Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 137/2007/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Số hiệu: 137/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 137/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỨC CHI TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Để phù hợp với yêu cầu thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi cho việc tạo lập thông tin điện tử như sau
:

Phần 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính ở các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính là tạo ra các cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin trên mạng máy tính để truyền nhận thông tin, phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. Kết quả tạo lập thông tin điện tử phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt để đưa vào sử dụng.

2. Phạm vi áp dụng:

Mức chi quy định tại Thông tư này được áp dụng trong việc tính toán chi phí để thuê các cá nhân, tổ chức bên ngoài thực hiện những công việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính.

Cán bộ, công chức, viên chức khi làm thêm giờ để tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính được thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phần 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. NỘI DUNG CHI:

1. Chi nhập dữ liệu;

2. Tạo lập các trang siêu văn bản;

3. Tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn.

II. MỨC CHI:

1. Đối với công việc nhập dữ liệu:

a) Nhập dữ liệu có cấu trúc: Mức chi tối đa 250 đồng/1 trường (hay còn gọi là mục tin), nằm trong các biểu ghi, ứng với các chỉ tiêu khác nhau theo yêu cầu quản lý.

b) Nhập dữ liệu phi cấu trúc: Mức chi tối đa là 7.800đồng/trang, tương ứng 46 dòng x 70 ký tự/dòng (tuỳ thuộc vào trang thực tế và yêu cầu cụ thể đối với việc kiểm tra dữ liệu), kể cả việc kiểm tra hiệu đính thông tin. Thể thức và kỹ thuật trình bày trang thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Liên Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

2. Đối với công việc tạo các trang siêu văn bản (Web) là một dạng dữ liệu được mô tả bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), chức năng chính là cho phép tạo lập kết nối đến các tài nguyên khác trên mạng. Trang siêu văn bản có các dạng:

a) Trang siêu văn bản đơn giản: Là các văn bản chủ yếu nhằm mục đích thể hiện nội dung thông tin. Mức chi tối đa là 7.800 đồng/trang tài liệu gốc A4 chuyển vào trang siêu văn bản (văn bản phi cấu trúc chuyển đổi sang trang siêu văn bản, tuỳ theo tính phức tạp).

b) Trang siêu văn bản phức tạp: là các văn bản có sử dụng các tính năng tiên tiến của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, tạo được một giao diện thân thiện, mỹ thuật, dễ sử dụng, làm cơ sở dẫn dắt người dùng truy tìm và sử dụng thông tin một cách hiệu quả nhất. Mức chi tối đa là 28.100 đồng (tuỳ theo độ phức tạp về bố cục mỹ thuật, nhiều hình ảnh, sử dụng các công nghệ tiên tiến, các mối liên kết phức tạp).

c) Các mức chi quy định tại tiết a, tiết b điểm 2 mục II phần II Thông tư này không bao gồm chi phí thiết kế giao diện, cấu trúc toàn trang.

3. Đối với việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài được phép tăng từ 10% đến 30% mức chi quy định tương ứng.

4. Đối với việc tạo lập thông tin điện tử từ các nguồn dữ liệu điện tử có sẵn, mức chi được tính tối đa bằng 15% mức chi tạo lập thông tin lần đầu theo quy định tại Thông tư này.

5. Đối với việc tạo lập thông tin điện tử từ các nguồn dữ liệu là văn bản in trên giấy có sẵn:

a) Trường hợp sử dụng thiết bị ngoại vi để quét dữ liệu có sẵn trên giấy (chuyển dữ liệu dạng văn bản in sang dữ liệu dạng files ảnh), sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng để chuyển đổi thông tin từ files ảnh sang thông tin dạng text (có hiệu đính): mức chi tối đa bằng 15% mức chi nhập dữ liệu phi cấu trúc quy định tại tiết b điểm 1 phần II Thông tư này.

b) Trường hợp sử dụng thiết bị ngoại vi để tiến hành số hoá các bức ảnh và lưu giữ hình ảnh đó dưới dạng 1 tệp tin để có thể kết hợp sử dụng trong các văn bản hoặc siêu văn bản: mức chi tối đa bằng 1/3 mức chi quy định tại tiết a điểm 5 mục II phần II Thông tư này.

6. Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định mức chi cụ thể trên cơ sở khả năng kinh phí và yêu cầu thực tế, bảo đảm không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này. Trên cơ sở quyết định mức chi cụ thể nêu trên, căn cứ vào khối lượng công việc, thủ trưởng đơn vị có thể áp dụng thanh toán khoán cho từng khối lượng công việc. Việc thanh toán khoán theo khối lượng công việc phải được thực hiện công khai trong đơn vị và thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ:

Kinh phí để chi cho nhiệm vụ này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Riêng năm 2007, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước đã được giao.

Việc thanh, quyết toán phải đảm bảo chế độ hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo đúng quy định hiện hành.

Phần 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 111/1998/TT-BTC ngày 3/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 137/2007/TT-BTC

Hanoi, November 28, 2007

 

CIRCULAR

GUIDING LEVELS OF EXPENSE FOR THE CREATION OF ELECTRONIC INFORMATION

Pursuant to the Governments Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the implementation of the Law on the State Budget;
Pursuant to the Governments Decree No. 64/2007/ND-CP of April 10, 2007, on the application of information technology to the operation of state agencies:
Pursuant to the Governments Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003. defining the functions, tasks. powers and organizational structure of the Ministry of Finance:
In order to meet practical requirements, the Ministry of Finance guides levels of expense for the creation of electronic information as follows;

Part I

GENERAL PROVISIONS

1. Subjects of application:

This Circular applies to administrative agencies, public non-business units and other agencies and organizations that use state budget funds for the creation of electronic information on computer networks in ministries, central agencies and localities.

Creation of electronic information on a computer network means the creation of databases and supply of information on that network for the transmission and receipt of information in service of managerial and professional activities of administrative agencies and public non-business units of the State. Electronic information creation results are subject lo approval by heads of agencies or units before they can be applied.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The expense levels specified in this Circular are used to calculate expenses for hiring individuals or organizations outside agencies or units to perform jobs of creating electronic information on computer networks.

Cadres, civil servants and employees who perform overtime jobs of creating electronic information on computer networks may receive overtime pays as prescribed in Joint Circular No. 08/2005ATLT-BNV-BTC of January 5, 2005, of the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs, guiding the payment for night-time and overtime jobs of cadres, civil servants and employees.

Part II

SPECIFIC PROVISIONS

I. EXPENSES:

1. Expense for entry of data;

2. Expense for establishment of hypertext webs;

3. Expense for creation of electronic information based on available data.

II. EXPENSE LEVELS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Entry of structured data: The maximum expense level is VND 250/field (or bulletin item) included in records corresponding to different criteria to meet management requirements.

b/ Entry of unstructured data: The maximum expense level is VND 7,800/page, equivalent to 46 lines x 70 characters/line (depending on the actual pages and specific requirements on data examination), including the editing of information. Page formats and formatting techniques comply with Joint Circular No. 55/2005/TTLT-BNV-VPCP of May 6, 2005, of the Ministry of Home Affairs and the Government Office, guiding document formats and formatting techniques.

2. For creation of hypertext webs: A hypertext web is a form of data described in the hypertext markup language (HTML), permitting the establishment of links to other resources in a network. A hypertext web takes the following forms:

a/ Simple hypertext web, including documents principally aiming to express information. The maximum expense level is VND 7,800/A4 page of original document included in a hypertext web (unstructured documents shall be converted into hypertext webs, depending on their complexity).

b/ Complicated hypertext web, including documents using the HTMLs advanced marking properties, creating a friendly, artistic and easy-to-use interface helping users search and use information in the most effective manner. The maximum expense level is VND 28,100 (depending on the complexity of the artistic layout, images, advanced technologies used, complex links).

c/ The expense levels specified at Items a and b, Point 2, Section II, Part II of this Circular exclude expenses for interface design or whole-page structure).

3. For creation of electronic information in a foreign language, the expense levels may be increased by between 10% and 30% as appropriate.

4. For creation of electronic information from available electronic data, the maximum expense level is equal to 15% of the level of expense for the first-time creation of information prescribed in this Circular.

5. For creation of electronic information from available printed data:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ If peripheral equipment is used for digitalizing photos and storing those images in files for use in texts or hypertexts: The maximum expense level is equal to one-third (1/3) of the expense level specified at Item a. Point 5, Section II. Part II of this Circular.

6. Heads of units shall, based on their funds and actual needs, consider and decide on specific expense levels which, however, must not exceed the expense levels specified in this Circular. Based on the decided expense levels and work volumes, heads of units may apply package payment for each work volume. This mode of payment must be publicized in units and stated in expenditure regulations of the units.

III. MANAGEMENT, USE. PAYMENT AND SETTLEMENT OF FUNDS:

Funds for the creation of electronic information shall be included in agencies or units annual estimates of state budget expenditures. Particularly in 2007, ministries, central agencies and localities shall manage, use, pay and settle funds according to their allocated state budget estimates.

Payment and settlement must be made on the basis of valid invoices and documents according to current regulations.

Part III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the Finance Ministry’s Circular No. 111/1998/TT-BTC of August 3, 1998. guiding levels of expense for the creation of electronic information in the information technology domain.

Any difficulties or problems arising in the course of implementation should be reported by agencies and units to the Ministry of Finance for study and solution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.159

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159