Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 52/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hỗ trợ 100% chi phí xuất khẩu lao động

Người lao động (NLĐ) bị thu hồi đất nông nghiệp nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ 100% phí học nghề, chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu... trước khi đi nước ngoài.

Nội dung này được quy định tại Quyết định 52/2012/QĐ-TTg.

Theo đó Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ bị thu hồi đất được học nghề, có việc làm trong nước cũng như hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt, NLĐ được vay vốn với lãi suất ưu đãi để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2013.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, htrợ tái định cư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hi đất nông nghiệp,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên phạm vi cả nước khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (sau đây gọi là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp) có đủ các điều kiện sau:

a) Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi;

b) Trong độ tuổi lao động;

c) Có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm.

2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất vườn, ao không được công nhận là đất ở theo quy định tại Điều 21 và các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.

Điều 3. Thời hạn hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 3 năm, kể từ khi có Quyết định thu hồi đất.

Điều 4. Hỗ trợ đào tạo nghề

1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cu đào tạo, học nghđược nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được hỗ trợ chi phí như sau:

a) Học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng) được Nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1956/QĐ-TTg);

b) Học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được Nhà nước trả học phí cho một khóa học. Mức học phí được Nhà nước trả bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được bố trí từ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

2. Đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp đồng thời cũng thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì được vay vốn tín dụng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hỗ trợ tạo việc làm trong nước

1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu tìm việc làm được hỗ trợ:

a) Tư vấn học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Cơ sở sản xuất kinh doanh nhận nhiều lao động bị thu hồi đất nông nghiệp vào làm việc được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng;

b) Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo mức quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Hỗ trtiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học theo mức quy định tại Quyết định s 1956/QĐ-TTg ;

d) Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15 km theo giá vé thông thường của phương tiện công cộng tại thời điểm thanh toán;

đ) Được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với từng thị trường lao động.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hiện hành với người lao động không thuộc huyện nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hp đồng.

2. Kinh phí htrợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này được bố trí từ Quỹ phát triển đất của địa phương theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

3. Người lao động thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, khi đi làm việc ở nước ngoài được hưởng các chính sách theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đán hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.

4. Người lao động được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ theo quy định tại Điều này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;

b) Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

c) Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giám sát quy trình xác định đối tượng và hướng dẫn người lao động vay vốn.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

a) Bổ sung ngân sách cho Quỹ quốc gia về việc làm;

b) Cân đối bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay tạo việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quyết định này và cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Quyết định này.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định này.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm:

a) Xây dựng quy trình, hướng dẫn người lao động vay vốn;

b) Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương thực hiện cho vay vốn đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

b) Hướng dẫn và bố trí kinh phí thực hiện Điểm b Khoản 1 Điều 4 và Khoản 2 Điều 6 Quyết định này;

c) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện và báo cáo hàng năm tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư,
KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 52/2012/QD-TTg

Hanoi, November 16, 2012

 

DECISION

ON EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING SUPPORT POLICIES FOR LABORERS SUBJECT TO AGRICULTURAL LAND RECOVERY

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2009/ND-CP of August 13, 2009, supplementing regulations on land use planning, land prices, land recovery, compensation and resettlement support;

At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, The Prime Minister promulgates the Decision on employment and vocational training support policies for laborers subject to agricultural land recovery.

Article 1. Scope of regulation

This Decision provides policies on employment and vocational training for laborers subject to agricultural land recovery nationwide when the State recovers land under Article 22 of the Government’s Decree No.69/2009/ND-CP of August 13, 2009, supplementing regulations on land use planning, land prices, land recovery, compensation and resettlement support (below referred to as Decree No. 69/2009/ND-CP).

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Being named in the permanent residence books of the households whose agricultural land is recovered;

b/ Being at the working age;

c/ Having the demand for vocational training, new jobs or employment or loans for employment generation.

2. This Decision does not apply to households and individuals subject to recovery of agricultural land in residential areas or garden and pond land not recognized as residential land under Article 21, and other cases provided in Clauses 3, 4 and 5, Article 16, of Decree No. 69/2009/ND-CP.

Article 3. Support duration

Laborers subject to agricultural land recovery defined in Clause 1, Article 2 of this Decision may enjoy support policies for 3 years from the issuance of land recovery decisions.

Article 4. Vocational training support

1. Laborers subject to agricultural land recovery who need vocational training may be admitted to vocational training establishments and receive funding supports as follows:

a/ For short-term vocational training (basic and under-three-month training), to receive state support for vocational training expenses under the Prime Minister’s Decision No. 1956/QD-TTg of November 27, 2009, approving the scheme on vocational training for rural labor through 2020 (below referred to as Decision No. 1956/QD-TTg);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Funds for vocational training of intermediate and collegial degrees shall be allocated from the funds for support of job transformation under training and job transformation plans and included in the total funds of approved investment projects or compensation and resettlement support plans.

2. Laborers of households subject to agricultural land recovery who are concurrently eligible loan borrowers under the Prime Minister’s Decision No. 157/2007/QD-TTg of September 27, 2007, on credit for pupils and students, may take credit loans for pupils and students.

Article 5. Support for domestic employment generation

1. Laborers subject to agricultural land recovery who seek jobs may:

a/ Receive free vocational counseling and job counseling and recommendation from job placement centers of provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments;

b/ Receive priority in taking loans from the National Employment Fund in accordance with law.

2. Production and business establishments that recruit a large number of laborers whose agricultural land is recovered may enjoy incentive policies on land, credit and taxes in accordance with law.

Article 6. Support for overseas working under contracts

1. Laborers subject to agricultural land recovery who wish to work overseas are entitled to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Subsidy of all the expenses for medical check-up, passport and visa application and judicial record making for their overseas work trips at the current state-prescribed levels;

c/ Daily meal allowance during the training time at the levels prescribed in Decision No. 1956/QD-TTg;

d/ Travel fare subsidy for one round trip from the place of residence to the place of training at the common fare rates of mass transit vehicles at the time of payment, for laborers living more than 15 km away from the place of training;

e/ Preferential loans of the Vietnam Bank for Social Policies to pay necessary expenses for working overseas on a definite term.

The maximum loan equals the total necessary amount payable by a laborer under contract depending on each labor market.

The lending interest rate equals the Vietnam Bank for Social Policies’ current lending interest rate applicable to laborers outside poor districts who work overseas on a definite term.

The maximum lending term equals the time a laborer works overseas under a contract.

2. Funds to support laborers working overseas under Points a, b, c and d, Clause 1 of this Article shall be allocated from local land development funds under Point d, Clause 1, Article 34 of Decree No. 69/2009/ND-CP.

3. When working overseas, laborers in poor districts under the Government’s Resolution No. 30a/2008/NQ-CP of December 27, 2008, on support program for fast and sustainable poverty reduction in 61 poor districts, are entitled to the policies provided in the Prime Minister’s Decision No. 71/2009/QD-TTg of April 29, 2009, approving the scheme on support for poor districts to promote labor export for sustainable poverty reduction during 2009-2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Organization of implementation

1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, inspecting and supervising the implementation of this Decision;

b/ Review and report on vocational training and employment for laborers subject to agricultural land recovery to the Prime Minister;

c/ Coordinate with the Vietnam Bank for Social Policies in supervising the process to determine eligible borrowers and guide their borrowing.

2. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and sectors in:

a/ Allocating additional budgets to the National Employment Fund;

b/ Balancing and supplementing funding sources for the Vietnam Bank for Social Policies to provide loans for employment generation under Point b, Clause 1, Article 5 of this Decision, and for laborers working overseas on a definite term under Point e, Clause 1, Article 6 of this Decision.

3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and related ministries and agencies in, guiding the financial mechanism for the implementation of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Work out the lending process and guide laborers in taking loans;

b/ Direct its local branches in providing loans for laborers subject to agricultural land recovery.

5. Provincial-level People’s Committees shall:

a/ Direct the formulation and implementation of plans on vocational training and employment for laborers subject to agricultural land recovery;

b/ Guide and allocate funds for the implementation of Point b, Clause 1, Article 4, and Clause 2, Article 6, of this Decision;

c/ Direct provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments in providing vocational training and generating employment for laborers subject to agricultural land recovery, and reporting such at the request of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 8. Effect

1. This Decision takes effect on January 1, 2013.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government- attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and the chairperson of the Board of Directors and general director of the Vietnam Bank for Social Policies shall implement this Decision.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.154

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!