Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 251/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẬT TỰ AN TOÀN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về bổ sung chức năng tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Công văn số 886/CV-SDL ngày 20 tháng 9 năm 2005; Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong tại Công văn số 395/TNXP ngày 29 tháng 8 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 613/Tr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách, chế độ đối với đội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố thuộc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Du Lịch thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các sở - ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện thành phố có liên quan, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẬT TỰ AN TOÀN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 251/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và niên hạn

1. Đội viên bảo vệ du lịch (gọi tắt là đội viên) là những thành viên tự nguyện công tác tại đơn vị Thanh niên Xung phong, tham gia công tác bảo vệ khách du lịch trên địa bàn thành phố; trong đó ưu tiên cho Thanh niên Xung phong mãn niên hạn và bộ đội xuất ngũ.

2. Niên hạn của Đội viên được xác định bằng hợp đồng lao động được ký kết với Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong.

Điều 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: Lực lượng Thanh niên Xung phong thống nhất với Sở Du lịch thành phố ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể về tuyển dụng đội viên bảo vệ du lịch.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của đội viên

1. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, giúp đỡ khách du lịch trình báo các vụ việc xảy ra liên quan đến tài sản, tính mạng của du khách, cung cấp những thông tin cần thiết khi có yêu cầu của khách du lịch.

- Tuần tra, bảo vệ khách du lịch tại những tuyến đường, điểm tham quan theo kế hoạch thống nhất giữa các sở - ngành của thành phố đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Phát hiện, ngăn chặn những người có các hành vi: Đeo bám, quấy nhiễu, móc túi, cướp giựt, hành hung khách du lịch và các hành vi phạm pháp quả tang khác có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của khách du lịch.

- Phối hợp với Chính quyền và công an địa phương để xử lý các hành vi xâm phạm đến sự an toàn của khách du lịch trên địa bàn được phân công bảo vệ.

- Sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đột xuất có liên quan đến công tác bảo vệ du khách theo yêu cầu của thành phố.

- Tích cực học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hoá, quân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh với mọi hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và nội quy tổ chức kỷ luật, điều lệnh đội ngũ của đơn vị.

2. Quyền hạn:

- Được quyền ngăn chặn các đối tượng đi theo khách du lịch để chèo kéo bán hàng và tạm giữ các đối tượng có hành vi phạm pháp quả tang như: Hành hung, cướp giựt, móc túi, v.v... kịp thời thông báo, giữ hiện trường và bàn giao cho lực lượng công an địa phương nơi xảy ra tiếp nhận, xử lý.

- Được trang bị và sử dụng các công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật trong khi thi hành công vụ; được trang bị phương tiện tuần tra và thông tin liên lạc phục vụ công tác bảo vệ an toàn khách du lịch.

- Được yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong khi thi hành nhiệm vụ.

- Được quyền đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi: Cướp giựt, móc túi, ăn xin, đeo bám, chèo kéo khách du lịch.

Chương II

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN

Điều 4. Chế độ trang cấp ban đầu

Đội viên tham gia công tác bảo vệ du lịch, được hưởng chế độ trang cấp do Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố xem xét trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định (thông qua Sở Tài chính thành phố).

Điều 5. Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp

Đội viên trong thời gian tham gia công tác bảo vệ du lịch, được hưởng chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng cụ thể như sau:

1. Chế độ tiền lương:

Thực hiện theo chế độ khoán lương là 1.500.000 đồng/người/tháng. Mức lương làm cơ sở nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là mức lương theo ngạch bậc hoặc lương theo cấp bậc, chức vụ cộng với các loại phụ cấp, (đối với đội viên trực tiếp áp dụng mức lương bậc 1, nhóm 2 bảng lương B.13 nhân viên bảo vệ giữ trật tự tại các điểm sinh hoạt văn hoá công cộng bằng hệ số 1,65 x Mức lương tối thiểu).

2. Chế độ khen thưởng:

Được áp dụng theo Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ và Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2001 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen th­ưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

Điều 6. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động biệt phái công tác để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ du lịch được hưởng chế độ tiền lương theo Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời được hưởng các chế độ khác (ngoài tiền lương) như đối với đội viên của quy định này.

Khi kết thúc hoạt động theo quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm sắp xếp, điều động, bố trí công việc đối với các đối tượng này.

Chương III

PHƯƠNG THỨC DỰ TOÁN CẤP PHÁT VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 7. Công tác lập dự toán và chi ngân sách

1. Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong được cấp kinh phí để hoạt động và trang bị phương tiện phục vụ cho yêu cầu công tác. Nguồn kinh phí cấp cho Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong và đội viên tham gia công tác bảo vệ du lịch do Uỷ ban nhân dân thành phố duyệt cấp từ nguồn ngân sách của thành phố.

2. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác thực tế và yêu cầu về số lượng nhân sự cần thiết để tham gia công tác bảo vệ khách du lịch, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hàng năm trình Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố xem xét đề nghị Sở Tài chính thành phố thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 8. Phương thức cấp phát

Trên cơ sở kế hoạch phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố hàng năm, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm lập dự toán chi thông qua Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Giám đốc Sở Tài chính thành phố để lập thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định.

Điều 9. Quyết toán kinh phí

Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản chi từ nguồn ngân sách cấp theo quy định, thông qua Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong để quyết toán chung như thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

Điều 10. Sổ sách và hạch toán kế toán

Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong lập sổ sách và hạch toán kế toán theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính về ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chánh sự nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Điều 11. Xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ

Khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố về kết thúc nhiệm vụ tham gia bảo vệ du lịch, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm quyết toán kinh phí hoạt động và đề xuất việc xử lý các tài sản đã được trang bị phục vụ cho yêu cầu của công tác, thông qua Chỉ huy trưởng Lực Lượng Thanh niên Xung phong thành phố và Giám đốc Sở Tài chính thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố hướng dẫn thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động đối với các đội viên tham gia công tác bảo vệ du lịch đã được nêu tại quy định này.

2. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong, Giám đốc Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố và Uỷ ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định và thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về những vấn đề phát sinh cần thiết theo quy định.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan chức năng nêu trên, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 251/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 quy định chính sách, chế độ đối với Đội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!