Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2020 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng là giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Số hiệu: 2140/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2140/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÓM ĐỐI TƯỢNG LÀ GIÁO VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 7 CHƯƠNG IV QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 1723-TB/TU ngày 22/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương bổ sung nhóm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 131/TTr-SLĐTBXH ngày 30/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ

1. Nguyên tắc:

- Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

- Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì không được hỗ trợ theo Quyết định này; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

2. Đối tượng:

Giáo viên, người lao động có hợp đồng lao động tại các cơ sở mầm non tư thục (được cơ quan có thẩm thẩm quyền cấp phép hoạt động), công lập trên địa bàn tỉnh; giáo viên, người lao động có hợp đồng lao động tại các trường tiểu học công lập, tư thục ngừng việc do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Điều 2. Điều kiện hỗ trợ

- Là giáo viên, người lao động làm việc có tên trong danh sách bảng lương trong các cơ sở giáo dục tại thời điểm ngày 31/01/2020;

- Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Cư trú hợp pháp tại địa phương.

Điều 3. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

- Mức hỗ trợ một lần: 1.000.000 đồng/người.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân ủng hộ tỉnh Bình Định để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID- 19, thông qua Ban cứu trợ tỉnh Bình Định - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (chuyển nộp vào ngân sách tỉnh).

Điều 4. Hồ sơ, quy trình đề nghị hỗ trợ

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định này. Giáo viên, người lao động gửi hồ sơ đề nghị về UBND cấp xã. Trường hợp giáo viên, người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong cùng một địa bàn thì:

- Nếu hồ sơ gửi đề nghị hưởng hỗ trợ tại địa phương thường trú (tạm trú) thì giáo viên, người lao động phải có Giấy xác nhận của đơn vị về nơi làm việc, thời gian làm việc, các thông tin của đơn vị nơi người lao động làm việc. Hồ sơ đề nghị gửi về UBND cấp xã nơi giáo viên, người lao động thường trú (tạm trú).

- Trường hợp nhận hỗ trợ tại nơi làm việc thì UBND cấp xã nơi thường trú (tạm trú) chỉ xác nhận đối tượng chưa nhận hỗ trợ tại địa phương. Hồ sơ đề nghị gửi về UBND cấp xã nơi trụ sở đơn vị mà giáo viên, người lao động làm việc đóng trên địa bàn.

2. UBND cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ; nhập thông tin đối tượng vào phần mềm tại địa chỉ: http://hotronguoidan.binhdinh.gov.vn; niêm yết công khai danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ; đồng thời, tổng hợp danh sách những người được xét duyệt theo Phụ lục đính kèm Quyết định này trình UBND cấp huyện.

3. UBND cấp huyện tổng hợp danh sách theo Phụ lục đính kèm Quyết định này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các Tổ công tác phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, rà soát, xác nhận các nhóm đối tượng theo đúng quy định của Trung ương, UBND tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra;

- Kịp thời, liên tục hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo đúng quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc hỗ trợ kinh phí đối tượng được UBND tỉnh quyết định, phê duyệt theo quy định tại Quyết định này.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát các đối tượng đề nghị hỗ trợ và xác nhận vào mẫu đơn cho giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo bộ phần xây dựng Phần mềm hoàn thiện phần mềm quản lý chính sách hỗ trợ đối tượng giáo viên, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 nhằm đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, không trùng lắp; đồng thời giải quyết những vướng mắc và chỉnh sửa kịp thời cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhập tin và chiết xuất dữ liệu trong phần mềm.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc lập danh sách và thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn Giáo dục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện rà soát các đối tượng đề nghị hỗ trợ cho giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Hướng dẫn giáo viên, người lao động làm đơn đính kèm theo Quyết định này; nhập tin vào phần mềm; (trường hợp nào không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định thì trả lời ngay cho đối tượng biết và thực hiện); đồng thời tổng hợp danh sách những đối tượng được xét duyệt trình UBND cấp huyện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 06/6/2020.

+ Tổ chức chi trả kịp thời cho đối tượng sau khi được UBND tỉnh quyết định, phê duyệt theo quy định của Quyết định này.

- Việc rà soát, xác nhận danh sách các đối tượng nêu trên, đảm bảo chính xác, công khai minh bạch, không bỏ xót đối tượng. Sau mốc thời gian trên, nếu địa phương nào không gửi danh sách cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1794/QĐ- UBND ngày 13/5/2020 về việc phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, TC, GDĐT, TTTT;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Phụ lục

UBND HUYỆN...
UBND XÃ ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 02/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Địa chỉ hiện tại

Số tiền hỗ trợ (đồng)

Ghi chú

Nam

Nữ

Thường trú

Tạm trú

1

2

3

4

5

6

7

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., ngày .... Tháng…..năm 2020
UBND XÃ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục

UBND HUYỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 02/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên xã

Tổng số đối tượng được hỗ trợ (người)

Trong đó:

Số đối tượng thường trú (người)

Số đối tượng tạm trú (người)

Số tiền hỗ trợ (đồng)

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

Xã A

 

 

 

 

 

 

Danh sách từng đối tượng đính kèm

2

Xã B

 

 

 

 

 

 

Danh sách từng đối tượng đính kèm

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 1 = Cột (2 + 3) = Cột (4 + 5)

Cột 6 = Cột 1 x 1.000.000 đồng

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

....., ngày .... Tháng…..năm 2020
UBND HUYỆN ...
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2020 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng là giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97