Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2287/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2287/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2287/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định “Nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”;

Xét đề nghị của thủ trưởng các đơn vị đề cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề nông nghiệp năm 2013 (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại các phụ lục (kèm theo Quyết định này):

1. Hội đồng thẩm định nghề Trồng lúa (phụ lục 1);

2. Hội đồng thẩm định nghề Trồng đậu, đỗ (phụ lục 2);

3. Hội đồng thẩm định nghề Trồng rau (phụ lục 3);

4. Hội đồng thẩm định nghề Trồng cây ăn quả (phụ lục 4);

5. Hội đồng thẩm định nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ (phụ lục 5);

6. Hội đồng thẩm định nghề Chế biến rau quả (phụ lục 6);

7. Hội đồng thẩm định nghề Công nghệ sản xuất đường mía (phụ lục 7);

8. Hội đồng thẩm định nghề Phòng và chữa bệnh thủy sản (phụ lục 8).

9. Hội đồng thẩm định nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo (phụ lục 9);

10. Hội đồng thẩm định nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ (phụ lục 10);

11. Hội đồng thẩm định nghề Vận hành, sửa chữa máy tàu cuốc (phụ lục 11);

Điều 2. Các Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề được phân công theo nội dung quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Điều 14), cụ thể như sau:

1. Thẩm định sự tuân thủ quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại các điều 9, 10, 11 và 12 của Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH;

2. Thẩm định sự phù hợp về cấu trúc và định dạng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Điều 7 và Phụ lục IV của Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ;

3. Thẩm định kết quả phân tích nghề, phân tích công việc và chất lượng của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục V của Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch các Hội đồng thẩm định, Chủ nhiệm các Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC 1

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ TRỒNG LÚA
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: PGS, TS Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó chủ nhiệm: TS Nguyễn Như Hải, Trưởng phòng, Cục Trồng trọt.

3. Thư ký: Ths Nguyễn Thị Phương Nga, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- PGS, TS Nguyễn Thị Trâm, Ủy viên BCHTW Hội Giống cây trồng Việt Nam;

- KS Vũ Thị Thủy, Phó Trưởng phòng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia;

- TS Nguyễn Văn Đại, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam;

- TS Phạm Xuân Liêm, Phó Trưởng Ban Khoa học và HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 2

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ TRỒNG ĐẬU, ĐỖ
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Cảnh Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

2. Phó chủ nhiệm: PGS, VS, TSKH Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam.

3. Thư ký: Ths Đào Thị Hương Lan, Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- TS Trần Văn Khởi, Trưởng phòng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia;

- Ths Đào Ngọc Chính, chuyên viên, Cục Trồng trọt;

- KS Nguyễn Thị Cầu, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam;

- TS Phạm Xuân Liêm, Phó Trưởng Ban Khoa học và HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 3

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ TRỒNG RAU
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: PGS, TS Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó chủ nhiệm: Ths Nguyễn Thế Nhuận, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt, Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam.

3. Thư ký: Ths Trần Thanh Nhạn, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- Ths Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng;

- CN Lê Văn Cường, Giám đốc Trung tâm TNHH Đà Lạt GAP - TP Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Ths Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Bộ môn, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng - TP Bảo Lộc, Lâm Đồng;

- KS Nguyễn Hòa Hưng, Trang trại Phong Thúy, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng./.

 

PHỤ LỤC 4

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: PGS, TS Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó chủ nhiệm: KS Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang.

3. Thư ký: TS Lâm Quang Dụ, Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- TS Trần Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang;

- Ths Hồ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng, Trung tâm Giống cây trồng Bến Tre;

- KS Huỳnh Văn Phơ, Phó Trưởng phòng, Trung tâm Giống cây trồng Tiền Giang;

- Ths Đỗ Hồng Tuấn, Nghiên cứu viên Trung tâm Chuyển giao Khoa học công nghệ, Viện Cây ăn quả Miền Nam./.

 

PHỤ LỤC 5

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ KỸ THUẬT DÂU TẰM TƠ
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: TS Phạm Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

2. Phó chủ nhiệm: PGS, TS Lê Xuân Thám, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng.

3. Thư ký: Ths Nguyễn Văn Lân, Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các Ủy viên:

KS Lê Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng;

- KS Chu Văn Chiến, Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Giống tằm Bảo Lộc;

- KS Nguyễn Đăng Định, Phó Trưởng Bộ môn Giống tằm, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng;

- KS Hồ Hữu Nghị, cán bộ kỹ thuật, Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 6

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ CHẾ BIẾN RAU QUẢ
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Công Uẩn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

2. Phó chủ nhiệm: TS Vũ Thị Trâm, Phó Trưởng phòng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thư ký: KS Hoàng Ngọc Thịnh, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- Ths Đồng Thị Yến, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng;

- KS Phạm Thị Thu Phương, Quản đốc, Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tam Điệp, Ninh Bình;

- KS Trương Thị Mỹ Châu, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP Đà Nẵng;

- Ths Nguyễn Thị Hoài Tâm, giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm.

 

PHỤ LỤC 7

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Tiến Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

2. Phó Chủ nhiệm: KS Mai Nhật Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Mía đường Nghệ An TATE & LYLE - Quỳ Hợp, Nghệ An.

3. Thư ký: Ths Đào Thị Hương Lan, Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- KS Nguyễn Hữu Hân, Trưởng phòng, Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm;

- KS Thái Thanh Tùng, Trưởng phòng kỹ thuật, Nhà máy Đường Phổ Phong, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

- KS Lương Văn Chinh, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam-Đài Loan - Thạch Thành, Thanh Hóa;

- KS Thân Văn Thành, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Cổ phần đường Bình Định.

 

PHỤ LỤC 8

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: PGS, TS Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó chủ nhiệm: Ths Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

3. Thư ký: Ths Vũ Trọng Hội, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- TS Võ Thế Dũng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III;

- TS Đinh Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia Quan trắc cảnh báo môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực Nam Bộ;

- Ths Châu Thị Tuyết Hạnh, Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản;

- KS Hoàng Tiến Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP Hà Nội;

 

PHỤ LỤC 9

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: TS Trần Đăng Bổng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.

2. Phó chủ nhiệm: TS Đỗ Xuân Lân, Phó Trưởng phòng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thư ký: KS Hoàng Ngọc Thịnh, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- TS Lê Xuân Phương, giảng viên khoa Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp;

- KS Nguyễn Văn Thúc, Phó Giám đốc Công ty Chế biến lâm sản Giáp Bát - Hà Nội;

- KS Trần Văn Vi, Giám đốc Xí nghiệp, Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định;

- KS Nguyễn Văn Thảo, Cán bộ kỹ thuật phân xưởng sản xuất ván dăm, Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên.

 

PHỤ LỤC 10

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

2. Phó chủ nhiệm: TS Đỗ Xuân Lân, Phó Trưởng phòng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Thư ký: Ths Trần Mai Hương, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- TS Lê Xuân Phương, giảng viên khoa Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp;

- KS Nguyễn Thượng Sách, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam;

- Nghệ nhân Đặng Quốc Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Đúc đồng Thiệu Trung - Thiệu Hóa, Thanh Hóa;

- KS Đỗ Công Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Lộc - Gia Lâm, Hà Nội.

 

PHỤ LỤC 11

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA MÁY TÀU CUỐC
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ nhiệm: Ths Phạm Tố Như, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

2. Phó chủ nhiệm: PGS, TS Lê Thị Kim Cúc, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và HTQT, Tổng cục Thủy lợi.

3. Thư ký: Ths Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các ủy viên:

- TS Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cơ điện nông nghiệp, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch;

- Ths Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Viện trưởng, Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi;

- KS Vũ Hữu Thành, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Văn Lâm, Hưng Yên;

- KS Phùng Xuân Định, Phó Trưởng phòng, Công ty Nạo vét đường thủy 1.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2287/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168