Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2281/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2281/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát:

Cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất;

b) Trung bình hằng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động;

c) Trung bình hằng năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động;

d) Hằng năm trên 40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; 10.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 40.000 cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;

đ) Đến năm 2015 có trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn - vệ sinh lao động;

e) 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động;

g) 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động, bao gồm:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

b) Huấn luyện, hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực hệ thống kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn - vệ sinh lao động;

c) Nghiên cứu xây dựng Luật An toàn - vệ sinh lao động;

d) Xây dựng cơ chế và chính sách đẩy mạnh xã hội hóa công tác an toàn - vệ sinh lao động;

đ) Xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu về an toàn - vệ sinh lao động;

e) Hoàn thiện và triển khai các mô hình quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

g) Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án Quỹ Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư phòng ngừa tai nạn lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản, sản xuất kim loại, sản xuất hóa chất, xây dựng; cải thiện điều kiện lao động trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn.

3. Các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, bao gồm:

a) Triển khai các mô hình phòng, chống bệnh nghề nghiệp phổ biến;

b) Hỗ trợ thiết bị, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các cơ sở khám, điều trị và phục hồi chức năng lao động cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

c) Tập huấn nghiệp vụ chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

d) Hỗ trợ thiết bị, tập huấn kỹ năng giám sát môi trường lao động;

đ) Hỗ trợ về nghiệp vụ y tế lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở để tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

4. Các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng, bao gồm:

a) Hỗ trợ thiết bị, đầu tư xây dựng và nâng cấp các trung tâm huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;

b) Chuẩn hóa chương trình, tài liệu huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;

c) Xây dựng tiêu chuẩn huấn luyện viên; hỗ trợ mở rộng mạng lưới huấn luyện viên, truyền thông viên về an toàn - vệ sinh lao động;

d) Triển khai huấn luyện, tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động về an toàn - vệ sinh lao động;

đ) Đưa nội dung an toàn - vệ sinh lao động vào giảng dạy ở các cơ sở dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

e) Nâng cao hiệu quả các phong trào quần chúng làm công tác an toàn - vệ sinh lao động.

5. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bao gồm: khai thác và chế biến than đá; luyện kim, phân bón; hóa chất, xây dựng và một số ngành, nghề khác.

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và báo cáo về các hoạt động của Dự án, Chương trình.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Về chính sách, cơ chế:

a) Khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp nguồn lực và triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động;

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở tham gia thí điểm và áp dụng hệ thống quản lý về công tác an toàn - vệ sinh lao động tiên tiến, xây dựng văn hóa an toàn lao động;

c) Khuyến khích phát triển và xã hội hóa các dịch vụ tư vấn, kiểm định, đào tạo, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;

d) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình;

đ) Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động của Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động với Chương trình việc làm; xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống HIV-AIDS tại nơi làm việc; chống biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường và các chương trình khác có liên quan;

e) Phát huy đồng bộ các hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình;

g) Khuyến khích người dân và các tổ chức, đoàn thể tham gia các hoạt động của Chương trình.

2. Về nguồn vốn thực hiện Chương trình:

a) Ngân sách nhà nước dự kiến là 730 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 680 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 50 tỷ đồng. Phê duyệt về nguyên tắc 05 Dự án và hoạt động của Chương trình trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện Chương trình thuộc nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan trung ương trong dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao hằng năm và hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Chương trình thuộc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị ở địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Hằng năm, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia Chương trình; tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước;

c) Các nguồn hợp pháp khác.

3. Về quản lý, điều hành:

a) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình gồm đại diện các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các hoạt động của Chương trình;

b) Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thành lập bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình; hướng dẫn các địa phương thành lập bộ phận quản lý Chương trình tại địa phương.

c) Cơ quan chủ trì Dự án thành lập Ban Quản lý Dự án;

d) Các doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động trong kế hoạch hằng năm phù hợp với đặc điểm hoạt động, sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

4. Về thông tin, tuyên truyền:

a) Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp;

b) Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ hằng năm.

5. Về hợp tác quốc tế:

Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, trao đổi chuyên gia về an toàn - vệ sinh lao động, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng lao động, khám và điều trị bệnh nghề nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

b) Hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình;

c) Tổ chức triển khai các Dự án được giao;

d) Đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình;

đ) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện Chương trình.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Cân đối kinh phí để thực hiện Chương trình;

b) Hướng dẫn các địa phương lồng ghép Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động với các chương trình khác có liên quan.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan trung ương và các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình; phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

4. Các Bộ, cơ quan trung ương chủ trì Dự án có trách nhiệm:

a) Tổ chức xây dựng và phê duyệt Dự án sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

b) Hằng năm, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan thực hiện Dự án, lập kế hoạch, dự toán kinh phí và đề xuất các biện pháp để thực hiện Dự án gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Quản lý thực hiện Dự án; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Dự án để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam tham gia và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Căn cứ mục tiêu, nội dung hoạt động của Chương trình, xây dựng Chương trình an toàn - vệ sinh lao động của địa phương mình cho giai đoạn 2011-2015;

b) Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các Dự án, hoạt động của Chương trình;

c) Quản lý việc thực hiện Chương trình của địa phương; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện Chương trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

CÁC DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Các Dự án và hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Dự án 1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngân sách trung ương bố trí 650 tỷ đồng

2

Dự án 2. Phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động

Bộ Y tế

Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a

Các hoạt động tổng thể nhằm phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động

 

Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

b

Nâng cấp cơ sở phục hồi chức năng lao động cho người bị tai nạn lao động thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

c

Các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là nhiễm TNT trong lĩnh vực quốc phòng

 

Bộ Quốc phòng

d

Các hoạt động phòng ngừa bệnh liên quan đến nghề nghiệp đặc thù trong sản xuất nông nghiệp

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Dự án 3. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a

Các hoạt động tổng thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn - vệ sinh lao động

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

b

Các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

c

Các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất thép, sản xuất hóa chất

 

Bộ Công thương

d

Các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong doanh nghiệp xây dựng, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng

 

Bộ Xây dựng

đ

Các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện chuyên đề trong các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và trong sản xuất nông nghiệp

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

e

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người nông dân theo phương pháp giáo dục hành động

 

Hội Nông dân Việt Nam

g

Các hạng mục tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng

 

Bộ Quốc phòng

h

Các hoạt động nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

i

Các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn - vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

k

Các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn - vệ sinh lao động trong các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã là thành viên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

l

Tăng cường công tác giáo dục an toàn - vệ sinh lao động, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trong các trường học và cơ sở giáo dục

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

4

Dự án 4. Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn - vệ sinh lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng.

a

Các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn - vệ sinh lao động

 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

b

Nghiên cứu và tổ chức áp dụng mở rộng các giải pháp khoa học, công nghệ để cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

c

Áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đặc thù trong các doanh nghiệp quốc phòng

 

Bộ Quốc phòng

d

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường lao động

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng

5

Hoạt động quản lý và giám sát Chương trình

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các cơ quan thực hiện Dự án của Chương trình và các cơ quan khác có liên quan

Ngân sách trung ương bố trí 30 tỷ đồng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2281/QD-TTg

Hanoi, December 10, 2010

 

DECISION

APPROVING THE NATIONAL PROGRAM ON LABOR SAFETY AND HYGIENE DURING 2011-2015

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 23, 1994 Labor Code; the April 2, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code; and the June 29, 2006 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECIDES:

Article 1. To approve the national program on labor safety and hygiene during 2011-2015, with the following principal contents:

I. OBJECTIVES OF THE PROGRAM

1. General objectives:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Specific targets;

a/ Annually to reduce by an average 5% of fatal labor accidents in mining, construction, electricity-used, metal and chemical industries;

b/ Annually to increase by an average 5% of establishments which organize regular medical check-ups for employees, to increase by 5% of employees whose occupational diseases are detected through medical check-ups, to increase by 3% of establishments put under working environment surveillance;

c/ Annually to increase by an average 2,000 small- and medium-sized enterprises which effectively apply labor safely and hygiene control systems;

d/ Annually to provide training in labor safety and hygiene for over 40,000 performers of occupations and jobs subject to strict labor safety and hygiene requirements: 10,000 performers of hard, hazardous and dangerous occupations and jobs; and 40,000 labor safety and hygiene officers at enterprises;

e/ By 2015, to provide appropriate information on labor safety and hygiene for over 1,000 craft villages. 5.000 cooperatives and 30,000 small- and medium-sized enterprises;

f/ To provide healthcare and functional rehabilitation for all employees certified to suffer labor accidents or occupational diseases;

g/ To investigate and handle 100% of fatal labor accidents.

II. ACTIVITIES OF THE PROGRAM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To review, amend and supplement legal documents on labor safety and hygiene;

b/ To train in and provide equipment for raising the capacity of product quality evaluation and inspection systems and labor safety and hygiene inspection, examination and surveillance systems;

c/To study and elaborate a law on labor safety and hygiene;

d/ To elaborate mechanisms and policies to promote the socialization of labor safety and hygiene work;

e/ To form and complete a labor safety and hygiene database;

f/ To complete and apply models to control labor safety and hygiene at enterprises at high risk of labor accident and occupational disease,

g/ To continue formulating and implement a scheme on the compensation fund for labor accidents and occupational diseases.

2. Activities to give counseling, technical assistance and investment in labor accident control at high risk enterprises in mining, mineral processing, metal, chemical and construction industries; to improve working conditions at small- and medium-sized enterprises and in agricultural production and rural trade sectors.

3. Activities to prevent and control occupational diseases and provide healthcare for employees at workplaces, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To provide equipment and upgrade and build establishments examining, treating and rehabilitating working functions for labor accident victims and occupational disease patients;

c/ To train in diagnosis, assessment, treatment and functional rehabilitation of labor accident victims and occupational disease patients;

d/ To provide equipment and training in working environment surveillance skills;

e/ To provide support in labor health operations for enterprises and establishments to provide healthcare for employees at workplaces.

4. Activities to raise awareness and responsibilities of employers, employees and communities, including:

a/ To provide equipment for and build and upgrade labor safety and hygiene training centers;

b/ To standardize labor safety and hygiene training programs and materials;

c/ To set criteria for labor safety and hygiene trainers; to support the expansion of a network of labor safety and hygiene trainers and communicators;

d/ To train and educate employers and employees in labor safety and hygiene;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To raise the effectiveness of mass campaigns for labor safety and hygiene.

5. To study and apply science and technology to labor protection, labor safety and hygiene in industries and trades at high risk of labor accident and occupational disease, including coal and rock mining and processing; metallurgy; fertilizer; chemicals; construction and some other industries and trades.

6. Activities to inspect, supervise, review and report on project and program activities.

III. PROGRAM IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Policies and mechanisms:

a/ To encourage enterprises to contribute resources and carry out activities for improving working conditions and providing healthcare for employees;

b/ To assist enterprises and establishments in piloting and applying advanced labor safety and hygiene control systems and forming a labor safety culture;

c/ To encourage the development and socialization of labor safety and hygiene counseling, assessment and training services;

d/ To enhance coordination among assigned state agencies and enterprises, agencies, organizations and individuals implementing the Program;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To comprehensively promote systems to supervise and evaluate the Program implementation;

g/ To encourage people, institutions and mass organizations to participate in activities of the Program.

2. Funds for the Program:

a/ State budget funds, estimated at VND 730 billion, including VND 680 billion in the central budget and VND 50 billion in local budgets. To give in-principle approval of 5 projects and activities under the Program provided in the Appendix to this Decision.

To ensure central budget funds for activities under the Program tasked to ministries and central agencies within annually allocated budget estimates and for target supports to localities.

To ensure local budget funds for activities under the Program tasked to local agencies and units as decentralized under the State Budget Law.

Annually, based on their objectives and tasks, ministries, central agencies and localities which implement the Program shall make cost estimates and submit them to the Ministry of Finance for consideration and inclusion in the budget estimate and reporting to competent authorities for consideration and decision under the State Budget Law:

b/ Funds contributed by enterprises, organizations and individuals participating in the Program; and financed by domestic and overseas organizations;

c/ Other lawful sources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall set up the Program Steering Committee composed of representatives of the Ministries of Labor. War Invalids and Social Affairs; Health; Agriculture and Rural Development; Industry and Trade; Construction; Education and Training; National Defense; Information and Communications; Public Security; Planning and Investment; and Finance, which shall advise the Minister of Labor. War Invalids and Social Affairs in administering, directing, examining, guiding and urging ministries, branches and localities in carrying out activities of the Program;

b/ The Minister of Labor. War Invalids and Social Affairs shall set up a unit assisting the Program Steering Committee and guide localities in establishing local program management units;

c/ Project managing agencies shall set up project management units;

d/ Enterprises shall include programs and projects on labor protection, safety and hygiene in their annual plans suitable to their operation, production and business.

4. Information and communication:

a/ To increase communication, education and training in labor safety and hygiene for employers, employees and communities in diversified and appropriate ways;

b/ To further renew and raise the effectiveness of the annual national week for labor safety and hygiene and fire and explosion control.

5. International cooperation:

To expand international cooperation in training and exchange of specialists in labor safety and hygiene, to support investment in equipment for healthcare, working function rehabilitation and examination and treatment of occupational diseases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, elaborating an overall plan and annual plans on and guide the Program implementation;

b/ Guide, examine and supervise the Program implementation;

c/ Implement projects assigned to it:

d/ Propose the Prime Minister to direct ministries, central agencies and localities in implementing the Program according to its objectives and contents;

e/ Annually or irregularly review and report on the Program implementation to the Prime Minister and competent agencies.

2. The Ministry of Planning and Investment shall:

a/ Balance funds for the Program implementation;

b/ Guide localities in incorporating the Program into related programs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Allocate funds for the Program implemen­tation within annual budget estimates of central agencies and localities under the state budget law;

b/ Guide the management and use of funds for the Program implementation; coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in examining and supervising the Program implementation.

4. Project managing ministries and central agencies shall:

a/ Elaborate and approve projects after reaching agreement with the Ministry of Labor War Invalids and Social Affairs:

b/ Annually, based on proposals made by project implementing agencies, make plans and cost estimates and propose measures for project implementation and submit them to the Ministries of Planning and Investment: Finance; and Labor. War Invalids and Social Affairs:

c/ Manage the project implementation; annually or irregularly report on the project implementation to the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs for summarization and reporting to the Prime Minister.

5. The Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Chamber of Commerce and Industry. Vietnam Cooperative Alliance. Vietnam Farmers Association and Vietnam Science and Technology Union for Labor Safety and Hygiene shall participate in and coordinate the Program implementation.

6. Provincial-level People's Committees shall:

a/ Based on objectives and activities of the Program, elaborate local labor safety and hygiene programs for 2011-2015;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Manage the Program implementation in their localities; annually or irregularly report on the Program implementation to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.-

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung

 

APPENDIX

PROJECTS AND ACTIVITIES UNDER THE NATIONAL PROGRAM ON LABOR SAFETY AND HYGIENE DURING 2011-2015
(To the Prime Minister's Decision No. 2281/QD-TTg of December 10, 2010)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Projects and activities

Managing agency

Implementing agencies

Note

1

Project I. Increase of capacity and effectiveness of labor safety and hygiene state management

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs; Ministry of Industry and Trade; Ministry of Construction; Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of National Defense and provincial-level People's Committees

Allocation of VND 650 billion from the central budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Project 2. Occupational disease prevention and control and healthcare for employees

Ministry of Health

Ministry of Health; Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of National Defense and provincial-level People's Committees

 

a

General activities to prevent and control occupational diseases and provide healthcare for employees

 

Ministry of Health and provincial-level People's Committees

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Upgrading of functional rehabilitation for labor accident victim centers of the labor, war invalids and social affairs sector

 

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

 

c

Improvement of working conditions and mitigation of occupational diseases, especially TNT contamination in the defense sector

 

Ministry of National Defense

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prevention of diseases related to occupations in agricultural production

 

Ministry of Agriculture and Rural Development

 

3

Project 3. Dissemination, education, training, counseling and support for application of technical measures for labor safety and hygiene

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Ministry of Labor, War Invalids and Socia1 Affairs; Ministry of Education and Training; Ministry of Information and Communications; Ministry of Industry and Trade; Ministry of Construction; Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of National Defense; Vietnam General Confederation of Labor; Vietnam Chamber of Commerce and Industry; Vietnam Cooperative Alliance; Vietnam Farmers Association and provincial-level People's Committees

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General activities to raise employer and employee awareness about and responsibilities for labor safety and hygiene

 

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and provincial -level People's Committees

 

b

Public information dissemination in the mass media

 

Ministry of Information and Communications and Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Training, counseling and technical assistance for improving working conditions and reducing labor accidents at mining, steel and chemical enterprises

 

Ministry of Industry and Trade

 

d

Training, counseling and technical assistance for improving working conditions and reducing labor accidents at construction and building material exploitation and production enterprises

 

Ministry of Construction

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information dissemination and specialized training for agricultural-forestry-fishery product processing and agricultural production enterprises

 

Ministry of Agriculture and Rural Development

 

f

Training in labor safety and hygiene for farmers by action-based education methods

 

Vietnam Farmers Association

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Counseling and technical assistance for improving working conditions and reducing labor accidents at defense enterprises

 

Ministry of National Defense

 

h

Increase of effectiveness of mass campaigns for labor protection in the industrialization and modernization period

 

Vietnam General Confederation of Labor

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information dissemination, training and counseling for improving the quality of labor safety and hygiene work at small- and medium-sized enterprises being members of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry

 

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

 

i

Information dissemination, training and counseling for improving the quality of labor safety and hygiene work at cooperative unions and cooperatives being members of the Vietnam Cooperative Alliance

 

Vietnam Cooperative Alliance

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Increased education about labor safety and hygiene, building of a green, clean and beautiful environment in schools and educational institutions

n

Ministry of Education and Training and Ministry of Labor, War-Invalids and Social Affairs

 

4

Project 4. Scientific and technological research and application for labor safety and hygiene

Vietnam General Confederation of Labor

Vietnam General Confederation of Labor; Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; Ministry of Health; Ministry of Industry and Trade; Ministry of Construction; Ministry of Agriculture and Rural Development; and Ministry of National Defense

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Capacity building in scientific and technological research and application for labor safety and hygiene

 

Vietnam General Confederation of Labor

 

b

Study and extended application of scientific and technological solutions to improving the working environment and preventing and controlling labor accidents and occupational diseases in the agriculture sector

 

Ministry of Agriculture and Rural Development

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Application of scientific and technological solutions to improving working conditions and preventing and controlling labor accidents and particular occupational diseases at defense enterprises

 

Ministry of National Defense

 

d

Support for scientific and technological research and application to prevent and control labor accidents and occupational diseases and treat working environment pollution

 

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; Ministry of Health; Ministry of Industry and Trade; and Ministry of Construction

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Management and supervision of the Program

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Agencies implementing projects under the Program and other concerned agencies

Allocation of VND 30 billion from the central budget

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.177

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!