Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về việc cử cán bộ, công, viên chức dự thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên, kỹ sư cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 778/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP, KỸ SƯ CAO CẤP NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ công văn số 2365/BKHCN-TCCB ngày 27/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2010;
Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2010, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cán bộ, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH KỸ SƯ CHÍNH LÊN KỸ SƯ CAO CẤP NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 778 ngày 27/10/2010)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, vị trí công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch NCVC và TĐ

Lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Đề án, công trình

Được miễn thi (lý do)

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Mã ngạch

Hệ số lương

Thời gian hưởng lương

Trình độ Tiến sỹ trở lên

Lý luận CTCC

CC KTKT NCVCC

Ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Nguyễn Văn Bộ

8/5/1954

 

Giám đốc VAAS

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

5.76

01/10/2009

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

2

Nguyễn Văn Tuất

20/9/1956

 

PGĐ VAAS

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

5.76

01/08/2009

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

3

Nguyễn Văn Tạo

10/8/1957

 

Trưởng Ban

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

5.42

01/04/2009

TS

x

x

x

x

x

TS NN

 

 

 

4

Nguyễn Văn Viết

10/10/1954

 

Trưởng Ban

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

6.10

01/04/2009

TS

x

x

x

x

x

ĐH NN

 

 

 

5

Lê Quốc Doanh

16/4/1962

 

Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

5.42

4/2009

TS

x

x

x

x

x

ThS NN

 

 

 

6

Lê Huy Hàm

5/8/1957

 

Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

5.42

01/12/2009

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

7

Đỗ Năng Vịnh

4/6/1951

 

Phó Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

17 năm

13.091

6.78

01/01/2008

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

8

Phạm Quang Hà

25/05/1959

 

Phó Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

7 năm

13.091

5.42

01.03.2010

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

9

Ngô Vĩnh Viễn

7/5/1953

 

Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

6.10

01/12/2008

TS

x

x

x

x

x

ĐH ngoại ngữ

 

 

 

10

Phạm Văn Lầm

6/5/1952

 

Trưởng BM

Viện khoa học Nông nghiệp VN

10 năm

13.091

6.10

01/03/2009

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

11

Phạm Văn Chương

23/10/1951

 

Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

6.10

01/10/2007

TS

x

x

x

x

x

ĐHNN

 

 

 

12

Lê Vĩnh Thảo

26/12/1949

 

NCVC

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

6.44

01/10/2009

TS

x

x

x

x

x

ĐHNN

 

 

 

13

Nguyễn Thị Lang

 

1/1/1957

Trưởng BM

Viện khoa học Nông nghiệp VN

8 năm

13.091

6.44

01/11/2009

TS

x

x

x

x

x

 

 

Tiếng Anh

 

14

Trịnh Khắc Quang

6/8/1957

 

Viện trưởng

Viện khoa học Nông nghiệp VN

6 năm

13.091

5.42

01/01/2008

TS

x

x

x

x

x

 

 

Tiếng Anh

 

15

Nguyễn Thế Quảng

12/10/1951

 

Phó giám đốc Viện KHTLVN

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

8 năm

13.091

6.10

1/12/2008

TS

x

x

x

x

x

ĐH;TS NN

 

 

 

16

Đoàn Thế Lợi

21/8/1958

 

Viện trưởng

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

8 năm

13.091

5.42

1/4/2010

TS

x

x

x

x

x

 

 

Tiếng anh

 

17

Hà Lương Thuần

4/10/1950

 

Quyền Viện trưởng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

17 năm

13.091

6,44

1/12/2009

TS

x

x

x

x

x

Ths ở NN

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số 778 ngày 27/10/2010)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, vị trí công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch KSC và TĐ

Lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Đề án, công trình

Được miễn thi (lý do)

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Mã ngạch

Hệ số lương

Thời gian hưởng lương

Trình độ ĐH trở lên

CC bồi dưỡng kiến thức về QLKT-KT ngạch KSCC

Ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Nguyễn Ngọc Anh

15/8/1952

 

Quyền Viện trưởng

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam

17 năm

13.094

6,44

01/03/2009

Thạc sỹ

Chứng chỉ LLCT cao cấp

x

x

x

 

 

tiếng Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 778/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về việc cử cán bộ, công, viên chức dự thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên, kỹ sư cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146