

1. The “National Emulation Fighter” title shall be awarded to individuals who satisfy the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have initiatives effectively applied with a nationwide expansion capacity or scientific topics, scientific projects, scientific and technical works accepted and effectively applied with a nationwide influence, or are clever and creative in combat and armed services with a nationwide influence.

2. Heads of Ministries, departments, central authorities, and provinces shall consider recognizing the effectiveness and expansion capacity and the nationwide influence scope of the initiatives, scientific topics, scientific projects, and technical and scientific works.

The Minister of National Defense of Vietnam and the Minister of Public Security of Vietnam shall consider recognizing the cleverness and creativeness in combat and armed services with a nationwide influence.

Article 22. Emulation Fighter of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority

1. The Emulation Fighter of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be awarded to individuals who satisfy the following criteria: 

a) Have excellent achievements selected among individuals who have been awarded 3 consecutive titles of “Grassroots-Level Emulation Fighter”;   

b) Have initiatives effectively applied in Ministries, departments, and central or provincial authorities or scientific topics, scientific projects, and scientific and technical works accepted and effectively applied with a scope of influence within such Ministries, departments, and central or provincial authorities, or are clever and creative in combat and armed services with an influence over the whole army or People’s Public Security force.

2. Heads of Ministries, departments, central authorities, and provinces shall consider recognizing the effectiveness and expansion capacity and the influence scope within such Ministries, departments, central authorities, and provinces of the initiatives, scientific topics, scientific projects, and technical and scientific works.

The Minister of National Defense of Vietnam and the Minister of Public Security of Vietnam shall consider recognizing the cleverness and creativeness in combat and armed services with an influence over the whole army or People’s Public Security force.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The “Grassroots-Level Emulation Fighter” title shall be awarded to individuals who satisfy the following criteria:

1. Satisfy the criteria for “Advanced Labor Collective” title or “Advanced Unit” title;

2. Have excellent task completion or initiatives approved at grassroots levels or topics, scientific projects, and scientific and technical works that have been accepted or are clever and creative in combat and armed services recognized by units.

Article 24. “Advanced Laborer” title and “Advanced Fighter” title

1. The “Advanced Laborer” title shall be awarded to officials, public employees, and laborers who satisfy the following criteria:

a) Complete tasks from good levels or above;

b) Have the spirit of self-reliance, unity, and mutual assistance and actively participate in emulation movements.

2. The “Advanced Fighter” is for national defense soldiers, workers, officials, and public employees of the People’s Army; standing militia, mobile self-defense militia; commissioned officers, non-commissioned officers, and workers working in agencies or units of the People’s Public Security that satisfy the criteria prescribed in Clause 1 of this Article.

3. The “Advanced Laborer” title shall be awarded to workers, farmers, and laborers who are not prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article and:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in an exemplary and good manner; have ethics, healthy lifestyle, unity, and mutual assistance, and help other people in the community.

4. Ministries, departments, and central or provincial authorities shall, within their scope of tasks and entitlements, elaborate and provide specific guidelines on the criteria for consideration for awarding "Advanced Laborer" titles or "Advanced Fighter" titles for individuals in agencies, organizations, and units under their management.

5. The Ministry of National Defense of Vietnam shall elaborate the criteria for consideration for awarding “Advanced Fighter” titles for standing militia and mobile self-defense militia.

6. People’s Committees of provinces shall elaborate the criteria for consideration for awarding “Advanced Laborer” titles prescribed in Clause 3 of this Article.

Article 25. “Emulation Flag of the Government of Vietnam" title

1. The “Emulation Flag of the Government of Vietnam" title shall be annually awarded to typically excellent collectives among leading collectives of emulation clusters and blocks organized by Ministries, departments, and central or provincial authorities and satisfy the following criteria:

a) Have excellent achievements and exceed the emulation targets and assigned tasks in the year;

b) Have internal unification; pure and strong CPV organization and union; pioneer thrift, prevent wastefulness, prevent and combat corruption, negativity, and other social evils.

2. The “Emulation Flag of the Government of Vietnam" title is annually awarded to leading collectives of emulation clusters and blocks organized by the Central Emulation-Commendation Council.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Article 26. Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority title

1. The Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be annually awarded to collectives leading the emulation movements of emulations clusters or blocks organized by Ministries, departments, and central or provincial authorities and satisfy the following criteria:

a) Exceed the emulation targets and assigned tasks in the year; are typically excellent collectives in Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have internal unification; pure and strong CPV organization and union; actively practice thrift, prevent wastefulness, prevent and combat corruption, negativity, and other social evils.

2. The Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority is awarded to collectives leading thematic emulation movements launched by Ministries, departments, and central or provincial authorities with the time of implementation of at least 3 years at the time of movement summary.

3. Ministries, departments, and central or provincial authorities shall, within their scope of tasks and entitlements, elaborate and provide specific guidelines on the commendation subjects and criteria for the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority title.

Article 27. “Excellent Labor Collective” title and “Determined-to-Win Unit” title

1. The “Excellent Labor Collective” title shall be annually awarded to collectives that satisfy the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Actively participate in emulation movements in a regular, realistic, and effective manner;

c) Have 100% of individuals in the collective complete assigned tasks, with at least 70% of such individuals achieving "Advanced Laborer” titles;

d) Have individuals who achieve “Grassroots-Level Emulation Fighter” titles;

dd) Have internal unification and good compliance with guidelines of the CPV and policies and laws of the State.

2. The “Determined-to-Win Unit” title is awarded to collectives of the people’s armed forces that satisfy the criteria prescribed in Points a, b, d, and dd Clause 1 of this Article, with 100% of individuals in such collectives completing assigned tasks and at least 70% of such individuals achieving "Advanced Fighter" titles.

3. Ministries, departments, and central or provincial authorities shall, within their scope of tasks and entitlements, elaborate and provide specific guidelines on the commendation subjects and criteria for the "Excellent Labor Collective” title and "Determined-to-Win Unit" title.

Article 28. “Advanced Labor Collective” title and “Advanced Unit” title

1. The “Advanced Labor Collective” title shall be annually awarded to collectives that satisfy the following criteria:  

a) Conduct good completion of assigned tasks;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Have at least 70% of individuals in the collective achieve “Advanced Laborer” titles and have no individuals that receive disciplinary actions from warning-level or above;

d) Have internal unification and good compliance with guidelines of the CPV and policies and laws of the State.

2. The “Advanced Unit” title is awarded to collectives of the people’s armed forces that satisfy the criteria prescribed in Points a, b, and d Clause 1 of this Article, with at least 70% of individuals in such collectives achieving "Advanced Fighter" titles and no individuals that receive disciplinary actions from warning-level or above.

3. Ministries, departments, and central or provincial authorities shall, within their scope of tasks and entitlements, elaborate and provide specific guidelines on the commendation subjects and criteria for the “Advanced Labor Collective” title and “Advanced Unit” title.

Article 29. Typical commune, ward, or town title

1. The typical commune, ward, or town title shall be annually awarded to leading communes, wards, and towns in district-level emulation movements that satisfy the following criteria:

a) Have good performance of assigned tasks of social economy, national defense, and social security, order, and safety;

b) Have a stable economic life that is gradually developing;

c) Have a healthy and diverse cultural and mental life;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner.

2. People’s Committees of provinces shall elaborate the criteria and the consideration for awarding the typical commune, ward, or town title based on the standard framework prescribed by the Government of Vietnam.

Article 30. Village or street quarter of culture title

1. The village or street quarter of culture title shall be annually awarded to villages and street quarters of culture at commune levels that satisfy the following criteria:

a) Have a stable economic life that is gradually developing;

b) Have a healthy and diverse cultural and mental life;

d) Have a healthy and safe environment with clean and beautiful scenery;

d) Comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; maintain social order and safety; actively participate in local emulation movements;

dd) Have the spirit of unification and mutual assistance in the community.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 31. “Family of Culture” title

1. The “Family of Culture” title shall be annually awarded to households that satisfy the following criteria:

a) Comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in an exemplary and good manner;  

b) Actively participate in local emulation movements of labor, production, learning, and protection of social security, order, and safety;

c) Have a prosperous, progressive, happy, and civilized family life; have regular attachment, unification, mutual assistance, and support in the community.

2. People’s Committees of provinces shall elaborate the criteria and the consideration for awarding the “Family of Culture” title based on the standard framework prescribed by the Government of Vietnam.  

Article 32. Other emulation titles  

1. Emulation titles and emulation title criteria of political organizations, socio-political organizations, social-political-vocational organizations, social organizations, and socio-vocational organizations shall be stipulated by central agencies of such organizations.

2. Emulation titles and emulation flag title criteria of military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam and the Government Cipher Committee shall be stipulated by the Minister of National Defense of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Emulation titles and emulation title criteria for individuals, collectives, and persons working or learning in educational institutions according to regulations of laws on education and training shall be stipulated by the Minister of Education and Training of Vietnam or heads of Ministries or central authorities that manage such educational institutions according to their entitlements.

Chapter III

SUBJECTS AND COMMENDATION CRITERIA

Section 1. COMMENDATION SUBJECTS AND CRITERIA FOR ORDERS  

Article 33. Orders

1. Orders shall be awarded to collectives with many achievements; awarded or posthumously awarded to individuals with meritorious services, achievements, or long-term contribution processes in agencies, organizations, or units.

2. Orders include:

a) “Gold Star Order”;

b) “Ho Chi Minh Order”;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) “Military Exploit Order”, first, second and third classes;

dd) “Labor Order”, first, second and third classes;

e) “Fatherland Defense Order”, first, second and third classes;

g) “Feat Order”, first, second and third classes;

h) “Great National Unity Order”;

i) “Bravery Order”;

k) “Friendship Order”.

Article 34. “Gold Star Order”

1. The “Gold Star Order” is the noblest order of the Socialist Republic of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Have great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation;

b) Have great and exceptionally outstanding meritorious services to Vietnam in one of the following fields: politics, economy, society, culture, art, science, technology, national defense, security, foreign affairs, or other fields.

3. The “Gold Star Order” shall be awarded to Ministries, departments, central or provincial authorities, and agencies of the National Assembly of Vietnam that satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the “Ho Chi Minh Order” and have many exceptionally outstanding achievements for at least 25 consecutive years at the time of applying for the "Gold Star Order", have wide influence scope and new and typical for the whole country to learn;

b) Have long-lasting traditions, great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

4. The "Gold Star Order" shall be awarded to military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam, the force system of the People’s Public Security, general departments, and equivalences of Ministries, departments, and central authorities that satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the “Ho Chi Minh Order” and have many exceptionally outstanding achievements after the award of such order for at least 25 consecutive years at the time of applying for the "Gold Star Order", have wide influence scope and new and typical for the whole country to learn;

b) Have long-lasting traditions, great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

5. If a collective is awarded a new "Ho Chi Minh Order”, the time and criteria for applying for a "Gold Star Order" are counted from the latest date it received the "Ho Chi Minh Order".

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the "Gold Star Order" regarding cases prescribed in Point a Clause 2 of this Article. 

Article 35. “Ho Chi Minh Order”

1. 2. The "Ho Chi Minh Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation;

b) Have exceptionally outstanding achievements and scope of influence and receive exemplary praise nationwide in one of the following fields: politics, economy, society, culture, art, science, technology, national defense, security, foreign affairs, or other fields.

2. The “Ho Chi Minh Order” shall be awarded to Ministries, departments, central or provincial authorities, and agencies of the National Assembly of Vietnam that satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the first-class “Independence Order” or first-class “Military Exploit Order” and have many exceptionally outstanding achievements for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the "Ho Chi Minh Order", have wide influence scope and new and typical for the whole country to learn;

b) Have long-lasting traditions, great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

3. The "Ho Chi Minh Order" shall be awarded to military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam, the force system of the People’s Public Security, general departments, and equivalences of Ministries, departments, and central authorities that satisfy the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have long-lasting traditions, great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

4. Collectives that have been awarded the “Ho Chi Minh Order” and have many exceptionally outstanding achievements after the award of such order for at least 15 consecutive years at the time of applying for the "Ho Chi Minh Order" and internal unification and pure and strong CPV organizations and unions will be considered for awarding the next "Ho Chi Minh Order". Within the mentioned time, if such collectives are awarded the first-class "Independence Order" or first-class "Military Exploit Order", the criteria for consideration for awarding the next "Ho Chi Minh Order" will comply with regulations prescribed in Clause 3 of this Article.

5. The “Ho Chi Minh Order” shall be awarded to foreign individuals who contribute great meritorious services to the Socialist Republic of Vietnam recognized and proposed by Ministries, departments, or central authorities.

6. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the "Ho Chi Minh Order" regarding cases prescribed in Point a Clause 1 of this Article. 

Article 36. First-class “Independence Order”

1. The first-class "Independence Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have long-term contribution processes in agencies, organizations, or units;

b) Have exceptionally outstanding achievements and scope of influence and receive exemplary praise nationwide in one of the following fields: politics, economy, society, culture, art, science, technology, foreign affairs, or other fields.

2. The first-class “Independence Order” shall be awarded to Ministries, departments, central or provincial authorities, and agencies of the National Assembly of Vietnam on occasions of decennial establishment anniversaries and shall satisfy the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have exceptionally outstanding achievements, long-lasting traditions, and great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

3. The first-class “Independence Order” shall be awarded to collectives that are not prescribed in Clauses 2 of this Article and:

a) Have been awarded the second-class “Independence Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the first-class “Independence Order” or have been awarded the “Excellent Labor Collective” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 3 times and the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam" 1 time or have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 3 times and the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 2 times.

b) Have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

4. The first-class “Independence Order” shall be awarded to Vietnamese individuals and collectives residing abroad or foreign individuals and collectives that respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam and contribute exceptionally outstanding achievements to the Socialist Republic of Vietnam recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

5. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the first-class “Independence Order” regarding cases prescribed in Point a Clause 1 of this Article. 

Article 37. Second-class “Independence Order”

1. The second-class "Independence Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have long-term contribution processes in agencies, organizations, or units;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The second-class “Independence Order” shall be awarded to Ministries, departments, central or provincial authorities, and agencies of the National Assembly of Vietnam on occasions of decennial establishment anniversaries and shall satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the third-class “Independence Order”;

b) Have exceptionally outstanding achievements, long-lasting traditions, and great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

3. The second-class “Independence Order” shall be awarded to collectives that are not prescribed in Clauses 2 of this Article and:

a) Have been awarded the third-class “Independence Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the second-class “Independence Order” or have been awarded the “Excellent Labor Collective” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times, the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam" 1 time, and the Diploma of Merit of Ministry, department, and central or provincial authority 1 time or have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times, the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 2 times, and the Diploma of Merit of Ministry, department, and central or provincial authority 1 time;

b) Have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

The second-class “Independence Order” shall be awarded to Vietnamese individuals and collectives residing abroad or foreign individuals and collectives that respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam and contribute exceptionally outstanding achievements to the Socialist Republic of Vietnam recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

5. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the second-class “Independence Order” regarding cases prescribed in Point a Clause 1 of this Article. 

Article 38. Third-class “Independence Order”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Have long-term contribution processes in agencies, organizations, or units;

b) Have exceptionally outstanding achievements and scope of influence and receive exemplary praise nationwide in one of the following fields: politics, economy, society, culture, art, science, technology, foreign affairs, or other fields.

2. The third-class “Independence Order" shall be awarded to Ministries, departments, and central or provincial authorities of the National Assembly of Vietnam with many outstanding achievements; long-lasting traditions; great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; internal unification; pure and strong CPV organizations and unions on occasions of decennial establishment anniversaries.

3. The third-class “Independence Order” shall be awarded to collectives that are not prescribed in Clauses 2 of this Article and:

a) Have been awarded the first-class “Labor Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the third-class “Independence Order” or have been awarded the “Excellent Labor Collective” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times and the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam" 1 time or have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times and the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 2 times.

b) Have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

c) Have a construction and development process of at least 30 years.

4. The third-class “Independence Order” shall be awarded to Vietnamese individuals and collectives residing abroad or foreign individuals and collectives that respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam and contribute exceptionally outstanding achievements to the Socialist Republic of Vietnam recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

5. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the third-class “Independence Order” regarding cases prescribed in Point a Clause 1 of this Article. 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The first-class "Military Exploit Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have long-term contribution processes in the people’s armed forces;

b) Have outstanding achievements in combat, combat services, force development, training, and consolidation of the national defense and people’s security praised nationwide.

2. The first-class “Military Exploit Order” shall be awarded to the Ministry of National Defense of Vietnam and the Ministry of Public Security of Vietnam on occasions of decennial establishment anniversaries and shall satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the second-class “Military Exploit Order”;

b) Have exceptionally outstanding achievements, long-lasting traditions, and great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

3. The first-class “Military Exploit Order” shall be awarded to collectives in the People’s Army and People'’ Public Security of Vietnam that satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the second-class “Military Exploit Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the first-class “Military Exploit Order” or have been awarded the “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 3 times and the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam" 1 time or have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 3 times and the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or the Ministry of Public Security of Vietnam 2 times.

b) Have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 40. Second-class “Military Exploit Order”

1. The second-class "Military Exploit Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have long-term contribution processes in the people’s armed forces;

b) Have outstanding achievements in combat, combat services, force development, training, and consolidation of the national defense and people’s security praised nationwide.

2. The second-class “Military Exploit Order” shall be awarded to the Ministry of National Defense of Vietnam and the Ministry of Public Security of Vietnam on occasions of decennial establishment anniversaries if such Ministries shall satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the third-class “Military Exploit Order”;

b) Have exceptionally outstanding achievements, long-lasting traditions, and great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

3. The second-class “Military Exploit Order” shall be awarded to collectives in the People’s Army and People'’ Public Security of Vietnam that satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the third-class “Military Exploit Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the second-class “Military Exploit Order” or have been awarded the “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times, the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam" 1 time, and the Diploma of Merit of the Ministry of National Defense or Ministry of Public Security of Vietnam 1 time or have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times, the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or the Ministry of Public Security of Vietnam 2 times, and the Diploma of Merit of the Ministry of National Defense or Ministry of Public Security of Vietnam 1 time.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the second-class “Military Exploit Order” regarding cases prescribed in Point a Clause 1 of this Article. 

Article 41. Third-class “Military Exploit Order”

1. The third-class "Military Exploit Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have long-term contribution processes in the people’s armed forces;

b) Have outstanding achievements in combat, combat services, force development, training, and consolidation of the national defense and people’s security praised nationwide.

2. The third-class “Military Exploit Order" shall be awarded to the Ministry of National Defense and Ministry of Public Security of Vietnam if they have achieved many outstanding achievements; long-lasting traditions; great meritorious services in the revolutionary cause of the CPV and the nation; internal unification; pure and strong CPV organizations and unions on occasions of decennial establishment anniversaries.

3. The third-class “Military Exploit Order” shall be awarded to collectives in the People’s Army and People'’ Public Security of Vietnam that satisfy the following criteria:

a) Have been awarded the first-class “Fatherland Defense Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 10 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the third-class “Military Exploit Order” or have been awarded the “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times and the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam" 1 time or have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times and the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or the Ministry of Public Security of Vietnam 2 times.

b) Have internal unification and healthy and pure CPV organizations and unions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the third-class “Military Exploit Order” regarding cases prescribed in Point a Clause 1 of this Article. 

Article 42. First-class “Labor Order”

1. The first-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in labor, work, production, business, learning, scientific research, or other fields influenced and praised nationwide;

b) Obtain the world’s high awards;

c) Have inventions effectively applied and influenced and praised nationwide or scientific works, technological works, or outstanding works at State levels recognized by competent agencies or organizations;

d) Have great contributions to the socio-economic development of Vietnam, social security assurance, humanitarian charity, and application of scientific and technological progress;

dd) Have been awarded the second-class “Labor Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the first-class “Labor Order”; within such time, have received the recognition of excellent task completion for at least 3 years and the title of Emulation Fighter of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 2 times;

e) Have long-term contribution processes in agencies, organizations, or units.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Have satisfied one of the criteria prescribed in Points a, b, c, and d Clause 1 of this Article;

b) Regarding workers, have 3 initiatives that bring high values and realistic benefits, have contributions to the training and advanced training, and assist colleagues in improving professional capacity and skills recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

c) Regarding farmers, have 3 initiatives effectively applied within the management scope of Ministries, departments, and central or provincial authorities that bring high values and realistic benefits or effective production models that are stable for at least 5 years, assisting many farmer households in the development of production and creating jobs for laborers recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

3. 1. The first-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to businessmen, intellectuals, and scientists who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the criteria prescribed in Points a, b, c, and d Clause 1 of this Article.  

4. 1. The first-class "Labor Order" shall be awarded collectives that have internal unification, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner, and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements influenced and praised nationwide and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have great contributions to the socio-economic development of Vietnam, social security assurance, humanitarian charity, and application of scientific and technological progress;

c) Have outstanding achievements reviewed during the preliminary or summary of emulation movements launched by the President or Prime Minister of Vietnam;

d) Have been awarded the second-class “Labor Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the first-class “Labor Order” or have been awarded the “Excellent Labor Collective” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times or the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 1 time and the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 2 times or the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 4 times or the Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 4 times regarding collectives ineligible for emulation flags.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. The first-class “Labor Order” shall be awarded to Vietnamese individuals and collectives residing abroad or foreign individuals and collectives that respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam and contribute outstanding achievements to the socio-economic development of the Socialist Republic of Vietnam, recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

7. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the first-class “Labor Order” regarding cases prescribed in Point b and Point e Clause 1 of this Article.   

Article 43. Second-class “Labor Order”

1. The second-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in labor, work, production, business, learning, scientific research, or other fields influenced and praised in Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Obtain the highest international awards in the region;

c) Have inventions effectively applied and influenced and praised within Ministries, departments, and central or provincial authorities  or scientific works, technological works, or outstanding works at ministerial, departmental, and central or provincial levels;

d) Have great contributions to the socio-economic development of Vietnam, social security assurance, humanitarian charity, and application of scientific and technological progress;

dd) Have been awarded the third-class “Labor Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the second-class “Labor Order”; within such time, have received the recognition of excellent task completion for at least 2 years and the title of Emulation Fighter of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 1 time;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. 1. The second-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to workers and farmers who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have satisfied one of the criteria prescribed in Points a, b, c, and d Clause 1 of this Article;

b) Regarding workers, have 2 initiatives that bring high values and realistic benefits, have contributions to the training and advanced training, and assist colleagues in improving professional capacity and skills recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

c) Regarding farmers, have 2 initiatives effectively applied within the management scope of Ministries, departments, and central or provincial authorities that bring high values and realistic benefits or effective production models that are stable for at least 4 years, assisting many farmer households in the development of production and creating jobs for laborers recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

3. 1. The second-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to businessmen, intellectuals, and scientists who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the criteria prescribed in Points a, b, c, and d Clause 1 of this Article. 

4. 1. The second-class "Labor Order" shall be awarded collectives that have internal unification, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner, and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements with a scope of influence in Ministries, departments, and central or provincial authorities

b) Have great contributions to the socio-economic development of Vietnam, social security assurance, humanitarian charity, and application of scientific and technological progress;

c) Have outstanding achievements reviewed during the preliminary or summary of emulation movements launched by the President or Prime Minister of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. 4. The second-class "Labor Order" shall be awarded to enterprises and other economic organizations that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the criteria prescribed Clause 4 of this Article. 

6. The second-class “Labor Order” shall be awarded to Vietnamese individuals and collectives residing abroad or foreign individuals and collectives that respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam and contribute outstanding achievements to the socio-economic development of the Socialist Republic of Vietnam, recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

7. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the second-class “Labor Order” regarding cases prescribed in Point b and Point e Clause 1 of this Article.  

Article 44. Third-class “Labor Order”

1. The third-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have outstanding achievements reviewed during the preliminary or summary of emulation movements launched by Ministries, departments, and central or provincial authorities with the time of implementation of at least 5 years;

b) Have inventions effectively applied and influenced and praised in one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities or scientific works, technological works, or outstanding works in one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities

c) Have great contributions to the socio-economic development of Vietnam, social security assurance, humanitarian charity, and application of scientific and technological progress;

d) Have irregularly outstanding achievements in labor, work, production, business, learning, scientific research, or other fields influenced and praised in one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Have been awarded the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such diploma at the time of applying for the third-class “Labor Order”; within such time, have received the recognition of excellent task completion for at least 1 year and the title of “Grassroots-Level Emulation Fighter” 3 times;

g) Have long-term contribution processes in agencies, organizations, or units.

2. The third-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to workers and farmers who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have satisfied one of the criteria prescribed in Points a, b, c, d and dd Clause 1 of this Article;

b) Regarding workers, have initiatives effectively applied, have contributions to the training and advanced training, and assist colleagues in improving professional capacity and skills recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

c) Regarding farmers, have initiatives effectively applied within the management scope of Ministries, departments, and central or provincial authorities or effective production models that are stable for at least 3 years, assisting many farmer households in the development of production and creating jobs for laborers recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

3. 1. The third-class "Labor Order" shall be awarded or posthumously awarded to businessmen, intellectuals, and scientists who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the criteria prescribed in Points a, b, c, d and dd Clause 1 of this Article. 

4. 1. The third-class "Labor Order" shall be awarded collectives that have internal unification, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner, and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements with a scope of influence within each field under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Have outstanding achievements reviewed during the preliminary or summary of emulation movements launched by the President of Vietnam, Prime Minister of Vietnam, or Ministries, departments, and central or provincial authorities with the time of implementation of at least 5 years;

d) Have outstanding achievements in political tasks of the CPV and State;

dd) Have development and construction processes of at least 10 years; have been awarded the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the third-class “Labor Order” or have been awarded the “Excellent Labor Collective” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 1 time or the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 2 times or the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 1 time and the Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Local Authority 1 time or the Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Local Authority 2 times regarding collectives ineligible for emulation flags.

5. 4. The third-class "Labor Order" shall be awarded to enterprises and other economic organizations that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the criteria prescribed Clause 4 of this Article. 

6. The third-class “Labor Order” shall be awarded to Vietnamese individuals and collectives residing abroad or foreign individuals and collectives that respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam and contribute outstanding achievements to the socio-economic development of the Socialist Republic of Vietnam, recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

7. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the third-class “Labor Order” regarding cases prescribed in Point dd and Point g Clause 1 of this Article.  

Article 45. First-class “Fatherland Defense Order”

1. The first-class “Fatherland Defense Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals of the people’s armed forces who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in combat, combat services, force development, training, and consolidation of the national defense and people’s security influenced and praised nationwide;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Have been awarded the second-class Fatherland Defense Order and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the first-class Fatherland Defense Order; within such time, have received the recognition of excellent task completion for at least 3 years and the title of Emulation Fighter of Ministry granted by the Ministry of National Defense of Vietnam 2 times;

d) Have long-term contribution processes in the people’s armed forces;

2. The first-class “Fatherland Defense Order” shall be awarded to collectives of the people’s armed forces that have internal unification and pure and strong CPV organizations and unions, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State, and satisfy one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in training, combat readiness, force development, and consolidation of the national defense and people’s security with a nationwide influence recognized by the Ministry of National Defense of Vietnam or the Ministry of Public Security of Vietnam;

b) Have been awarded the second-class “Fatherland Defense Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the first-class “Fatherland Defense Order” or have been awarded the “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 2 times or the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 1 time and the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 2 times or the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 4 times or the Diploma of Merit of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 4 times regarding collectives ineligible for emulation flags.

3. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the first-class “Fatherland Defense Order” regarding cases prescribed in Point d Clause 1 of this Article. 

Article 46. Second-class “Fatherland Defense Order”

1. The second-class “Fatherland Defense Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals of the people’s armed forces who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in combat, combat services, force development, training, and consolidation of the national defense and people’s security influenced and praised in armies or People’s Public Security Forces;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Have been awarded the third-class Fatherland Defense Order and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the second-class Fatherland Defense Order; within such time, have received the recognition of excellent task completion for at least 2 years and the title of Emulation Fighter of Ministry granted by the Ministry of National Defense of Vietnam 1 time;

d) Have long-term contribution processes in the people’s armed forces.

2. 2. The second-class “Fatherland Defense Order” shall be awarded to collectives of the people’s armed forces that have internal unification and pure and strong CPV organizations and unions, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State, and satisfy one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in training, combat readiness, force development, and consolidation of the national defense and people’s security influenced within armies or People’s Public Security forces and recognized by the Ministry of National Defense of Vietnam or the Ministry of Public Security of Vietnam;

b) Have been awarded the third-class “Fatherland Defense Order” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such order at the time of applying for the second-class “Fatherland Defense Order” or have been awarded the “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 1 time and the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 1 time or the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 3 times or the Diploma of Merit of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 3 times regarding collectives ineligible for emulation flags.

3. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the second-class “Fatherland Defense Order” regarding cases prescribed in Point d Clause 1 of this Article. 

Article 47. Third-class “Fatherland Defense Order”

1. The third-class “Fatherland Defense Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals of the people’s armed forces who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in combat, combat services, force development, training, and consolidation of the national defense and people’s security influenced with a scope of influence within military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam or the force system of the People’s Public Security;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Have been awarded the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such diploma at the time of applying for the third-class “Fatherland Defense Order”; within such time, have received the recognition of excellent task completion for at least 1 year and the title of “Grassroots-Level Emulation Fighter” granted by the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 3 times;

d) Have long-term contribution processes in the people’s armed forces.

2. The third-class “Fatherland Defense Order” shall be awarded to collectives of the people’s armed forces that have internal unification and pure and strong CPV organizations and unions, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State, and satisfy one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements in training, combat readiness, force development, and consolidation of the national defense and people’s security influenced with a scope of influence within military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam or the force system of the People’s Public Security recognized by the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam;

b) Have construction and development processes of at least 10 years, within that time, have been awarded the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such diploma at the time of applying for the third-class “Fatherland Defense Order” or have been awarded the “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the "Emulation Flag of the Government of Vietnam" 1 time or the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 2 times or the Emulation Flag of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 1 time and the Diploma of Merit of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 1 time or the Diploma of Merit of the Ministry of National Defense of Vietnam or Ministry of Public Security of Vietnam 2 times regarding collectives ineligible for emulation flags.

3. The Government of Vietnam shall elaborate the commendation subjects and criteria for the third-class “Fatherland Defense Order” regarding cases prescribed in Point d Clause 1 of this Article. 

Article 48. First-class “Feat Order”

1. 1. The first-class “Feat Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who are loyal to the Fatherland, the People, and satisfy one of the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding feats in combat and combat services influenced and praised nationwide and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. 1. The first-class “Feat Order” shall be awarded collectives that are loyal to the Fatherland, the People, and satisfy one of the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding feats in combat and combat services influenced and praised nationwide and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have proactivity, creativity, cleverness, bravery, and high effectiveness in combat and combat services for the protection of national sovereignty and security or combat crimes and maintain political security and social order and safety; have internal unification, pure and strong CPV organizations and unions; excellently complete assigned tasks; have achievements influenced and praised nationwide and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

Article 49. Second-class “Feat Order”

1. 1. The second-class “Feat Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who are loyal to the Fatherland, the People, and satisfy one of the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding feats in combat and combat services influenced and praised within armies, People’s Public Security Forces or Ministries, departments, central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have proactivity, creativity, cleverness, bravery, and high effectiveness in combat and combat services for the protection of national sovereignty and security or combat crimes, contributing to the maintenance of political security and social order and safety; comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; excellently complete assigned tasks; have achievements influenced and praised in armies, People’s Public Security Forces, or Ministries, departments, and central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

2. 1. The second-class “Feat Order” shall be awarded collectives that are loyal to the Fatherland, the People, and satisfy one of the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding feats in combat and combat services influenced and praised within armies, People’s Public Security Forces or Ministries, departments, central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 50. Third-class “Feat Order”

1. 1. The third-class “Feat Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who are loyal to the Fatherland, the People, and satisfy one of the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding feats in combat and combat services that have encouraging, educating, and exemplary effects in military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam or the force system of the People’s Public Security, or one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have proactivity, creativity, cleverness, bravery, and high effectiveness in combat and combat services for the protection of national sovereignty and security or combat crimes, contributing to the maintenance of political security and social order and safety; comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; excellently complete assigned tasks; have achievements influenced and praised in military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam or the force system of the People’s Public Security, or one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

2. The third-class “Feat Order” shall be awarded collectives that are loyal to the Fatherland, the People, and satisfy one of the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding feats in combat and combat services that have encouraging, educating, and exemplary effects in military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam or the force system of the People’s Public Security, or one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have proactivity, creativity, cleverness, bravery, and high effectiveness in combat and combat services for the protection of national sovereignty and security or combat crimes and maintain political security and social order and safety; have internal unification and pure and strong CPV organizations and unions; excellently complete assigned tasks; have achievements influenced and praised in military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam or the force system of the People’s Public Security, or one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities and recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

Article 51. “Great National Unity Order”

1. The “Great National Unity Order” shall be awarded or posthumously awarded to dignitaries, intellectuals, religious dignitaries, ethnic minorities, typical businessmen, Vietnamese residing abroad, and other individuals who provide contribution processes, great meritorious services, and outstanding achievements to the construction of the Great National Unity Block recognized by the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 52. “Bravery Order”

The “Bravery Order” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have brave acts when rescuing people or assets of the State or the People in natural disasters, epidemics, accidents, fire, explosions, and criminal prevention and combat or bravely volunteer to go to dangerous places to protect people’s lives; achievements that have encouraging, educating, and exemplary effects in the management scope of Ministries, departments, and central or provincial authorities or Vietnam.

Article 53. “Friendship Order”

1. The “Friendship Order” shall be awarded or posthumously awarded to foreign individuals and collectives that provide great contributions to the construction, consolidation, and development of the friendship between the Socialist Republic of Vietnam and countries in the world and satisfy the following criteria:

a) Have the spirit of unification and friendship, respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam;

b) Provide great contributions to the struggle for national independence and unification or the socio-economic construction, development, security, national defense, and foreign affairs of Vietnam; have active contributions to the construction, consolidation, and development of the good and comprehensive cooperation and friendship between Vietnam, other countries, and international organizations recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

2. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Section 2. COMMENDATION SUBJECTS AND CRITERIA FOR MEDALS

Article 54. Medals

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Medals include:

a) “Determined-to-Win Military Flag Medal”;

b) “For National Security Medal";

c) “Glorious Fighter Medal”, first, second, and third classes;

d) “Friendship Medal”.

Article 55. “Determined-to-Win Military Flag Medal”

The “Determined-to-Win Military Flag Medal” shall be awarded or posthumously awarded to national defense soldiers, workers, officials, and public employees of the People’s Army who have working histories of at least 25 consecutive years and complete assigned tasks in a good manner.

Article 56. “For National Security Medal”

The “For National Security Medal” shall be awarded or posthumously awarded to commissioned officers, non-commissioned officers, fighters, and workers working in agencies and units of the People's Public Security who have working histories of at least 25 consecutive years and complete assigned tasks in a good manner.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The “Glorious Fighter Medal” shall be awarded to national defense soldiers, workers, officials, and public employees of the People’s Army; commissioned officers, non-commissioned officers, and workers working in agencies and units of the People's Public Security who have working histories and complete assigned tasks in a good manner.

2. The criteria for the award of the “Glorious Fighter Medal” for individuals prescribed in Clause 1 of this Article are as follows:

a) The first-class “Glorious Fighter Medal” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have working histories of at least 20 consecutive years;

b) The second-class “Glorious Fighter Medal” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have working histories from 15 to under 20 consecutive years;

c) The third-class “Glorious Fighter Medal” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have working histories from 10 to under 15 consecutive years;

3. The award or posthumous award of the “Glorious Fighter Medal” to individuals prescribed in Clause 1 of this Article who work on the sea, islands, and areas with extremely difficult socio-economic circumstances stipulated by the Government of Vietnam or perform international tasks is as follows:

a) Non-commissioned officers and soldiers of the People’s Army or People’s Public Security who have a task performance time of at least 1 year shall be awarded the third-class “Glorious Fighter Medal”;

b) National defense soldiers, workers, officials, and public employees of the People’s Army, commissioned officers, non-commissioned officers, and workers working in agencies and units of the People’s Public Security who have sacrificed and recognized as martyrs that had a task performance time of less than 1 year shall be posthumously awarded the third-class “Glorious Fighter Medal”; a task performance time from 1 to under 5 years shall be awarded the second-class “Glorious Fighter Medal”; a task performance time of at least 5 years shall be awarded the first-class “Glorious Fighter Medal”. In case the total task performance time is eligible for the “Glorious Fighter Medal” but competent agencies have not received any commendation proposal or the mentioned subjects have been awarded the “Glorious Fighter Medal” but are ineligible for a higher class, such subjects shall be awarded the “Glorious Fighter Medal” one class higher than the previous one.

c) The task performance time on the sea, islands, and in areas with extremely difficult socio-economic circumstances or task performance time of international tasks of national defense soldiers, workers, officials, and public employees of the People’s Army; commissioned officers, non-commissioned officers, fighters, and workers working in agencies and units of the People’s Public Security shall be multiplied by a coefficient of 2 to calculate the working time for the award of “Glorious Fighter Medal” of the classes prescribed in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The “Friendship Medal” shall be awarded or posthumously awarded to foreigners of the following subjects:

a) Foreigners in agencies or organizations of foreign State or Government equivalent to Ministries, departments, and central or provincial authorities of Vietnam; foreign organizations or international organizations that the Socialist Republic of Vietnam is a member of or has partnerships with; friendship associations of other countries with Vietnam; friendship associations at provincial levels, state levels, or city levels of countries that have special, strategic, or comprehensive partnerships with Vietnam; foreign diplomatic missions in Vietnam; offices, resident representative offices of international organizations and organizations under the United Nations system in Vietnam; foreign non-governmental organizations operating in Vietnam;

b) Honorary Consuls of the Republic Socialist of Vietnam abroad who have held such position for 3 years or more;

c) Foreigners who are not prescribed in Point a and Point b of this Clause but have a period of contribution to the Fatherland Construction and Defense of Vietnam of at least 5 years.

2. The “Friendship Medal” shall be awarded or posthumously awarded to individuals prescribed in Clause 1 of this Article that satisfy the following criteria:

a) Have the spirit of unification and friendship, respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam;

b) Provide great contributions to the Fatherland Construction and Defense of Vietnam or the socio-economic construction, development, security, national defense, and foreign affairs of Vietnam; provide contributions to the construction, consolidation, and development of the good cooperation and friendship between Vietnam, other countries, and foreign and international organizations recognized and proposed by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

Section 3. COMMENDATION SUBJECTS AND CRITERIA FOR HONORARY TITLES OF THE STATE

Article 59. Honorary titles of the state

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Honorary titles of the state include:  

a) “Heroic Province”, “Heroic City”;

b) “Vietnamese Heroic Mother”;

c) “People’s Armed Forces Hero”;

d) “Labor Hero”;

dd) “People’s Teacher”, “Teacher of Merit”;

e) “People’s Doctor”, “Doctor of Merit”;

g) “People’s Artist”, “Artist of Merit”;

h) “People’s Artisan”, “Artisan of Merit”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The “Heroic Province” title and “Heroic City” title shall be awarded to provinces and centrally affiliated citifies that satisfy the following criteria:

1. Have exceptionally outstanding and comprehensive achievements in fields of politics, economy, culture, society, education, science, technology, national defense, security, and foreign affairs; provide great contributions to the national liberation struggle and Fatherland Construction and Defense;

2. Have proactivity, creativity and become centers of economy, culture, science, technology, and motivations to promote the development of the corresponding region and the whole nation in the innovation and promotion of industrialization and modernization of Vietnam and international integration;

3. Organize CPV organizations, authorities, Vietnam Fatherland Front, and unions in a unified manner.

Article 61. “Vietnamese Heroic Mother” title

1. The “Vietnamese Heroic” title shall be awarded or posthumously awarded to mothers who provide many contributions and sacrifices to the national liberation struggle, Fatherland Construction and Defense, and international obligation performance.

2. The consideration for awarding or posthumously awarding the “Vietnamese Heroic Mother" title shall comply with regulations of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam.

Article 62. “People’s Armed Forces Hero” title  

1. The “People’s Armed Forces Hero” title shall be awarded or posthumously awarded to individuals who satisfy the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have clever, brave, and sacrificial acts and achieve exceptionally outstanding achievements in combat, combat services, training, maintenance of social security, order, and safety praised nationwide or research work with special values that have been applied to actual military, national defense, and security activities or socio-economic activities nationwide;

c) Have good and competent technical, tactical, and professional qualifications; always strive to improve professional and political qualifications and excellently complete every task; provide meritorious services in technical, tactical, and professional training for teammates.

2. The “People’s Armed Forces Hero” title shall be awarded to collectives that satisfy the following criteria:

b) Have exceptionally outstanding achievements in combat, combat services, and maintenance of social security, order, and safety;

b) Have creativity, cleverness, and bravery in combat and combat readiness training, become typical flags in emulation movements, and provide contributions to the national defense and people’s security construction and consolidation for at least 10 years;

c) Take the lead among armies and People's Public Security forces in movements of initiative promotion, technical renovation, and innovation of leading, directing methods and achieve many achievements in applying new scientific and technical progress for combat, training, and work;

d) Take the lead in professional, tactical, technical, and political training and advanced training for officials and fighters; manage weapon and technical and physical facilities in a good manner, and ensure the absolute safety of humans and assets;

dd)  Have absolute loyalty to the Fatherland and the People; have pure and strong CPV organizations and unions; take the lead in complying with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; uphold the spirit of internal unification and cooperation and unify militias and care for the physical and mental lives of officials and fighters;

e) Actively participate in local movements, receive trust from the Local People, and become exemplary figures in all aspects.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 63. “Labor Hero” title

1. The “Labor Hero” title shall be awarded or posthumously awarded to individuals who satisfy the following criteria:

a) Have absolute loyalty to the Fatherland; comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; have strong political wills, high senses of responsibility, effort, difficulty overcoming, and dedication to work; have diligence, thrift, integrity, and impartiality; have ethical qualities, a healthy lifestyle and uphold the spirit of unity and cooperation; act exemplary figures in all aspects;

b) Have a creative labor spirit and achieve high labor productivity, quality, efficiency, and outstanding achievements for the goal of wealthy people, strong nation, democracy, equality, and civilization;

c) Provide important contributions to the development of units, administrative divisions, central authorities, and the nation for at least 10 years and receive respect from collectives;

d) Have achievements in research and application of new scientific, technological, and technical progress and have initiatives, scientific research works, or works with special values that bring high efficiency nationwide;

dd) Provide meritorious services in training and advanced training for colleagues and younger generations, technical guidelines, technology transfer, and experience in production and business.

2. The “Labor Hero” title shall be awarded to collectives that satisfy the following criteria:

a) Have exceptionally outstanding achievements in creative labor for the goal of wealthy people, strong nation, democracy, equality, and civilization;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Take the nationwide lead regarding the application and innovation of science and technology, have achievements in the application of scientific and technological progress and movements of initiative promotion, technical renovation, environmental protection, and digital transformation;

d) Take the lead in providing training and advanced training in capacity regarding all aspects for officials, public employees, and laborers; become exemplary figures in training and improvement of professional qualifications for other collectives to follow;

dd)  Have absolute loyalty to the Fatherland; have internal unification and pure and strong CPV organizations and unions; take the lead in complying with guidelines of the CPV and policies and laws of the State; ensure the rights and benefits of laborers and manage the capital source and asset in a good manner; ensure the absolute safety of humans and assets;

e) Actively participate in local movements; become exemplary figures in all aspects and receive praises from the Local People.

3. Aside from cases prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article, the “Labor Hero” title shall be awarded to individuals who satisfy the criteria prescribed in Point a Clause 1 of this Article or collectives that satisfy the criteria prescribed in Point dd and Point e Clause 2 of this Article and have irregularly outstanding achievements in the Fatherland Construction and Defense.

Article 64 “People’s Teacher” title and “Teacher of Merit” title

1. The “People’s Teacher” title and “Teacher of Merit” title shall be awarded to individuals, including teachers, educational managers, and educational researchers.

2. The “People’s Teacher” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 of this Article who have been awarded the “Teacher of Merit” title and satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Have the time of direct nurturing and teaching of at least 20 years or have working histories in the field of education for at least 25 years with 15 years of direct nurturing and teaching regarding educational managers and educational researchers.

3. 2. The “Teacher of Merit” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 who satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

b) Have good ethical qualities, dedication to work, love for students, excellent pedagogical talents, and great meritorious services in education and receive respect from students, colleagues, and the People;

c) Have the time of direct nurturing and teaching of at least 15 years or have working histories in the field of education for at least 20 years with 10 years of direct nurturing and teaching regarding educational managers and educational researchers.

4. The working time at borders, on the sea, islands, and in areas with extremely difficult socio-economic circumstances according to regulations of the Government of Vietnam shall be multiplied by a coefficient of 2 to calculate the working time for consideration for awarding the “People’s Teacher” title and “Teacher of Merit” title.

5. The “People’s Teacher” title and “Teacher of Merit” title shall be awarded and announced once every 3 year on the occasion of the Vietnamese Teachers' Day celebration.

6. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Article 65. “People’s Doctor” title and “Doctor of Merit” title

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The “People’s Doctor” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 of this Article who have been awarded the “Doctor of Merit” title and satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

b) Have good ethical qualities, dedication to work, absolute love for patients, excellent talents, outstanding achievements in disease prevention and treatment and scientific and technical development in health care, and provide great contributions to the protection, care, and improvement of the health of the People, have a wide influence in the People, and receive trust and respect from patients and colleagues;

c) Have the time of direct conduct of technical specialty in the field of health care of at least 20 years or have working histories in the field of health care for at least 25 years with 15 years of direct conduct of technical specialty in the field of health care regarding health managers.

3. The “Doctor of Merit” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 who satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

b) Have good ethical qualities, dedication to work, absolute love for patients, excellent talents, outstanding achievements in the profession, and receive trust and respect from patients and colleagues;

c) Have the time of direct conduct of technical specialty in the field of health care of at least 15 years or have working histories in the field of health care for at least 20 years with 10 years of direct conduct of technical specialty in the field of health care regarding health managers.

4. The working time at borders, on the sea, islands, and in areas with extremely difficult socio-economic circumstances according to regulations of the Government of Vietnam shall be multiplied by a coefficient of 2 to calculate the working time for consideration for awarding the “People’s Doctor” title and “Doctor of Merit” title.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Article 66. “People’s Artist” title and “Artist of Merit” title

1. The “People’s Artist” title and “Artist of Merit" title shall be awarded to individuals working in fields of culture and art, including:

a) Actors, directors, art directors, conductors, choreographers, cameramen, musicians, painters, and broadcasters;

b) Persons who create cultural and artistic works not prescribed in Point a of this Clause stipulated by the Government of Vietnam.

2. 2. The “People’s Artist” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 of this Article who have been awarded the “Artist of Merit” title and satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

b) Have good ethical qualities, excellent artistic talents, and many contributions to the cause of the Vietnamese revolution and receive respect from colleagues and the People;

c) Have working histories in the field of culture or art for at least 20 years or at least 15 years regarding circus and dance; 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. 2. The “Artist of Merit” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 who satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

b) Have good ethical qualities, artistic talents, and the spirit of serving the People and receive respect and love from colleagues and the People;

c) Have working histories in the field of culture and art for at least 15 years or at least 10 years regarding circus and dance; receive awards from art competitions, festivals, and shows in Vietnam or abroad or have outstanding works of high ideological and artistic values that are loved and well-received by the public.

4. The “People’s Artist” title and “Artist of Merit” title shall be awarded and announced once every 3 year on the occasion of the National Day of the Republic Socialist of Vietnam celebration.

5. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Article 67. “People’s Artisan” title and “Artisan of Merit” title

1. The “People’s Artisan” title and “Artisan of Merit" title shall be awarded to individuals who have meritorious services in protecting and promoting the value of the cultural heritage of Vietnam.

2. The “People’s Artisan” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 of this Article who have been awarded the “Artisan of Merit” title and satisfy the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have good ethical qualities, exceptionally outstanding skills, and working histories related to the protection and promotion of the value of cultural heritage for at least 20 years;

c) Have great meritorious services in protecting and promoting the value of cultural heritage;

d) Receive respect from colleagues and the People; become exemplary figures regarding the protection and promotion of the value of cultural heritage of Vietnam.

3. The “Artisan of Merit” title shall be awarded to individuals prescribed in Clause 1 who satisfy the following criteria:

a) Have loyalty to the Fatherland and comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner; 

b) Have good ethical qualities, exceptionally outstanding skills, and working histories related to the protection and promotion of the value of cultural heritage for at least 15 years;

c) Have great meritorious services in protecting and promoting the value of cultural heritages;

d) Receive respect from colleagues and the People; become exemplary figures regarding the protection and promotion of the value of local cultural heritage.

4. The “People’s Artisan” title and “Artisan of Merit” title shall be awarded and announced once every 3 year on the occasion of the National Day of the Republic Socialist of Vietnam celebration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 4. COMMENDATION SUBJECTS AND CRITERIA FOR THE “HO CHI MINH PRIZE” AND “STATE PRIZE".

Article 68. “Ho Chi Minh Prize” and “State Prize”

1. 2. The “Ho Chi Minh Prize” and “State Prize” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have loyalty to the Fatherland, comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner, are authors or co-authors of works satisfying the standards prescribed in Article 69 and Article 70 of this Law that have been disclosed and used since September 2, 1945, including:

a) Scientific, technological, and educational works;

b) Works of literature and art, critical and theoretical research works in the form of publishing, architecture, exhibition, theatre, cinematography, radio, television, teaching, discography, or other forms.

2. The “Ho Chi Minh Prize” and “State Prize” shall be awarded or posthumously awarded to foreigners who respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws, and fine customs and practices of Vietnam, are authors or co-authors of research works on Vietnam.

3. The Government of Vietnam shall elaborate on the award of the “Ho Chi Minh Prize” and “State Prize”.

Article 69. “Ho Chi Minh Prize”

1. The “Ho Chi Minh Prize” and “State Prize” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who are authors or co-authors of works that satisfy the standards prescribed in Clause 1 Article 68 of this Law and the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have high values regarding science, literature, art, and ideology;

c) Have great effects on the revolutionary cause of the CPV and the nation, have wide and long-lasting influences on the People's life, providing essential contributions to the development of the socio-economy, science, technology, education, culture, and art of Vietnam.

2. The “Ho Chi Minh Prize” title shall be awarded and announced once every 5 year on the occasion of the National Day of the Republic Socialist of Vietnam celebration.

Article 70. “State Prize”

1. The “State Prize” shall be awarded or posthumously awarded to individuals who are authors or co-authors of works that satisfy the standards prescribed in Clause 1 Article 68 of this Law and one of the following criteria:

a) Have outstanding research works and application of science and technology that increase labor productivity, bring economic efficiency, and contribute to the socio-economic development of Vietnam;

b) Have outstanding textbooks and curriculums widely used in educational institutions of the national education system;

c) Have works of literature and art and critical and theoretical research works with high values regarding ideology and art form that have good effects on the education and development of new humans, improving the aesthetic level of the People and contributing to the development of Vietnamese literature and art.

2. The “State Prize” title shall be awarded and announced once every 5 year on the occasion of the National Day of the Republic Socialist of Vietnam celebration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 71. Commemorative medals

1. Commemorative medals of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam shall be awarded to individuals who provide contributions to the development of the National Assembly of Vietnam. The Standing Committee of the National Assembly of Vietnam shall stipulate the names of commemorative medals, commendation subjects, and criteria for commemorative medals.

2. Commemorative medals shall be awarded to individuals who provide contributions to the development of Ministries, departments, central or provincial authorities, political organizations, socio-political organizations, social-political-vocational organizations, social organizations, and socio-vocational organizations that have CPV unions or CPV organizations of the block of CPV Committees of central agencies.

Ministries, departments, central authorities, People’s Committees of provinces, central agencies of political organizations, socio-political organizations, social-political-vocational organizations, social organizations, and socio-vocational organizations that have CPV unions or CPV organizations of the block of CPV Committees of central agencies shall stipulate the names of commemorative medals, commendation subjects, and criteria for commemorative medals.

3. The names of commemorative medals shall be registered with state management agencies of emulation and commendation at the central level.

Article 72. Diplomas of merit

1. “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam".

2. Diploma of Merit of the Ministry, Department, and Central or Provincial Authority.

Article 73. “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Have outstanding achievements reviewed in emulation movements;

b) Have been awarded the Diploma of Merit of the Ministry, Department, and Central or Provincial Authority and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such diploma at the time of applying for the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam”, within such time, have the title of “Grassroots-Level Emulation Fighter” 3 times;

c) Achieve irregularly outstanding achievements with a scope of influence within Ministries, departments, and central or provincial authorities or regional awards;

d) Provide great contributions to the socio-economic development of Vietnam, application of scientific and technological progress, social work, and humanitarian charity.

2. The “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” shall be awarded or posthumously awarded to workers, farmers, and laborers who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have satisfied one of the criteria prescribed in Points a, b, and d Clause 1 of this Article;

b) Achieve irregularly outstanding achievements in labor and production with a scope of influence within such field and profession;

c) Regarding workers, have initiatives that bring high values and realistic benefits with a scope of influence at the district level, have contributions to the training and advanced training, and assist colleagues in improving professional capacity and skills;

d) Regarding farmers, have effective production models that are stable for at least 2 years with a scope of influence at the district level, assisting many farmer households in the economic development and creating jobs for laborers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” shall be awarded to exemplary collectives that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner, have internal unification, and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have irregularly outstanding achievements with a scope of influence in Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Provide great contributions to the development of socio-economy and national defense and security of Vietnam, application of scientific and technological progress, social work, and humanitarian charity;

c) Have outstanding achievements reviewed in emulation clusters and blocks organized by the Central Emulation-Commendation Council;

d) Have outstanding achievements reviewed during the preliminary or summary of emulation movements launched by the President of Vietnam, Prime Minister of Vietnam, or Ministries, departments, and central or provincial authorities with the time of implementation of at least 3 years;

dd) Have outstanding achievements in political tasks of the CPV and State;

e) Have been awarded the Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority and recognized for excellent completion of tasks for at least 5 consecutive years after the award of such diploma at the time of applying for the “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” or have been awarded the “Excellent Labor Collective” or “Determined-to-Win Unit” title; within such time, have received the Emulation Flag of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority 1 time or the Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Local Authority 2 times regarding collectives ineligible for emulation flags.

5. The “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” shall be awarded to enterprises and other economic organizations that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy one of the following criteria prescribed in Clause 4 of this Article or provide outstanding contributions to the socio-economic development of Vietnam recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

6. The “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam” shall be awarded to exemplary households that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and contribute effort, lands, and properties to administrative divisions or the society.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 74. Diploma of Merit of the Ministry, Department, and Central or Provincial Authority

1. The Diploma of Merit of the Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be awarded or posthumously awarded to exemplary individuals who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy at least one of the following criteria:

a) Have outstanding achievements reviewed in emulation movements launched by Ministries, departments, and central or provincial authorities;

b) Have achievements or irregular achievements with a scope of influence within one of the fields under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities;

c) Provide great contributions to the socio-economic development of Vietnam, application of scientific and technological progress, social work, and humanitarian charity.

d) Have received the “Grassroots-Level Emulation Fighter” 2 consecutive times or recognized for excellent completion of tasks for at least 2 consecutive years; within such time, have 2 initiatives recognized and effectively applied at grassroots levels or 2 scientific topics, scientific projects, scientific works, and technological works accepted and effectively applied at grassroots levels

dd) Regarding workers, farmers, and laborers, achieve achievements in labor and production with a scope of influence in communes, agencies, units, organizations, and enterprises.

2. The Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be awarded to businessmen, intellectuals, and scientists who comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy one of the following criteria prescribed in Clause 1 of this Article or provide outstanding contributions to the socio-economic development of Ministries, departments, and central or provincial authorities recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

3. The Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be awarded to exemplary collectives that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner, have internal unification, and satisfy at least one of the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have irregularly outstanding achievements with a scope of influence within each field under the management of Ministries, departments, and central or provincial authorities

c) Provide great contributions to the socio-economic development of Vietnam, application of scientific and technological progress, social work, and humanitarian charity;

d) Have been recognized for excellent completion of tasks for at least 2 consecutive years or achieved the “Excellent Labor Collective” or “Determined-to-Win Unit” title, implement democracy at grassroots levels and organize emulation movements in a good manner; take care of the physical and spiritual life in the collective; practice thrift, prevent wastes; prevent and combat corruption and negativity.

4. The Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be awarded to enterprises and other economic organizations that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and satisfy one of the following criteria prescribed in Clause 3 of this Article or provide outstanding contributions to the socio-economic development of Ministries, departments, and central or provincial authorities recognized by Ministries, departments, and central or provincial authorities.

5. The Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority shall be awarded to exemplary households that comply with guidelines of the CPV and policies and laws of the State in a good manner and contribute effort, lands, and properties to administrative divisions or the society.

6. Ministries, departments, and central or provincial authorities shall, within their scope of tasks and entitlements, elaborate and provide specific guidelines on the subjects and criteria for the Diploma of Merit of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority regarding individuals, collectives, and households under their management.

Article 75. Certificates of Merit

1. Certificates of Merit include:

a) Certificates of Merits of Heads of agencies or units legal status of or affiliated to Ministries, departments, and central authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Certificates of Merits of Heads of specialized agencies of People’s Committees of provinces and equivalences;

d) Certificates of Merit of Chairmen of People’s Committees of districts;

dd) Certificates of Merit of Chairmen of People’s Committees of communes;

2. Ministries, departments, and central or provincial authorities shall, within their scope of tasks and entitlements, elaborate and provide specific guidelines on the subjects and criteria for the certificate of merit regarding individuals, collectives, and households under their management.

Article 76. Other forms of certificates and diplomas of merit

1. Commendations in the form of diplomas of merit of political organizations and socio-political organizations at provincial levels and certificates of merit of political organizations and socio-political organizations shall be stipulated by central agencies of such organizations.

2. Commendations in the form of diplomas of merit of military regions, corps, services, armies, general departments, and equivalences of the Ministry of National Defense of Vietnam and the Government Cipher Committee shall be stipulated by the Minister of National Defense of Vietnam.

3. Commendations in the form of diplomas of merit of national universities shall be stipulated by the Minister of Education and Training of Vietnam.

4. Commendations under the form of diplomas of merit for individuals and collectives of learners in educational institutions of the national education system shall be stipulated by the Minister of Education and Training of Vietnam or heads of Ministries, departments, and organizations that manage such educational institutions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.COMPETENCE TO DECIDE AND AWARD; PROCEDURES AND APPLICATIONS FOR CONSIDERATION FOR AWARDING EMULATION TITLES AND COMMENDATION FORMS

Section 1. COMPETENCE TO DECIDE ON COMMENDATION AND AWARD EMULATION TITLES AND COMMENDATION FORMS

Article 77. Competence of the President of Vietnam

The President of Vietnam shall decide on the award of orders, medals, “Ho Chi Minh Prize”, “State Prize”, and honorary titles of the state.

Article 78. Competence of the Government of Vietnam and Prime Minister of Vietnam 

1. The Government of Vietnam shall decide on the award of the “Emulation Flag of the Government of Vietnam”.

2. The Prime Minister of Vietnam shall decide on the award of the “National Emulation Fighter” title and “Diploma of Merit of the Prime Minister of Vietnam”.

Article 79. Competence of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam, Ministers, Heads of Ministries, departments, central authorities, and Chairmen of People's Committees of provinces

1. The Standing Committee of the National Assembly of Vietnam shall decide on the award of commemorative medals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Ministers, Heads of Ministries, departments, heads of central agencies of the Vietnam Fatherland Front, and socio-political organizations at central levels shall decide on the award of titles of "Advanced Labor Collective", "Grassroots-Level Emulation Fighter", and "Advanced Laborer" or authorize heads of agencies, organizations, or units without legal status of Ministries, departments, and central authorities to decide on the award of such titles.

4. Chairmen of People’s Committees of provinces shall decide on the award of provincial emulation flags, “Excellent Labor Collective” titles, provincial emulation fighter titles, titles of typical communes, wards, towns, diplomas of merit, and commemorative medals.

5. The competence to award titles of “Determined-to-Win Unit” and “Excellent Labor Collective” in the People’s Army and People’s Public Security shall be stipulated by the Government of Vietnam.

Article 80. Competence of Directors, heads of agencies, organizations, and units with legal status of Ministries, departments, central or provincial authorities, People’s Committees of provinces, People’s Committees of communes, and relevant agencies, organizations, and units

1. Directors of agencies, organizations, and units with legal status of Ministries, departments, central authorities and Directors of specialized agencies of People's Committees of provinces and equivalences shall decide on the award of titles of "Advanced Labor Collective", "Grassroots-Level Emulation Fighter", and "Advanced Laborer" and diplomas of merit.

2. Chairmen of People’s Committees of districts shall decide on the award of titles of village or street quarter of culture, “Advanced Labor Collective”, “Grassroots-Level Emulation Fighter”, “Advanced Laborer”, and diplomas of merit.

3. Chairmen of People’s Committees of communes shall decide on the award of titles of “Advanced Laborer” and “Family of Culture” and diplomas of merit.

4. General directors, directors of enterprises and collectives shall decide on the award of titles of “Advanced Labor Collective”, "Grassroots-Level Emulation Fighter", and "Advanced Laborer" and diplomas of merit; Chairmen of Administration Boards and Chairmen of Member Boards shall decide on the award of certificates of merit.

5. The competence to award titles of “Determined-to-Win Unit”, “Excellent Labor Collective”, “Grassroots-Level Emulation Fighter”, “Advanced Laborer”, and “Advanced Fighter” in the People’s Army, People’s Public Security, standing militia, and mobile self-defense militia shall be stipulated by the Ministry of National Defense and Ministry of Public Security of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Aside from the commendation forms prescribed in this Law, competent agencies, organizations, and individuals may implement other commendation forms to encourage and timely praise individuals and collectives with achievements in labor, production, and work and encourage emulation movements to comply with this Law.

2. Businessmen, enterprises, and other economic organizations that provide contributions to the socio-economic development of Vietnam shall be considered for honor and prizes. The consideration for honoring and awarding titles and prizes shall follow the following principles:

a) The consideration for awarding and disclosing titles and prizes shall be publicly, objectively, fairly, and equally organized based on the voluntary basis of businessmen, enterprises, and other economic organizations, ensuring compliance with this Law and relevant laws;

b) Each agency and organization may only organize up to 2 prizes or titles nationwide. Names and contents of titles and prizes shall be in accordance with functions, tasks, management fields, and operations of agencies and organizations as prescribed by law.

3. The Government of Vietnam shall elaborate Clause 2 of this Article.

Article 82. Competence to award

1. Persons competent to decide on the award of emulation titles and commendation forms shall directly award or posthumously award such emulation titles and commendation forms.

2. Ambassadors or heads of diplomatic missions of the Socialist Republic of Vietnam abroad shall be authorized to award commendation forms of the State of Vietnam to individuals and collectives residing in corresponding countries.

3. The Government of Vietnam shall elaborate on the award of emulation titles and commendation forms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 83. Competence to request consideration for awarding emulation titles and commendation forms

1. Emulation titles shall be reviewed and requested by grassroots units of agencies, organizations, units, enterprises, and other economic organizations. Managerial entities on organizations, officials, public employees, employees, and salary funds or heads of enterprises or other economic organizations, Chairmen of People's Committees of communes shall consider awarding emulation titles and commendation forms or request competent authorities to consider awarding emulation titles and commendation forms to subjects under their management.

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, governmental agencies, Chief Justice of the Supreme People’s Court, Chief Prosecutor of the Supreme People’s Procuracy, Chief of Office of the CPV Central Committee, Heads of departments of the CPV and equivalences at central levels, Chairman of the Office of the National Assembly of Vietnam, Chairman of the Office of the President of Vietnam, Auditor General of Vietnam, heads of central agencies of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations, social-political-vocational organizations with CPV Designated Representations or organizations of the block of CPV Committees of central agencies, Directors of National Universities, Chairmen of People's Committees of provinces shall consider recognizing achievements and suggesting that the Prime Minister of Vietnam requests the President of Vietnam to award orders, medals, “Ho Chi Minh Prizes", "State Prizes", and honorary titles of the state.

3. Heads of agencies assigned to provide advisory services and assistance on emulation and commendation by the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam shall suggest that the Prime Minister of Vietnam requests the President of Vietnam to consider awarding orders, medals, "Ho Chi Minh Prizes", "State Prizes", and honorary titles of the state to deputies of the National Assembly of Vietnam who are working full time at central levels and agencies of the National Assembly of Vietnam and agencies of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam.

Deputies of the National Assembly of Vietnam working full time at administrative divisions shall be requested to be awarded by local competent persons according to the decentralization of management competence regarding local officials.

4. Ministers, Heads of ministerial agencies, governmental agencies, Chief Justice of the Supreme People’s Court, Chief Prosecutor of the Supreme People’s Procuracy, Chief of Office of the CPV Central Committee, Heads of departments of the CPV and equivalences at central levels, Chairman of the Office of the National Assembly of Vietnam, Chairman of the Office of the President of Vietnam, Auditor General of Vietnam, heads of central agencies of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations, social-political-vocational organizations with CPV Designated Representations or organizations of the block of CPV Committees of central agencies, Directors of National Universities, Chairmen of People's Committees of provinces shall request the Government of Vietnam to consider awarding “Emulation Flags of the Government of Vietnam”; request the Prime Minister of Vietnam to consider awarding “Diplomas of Merit of the Prime Minister of Vietnam” and titles of “National Emulation Fighter”.

5. Heads of agencies assigned to provide advisory services and assistance on emulation and commendation by the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam shall request the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam to award commemorative medals to individuals with contributions to the development of the National Assembly of Vietnam.

6. Heads of agencies and organizations that provide advisory services and assistance with emulation and commendation shall detect individuals and collectives that have outstanding achievements to request competent authorities to commend such individuals and collectives.

7. The Government of Vietnam shall elaborate on the competence to request commendations regarding enterprises and other economic organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. An application for requesting consideration for awarding emulation titles include:

a)  A statement on request for consideration for awarding emulation titles;

b) A report on achievements of the individual or collective;

c) Minutes of emulation review;

d) Certificates or verifications of competent agencies or organizations regarding initiatives, scientific topics, scientific projects, scientific works, and technological works in case of requesting titles of "Grassroots-Level Emulation Fighter",  Emulation Fighter of Ministry, Department, and Central or Provincial Authority, and "National Emulation Fighter".

2. An application for requesting consideration for awarding commendation forms include:

a) A statement on request for consideration for awarding commendation forms;

b) A report on achievements of the individual or collective;

c) Minutes of commendation consideration;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. In case of requests for the award of orders, medals, honorary titles of the state, ”Ho Chi Minh Prizes”, “State Prizes”, “Emulation Flags of the Government of Vietnam”, and "Diplomas of Merit of the Prime Minister of Vietnam", the application shall contain the suggestion of relevant agencies and organizations at central levels or People's Committees of provinces.

4. In case of requests for the Government of Vietnam or the Prime Minister of Vietnam to consider awarding emulation titles and commendation forms or suggestion that the Prime Minister of Vietnam requests the President of Vietnam to consider awarding commendations, the person competent to request the award of emulation titles and commendation forms prescribed in Clauses 2, 3, and 4 Article 83 of this Law shall send 1 original dossier of applications enclosed with electronic files of such applications, except for documents containing state confidential contents to the central agencies in charge of emulation and commendation.

5. Persons competent to request the award of commendation forms of orders, “Ho Chi Minh Prizes”, “State Prizes”, and honorary titles of the state prescribed in Clause 2 and Clause 3 Article 83 of this Law shall disclose the list of individuals and collectives before requesting the award.

6. The number of applications for emulation titles and commendation forms subject to the decision and consideration of Ministries, departments, and central or provincial authorities shall be stipulated by such entities. Applications for consideration for awarding emulation titles shall be archived according to the law.

7. The Government of Vietnam shall elaborate on the application and procedures for awarding emulation titles and commendation forms; the recognition of the level of task completion of individuals and collectives and the disclosure are prescribed in Clause 5 of this Article.

Article 85. Commendation according to simple procedures

1. The request for consideration for awarding commendation forms according to simple procedures applies to the following cases:

a) Commendations for political obligations of the CPV and the State aim to timely encourage the public;

b) Individuals and collectives that have irregularly outstanding achievements in combat, armed services, labor, work, production, business, study, and scientific research or other fields or have brave acts of saving people, State assets, People's Assets, or have international awards of the region or the world;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Commendations for contributions, Seniority-based commendations, and diplomatic commendations;

dd) Commendations for achievements that have state confidential contents.

2. The Government of Vietnam shall elaborate this Article.

Chapter V

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INDIVIDUALS, COLLECTIVES, AND HOUSEHOLDS IN EMULATION AND COMMENDATION

Article 86. Rights of individuals, collectives, and households

1. Individuals, collectives, and households may participate in emulation movements, receive commendations with commendation items, and enjoy other benefits according to the law.

2. Individuals and households that receive emulation titles and commendation forms may archive, display, and use commendation items. Collectives that receive emulation titles and commendation forms may archive, display, and use symbols of commendation items on their official documents.

Article 87. Obligations of individuals, collectives, and households

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Promote achieved achievements and disseminate and universalize experience; preserve and archive commendation items.

Chapter VI

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES AND ORGANIZATIONS REGARDING EMULATION AND COMMENDATION

Article 88. Responsibilities of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam

The Standing Committee of the National Assembly of Vietnam shall stipulate regulations on emulation and commendation for deputies of the National Assembly of Vietnam, agencies of the National Assembly of Vietnam, agencies of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam, and officials under the management of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam.

Article 89. State management of emulation and commendation

1. The Government of Vietnam shall unify the state management of emulation and commendation.

2. The content of state management of emulation and commendation includes:

a) Promulgation of legislative documents on emulation and commendation according to entitlements or request for competent authorities to promulgate such documents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Dissemination, universalization, guide, and organization of the implementation of regulations of the law on emulation and commendation;

d) Training and advanced training for emulation and commendation personnel;

dd) Appraisal of applications for emulation titles and commendation forms;

e) Application of science and technology for the state management of emulation and commendation, the emulation and commendation system, and the development of the emulation and commendation database;

g) Launch, preliminary, and summary of emulation movements, consideration for awarding emulation titles and commendation forms; assessment of emulation and commendation efficiency;

h) Inspection and examination of the implementation of regulations of the law on emulation and commendation;

i) Settlement of complaints, denunciations, handling of violations of laws on emulation and commendation;

k) International cooperation regarding emulation and commendation.

Article 90. Emulation – Commendation Council

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The composition of the Emulation – Commendation Council includes the President of the Council who is the Prime Minister of Vietnam, Vice Presidents of the Council, and other members who are representatives of leaders of certain agencies of the CPV at central levels, the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam, the Government of Vietnam, the Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front, and central agencies of socio-political organizations.

The President of the Council shall specifically decide on members of the Council.

3. The Central Emulation - Commendation Council shall have the following tasks and entitlements:

a) Conduct the cooperation between agencies of the CPV, the State, the Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front, central agencies of socio-political organizations, and administrative divisions in providing advisory services, proposing guidelines and policies on the organization of emulation movements and emulation and commendation nationwide;

b) Provide advisory services to competent authorities regarding the decision to award emulation titles and commendation forms;

c) Periodically assess emulation movements and commendation work; complain and propose guidelines and measures to promote patriotic emulation movements; provide advisory services to the summary of emulation and commendation; propose amendments and supplements to regulations and policies on emulation and commendation and inspect the work of emulation and commendation.

4. Emulation – Commendation Councils at all levels and Emulation - Commendation Councils of agencies and organizations shall provide advisory services to CPV Committees, authorities, and heads of agencies, organizations, and units that are competent in emulation and commendation.

5. The Government of Vietnam shall elaborate on the organization and operation of Emulation – Commendation Councils at all levels and Emulation – Commendation Councils of agencies, organizations, and units.

Article 91. Responsibilities of the Supreme People’s Court, Supreme People’s Procuracy, and Auditor General of Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 92. Responsibilities of political organizations, socio-political organizations, social-political-vocational organizations, social organizations, and socio-vocational organizations

Political organizations, socio-political organizations, social-political-vocational organizations, social organizations, and socio-vocational organizations shall, based on regulations of this Law and other regulations of relevant laws, manage the emulation and management within their organizations.

Chapter VII

VIOLATION HANDLING

Article 93. Handling of violation of emulation and commendation

1. Those who violate laws on emulation and commendation shall, based on the nature and severity of the violation, receive disciplinary actions, administrative penalties, or criminal liability prosecution; if such entities cause damage, compensate as prescribed by law.

2. Decision on the award of emulation titles and commendation forms shall be canceled and commendation items and bonuses shall be revoked in the following cases:

a) Commit fraudulent acts in declaring merits and achievements in order to be awarded emulation titles and commendation forms;

b) Provide false information or forge applications and documents to request the award of emulation titles and commendation forms;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Receive conclusions, decisions, or judgments from competent agencies on persons who have been awarded emulation titles or commendation forms have violations and defects that lead to failure to meet the criteria for emulation titles and commendation forms during the time their achievements are recorded or violations and defects related to works served as the basis for awarding prizes.

3. Individuals who have been awarded honorary titles of the state but convicted by legally effective judgments or decisions of the Court and are subject to definite imprisonment, life imprisonment, or death penalty shall be deprived of such honorary titles of the state, except for cases prescribed in Clause 4 of this Article.

4. Individuals who have been awarded titles of “Labor Hero” in the resistance period, “People’s Armed Forces Hero”, and “Vietnamese Heroic Mother” but convicted by legally effective judgments or decisions of the Court for one of the crimes of infringing upon national security or other crimes subject to life imprisonment or the death penalty or participating in activities against the regime, the CPV, State, deserting, betraying, participating in the Open Arms program but subject to termination of preferential regulations according to laws on incentives for revolutionary contributors shall be deprived of their honorary titles of the state.

5. Commercial legal entities that have been awarded honorary titles of the state but convicted by legally effective judgments or decisions of the Court and are subject to permanent suspension of operation shall be deprived of such honorary titles of the state.

6. Individuals and commercial legal entities that are deprived of their honorary titles of the state and then receive legally effective judgments or decisions of the Court declaring their innocent and exemption from criminal liabilities or are not subject to cases prescribed in Clauses 3, 4, and 5 of this Clause shall have their honorary titles of the state reinstated or reawarded.

7. The President of Vietnam shall decide on the deprivation, reinstatement, and reaward of honorary titles of the state.

8. Persons competent to decide on the award of emulation titles and commendation forms shall also be competent to cancel the decision on the award of emulation titles and commendation forms considered for award.

9. The Government of Vietnam shall elaborate on procedures for cancelling decisions on the award of emulation titles and commendation forms, revoking commendation items and bonuses; procedures for depriving, reinstating, and reawarding honorary titles of the state.

Chapter VIII

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 94. Entry into force

1. This Law comes into force as of January 1, 2024.  

2. The Law on Emulation and Commendation No. 15/2003/QH11 amended by Law No. 47/2005/QH11, Law No. 32/2009/QH12, and Law No. 39/2013/QH13 will expire when this Law comes into force.

Article 95. Transitional provision

The State shall continue to recognize and protect emulation titles and commendation forms that have been awarded or posthumously awarded before this Law comes into force; benefits and rights that come with emulation titles and commendation forms shall continue to comply with regulations of the law.

Article 96. Summary and commendation for revolutionary achievements

From the effective date of this Law, the summary and commendation for revolutionary achievements shall be carried out as follows:

1. The State shall continue to consider, perform, and complete the commendation for revolutionary achievements in the resistance and Fatherland Defense for eligible and qualified individuals, collectives, and households;

2. The State shall award and posthumously award “Glorious Youth Volunteer Medals” to voluntary young adults who have achievements in the resistance and Fatherland Defense, complete tasks, stay loyal to the resistance, and have served in the Army for at least 2 years. Voluntary young adults who sacrificed themselves while on duty in the resistance and Fatherland Defense recognized as martyrs shall be posthumously awarded “Glorious Youth Volunteer Medals”;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.This Law was approved by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 3rd meeting on June 15, 2022.

 

 

PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM
Vuong Dinh Hue

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365.312

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!