Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 868/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành: 02/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

- Ban hành mới 02 thủ tục hành chính.

- Thay thế 06 thủ tục hành chính (số thứ tự 17, 18, 19, 20, 21, 62 Mục I, Phần A) và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (số thứ tự 63 Mục I, Phần A, và số thứ tự 03 Mục I, Phần B) tại danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 868 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

1.009466

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

20 ngày làm việc

 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

1.009467

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH .

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Thay thế 06 thủ tục hành chính (số thứ tự 17, 18, 19, 20, 21, 62 Mục I, Phần A) ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019).

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

2.001955

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Không quy định

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH .

2

1.000479

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 20 ngày làm việc

- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH .

3

1.000464

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày làm việc

- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

 - Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH .

4

1.000448

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép: 27 ngày làm việc.

 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép: 22 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

 - Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH .

5

1.000436

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc

- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

 - Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH .

6

1.000414

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.lamdong.gov.vn)

Không

- Bộ luật Lao động 2019.

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

 - Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH .

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

(Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (số thứ tự 63 Mục I, Phần A, và số thứ tự 03 Mục I, Phần B) ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019).

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

2.002103

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

- Bộ luật Lao động 2019.

- Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

2

1.004954

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

- Bộ luật Lao động 2019.

- Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 868/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251