Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 62/2022/NĐ-CP nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động

Số hiệu: 62/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 12/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH trong lĩnh vực việc làm

Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, trong lĩnh vực việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về việc làm; tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam; thống nhất quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Hướng dẫn và tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp, … các thông tin thị trường lao động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Ban hành quy chế quản lý, khai thác sử dụng và phổ biến thông tin thị trường lao động.

- Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

(So với Nghị định 14/2017/NĐ-CP , không còn nhiệm vụ, quyền hạn về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; quy định việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia).

Nghị định 62/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2022 và thay thế Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch ngành quốc gia, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình hành động quốc gia và các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do bộ quản lý.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình hành động quốc gia, các dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

6. Lĩnh vực lao động, tiền lương:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

d) Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động; thực hiện nhiệm vụ đầu mối quốc gia về lĩnh vực lao động trong quá trình Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại quốc tế;

đ) Hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

7. Lĩnh vực việc làm:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về việc làm; tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam; thống nhất quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

b) Hướng dẫn và tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, dự báo, công bố các thông tin thị trường lao động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; ban hành quy chế quản lý, khai thác sử dụng và phổ biến thông tin thị trường lao động;

c) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

đ) Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

8. Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Xúc tiến mở rộng, ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước;

c) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; quy định nội dung, chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

d) Quyết định việc cấp, cấp lại, điều chỉnh thông tin, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp;

e) Quản lý Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm):

a) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp;

b) Ban hành điều lệ trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp; tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao; tiêu chí cụ thể phân loại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c) Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, văn bằng tương đương đối với những người tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề ở nước ngoài;

d) Xây dựng và ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; quy định về đào tạo thường xuyên và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp;

đ) Xây dựng công bố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

e) Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; quy định việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

g) Quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường cao đẳng đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh);

h) Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; quản lý và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên;

i) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng, thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục theo thẩm quyền;

k) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức thực hiện.

10. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội:

a) Tham mưu xây dựng, ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

11. Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; lập hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Quy định việc bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

c) Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở đề nghị của các bộ liên quan theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

d) Chủ trì ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

đ) Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý;

e) Ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý;

g) Quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

h) Điều tra tai nạn lao động; tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

i) Hướng dẫn, tổ chức triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

12. Lĩnh vực người có công:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

b) Xây dựng chế độ, định mức, phương thức trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng;

c) Quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, xây dựng phương án xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong quy hoạch có liên quan;

d) Hướng dẫn, chỉ đạo công tác tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thông tin về mộ liệt sĩ;

đ) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

13. Lĩnh vực bảo trợ xã hội:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, giảm nghèo, công tác xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án về trợ giúp xã hội, công tác xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản, chủ trì thực hiện;

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về mức chuẩn trợ giúp xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội;

d) Hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và cấp phép việc thành lập và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội;

đ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cứu trợ xã hội trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

14. Lĩnh vực trẻ em:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của bộ;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về trẻ em;

c) Điều phối việc thực hiện quyền trẻ em; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch về trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ;

đ) Quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam theo quy định pháp luật;

e) Quản lý Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.

15. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:

a) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, ngừa tệ nạn mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng;

b) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện theo quy định của pháp luật;

c) Quy định chương trình giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện ma túy;

d) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thuộc thẩm quyền;

đ) Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, trẻ em.

16. Lĩnh vực bình đẳng giới:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

c) Tổng kết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về thực hiện bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

17. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác báo cáo, thống kê trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thống kê của bộ, ngành.

18. Quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

19. Quản lý các hoạt động chuyên môn y tế trong các đơn vị thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội có hoạt động y tế.

20. Về dịch vụ sự nghiệp công:

a) Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; quản lý các tổ chức, đơn vị hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc bộ;

b) Xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng và ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

d) Hướng dẫn về chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích và chi phí tiền lương, tiền công trong đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp được hợp đồng đặt hàng, đấu thầu (hoặc được giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

đ) Hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý.

21. Quản lý và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế; tham gia đàm phán, ký kết hiệp định quốc tế theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

22. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

23. Quản lý hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

24. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc bộ quản lý theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực do bộ quản lý.

25. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

26. Thanh tra; kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

28. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Bảo hiểm xã hội.

2. Vụ Bình đẳng giới.

3. Vụ Pháp chế.

4. Vụ Hợp tác quốc tế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

7. Văn phòng.

8. Thanh tra.

9. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

10. Cục Việc làm.

11. Cục Quản lý lao động ngoài nước.

12. Cục An toàn lao động.

13. Cục Người có công.

14. Cục Bảo trợ xã hội.

15. Cục Trẻ em.

16. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

17. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

18. Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

19. Trung tâm Công nghệ Thông tin.

20. Báo Dân trí.

21. Tạp chí Lao động và Xã hội.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 17 Điều này là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 18 đến khoản 21 Điều này là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có 03 phòng.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị khác thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động và Xã hội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tiếp tục hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 62/2022/ND-CP

Hanoi, September 12, 2022

 

DECREE

DEFINING FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial agencies, and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016;

At the request of the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam;

The Government promulgates a Decree defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and social Affairs of Vietnam.

Article 1. Position and functions

The Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam is a governmental agency in charge of performing the state management of labour and salary, employment, vocational education and training, social insurance, occupational safety and health, people with meritorious services to the revolution, social protection, children, gender equality, prevention and control of social evils (hereinafter referred to as “labour, people with meritorious services and social affairs”) nationwide, and performing state management of public administrative services rendered in the fields and sectors within the scope of its management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall perform its tasks and powers as prescribed in the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020, and the following specific tasks and powers:

1. Submit the following documents to the Government, including bills and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and draft resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, draft decrees of the Government according to the the Ministry 's approved annual law-making programs, and other resolutions, projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. Submit national sector planning/strategies, annual, medium-term and long-term development plans, and nationally significant projects and/or works in the fields and sectors under its management to the Government or the Prime Minister.

3. Submit the following documents to the Prime Minister, including draft decisions, draft directives, national target programs, national programs, national action programs, and other legislative documents in the fields and sectors under its management or as assigned by the Government or the Prime Minister.

4. Promulgate circulars and other legislative documents prescribing state management of the fields and sectors under its management.

5. Direct, instruct, inspect and organize the implementation of legislative documents, strategies, master plans, plans, national target programs, national programs, national action programs, nationally significant projects and/or works after they have been approved; disseminate information on and educate about laws in the fields under its management as prescribed by specialized laws.

6. Regarding labour and salary:

a) Provide guidelines for and organize the implementation of regulations of law on employment contracts, labour discipline, material responsibility, dialogue at workplace, collective bargaining, collective bargaining agreement and settlement of labour disputes;

b) Provide guidelines for the implementation of regulations of law on statutory minimum wages and salary policies for employees working at enterprises, agencies, organizations, cooperatives, households or individuals that employ other people as prescribed in the Labour Code;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Provide guidelines for registration and state management of operations of representative organizations of employees in accordance with regulations of the Labour Code; perform tasks of a national contact point for labour affairs during Vietnam’s participation in international trade agreements;

dd) Provide guidelines on salaries, bonuses and remunerations paid to employees and executives of state-owned enterprises and state-invested enterprises.

7. Regarding employment:

a) Provide guidelines for and organize the implementation of regulations of law on employment; recruitment and management of Vietnamese employees; perform consistent state management of foreigners working in Vietnam;

b) Provide guidelines for and organize collection, retention, consolidation, analysis, forecasting and publishing of labour market information included in the national statistical indicator system; promulgate regulations on management, access, use and dissemination of labour market information;

c) Provide guidelines for implementation of regulations of law on organization and provision of employment services;

d) Provide guidelines for and organize the implementation of regulations of law on unemployment insurance;

dd) Provide guidelines for management and use of the National Employment Fund as prescribed by law.

8. Regarding Vietnamese guest workers:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Encourage expansion, stabilization and development of overseas employment market;

d) Issue decisions on issuance, re-issuance, modification or revocation of license to provide Vietnamese guest worker services in accordance with regulations of law;

dd) Organize and provide guidelines for registration of contracts by enterprises and by workers who work abroad under individual contracts; supervise the contract execution by enterprises;

e) Manage the Fund for Overseas Employment Support in accordance with regulations of law.

9. Regarding vocational education and training (except teacher training):

a) Play the leading role and cooperate with relevant ministries and regulatory authorities in instructing and organizing the implementation of regulations of law on vocational education and training;

b) Promulgate charters of vocational training colleges, secondary schools and centers; criteria for determination of high-quality training programs; criteria for classification of public vocational educational institutions in accordance with regulations of law;

c) Stipulate the management of diplomas and training certificates used in vocational education and training sector, and similar qualifications issued to graduates from overseas vocational training programs;

d) Compile and issue the list of tier-IV intermediate- and college-level training industries and occupations. Promulgate regulations on training level-based minimum volume of knowledge and capacity requirements to be satisfied by learners for graduating from vocational training programs; promulgate regulations on continuing education and other vocational training programs in accordance with regulations of law on vocational education and training;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Provide guidelines on formulation, appraisal and promulgation of national occupational skills standards; promulgate regulations on issuance of national occupational skills;

g) Manage and organize the performance of vocational education and training accreditation (except colleges providing specialized training programs in national defense and security fields);

h) Stipulate professional qualification standards of vocational education and training teachers; manage and organize training and improvement courses for vocational education and training teachers and managers as well as teachers in charge of continuing education programs;

i) Issue decisions on or grant permission for establishment, split-off, split-up, merger or dissolution of colleges, establishment of representative offices in Vietnam of foreign educational institutions or organizations, and recognition of rectors of private colleges within its competence;

k) Play the leading role and cooperate with the Ministry of National Defence of Vietnam, the Ministry of Public Security of Vietnam, and the Ministry of Education and Training of Vietnam in promulgating regulations on national defense and security education programs/contents of vocational educational institutions, and organizing the implementation thereof.

10. Regarding social insurance:

a) Provide advice about formulation, promulgation and provision of guidelines for implementation of policies and laws on social insurance;

b) Provide guidelines for and organize the implementation of policies on provision of information and reporting on social insurance; settle complaints, denunciations and impose penalties for violations against regulations of law on social insurance.

11. Regarding occupational safety and health (OSH):

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Promulgate regulations on compensation and benefits for occupational accidents and occupational diseases; perquisites provided for employees working in contact with hazards or harmful factors;

c) Issue the list of machines, equipment, supplies and substances subject to strict OSH requirements at the request of relevant ministries in accordance with regulations of law; play the leading role in performing state management of OSH training and inspection of machines, equipment, supplies and substances subject to strict OSH requirements;

d) Play the leading role in promulgating the list of works subject to strict OSH requirements; the list of arduous, hazardous and dangerous occupations and works, and the list of extremely arduous, hazardous and dangerous occupations and works. Promulgate standards for working conditions-based classification of employees; regulations on provision of personal protective equipment for employees;

dd) Formulate national standards; promulgate national technical regulations on OSH within its competence;

e) Promulgate procedures for inspection and management of machines, equipment, supplies and substances subject to strict OSH requirements under its management;

g) Promulgate and provide guidelines for implementation of regulations on quality control of specific occupational safety products and goods in accordance with regulations of law;

h) Carry out investigation into occupational accidents; organize and instruct the collection, retention, consolidation, provision, publishing and assessment of occupational accidents and serious technical incidents threatening OSH;

i) Provide guidelines for and organize the implementation of “Occupational safety and health action month” programs.

12. Regarding people with meritorious services:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Formulate regimes, norms and methods for provision of daily living aids, orthopaedic devices and rehabilitation equipment for people with meritorious services to the revolution;

c) Promulgate regulations on management of revolutionary martyrs’ structures, formulate plans for determination of revolutionary martyrs’ structures included in relevant master plans;

d) Instruct and direct the receipt of revolutionary martyrs’ remains, identify remains of unknown revolutionary martyrs and graves of martyrs;

dd) Cooperate with relevant ministries, regulatory authorities, local governments, and socio-political organizations in launching “Đền ơn đáp nghĩa” movements, and managing “Đền ơn đáp nghĩa” fund.

13. Regarding social protection:

a) Provide guidelines for and organize the implementation of policies and laws on social support, poverty reduction, social works, the elderly, the disabled, and social protection beneficiaries;

b) Provide guidelines for and organize the implementation of national target programs, programs and schemes for social support, social works, the elderly, the disabled, and social protection beneficiaries of which the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam acts as the supervisory authority and plays the leading role in organizing the implementation;

c) Provide guidelines for the implementation of regulations of law on standard rates of social support in community and in social support facilities;

d) Provide guidelines for registration, management and issuance of license for establishment and operation of social support facilities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.14. Regarding children affairs:

a) Provide guidelines for and organize the implementation of regulations of law on children within the scope of the Ministry’s powers and responsibilities;

b) Play the leading role and cooperate with relevant ministries and regulatory authorities in providing guidelines for formulation and implementation of national targets, strategies and policies on children;

c) Coordinate the exercise of children’s rights; play the leading role and cooperate with relevant agencies and organizations in formulating, instructing and organizing the implementation of policies and laws on child protection and children’s participation in children-related matters, child safety and injury prevention, and nurturing care for disadvantaged children;

d) Play the leading role and cooperate with ministries, regulatory authorities, provincial governments, socio-political organizations and relevant authorities and organizations in implementing programs and plans on children, and the action month for children within its jurisdiction;

dd) Manage and use the National Fund for Vietnamese Children in accordance with regulations of law;

e) Manage the National Child Helpline.

15. Regarding prevention and control of social evils:

a) Provide guidelines for implementation of regulations of law on prostitution prevention and control; rehabilitation, post-drug rehabilitation supervision; reintegration assistance for victims of human trafficking;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Stipulate programs on behavioral and character education, and reintegration for drug addicts;

d) Formulate and submit to competent authorities for promulgation of support policies for victims of human trafficking; provide guidelines for implementation of measures for supporting victims of human trafficking within its competence;

dd) Direct the inclusion of anti-human trafficking contents in poverty reduction, vocational education and training, employment, prevention and control of social evils, gender equality, and children programs.

16. Regarding gender equality:

a) Provide guidelines for and organize the implementation of policies and regulations on gender equality in accordance with regulations of law;

b) Play the leading role and cooperate with ministries, regulatory authorities, provincial governments, socio-political organizations and relevant authorities and organizations in implementing the action month for gender equality and gender-based violence prevention and control;

c) Prepare and submit consolidated reports on practice of gender equality to competent authorities in accordance with regulations of law.

17. Provide guidelines for and organize the performance of reporting and statistical tasks in the fields of labour, people with meritorious services and social affairs in accordance with regulations of law; establish and manage ministerial/sectoral database and statistical information systems.

18. Manage the application of information technology in the fields of labour, people with meritorious services and social affairs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.20. Regarding public administrative services:

a) Perform state management of public administrative services rendered in the fields and sectors within the scope of its management; manage its affiliated public administrative service providers;

b) Develop and issue economic - technical norms and cost norms (if any) as the basis for setting unit prices or prices of state-funded public administrative services in the fields and sectors under its management in accordance with regulations of law on pricing and relevant laws which shall be then used as grounds for assigning tasks, placing orders or organizing bidding for provision of public administrative services in accordance with regulations of law;

c) Formulate and promulgate quality criteria or standards of state-funded public administrative services; mechanisms for supervision, assessment and accreditation of service quality, and regulations on inspection and acceptance of implementation results of state-funded public administrative services under its management; operating results of public administrative service providers in the fields and sectors within the scope of its management;

d) Provide guidelines on salary and labour costs in prices or unit prices of public services/products and salary and labour costs in unit prices of state-funded public administrative services rendered by enterprises that are awarded contracts through ordering or bidding (or that perform tasks assigned according to specialized laws) in accordance with regulations of law on task assignment, ordering or bidding for provision of public services/products funded by state budget for recurrent expenditures;

dd) Provide guidelines for implementation of policies and laws on support for providers of public administrative services in the fields and sectors under its management.

21. Manage and organize international cooperation and international integration activities; participate in negotiation and conclusion of international conventions in the fields of labour, people with meritorious services and social affairs in accordance with regulations of law.

22. Decide and instruct the implementation of its administrative reform programs according to the objectives and contents of the state administration reform program approved by the Government or the Prime Minister.

23. Manage associations and non-governmental organizations operating in the fields of labour, people with meritorious services and social affairs in accordance with regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.25. Perform scientific research tasks, and apply scientific and technological advances in the fields of labour, people with meritorious services and social affairs.

26. Carry out inspection and citizen reception tasks, settle complaints, denunciations; perform anti-corruption and misconduct tasks; practice thrift, combat against waste, and take actions against violations in accordance with regulations of law.

27. Manage financial sources and assigned assets in accordance with regulations of law.

28. Perform other tasks and powers as assigned by the Government or the Prime Minister and as prescribed by law.

Article 3. Organizational structure

1. Department of Social Insurance.

2. Department of Gender Equality.

3. Department of Legal Affairs.

4. Department of International Cooperation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Department of Planning - Finance.

7. Ministry Office.

8. Inspectorate.

9. Department of Industrial Relations and Wage.

10. Department of Employment.

11. Department of Overseas Labour.

12. Department of Work Safety.

13. Department of National Devotees.

14. Department of Social Assistance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.16. Department of Social Vices Prevention and Combat.

17. Directorate of Vocational Education and Training.

18. Institute of Labour Science and Social Affairs.

19. Information Technology Center.

20. Dan Tri Newspaper.

21. Magazine of Labour and Social Affairs.

The organizations referred to in Clauses 1-17 of this Article shall assist the Minister in performing the state management functions; the organizations referred to in Clauses 18-21 are public administrative units serving the Ministry’s state management functions.

The Department of Planning – Finance is comprised of 03 divisions.

The Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall request the Prime Minister to issue a Decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Directorate of Vocational Education and Training.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Effect

1. This Decree comes into force from September 12, 2022.

2. This Decree supersedes the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam.

Article 5. Transition

Dan Tri Online Newspaper, Newspaper of Labour and Social Affairs, and Training School for Officials, Civil Servants on Labour and Social Affairs shall continue their operations in accordance with regulations of law in force until competent authorities complete consolidation and merger procedures as prescribed.

Article 6. Responsibility for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of governmental agencies, and Chairpersons of provincial People’s Committees are responsible for the implementation of this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 62/2022/NĐ-CP ngày 12/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.917

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!