Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3125/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 3125/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: H'Yim Kđoh
Ngày ban hành: 19/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 (phần Cung, Cầu lao động), như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Mục đích:

Thu thập thông tin thực trạng, xu hướng biến động lao động, việc làm, thất nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động, lao động theo nghề, trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2018, làm cơ sở hoạch định chính sách về lao động - việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và làm căn cứ để phân tích, dự báo, đánh giá tình hình lao động, việc làm, dạy nghề nhằm hoạch định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

b) Yêu cầu:

Các thông tin thu thập về biến động lao động phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng thu thập.

Thu thập phải bao quát được toàn bộ sự biến động về Cung, Cầu lao động trên địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tại các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện).

Ghi chép, lưu trữ, tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động phải đầy đủ, chính xác, công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng loại đối tượng (trừ thông tin cần được bảo mật).

2. Đối tượng, nội dung và phương pháp thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động:

Thực hiện theo quy định tại các Điều 4 đến Điều 11 và từ Điều 18 đến Điều 22 của Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Đối tượng tham gia tập huấn, nội dung chi và kinh phí thực hiện:

a) Đối tượng tham gia tập huấn:

Cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) gồm Lãnh đạo, công chức và người lao động được phân công tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện.

Cấp huyện, xã gồm: Lãnh đạo, công chức và người lao động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; công chức, người lao động tham gia kiểm tra, giám sát; Lãnh đạo và công chức văn hóa - xã hội cấp xã (phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm); người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố trực tiếp tham gia thu thập thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động.

b) Nội dung chi, mức chi:

- Nội dung chi của cấp tỉnh gồm: tổ chức tập huấn cho công chức cấp tỉnh, huyện; in ấn, sao chụp tài liệu hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động; kiểm tra, giám sát tập huấn và quá trình thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động; nhập dữ liệu thông tin vào phần mềm quản lý.

- Nội dung chi của cấp huyện gồm: tập huấn nghiệp vụ cho công chức cấp xã, người trực tiếp đi thu thập, ghi chép thông tin (cấp thôn, buôn); chi thuê tiền công thu thập, ghi chép thông tin biến động thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động; kiểm tra, giám sát việc thu thập, ghi chép thông tin biến động - phần Cung, Cầu lao động; xử lý kết quả điều tra (nghiệm thu, kiểm tra, chỉnh sửa, tổng hợp, làm sạch và hoàn thiện kết quả thu thập thông tin biến động - phần Cung, Cầu lao động).

- Mức chi cụ thể như sau:

+ Chi in ấn, sao chụp tài liệu hướng dẫn ghi chép, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động; mức chi được xác định trên cơ sở các quy định hiện hành.

+ Chi thuê tiền công cho điều tra viên: phần Cung lao động (ghi chép, thu thập thông tin biến động của hộ ở thôn, buôn, tổ dân phố) thực hiện theo hình thức khoán như sau: đối với những hộ có biến động thông tin về tình trạng việc làm, trình độ đào tạo, thất nghiệp, thông tin về nhân khẩu... mức tiền công thu thập, ghi chép thông tin là 5.000 đồng/hộ; những hộ không có biến động, mức tiền công hỗ trợ công tác rà soát thông tin là 1.500 đồng/hộ. Phần Cầu lao động (ghi chép, thu thập thông tin biến động của doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp) khoán mức 40.000 đồng/doanh nghiệp.

+ Chi xử lý kết quả điều tra gồm: nghiệm thu, kiểm tra, chỉnh sửa, tổng hợp, làm sạch và hoàn thiện kết quả thu thập, ghi chép thông tin biến động - phần Cung, Cầu lao động thực hiện theo hình thức khoán, cụ thể, phần Cung lao động: cấp huyện 600 đồng/hộ; cấp xã 1.000 đồng/hộ; phần Cầu lao động: cấp huyện 5.000 đồng/doanh nghiệp; ở tỉnh 2.000 đồng/doanh nghiệp.

+ Nhập dữ liệu thông tin biến động thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động vào phần mềm nhập tin theo hình thức khoán với mức:

Nhập dữ liệu thông tin biến động phần Cung lao động vào phần mềm quản lý dữ liệu với mức là: 3.500 đồng/hộ có thông tin biến động (bao gồm cả kiểm tra hiệu đính thông tin). Phần Cầu lao động: 3.500 đồng/doanh nghiệp (các mức khoán trên đã bao gồm cả kiểm tra hiệu đính thông tin).

Kinh phí kiểm tra, giám sát việc tổ chức tập huấn và thực hiện cập nhật, ghi chép thông tin biến động thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành.

c) Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện các nội dung của cấp tỉnh (quy định tại dấu gạch đầu dòng thứ nhất của Điểm b, Khoản 3) từ nguồn ngân sách của tỉnh, nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ được phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.

- Kinh phí thực hiện các nội dung của cấp huyện (quy định tại dấu gạch đầu dòng thứ hai của Điểm b, Khoản 3) từ nguồn ngân sách đảm bảo xã hội cấp huyện năm 2018.

Căn cứ vào nội dung các công việc và định mức nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập Kế hoạch kinh phí thực hiện; làm việc, thống nhất với Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để bố trí kinh phí theo đúng quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin biến động thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện từ ngày 02/5/2018 - 30/5/2018;

Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra, giám sát thu thập, ghi chép, tổng hợp thông tin biến động thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động năm 2018 đối với cấp huyện;

Thực hiện in ấn, sao chụp tài liệu hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động cấp phát cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện thu thập;

Triển khai, tổ chức nhập dữ liệu thông tin biến động vào phần mềm theo hình thức thuê các cá nhân, tổ chức bên ngoài thực hiện, theo đúng quy định;

Hoàn thành nhập dữ liệu thông tin vào phần mềm, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2018.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung sau:

+ Xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động - phần Cung, Cầu lao động tại địa phương, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành, tổ chức thực hiện và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/5/2018;

+ Tổ chức tập huấn cho công chức văn hóa xã hội cấp xã (phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm) và người trực tiếp tham gia thu thập, cập nhật thông tin biến động phần Cung lao động, hoàn thành trước 10/6/2018;

+ Tổ chức triển khai thu thập, ghi chép thông tin biến động - phần Cung, Cầu lao động trên địa bàn; thực hiện kiểm tra giám sát, nghiệm thu từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/7/2018 và tổng hợp, báo cáo, gửi kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp, nhập dữ liệu theo quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp xã: lựa chọn người có năng lực, trình độ, nhiệt tình ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, tổ dân phố tham gia tập huấn nghiệp vụ, để trực tiếp thu thập, ghi chép thông tin biến động - phần Cung lao động tại địa phương; thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin đầy đủ, chính xác vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động theo đúng tiến độ, quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; lưu giữ bảo quản Sổ ghi chép - phần Cung lao động; thực hiện kiểm tra giám sát, nghiệm thu, tổng hợp báo cáo kết quả và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Căn cứ Kế hoạch này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (thay b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, TC;
- UBND các huyện, Tx, Tp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, KGVX (Th 25b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3125/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113