Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10

Số hiệu: 15/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, BIÊN TẬP, CẬP NHẬT, DỊCH THUẬT CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH VÀ DỰ ÁN KC.01.14/06-10

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 26/TTr-STTTT ngày 09 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10.

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ biên tập, nhuận bút, cập nhật, dịch thuật được sử dụng từ nguồn kinh phí công nghệ thông tin hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1218/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 23 tháng 8 năm 2004 về việc Quy định tạm thời chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho website thông tin tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử và Dự án KC.01.14/06-10, các sở, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ+Bộ TT&TT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh;
- TT.TU+TT.HĐND;
- CT+các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP+CVVX;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, BIÊN TẬP, CẬP NHẬT, DỊCH THUẬT CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÂY NINH VÀ DỰ ÁN KC.01.14/06-10
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cá nhân, tổ chức, công tác viên tham gia viết tin, bài được Ban Biên tập duyệt đăng, phát trên Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10.

Điều 3. Thời gian chi trả nhuận bút

1. Thời gian chi trả nhuận bút là ngày 15 của tháng là tháng sau liền kề tháng tin, bài được đăng, phát.

2. Đối với các cá nhân, cộng tác viên cư trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nơi nhận nhuận bút là Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh. Đối với các cá nhân, cộng tác viên không cư trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhận nhuận bút qua đường bưu điện.

Chương II

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT

Điều 4. Chế độ nhuận bút tin, bài, ảnh

Nhuận bút tin, bài, ảnh được căn cứ vào thể loại, chất lượng và được chuyển thành hệ số trong khung nhuận bút dưới đây:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức hệ số nhuận bút

1

Thể loại tin

 

0,5 - 1

 

Tin loại 1 (tường thuật những sự kiện quan trọng, nổi bật).

Tin

1

Tin loại 2 (tin các hoạt động lớn trong tỉnh như: họp HĐND tỉnh, họp có các đồng chí lãnh đạo TW, tỉnh tham dự).

Tin

0,9

Tin loại 3 (tin hội nghị, tin tổng hợp, lược ghi từ các văn bản mới).

Tin

0,8

Tin dạng Video Clip.

Tin

0,7

Tin vắn, cập nhận lên bảng quang báo (hệ thống thuộc Chương trình hợp tác KC.01.14/06-10)

Tin

0,5

2

Thể loại bài

 

3 - 7

 

Bài loại 1 (mang tính nghiên cứu khoa học do BBT đặt hàng…).

Bài

7

Bài loại 2 (quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư).

Bài

5

Bài loại 3 (phản ảnh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…).

Bài

5

Bài tổng hợp, phân tích từ các nguồn khác, Phóng sự Video Clip

Bài

3

3

Ảnh

 

0,5 - 1

 

Ảnh loại 1

Ảnh

0,7

 

Ảnh loại 2

Ảnh

0,5

4

Biên tập duyệt tin, bài, ảnh được khoản 15% trên tổng số tiền nhuận bút

 

 

* Cách tính nhuận bút của thể loại tin và bài:

- Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.

Điều 5. Chế độ nhập văn bản, trình bày dạng trang Web

Chế độ nhập văn bản, trình bày dạng web được căn cứ theo khung dưới đây:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi

1

Nhập, trình bày và cập nhật dạng Web tiếng Việt.

Trang A4

5.000 đồng

2

Nhập, trình bày và cập nhật dạng Web tiếng Anh.

Trang A4

7.000 đồng

Điều 6. Dịch thuật

Chế độ dịch thuật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hệ thống thuộc Chương trình hợp tác KC.01.14/06-10 được thực hiện theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi

1

Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Trang A4

150.000 đồng

2

Dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Trang A4

120.000 đồng

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh quyết toán, báo cáo việc thực hiện các chế độ quy định tại Quy định này theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70