Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1627/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1232/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố và phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm 05 thủ tục hành chính. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 05 quy trình.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn; cung cấp nội dung thủ tục hành chính để UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai, tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật nội dung thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trong phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. Hoàn thành trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. (16b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bộ phận Một cửa - UBND cấp huyện.

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bộ phận Một cửa - UBND cấp huyện.

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

05 ngày làm việc, kể từ khi UBND cấp huyện nhận được Danh sách do UBND cấp xã trình

Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

3

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỒ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1. Thủ tục: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

1.1. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

1.3. Diễn giải sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho doanh nghiệp, chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện ngay sau khi tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp hoặc phiếu từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng Lao động - Thương và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Lao động - Thương và Xã hội dự thảo Tờ trình kèm theo danh sách đối tượng để Lãnh đạo UBND cấp huyện ký trình Lãnh đạo UBND cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được dự thảo Tờ trình của phòng Lao động - Thương và Xã hội, Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Tờ trình, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng UBND để trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ (nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo UBND tỉnh, nếu không đủ điều kiện thì soạn văn bản nêu rõ lý do không đủ điều kiện).

Trong thời gian ½ ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

c) Trả kết quả

Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến UBND cấp huyện trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt Danh sách.

 

2. Thủ tục: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

2.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

2.3. Diễn giải sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức/cá nhân, chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện ngay sau khi tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu bổ sung hồ sơ cho tổ chức/cá nhân hoặc phiếu từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng Lao động - Thương và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trình kèm theo danh sách để Lãnh đạo UBND cấp huyện trình Lãnh đạo UBND cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được dự thảo Tờ trình của phòng Lao động - Thương và Xã hội, Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Tờ trình, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng UBND để trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ (nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo UBND tỉnh, nếu không đủ điều kiện thì soạn văn bản nêu rõ lý do không đủ điều kiện).

Trong thời gian ½ ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách.

c) Trả kết quả

Trong thời gian ½ ngày làm việc, kể từ khi Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt danh sách, Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích về Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND cấp huyện để trả cho người sử dụng lao động.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1. Thủ tục: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

1.1. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

1.3. Diễn giải sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Hộ kinh doanh gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện tổng hợp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thuế có văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể, từ khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp danh sách và dự thảo Tờ trình để Lãnh đạo UBND cấp huyện trình Lãnh đạo UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được dự thảo Tờ trình và danh sách hỗ trợ của phòng Tài chính - Kế hoạch, Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Tờ trình, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng UBND để trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, trong thời gian 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra danh sách và kinh phí hỗ trợ, dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trình Lãnh đạo UBND tỉnh. Trường hợp không hỗ trợ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời gian ½ ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

c) Trả kết quả

Trong thời gian ½ ngày làm việc, kể từ khi Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho UBND cấp huyện.

 

2. Thủ tục: Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi UBND cấp huyện nhận được Danh sách do UBND cấp xã trình

2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

2.3. Diễn giải sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Người lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ phận một cửa cấp xã. UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.

- Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức/cá nhân, chuyển hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ngay sau khi tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu bổ sung hồ sơ cho tổ chức/cá nhân hoặc phiếu từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Phòng Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ, xét duyệt danh sách và dự thảo Tờ trình kèm theo danh sách báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện ký, trình Lãnh đạo UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn ½ ngày làm việc, kể từ khi nhận được dự thảo Tờ trình, Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Tờ trình kèm theo danh sách, gửi UBND tỉnh (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra danh sách và kinh phí hỗ trợ, dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trình Lãnh đạo UBND tỉnh. Trường hợp không hỗ trợ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời gian ½ ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

c) Trả kết quả

Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho UBND cấp huyện trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách.

 

3. Thủ tục: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do đại dịch COVID-19.

3.1. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

3.3. Diễn giải sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Người lao động gửi hồ sơ theo quy định sau ngày 15 hàng tháng đến Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức/cá nhân, chuyển hồ sơ về phòng Tài chính - Kế hoạch ngay sau khi tiếp nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận một cửa lập phiếu bổ sung hồ sơ cho tổ chức/cá nhân hoặc phiếu từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, dự thảo Tờ trình kèm theo danh sách đối tượng báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện ký, trình Lãnh đạo UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, có văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn ½ ngày làm việc, kể từ khi nhận được dự thảo Tờ trình, Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Tờ trình kèm theo danh sách, gửi UBND tỉnh (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra danh sách và kinh phí hỗ trợ, dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trình Lãnh đạo UBND tỉnh. Trường hợp không hỗ trợ, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời gian ½ ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

c) Trả kết quả

Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho UBND cấp huyện trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139