Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2962/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 phê duyệt Dự án “Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn trên Báo Nông nghiệp Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2962/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “DỰ ÁN TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN HỌC NGHỀ VÀ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM” NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ tờ trình số 121/NNVN-TTr ngày 25/6/2010 của Báo Nông nghiệp Việt Nam về kế hoạch tuyên truyền khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho nông dân trên Báo Nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án

Phê duyệt Dự án “Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn trên Báo Nông nghiệp Việt Nam” năm 2010 với các nội dung sau đây:

Điều 2. Mục tiêu của Dự án

Tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn. Tư vấn kỹ thuật nông nghiệp cho lao động nông thôn; Giúp người lao động nông thôn có định hướng sản xuất nhằm đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Tư vấn cho lao động nông thôn lựa chọn nghề, cơ sở dạy nghề phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Điều 3. Nội dung của Dự án

1. Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

2. Tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.

Điều 4. Thời gian thực hiện Dự án

Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010.

Điều 5. Nguồn và kinh phí thực hiện Dự án

1. Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổng số kinh phí: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

3. Cơ chế tài chính của dự án thực hiện theo cơ chế tài chính của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 6. Đơn vị thực hiện Dự án

1. Văn phòng Bộ là đơn vị chủ trì Dự án.

2. Báo Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị thực hiện Dự án

Điều 7. Phê duyệt thuyết minh chi tiết và dự toán

Đơn vị thực hiện Dự án xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán thông qua chủ trì Dự án (Văn phòng Bộ) phối hợp với Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt Dự án.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 2173/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Vụ: Tài chính, Kế hoạch;
- Ban chỉ đạo ĐTNLĐNT của Bộ;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh (có 11 xã điểm);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2962/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 phê duyệt Dự án “Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn trên Báo Nông nghiệp Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.766

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253