Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2783/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016

Số hiệu: 2783/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TTLB-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-CTUBND ngày 13/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kinh phí CTMTQG đào tạo nghề lao động nông thôn của Chi cục Phát triển nông thôn để phân bổ cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để thực hiện kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 129/TTr-SLĐTBXH ngày 29/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc của kế hoạch nêu trên; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng và kỹ năng nghề, nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới;

- Tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg , đồng thời đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động.

2. Yêu cầu:

- Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vào việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tạo được sự phối, kết hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ;

- Tránh đào tạo hình thức, không tổ chức dạy và học nghề khi người lao động không dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm sau khi được đào tạo nghề.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu đào tạo:

- Năm 2016 đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho 16.500 lao động. Trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ ngân sách nhà nước khoảng 3.500 lao động.

- Phấn đấu đảm bảo sau đào tạo ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn; 100% lao động nông thôn được tuyên truyền phổ biến về chính sách đối với người học nghề được quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg .

2. Kinh phí đào tạo:

Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 5.325.157.900 đồng.

a. Kinh phí Trung ương: 3.825.157.900 đồng

- Kinh phí các năm trước chuyển sang: 825.157.900 đồng;

- Kinh phí năm 2016: 3.000.000.000 đồng.

b. Kinh phí địa phương: 1.400.000.000 đồng.

c. Nguồn khác: Huy động từ các cơ sở dạy nghề và người học nghề đóng góp 100.000.000 đồng

3. Nội dung đào tạo:

- Thực hiện theo hướng dẫn và những quy định hiện hành của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn để lựa chọn các nghề đào tạo phù hợp, có khả năng tạo việc làm, tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân.

4. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

a. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục định hướng cho toàn xã hội nhận thức đúng vị trí, vai trò của đào tạo nghề trong giải quyết việc làm, trong đảm bảo cơ cấu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng chuyên đề về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát sóng định kỳ hàng tháng; hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp huyện, xã, tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với điều kiện của từng địa phương;

- Báo Bình Định, Tạp chí Công đoàn mở chuyên mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn để tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đào tạo nghề, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến đào tạo nghề theo các mô hình có hiệu quả, cách làm hay về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nông dân;

- Các tổ chức chính trị, xã hội, hội nghề nghiệp tỉnh, huyện, xã tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vận động các thành viên tham gia học nghề;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho lao động nông thôn các huyện, thị xã bằng hình thức tư vấn tại các sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch lưu động tại các, huyện, cụm xã ...

b. Tăng cường việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với các sở, ngành, địa phương, nhất là của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 của tỉnh.

c. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề

- Rà soát qui hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp, Trường Cao đẳng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo; nâng cấp và đầu tư mới các thiết bị đào tạo phù hợp với thực tế sản xuất. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo tối thiểu cho các nghề đào tạo; chuyển mạnh hình thức đào tạo nghề từ năng lực sẵn có của các cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động để đảm bảo lao động phát huy tối đa nghề đã học, đặc biệt chú trọng đến các nghề có thế mạnh về xuất khẩu lao động.

d. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

- Từng bước sắp xếp bố trí lại đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp hợp lý cho từng nghề đào tạo, bổ sung đảm bảo đủ giáo viên cơ hữu theo tỷ lệ 01 giáo viên/20 học viên, tuyển chọn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ; huy động tối đa đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập, các nghệ nhân, người lao động có tay nghề cao, cá nhân điển hình sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề;

- Quan tâm đào tạo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đào tạo nghề nhất là kỹ năng nghề ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp; huy động các nhà khoa học, các nghệ nhân, công nhân kỹ thuật bậc cao tham gia công tác đào tạo; bồi dưỡng, đào tạo lại nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề cho giáo viên tham gia đào tạo; tập huấn chuyên môn cho các cán bộ làm công tác giáo dục nghề nghiệp ở cấp huyện, xã về nghiệp vụ quản lý, điều tra, khảo sát và tư vấn giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho lao động nông thôn.

đ. Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng

Đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu của thị trường lao động, thường xuyên cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới; huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời chỉnh sửa lại cho phù hợp với công nghệ trong sản xuất;

e. Tổ chức khảo sát bổ sung nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các xã và các hội đoàn thể, điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; xác định thế mạnh đặc thù về kinh tế của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo của huyện theo từng ngành nghề, từng mô hình đào tạo phù hợp, nhằm nâng cao tỷ lệ lao động tốt nghiệp có việc làm và làm đúng nghề được đào tạo.

f. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng đào tạo nghề như kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi ký hợp đồng đào tạo; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đào tạo nghề và quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg giữa kỳ và cuối kỳ và hàng năm;

- Báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

2. Ban Dân tộc tỉnh

- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đối với người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc gắn kết với hoạt động đào tạo nghề và tổ chức nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát, tổng hợp nhu cầu, kết quả, hiệu quả đào tạo nghề đối với người dân tộc thiểu số.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Thực hiện cho vay đối với lao động nông thôn học nghề có nhu cầu vay vốn từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành; thực hiện cho vay vốn ưu đãi đối với lao động nông thôn sau đào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc vay vốn để khởi nghiệp từ Quỹ quốc gia về việc làm theo cơ chế cho vay giải quyết việc làm hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát công tác vay vốn học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và chuyên đề.

4. Trách nhiệm chung của các sở, ngành liên quan

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án;

- Định kỳ 6 tháng, năm, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện trách nhiệm của cơ quan mình theo các nội dung nêu trên và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp phối hợp tham gia tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: Tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề; tham gia giám sát các hoạt động của Kế hoạch;

- Hội Nông dân tỉnh, Hội cựu chiến binh: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân, cựu chiến binh tham gia học nghề, tư vấn miễn phí về giáo dục nghề nghiệp, việc làm và phối hợp thực hiện giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp, việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ; chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể vận động hội viên, thanh niên tích cực tham gia học nghề;

- Các hội nghề nghiệp liên quan căn cứ theo điều lệ, quy chế của tổ chức tham gia các hoạt động tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với kế hoạch này.

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cấp mình, đồng thời chỉ đạo các xã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo hoặc tổ công tác thực hiện Đề án cấp xã; nâng cao năng lực chuyên môn quản lý nhà nước về đào tạo nghề;

- Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí cán bộ theo dõi công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo tình hình thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo các nội dung nêu trên và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án trên địa bàn huyện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016. Thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2783/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33