Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2925/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 2925/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 559/TTr-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; vận động người sử dụng lao động nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cơ sở.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành với tổ chức công đoàn, trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn, nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, giáo dục pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người lao động, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức - chính trị xã hội trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội về pháp luật, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3. Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, biên chế và đội ngũ cán bộ chuyên trách để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng

- Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của dân tộc; nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị cho công nhân và người lao động; tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTG ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tạo niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân và người lao động. Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của công nhân, giúp người sử dụng lao động và công nhân lao động hiểu rõ hơn về nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức trách nhiệm của mình trong lao động sản xuất, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và người lao động; đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo hộ lao động.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì và nâng cao chất lượng của các chuyên trang về pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về pháp luật lao động, tư vấn và giới thiệu việc làm, giải đáp pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của các trang tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật. Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật nhằm sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền, qua đó tăng cường giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên công đoàn và người lao động.

3. Nâng cao hiệu quả, vai trò công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân

- Tăng cường công tác chỉ đạo, có chính sách ưu đãi, khuyến khích xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh, văn hóa phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi công cộng, nhất là công trình trường học, bệnh viện, chợ, nhà ở, khu sinh hoạt văn hóa tại các khu, cụm công nghiệp; đảm bảo nước sạch trong sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm đạt chất lượng; xử lý kịp thời, giải quyết có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị, đơn thư khiếu nại và những bức xúc của người lao động, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

- Tạo điều kiện để Công đoàn các cấp được tham gia đóng góp ý kiến các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn và người lao động, như các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ; tổ chức triển khai thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn; nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó xây dựng người lao động văn minh, năng động, trí tuệ; kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình là các chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách cho người lao động, các mô hình, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

4. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề công đoàn Bình Định, Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn, và các cơ sở giáo dục dạy nghề khác trên địa bàn tỉnh; mở rộng liên kết đào tạo góp phần nâng cao chất lượng tay nghề của công nhân nhằm cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp trên địa bàn và tạo điều kiện xuất khẩu lao động có chất lượng cao.

- Giáo dục nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động sản xuất, trong xây dựng và phát triển đất nước của công nhân và người lao động.

- UBND các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bồi dưỡng kỹ năng, tay nghề cho người lao động; tạo điều kiện thời gian và kinh phí để người lao động học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động.

5. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

- UBND các cấp có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các cấp công đoàn cần rà soát, khảo sát tình hình lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, để đề xuất cấp ủy, chính quyền có những giải pháp tích cực, chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm thành lập các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp như công đoàn, đoàn thanh niên.

- Các cấp công đoàn quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đối với người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan Thường trực, phối hợp với các ngành có liên quan đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Kiểm tra, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ phát sinh (nếu có).

- Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất UBND tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí kinh phí, hướng dẫn lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, lồng ghép các chương trình đào tạo văn hóa, đào tạo nghề, đào tạo chuyển đổi nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động cho công nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là tổ chức công đoàn trong các khu, cụm công nghiệp.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên công đoàn và người lao động. Thường xuyên thực hiện công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; chủ động kiến nghị tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động.

- Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan; thường xuyên tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

- Chủ động phối với với các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; trích nộp kinh phí công đoàn; công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ tại các doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan báo chí của tỉnh

Xây dựng chuyên đề và tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

7. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian tổ chức thực hiện.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, chương trình, đề án, nhiệm vụ phù hợp với Chương trình hành động “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Hàng năm, trước ngày 10 tháng 12, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2925/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


349
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122