Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5131/QĐ-BCT năm 2012 giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5131/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5131/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 4883/QĐ-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2012 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ, ký kết hợp đồng, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm ký kết hợp đồng, lập đề cương, dự toán kinh phí chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3555/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung chính

Sản phẩm dự kiến

Kinh phí

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về An toàn - Vệ sinh lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 1 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 -2015

500

 

 

1

Rà soát, đánh giá hiện trạng để đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện phù hợp với tình hình thực tế và Dự thảo 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện

- Thu thập, đánh giá hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đang áp dụng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện

- Đề xuất danh mục về kế hoạch biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

- Tổ chức xây dựng 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

- Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến

- Báo cáo đánh giá hiện trạng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.

- Danh mục và kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện

- 01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

500

Tháng 9/2013

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

II

Các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 3 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

4370

 

 

2

Xây dựng bộ tài liệu, tổ chức huấn luyện thí điểm về kỹ thuật an toàn đối với kiểm định viên và cán bộ an toàn trong lĩnh vực tồn chứa, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Nhằm nâng cao năng lực kiểm định viên kỹ thuật an toàn và cán bộ làm công tác an toàn trong lĩnh vực hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao (LPG)

- Tổ chức thu thập, đánh giá hiện trạng về cán bộ an toàn, kiểm định viên, tài liệu huấn luyện liên quan đến tồn chứa, nạp LPG tại Việt Nam

- Tìm hiểu một số tài liệu của nước phát triển để phục vụ công tác xây dựng tài liệu huấn luyện

- Tổ chức biên soạn tài liệu huấn luyện

- Tổ chức huấn luyện thí điểm

- Tổ chức hội thảo chuyên đề

- Bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực tồn chứa, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng đối với kiểm định viên kỹ thuật an toàn

- Bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực tồn chứa, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cán bộ an toàn

- Báo cáo kết quả huấn luyện thí điểm

470

Tháng 9/2013

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

3

Đánh giá tình trạng an toàn các thiết bị nâng hạ trong ngành sản xuất thép để nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý, kỹ thuật công nghệ về an toàn nhằm giảm thiểu sự cố tai nạn lao động và tư vấn hỗ trợ triển khai áp dụng thử nghiệm

Nhằm giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động trong lĩnh vực sản xuất thép

- Tổ chức thu thập, đánh giá hiện trạng an toàn đối các thiết bị nâng hạ trong lĩnh vực sản xuất thép

- Đề xuất xây dựng các giải pháp quản lý, kỹ thuật ngăn ngừa sự cố tai nạn lao động

- Tổ chức hội thảo chuyên đề

- Tư vấn hỗ trợ triển khai áp dụng thử nghiệm tại 01 đơn vị

- Báo cáo đánh giá tình trạng an toàn đối với hệ thống, thiết bị nâng hạ và nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố

- Các giải pháp quản lý, kỹ thuật công nghệ nhằm ngăn ngừa sự cố tai nạn lao động đối với thiết bị nâng, hạ trong sản xuất thép

- Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm tại 01 đơn vị

400

Tháng 9/2013

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp

4

Biên soạn bộ tài liệu, tổ chức huấn luyện thí điểm đối với kiểm định viên và người sử dụng, vận hành về kỹ thuật an toàn thiết bị phòng nổ trong khai thác khoáng sản

Nâng cao nhận thức về an toàn trong kiểm định, sử dụng, vận hành thiết bị phòng nổ

- Tổ chức khảo sát, thu thập đánh giá hiện trạng các thiết bị phòng nổ và trình độ năng lực các kiểm định viên, nhận thức của người vận hành sử dụng thiết bị phòng nổ

- Tổ chức thu thập tài liệu để phục vụ công tác biên soạn các tài liệu huấn luyện

- Tổ chức biên soạn các bộ tài liệu

- Tổ chức huấn luyện thí điểm

- Bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn thiết bị phòng nổ đối với kiểm định viên kỹ thuật an toàn

- Bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn đối với người sử dụng, vận hành thiết bị phòng nổ

- Báo cáo kết quả huấn luyện thí điểm

600

Tháng 9/2013

Trung tâm Kiểm định công nghiệp I

5

Biên soạn bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện thí điểm về kỹ thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép

Nâng cao nhận thức về an toàn cho các đối lượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam

- Tổ chức thu thập phân loại đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép và hiện trạng các tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn

- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu huấn kỹ thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề

- Tổ chức huấn luyện thí điểm

- Bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam

- Báo cáo kết quả huấn luyện thí điểm

400

Tháng 9/2013

Viện Luyện kim đen

6

Nghiên cứu xây dựng nội dung công tác quản lý an toàn trong Tổng công ty Thép Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thép áp dụng hệ thống quản lý an toàn tiên tiến và phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

- Thu thập và đánh giá hiện trạng công tác quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại các đơn vị sản xuất thép

- Tìm hiểu các hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong lĩnh vực sản xuất thép đang áp dụng trên thế giới

- Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với đặc thù của các đơn vị sản xuất thép

- Tổ chức hội thảo chuyên đề

Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong lĩnh vực sản xuất thép theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương

300

Tháng 9/2013

Viện Luyện kim đen

7

Đánh giá tình trạng an toàn đối với các hệ thống vận tải, cơ điện trong các mỏ than hầm lò, nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý, kỹ thuật - công nghệ nhằm giảm thiểu sự cố tai nạn và phổ biến áp dụng thí điểm

Nhằm giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động liên quan đến hệ thống vận tải, cơ điện trong khai thác than hầm lò

- Tổ chức thu thập, đánh giá hiện trạng an toàn đối với hệ thống vận tải, cơ điện trong các mỏ hầm lò

- Khảo sát, thu thập số liệu về các vụ sự cố, tai nạn liên quan đến hệ thống vận tải, cơ điện và phân tích các nguyên nhân gây sự cố, tai nạn

- Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý, kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm thiểu sự cố tai nạn đối với hệ thống vận tải, cơ điện

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề

- Phổ biến áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị

- Báo cáo đánh giá tình trạng an toàn đối với hệ thống vận tải, cơ điện và nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố

- Các giải pháp quản lý, kỹ thuật công nghệ nhằm ngăn ngừa sự cố tai nạn lao động đối với hệ thống vận tải, cơ điện

- Báo cáo kết quả phổ biển áp dụng thí điểm

600

Tháng 9/2013

Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - Vinacomin

8

Nghiên cứu xây dựng nội dung công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực khai thác than hầm lò theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương và phổ biến áp dụng thí điểm

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác khoáng sản áp dụng hệ thống quản lý an toàn tiên tiến và phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

- Thu thập và đánh giá hiện trạng công tác quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại các đơn vị khai thác than hầm lò

- Tìm hiểu các hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong khai thác than hầm lò đang áp dụng trên thế giới

- Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với đặc thù của các đơn vị khai thác than hầm lò

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề

- Phổ biến thí điểm áp dụng hệ thống

- Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong doanh nghiệp khai thác than hầm lò theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT

- Báo cáo kết quả phổ biến áp dụng thí điểm

600

Tháng 9/2013

Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - Vinacomin

9

Nghiên cứu xây dựng nội dung công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực sản xuất vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương và áp dụng thí điểm

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý an toàn tiên tiến và phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

- Thu thập và đánh giá hiện trạng công tác quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại các đơn vị sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

- Tìm hiểu các hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đang áp dụng trên thế giới

- Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề

- Áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị

- Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT

- Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị sản xuất vật liệu nổ thuộc Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin

600

Tháng 9/2013

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp

10

Biên soạn bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện thí điểm về kỹ thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất hóa chất

Nâng cao nhận thức về an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất hóa chất

- Tổ chức thu thập đánh giá hiện trạng các tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và thu thập các tài liệu để phục vụ việc biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất

- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề

- Tổ chức huấn luyện thí điểm

- Bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

- Báo cáo kết quả huấn luyện thí điểm

400

Tháng 9/2013

Công đoàn Công Thương Việt Nam

III

Hoạt động quản lý, giám sát

 

- Tổ chức thẩm định xét duyệt đề cương nhiệm vụ; Kiểm tra, giám sát; nghiệm thu các nhiệm vụ

- Tổng kết, sơ kết, báo cáo ...

- Tham gia các hoạt động quản lý của cơ quan chủ trì các dự án

 

130

 

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

IV

TỔNG

 

 

 

5000

 

 

Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn/.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5131/QĐ-BCT năm 2012 giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234