Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Số hiệu: 21/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 29/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1740/TTr-SXD ngày 04 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ- UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 và bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“1. Chủ trì kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP) thuộc đối tượng các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ- CP; trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các công trình quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

4. Hàng năm, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 5 Điều 6 như sau:

“1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động của các chủ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 8 như sau:

“1. Chủ trì kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các công trình quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực công thương gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 9 như sau:

“1. Chủ trì kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các công trình quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT- BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 10 như sau:

“1. Chủ trì kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các công trình quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 11 như sau:

“1. Chủ trì kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động đối với các công trình xây dựng nằm trong khu công nghiệp đối với các công trình từ cấp II trở xuống.

4. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng nằm trong khu công nghiệp gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 5 Điều 13 như sau:

“1. Chỉ đạo phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc quyền quản lý chủ trì kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động đối với các công trình xây dựng thuộc địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

- Công trình xây dựng cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư, công trình do Ủy ban nhân dân huyện cấp phép xây dựng thuộc địa bàn quản lý.

- Công trình sử dụng các nguồn vốn khác cấp III, cấp IV có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng hoặc ảnh hưởng lớn đến môi trường theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

- Các công trình còn lại; trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được ban hành theo Quyết định này và các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.”

Điều 2. Phương thức thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Quyết định này có trách nhiệm thực hiện kiểm tra như sau:

- Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

- Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PT- TH Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Trung tâm thông tin, website tỉnh;
- Lưu VT, ĐTQHXD. Thiện

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109