Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2007/QĐ-BTC chấm dứt hiệu lực Quyết định 86/2001/QĐ-BTC ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 06/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 13/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2001/QĐ-BTC NGÀY 12/9/2001CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 5/4/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. Số tiền đã huy động quỹ ngày công lao động công ích đến hết ngày 31/12/2006 nhưng chưa sử dụng phải nộp vào ngân sách nhà nước; quỹ ngày công lao động công ích bằng tiền thuộc cấp nào quản lý thì nộp và ngân sách cấp đó. Việc quyết toán quỹ ngày công lao động công ích bằng tiền thực hiện theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2007/QĐ-BTC chấm dứt hiệu lực Quyết định 86/2001/QĐ-BTC ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.984
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93