Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 27/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường lao động

Từ ngày 10/9/2015, việc thu thập về cung và cầu của thị trường lao động sẽ được thực hiện dựa trên Người lao động và Người sử dụng lao động.

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Theo đó thời điểm tiến hành thu thập thông tin sẽ bắt đầu vào ngày 01/7 hàng năm và kéo dài trong 30 ngày. Nội dung thu thập bao gồm:

- Đối với Người lao động: nhân khẩu học; trình độ giáo dục phổ thông; chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo; thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế…

- Đối với Người sử dụng lao động: thông tin định danh; ngành, nghề kinh doanh chính; tiền lương; số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động…

Ngoài ra, Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định cách thức thu thập thông tin đối với Người lao động là người nước ngoài hoặc trường hợp người Việt Nam ra nước ngoài lao động.

Thông tư này thay thế Thông tư 25/2009/TT-BLĐTBXH .

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Việc làm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm.

2. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động.

3. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây được viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

5. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

7. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Cơ sở dữ liệu thị trường lao động gồm hai phần là cơ sở dữ liệu Cung lao động và cơ sở dữ liệu Cầu lao động:

1. Cơ sở dữ liệu Cung lao động gồm các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tình trạng hoạt động kinh tế của người lao động.

2. Cơ sở dữ liệu Cầu lao động gồm các thông tin cơ bản về loại hình, ngành nghề kinh doanh, việc sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động.

Chương II

THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Mục 1: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CUNG LAO ĐỘNG

Điều 4. Đối tượng thu thập

Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động.

Điều 5. Nội dung thu thập

1. Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

2. Trình độ giáo dục phổ thông.

3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

4. Đang tham gia hoạt động kinh tế:

a) Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế;

b) Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

5. Không hoạt động kinh tế theo lý do.

Điều 6. Thời điểm, thời gian thu thập

1. Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01 tháng 7 hằng năm.

2. Thời gian thu thập thông tin 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 7. Phương thức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện những việc sau:

a) Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 4, 5, 6 theo thôn, bản, ấp, tổ dân phố và tương đương (sau đây được viết tắt là thôn) vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động (sau đây được viết tắt là sổ Cung lao động) ban hành kèm theo Thông tư này từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hằng năm;

b) Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện những việc sau:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cung lao động của địa phương;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động;

c) Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương;

d) Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của địa phương vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hằng năm.

Mục 2: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CẦU LAO ĐỘNG

Điều 8. Đối tượng thu thập

Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động.

Điều 9. Nội dung thu thập

1. Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động.

2. Ngành, nghề kinh doanh chính.

3. Tiền lương.

4. Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

5. Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Điều 10. Thời điểm, thời gian thu thập

1. Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01 tháng 7 hằng năm.

2. Thời gian thu thập thông tin 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Phương thức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện những việc sau:

a) Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương quy định tại các Điều 8, 9 và 10 vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động (sau đây được viết tắt là sổ Cầu lao động) ban hành kèm theo Thông tư này từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hằng năm;

b) Nhận và bàn giao sổ Cầu lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cầu lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện những việc sau:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cầu lao động của địa phương;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao động;

c) Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương;

d) Chuyển tải dữ liệu Cầu lao động của địa phương vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hằng năm.

Mục 3: THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Điều 12. Đối tượng thu thập

Đối tượng thu thập thông tin là người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

Điều 13. Nội dung thu thập

1. Thông tin cá nhân gồm họ và tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ chiếu.

2. Giấy phép lao động.

3. Việc làm đang làm gồm các thông tin về vị trí việc làm, mức lương trung bình.

Điều 14. Thời gian thu thập, phương thức thực hiện

Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu để thu thập thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Mục 4: THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 15. Đối tượng thu thập

Đối tượng thu thập thông tin là người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều 16. Nội dung thu thập

1. Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ chiếu.

2. Việc làm tại nước ngoài gồm các thông tin về thời hạn hợp đồng, thời gian xuất cảnh, ngành nghề, địa chỉ làm việc.

3. Thời gian về nước, nguyên nhân.

Điều 17. Thời gian thu thập, phương thức thực hiện

Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập thực hiện theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn.

Chương III

LƯU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều 18. Lưu trữ thông tin thị trường lao động

1. Ủy ban nhân dân cấp xã lưu trữ sổ Cung lao động.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện lưu trữ sổ Cầu lao động và các báo cáo về thông tin thị trường lao động.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, quản lý thông tin thị trường lao động tại địa phương và chuyển tải dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu trữ.

Điều 19. Quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi chép trong sổ Cung lao động, sổ Cầu lao động.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương; quản trị, điều hành hoạt động của hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động địa phương.

Sở lao động - Thương binh và Xã hội được cấp tài khoản sử dụng để khai thác Cơ sở dữ liệu thị trường lao động và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản được cấp.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Việc làm chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, quản lý và vận hành hoạt động của Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu thị trường lao động.

Chương IV

TỔNG HỢP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều 20. Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của xã theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 8 hằng năm.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của huyện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 8 hằng năm.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động của tỉnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cục Việc làm trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.

4. Việc báo cáo về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tình hình người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được gửi theo đường bưu điện hoặc theo đường truyền internet theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Công bố thông tin về thị trường lao động

1. Thông tin thị trường lao động phải được công bố công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng loại đối tượng, trừ những thông tin phải được bảo mật quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật Việc làm.

2. Phương tiện, hình thức công bố thông tin thị trường lao động bao gồm báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (Website) và các ấn phẩm khác.

3. Người có thẩm quyền công bố thông tin thị trường lao động theo quy định tại Điều 24 của Luật Việc làm chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin đã công bố.

4. Thông tin thị trường lao động được người có thẩm quyền công bố theo quy định tại Khoản 3 Điều này là thông tin có giá trị pháp lý.

5. Định kỳ công bố thông tin: Hằng năm.

Điều 22. Sử dụng thông tin thị trường lao động

1. Thông tin thị trường lao động được công bố quy định tại Điều 21 Thông tư này là tài sản công. Mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin thị trường lao động đã được công bố.

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thị trường lao động đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng thông tin thị trường lao động vào những việc phương hại đến lợi ích Quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trách nhiệm của đối tượng cung cấp thông tin thị trường lao động

Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin được quy định tại các Điều 5 và 9 Thông tư này.

Điều 24. Trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động

1. Kiểm tra thông tin về người lao động, ghi sổ theo dõi, nhập dữ liệu và trả lại tài liệu cho nơi đã giao.

2. Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan; không sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm hư hỏng tài liệu, thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu đã nhập, thống kê, báo cáo theo quy định.

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

2. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định lại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 25 Thông tư này.

2. Quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

3. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư này và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 27. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 Thông tư này.

3. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư này và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân bổ ngân sách thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Giao Cục Việc làm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những việc sau:

a) Hằng năm xây dựng kế hoạch và dự toán để thực hiện in sổ Cung lao động, sổ Cầu lao động, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; quản lý hệ thống lưu trữ, tổng hợp Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia;

b) Kiểm tra, giám sát việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của các địa phương;

c) Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Giao Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện những việc sau:

a) Hằng năm xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Kiểm tra, giám sát việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

c) Tổng hợp, báo cáo thông tin người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

3. Giao Trung tâm thông tin hướng dẫn xây dựng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia.

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2015.

2. Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, CVL (70 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 27/2015/TT-BLDTBXH

Hanoi, July 24, 2015

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR COLLECTING, ARCHIVING AND SYNTHESIZING LABOR MARKET INFORMATION

Pursuant to the Law on employment dated November 16, 2013;

Pursuant to the Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At the request of Director of Depart of employment;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates a Circular on guidelines for collecting, archiving and synthesizing labor market information.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides guidelines for collecting, archiving and synthesizing labor market information under management of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in Clause 2 Article 24 of the Law on employment.

Article 2. Regulated entities

1. Employees prescribed in Clause 1 Article 3 of the Law on employment.

2. Employers prescribed in Clause 2 Article 3 of the Labor Code.

3. Employees being foreign workers in Vietnam as prescribed in the Labor Code and guiding documents.

4. People’s Committees of communes, wards or commune-level towns (hereinafter referred to as People’s Committees of communes).

5. People’s Committees of districts, district-level towns, province-affiliated cities (hereinafter referred to as People’s Committees of districts).

6. People’s Committees of provinces or central-affiliated cities (hereinafter referred to as People’s Committees of provinces).

7. Any agency, enterprise, organization, other individual relating to this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Labor market database includes two parts, including Labor supply database and Labor demand database:

1. The Labor supply database includes basic information of employees about their demography, education, qualifications, fields of study, and business activities.

2. The Labor demand database includes basic information of employers about their types of business, business lines, employment and demand for employment.

Chapter II

COLLECTING LABOR MARKET INFORMATION

Section 1: COLLECTING LABOR SUPPLY INFORMATION

Article 4. Collected entities

Collected entities of the Labor supply information are employees.

Article 5. Collecting contents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Education levels.

3. Qualifications and fields of study.

4. Business activities:

a) With regard to the employed, information about their positions, jobs, workplace, types of business entities is collected;

b) With regard to the unemployed, information about worked or never worked, duration of unemployment is collected.

5. Collected entities not engaged in business activities according to reasons.

Article 6. Date and period of time for collecting information

1. The date for collecting information is July 1 of the same year.

2. The period of time for collecting information is within 30 days from the date on which the information is collected as prescribed in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Each People’s Committee of commune shall:

a) Collect initial information, update changed information of the employees named in the household registration books or temporary registration books under management by villages, hamlets or neighborhoods (hereinafter referred to as villages) as prescribed in Article 4, 5 and 6 to the register of labor market information – Labor supply part (hereinafter referred to as Labor supply register) issued herewith from July 1 to July 30 of the same year;

b) Receive and transfer the Labor supply register according to the plan of Services of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in Point a Article 3 of this Article.

2. The People’s Committees of districts shall provide the People’s Committees of the communes with instructions in collecting initial information and updating changed information about the employees.

3. Each Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assist the People’s Committee of province at the same administrative level to:

a) Formulate plans for collecting, archiving and synthesizing the Labor supply information of the province;

b) Instruct the People’s Committees of districts to direct the People’s Committees of communes to collect the employees’ information;

c) Update and manage initial and changed employees’ information to the labor market database system of the province;

d) Transfer the Labor supply information of the province to the National labor market database system according to the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs from September 1 to September 30 of the same year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Collected entities

Collected entities of the Labor demand information are employers.

Article 9. Collecting contents

1. Identification, including names, addresses, types and codes of the employers.

2. Main business lines.

3. Salaries.

4. Number of employees classified by genders, types, labor contracts, positions, education levels, and professional levels.

5. Number of employees recruited according to their professional competence.

Article 10. Date and period of time for collecting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The period of time for collecting information is within 30 days from the date on which the information is collected as prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 11. Method

1. Each People’s Committee of district shall:

a) Record initial and changed information about the employers having headquarters, branches, representative offices in the administrative divisions prescribed in Articles 8, 9 and 10 to the Register of labor market information – the Labor demand part (hereinafter referred to as Labor demand register) issued herewith from July 1 to July 30 of the same year;

b) Receive and transfer the Labor demand register according to the plan of Services of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in Point a Article 2 of this Article.

2. Each Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assist the People’s Committee of province to:

a) Formulate plans for collecting, archiving and synthesizing the Labor demand information of the province;

b) Instruct the People’s Committees of districts collect the employers’ information;

c) Update and manage initial and changed employers’ information to the labor market database system of the province;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3: COLLECTING INFORMATION ABOUT FOREIGN WORKERS IN VIETNAM

Article 12. Collected entities

Collected entities are employees being foreign workers in Vietnam as prescribed in Clause 3 Article 2 of this Circular.

Article 13. Collecting contents

1. Personal information, including full names, nationalities, dates of birth, genders, and passports.

2. Work permits.

3. Jobs, including positions and medium salaries.

Article 14. Collecting time and methods

Collecting time, methods and forms shall comply with law on management of foreign workers in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Collected entities

Collected entities are employees, prescribed in Clause 1 Article 2 of this Circular, who are contracted to work abroad as mentioned in the Law on contracted Vietnamese guest workers.

Article 16. Collecting contents

1. Demography, including full names, genders, dates of birth, native places, and passports.

2. Overseas jobs, including information about terms of contracts, time for exit the country, industries, and workplace.

3. Time for repatriation, reasons.

Article 17. Collecting time and methods

Collecting time, methods and forms shall comply with the Law on contracted Vietnamese guest workers and guiding documents.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Archiving labor market information

1. People’s Committees of communes shall archive Labor supply registers.

2. Each Committee division of Labor, War Invalids and Social Affairs of district shall assist the People’s Committee of district at the same administrative level to archive Labor demand registers and reports on labor market information.

3. Each Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assist the People’s Committee of the province at the same administrative level to synthesize and manage the labor market information of the province and transfer database to the National labor market database which is situated in the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 19. Managing Labor market database

1. People’s Committee of communes, People’s Committee of districts shall manage and ensure confidentiality of information about employees and employers specified in the Labor supply registers and the Labor demand registers.

2. Each Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assist the People’s Committee of the province at the same administrative level to manage the Local labor market database; manage and administer the operation of the Local labor market database.

Services of Labor, War Invalids and Social Affairs shall be granted accounts to employ the Labor market database and held accountable for using those accounts.

3. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assign Department of employment to take charge and cooperate with relevant agencies in creating, managing and administering the operation of the National labor market database; assist relevant agencies and organizations to employ the labor market database.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SYNTHESIZING AND ANNOUNCING LABOR MARKET INFORMATION

Article 20. Synthesizing and reporting labor market information

1. Each People’s Committee of commune shall synthesize and send report on labor market information of the commune using the Form No. 01 issued herewith and send it to the People’s Committee of the district through the Committee division of Labor, War Invalids and Social Affairs before August 10 of the same year.

2. Each Committee division of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assist the People’s Committee of district to synthesize and send report on labor market information of the district using the Form No. 02 issued herewith and send it to the People’s Committee of the province through the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs before August 30 of the same year.

3. Each Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall synthesize and send report on labor market information of the province using the Form No. 03 issued herewith and send it to the People’s Committee of the province and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs through the Department of employment before September 30 of the same year.

4. The reports on contracted Vietnamese guest workers and foreign workers in Vietnam shall comply with regulations of law.

5. The reports prescribed in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article shall be sent by post or via Internet as prescribed.

Article 21. Announcing labor market information

1. The labor market information shall be announced publicly, on schedule in terms of each type of information and entity, excluding information that need confidential prescribed in Clause 2 Article 28 of the Law on employment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The competent persons in charge of announcement of labor market prescribed in Article 24 of the Law on employment shall take responsibility for the reliability of the announcing information.

4. The labor market information announced by the competent persons as prescribed in Clause 3 of this Article is legal information.

5. Information announcement period: every year.

Article 22. Using labor market information

1. The labor market information announced as prescribed in Article 21 of this Circular is public property. Every organization or individual is equal to access to the announced labor market information.

2. The announced labor market information shall be used honestly and stated origin of the information.

3. The labor market information is banned from using the labor market information to harm National benefits, lawful rights and interests of organizations or individuals.

Chapter V

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Employees and employers must honestly and sufficiently provide the information prescribed in Article 5 and Article 9 of this Circular.

Article 24. Responsibilities of entities in charge of collecting labor market information

1. Checking information about employees, keep record, input data and return documents to the transferring agencies/authorities.

2. Protect confidentiality of relevant information and materials; do not correct, remove or damage the information and materials and take responsibility for the accuracy and sufficiency of database inserted or reported as prescribed.

Article 25. Responsibilities of People’s Committees of communes

1. Manage the Labor supply registers and collect initial information and update changed information about the employees in the communes.

2. Inspect and observe the collecting of information about the labor supply; synthesize and report labor market information as prescribed in Clause 1 Article 20 of this Circular and send regular reports at the request of the competent agency.

Article 26. Responsibilities of People’s Committees of districts

1. Instruct People’s Committee of communes to perform tasks as prescribed in Article 25 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Inspect and observe the collecting of labor market information; synthesize and report labor market information as prescribed in Clause 2 Article 20 of this Circular and send regular reports at the request of the competent agency.

Article 27. Responsibilities of Services of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Take charge and cooperate with relevant agencies in requesting the People’s Committees of the provinces to approve plans and funding for collecting and synthesizing the labor market information.

2. Instruct People’s Committee of districts to perform tasks as prescribed in Article 26 of this Circular.

3. Inspect and observe the collecting of labor market information; synthesize and report labor market information as prescribed in Clause 3 Article 20 of this Circular and send regular reports at the request of the competent agency.

Article 28. Responsibilities of People’s Committees of provinces

1. Request People’s Councils of provinces to allocate budget for collecting, archiving, and synthesizing labor market information.

2. Direct relevant agencies to collect labor market information in the provinces.

Article 29. Responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Annually formulate plans and estimates for printing Labor supply registers, Labor supply registers, instruct and assist local governments to collect, store and synthesize labor market information; manage the archived and collective system of National labor market database;

b) Inspect, observe the collecting, archiving, and synthesizing of labor market information of the local governments;

c) Synthesize and send regular reports on labor market information and send irregular reports at the requests.

2. Assign Department of Overseas Labor Management to perform the following tasks:

a) Annually formulate plans and estimates to instruct and assist local governments to collect, store and synthesize information about contracted Vietnamese guest workers;

b) Inspect and observe the collecting, archiving and synthesizing of information about contracted Vietnamese guest workers;

c) Synthesize and report information about contracted Vietnamese guest workers and send irregular reports at the requests.

3. Assign the Information Center to provide instructions and ensure the security and safety of the National labor market database.

Article 30. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Circular No. 25/2009/TT-BLDTBXH dated July 14, 2009 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on guidelines for collecting and processing information about labor supply and demand shall be annulled from the effective date of this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration./.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Hoa

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/07/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!