Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2780/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2780/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2780/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI 11 XÃ XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ   quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án

Phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” năm 2010 với các nội dung sau:

Điều 2. Mục tiêu của Dự án

1. Thông qua “Dự án thí điểm đào tạo nghề cho nông dân năm 2010 tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương pháp, điều kiện dạy và học; nhân rộng mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn tiếp theo.

2. Đánh giá được nhu cầu của người học, người dạy, cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghề tại địa phương thí điểm.

3. Đào tạo một số nghề nông nghiệp cho khoảng 900 lao động nông thôn ở 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

Điều 3. Nội dung của Dự án

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

2. Tổ chức dạy nghề nông nghiệp cho nông dân tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

3. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của Dự án.

Điều 4. Thời gian thực hiện Dự án

Thời gian thực hiện Dự án: từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2010.

Điều 5. Nguồn và kinh phí thực hiện Dự án

1. Tổng kinh phí: 2.150.000.000 đồng (hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của nông dân 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Đề án (đã phân bổ cho Văn phòng Bộ).

b) Hoạt động tổ chức dạy nghề nông nghiệp: 1.950.000.000 đồng (một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, thí điểm các mô hình dạy nghề.

c) Tổng kết, đánh giá Dự án: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, thí điểm các mô hình dạy nghề.

2. Cơ chế tài chính của Dự án thực hiện theo cơ chế tài chính của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Đơn vị thực hiện Dự án

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị chủ trì Dự án.

2. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quyết định cử Chủ nhiệm Dự án.

Điều 7. Phê duyệt thuyết minh chi tiết và dự toán.

Chủ nhiệm Dự án xây dựng kế hoạch chi tiết và dự án thông qua chủ trì Dự án trình Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2171/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2010.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đào Xuân Học (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, Kế hoạch;
- Tổng Cục dạy nghề;
- Ban chỉ đạo ĐTNLĐNT của Bộ;
- Trung tâm KN Quốc gia;
- HĐND, UBND các tỉnh (có 11 xã điểm);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2780/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.196
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123