Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 514/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phát triên nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét Tờ trình số 17TT/BQL-KHTC ngày 10/3/2011 của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Quỹ tiền lương năm 2011 đối với Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (có phụ lục kèm theo).

Tổng quỹ tiền lương được giao là mức trần tối đa theo kế hoạch giao.

Trong năm thực hiện kế hoạch, nếu tổng vốn xây dựng thực hiện so với kế hoạch giao quỹ tiền lương tăng lên hay giảm xuống, thì tổng mức được trích cho chi phí quản lý và tổng quỹ tiền lương được điều chỉnh tương ứng. Trường hợp chi phí phát sinh trong năm vượt quá tổng nguồn kinh phí được phê duyệt phải trừ lùi quỹ tiền lương cho đến khi tổng chi phí không vượt quá nguồn kinh phí đã duyệt. Đơn vị căn cứ vào thực tế thực hiện, kế hoạch được giao để có phương án trả lương phù hợp với kết quả thực hiện.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Lưu VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

BẢN PHỤ LỤC

GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2011 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 8
(Kèm theo quyết định số: 514/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2010

Ghi chú

1

Nguồn được chi cho các hoạt động quản lý trong năm

Triệu đồng

11.485

Tổng số vốn xây lắp và thiết bị: 360 tỷ đồng

2

Tổng quỹ tiền lương

Triệu đồng

6.921

Quỹ lương làm đêm, thêm giờ chi theo số ngày thực tế làm việc, theo quy định của Luật lao động.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 514/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/04/2011 về giao Quỹ tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.073

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123