Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thng kê ngày 26 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Thng kê;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán đổi mới đng bộ các hệ thng chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định s 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 ca Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thng kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Chính sách phổ biến, thông tin thống kê này điều chỉnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức thống kê, người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và cơ quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2. Tchức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

1. Thông tin thống kê Nhà nước là sản phẩm của hoạt động thống kê do tchức thống kê Nhà nước tiến hành, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó.

2. Số liệu thống kê ước tính là số liệu thống kê dự tính trước toàn bộ kết quả của các hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội còn đang tiếp diễn, được tổng hợp từ số liệu của hai kỳ: (i) số liệu của kỳ đã diễn ra cập nhật theo thực tế; và (ii) số liệu ca kỳ sẽ diễn ra sdụng phương pháp chuyên môn để dự tính.

3. Số liệu thống kê sơ bộ là số liệu thống kê phản ánh kết quả của các hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian, không gian nhất định; nhưng chưa được khẳng định; còn phải được tiến hành thẩm định, hoàn chỉnh thêm.

4. Số liệu thống kê chính thức là số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của các hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian, không gian nhất định; việc xử lý, tổng hợp và thẩm định đã kết thúc, số liệu đã được khng định.

5. Sản phẩm thông tin thống kê là kết quả của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó thể hiện dưới dạng văn bản in trên giấy hoặc dạng thông tin điện tử.

6. Lịch phổ biến thông tin thống kê là thời gian biểu ấn định việc phổ biến thông tin thống kê do tổ chức thống kê hoặc cơ quan, tổ chức phổ biến thông tin thống kê soạn thảo và công bố, được dùng làm căn cứ để tiến hành hoạt động phổ biến thông tin thống kê và giúp cho tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê biết trước để chủ động tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Điều 4. Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước

1. Thông tin thống kê Nhà nước đã công bố theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật khác phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, khách quan và minh bạch. Nghiêm cấm phổ biến thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước và thông tin thống kê gắn vi tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho phổ biến.

2. Việc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước phải tiến hành theo quy định của pháp luật; có sự phân công, phân cấp trong Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức thống kê Nhà nước với các cơ quan, tổ chức liên quan.

3. Bảo đảm việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin thống kê Nhà nước đã phổ biến được dễ dàng, thuận tiện, bình đẳng và hiệu quả.

4. Phù hợp với thực tế nước ta và tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.

Điều 5. Trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước

1. Tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về tính khách quan và độ tin cậy của thông tin thống kê phổ biến. Không phổ biến hoặc ép buộc cơ quan, tổ chức khác phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã bị làm sai lệch và những thông tin thống kê Nhà nước phục vụ lợi ích riêng của các tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hp pháp của các tchức, cá nhân khác;

b) Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đúng thời hạn quy định; công khai, minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm, phạm vi thu thập, phương pháp tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ hay chính thức), các điều chỉnh bsung (nếu phát sinh) và các vấn đề khác liên quan đến thông tin thống kê phổ biến;

c) Chủ động xác định nhu cầu và lượng thông tin thống kê Nhà nước phổ biến phù hp với các nhóm tổ chức, cá nhân sử dụng nhằm nâng cao tính khả thi của hoạt động phổ biến và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê Nhà nước;

d) Hoàn thiện hệ thống sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước theo hướng đa dạng hóa, đồng bộ hóa và chuẩn hóa; phù hợp với loại thông tin thống kê và tổ chức, cá nhân sử dụng;

đ) Sử dụng đồng thời các hình thức phổ biến thông tin để truyền đưa công khai, rộng rãi thông tin thống kê Nhà nước nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng;

e) Hàng năm xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thuộc phạm vi phụ trách với đầy đủ các thông tin cơ bản sau: Nội dung thông tin và những sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu sẽ phbiến; thời gian và hình thức phổ biến; đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến;

g) Bên cạnh việc phổ biến miễn phí các thông tin thống kê Nhà nước đã công bố, cần triển khai một số hoạt động cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của các tổ chức, cá nhân theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nước ta và phù hợp với thông lệ quốc tế;

h) Đào tạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sdụng thông tin thống kê Nhà nước về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê và kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có trách nhiệm phổ biến các thông tin thống kê Nhà nước chủ yếu sau đây:

a) Phổ biến thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

b) Phổ biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 24 hàng tháng; tốc độ tăng tng sản phm trong nước (GDP), sngười tht nghiệp và tỷ lệ tht nghiệp, sngười thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm hàng quý theo sliệu ước tính vào ngày 26 của tháng cuối quý và số liệu sơ bộ vào ngày 26 tháng cuối của quý tiếp theo; phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng vào ngày 28 của tháng báo cáo. Nếu các mốc thời gian phổ biến nêu trên trùng vào các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nưc, thời hạn phbiến sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo;

c) Phổ biến Niên giám thống kê quốc gia hàng năm vào tháng 6 năm sau;

d) Phổ biến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo sliệu ước tính vào tháng 9 năm Kế hoạch; số liệu sơ bộ trong tháng 3 và số liệu chính thức trong tháng 9 năm sau;

đ) Phổ biến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm theo số liệu ước tính vào tháng 9 năm cuối Kế hoạch, Chiến lược; số liệu sơ bộ sau 6 tháng và số liệu chính thức sau 9 tháng kết thúc Kế hoạch, Chiến lược;

e) Phổ biến kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê khác được giao chủ trì theo phương án điều tra, tổng điều tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thời hạn phổ biến quy định trong phương án điều tra, tổng điều tra phải công khai ngay sau khi phương án được phê duyệt;

g) Phbiến thông tin thống kê kinh tế - xã hội khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và thời gian quy định.

3. Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thuộc chuyên ngành chủ yếu sau đây:

a) Thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành;

b) Thông tin thống kê định kỳ, chuyên đề và đột xuất thuộc chuyên ngành;

c) Kết quả điều tra, tổng điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê khác do Bộ, ngành chủ trì;

d) Kết quả thực hiện Chiến lược, Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và Chương trình mục tiêu quốc gia được phân công chủ trì;

đ) Niên giám thống kê chuyên ngành và các thông tin thống kê Nhà nước khác thuộc chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thuộc địa bàn quản lý sau đây:

a) Thông tin thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của địa phương;

b) Kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê do địa phương chủ trì;

c) Kết quả thực hiện Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn;

d) Thông tin thống kê chuyên đề, đột xuất và thông tin thống kê kinh tế - xã hội khác trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước có quyền:

a) Tiếp cận, khai thác và sử dụng miễn phí đối với thông tin thống kê Nhà nước đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công bố; đồng thi có quyền đề nghị các tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cu sdụng riêng theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm;

b) Yêu cầu tổ chức thống kê Nhà nước và cơ quan, tổ chức phổ biến thông tin thống kê Nhà nước công khai về danh mục sản phẩm và lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thm quyền phê duyệt; minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm, phạm vi thu thập, phương pháp tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin, các điều chỉnh bổ sung và các vấn đề khác liên quan đến thông tin thống kê phổ biến.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm:

a) Phản ánh nhu cầu về thông tin thống kê Nhà nước với các tổ chức thống kê Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp và phối hp tổ chức thực hiện;

b) Bảo vệ tính trung thực, khách quan và tính pháp lý của thông tin thống kê Nhà nước. Khi trích dẫn và sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin. Không được sử dụng thông tin thống kê Nhà nước vào những việc gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hp pháp của các cơ quan, tchức, cá nhân khác;

c) Trau dồi, cập nhật kiến thức thống kê và kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin thng kê đchủ động trong việc thu thập thông tin và nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Chính sách phbiến thông tin thống kê Nhà nước và thống nhất chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với toàn bộ hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung; thống kê Bộ, ngành, địa phương. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn Kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách; đồng thời thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Tổ chức, quản lý hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung theo các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5. Xây dựng, ban hành Quy chế và hệ thống giải pháp triển khai hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước áp dng trong Hệ thng tổ chức thống kê tập trung. Hàng năm đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghim kịp thời, đồng thời sử dụng để tổng hợp chung với kết quả thực hiện của các Bộ, ngành khác và kết quả thực hiện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác xây dựng, ban hành Quy chế cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của tổ chức, cá nhân theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 5;

d) Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân ti cao, Viện Kim sát nhân dân tối cao kiện toàn công tác phổ biến thông tin thống kê của ngành Tòa án và ngành Kiểm sát theo quy định của Luật Thống kê và thống nht với Chính sách phổ biến thông tin thống kê này;

đ) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan Điều phối quốc gia trong việc triển khai Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) của Quỹ Tiền tệ quốc tế; tiến hành các hoạt động phổ biến, trao đổi thông tin thống kê kinh tế - xã hội giữa nước ta với các nước, vùng lãnh th và các tchức quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm:

a) Tổ chức, quản lý hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách theo các nội dung quy định tại Khon 1 và Khoản 3, Điều 5. Xây dựng, ban hành Quy chế và hệ thống giải pháp phổ biến thông tin thống kê Nhà nước áp dụng thống nhất trong ngành, lĩnh vực. Hàng năm đánh giá kết quả thực hiện đrút kinh nghiệm kịp thời và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổng hợp chung;

b) Ngoài trách nhiệm quy định tại đim a nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính còn có trách nhiệm sau đây:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); thống kê Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương xây dựng Chương trình phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí ngân sách Nhà nước hàng năm để thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tng cục Thng kê) và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Quy chế cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của tổ chức, cá nhân theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 5.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức, quản lý hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của các s, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác thuộc quyn quản lý theo những nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 5. Xây dựng, ban hành Quy chế và hệ thống giải pháp phổ biến thông tin thống kê Nhà nước áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Hàng năm đánh giá kết quthực hiện để rút kinh nghiệm kịp thời và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hp chung;

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê tập trung và các cơ quan Trung ương khác trên địa bàn triển khai hoạt động phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo Quy chế do Bộ, ngành Trung ương ban hành.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) (5b);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 34/2013/QD-TTg

Hanoi, June 04, 2013

 

DECISION

PROMULGATING POLICY OF DISSEMINATING THE STATE STATISTICAL INFORMATION

Pursuant to the December 25, 2001 Law on organization of Government;

Pursuant to the Statistics law dated June 26, 2003 and the Government’s Decree No. 40/2004/ND-CP dated February 13, 2004, detailing and guiding implementation of a number of Articles of the Statistics law;  

Pursuant to the June 03, 2008 Law on promulgating the legal documents;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 312/QD-TTg dated March 02, 2010, approving the Scheme on the synchronous renewal of statistical indicator systems; 

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1803/QD-TTg dated October 18, 2011, approving the Strategy for Vietnam's statistical development in the 2011-2020 period and a vision toward 2030;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This policy of disseminating the statistical information regulates activities of disseminating the state statistical information.

Article 2. Subjects of application

1. Statistics organizations, persons doing statistics under the system of State Statistics organizations and other agencies and organizations with functions and tasks of disseminating the State statistical information as prescribed by law;

2. Organizations and individuals using the state statistical information.

Article 3. Interpretation of terms

1. The State statistical information means product of statistical operation conducted by the State statistics organizations, including statistical data and documents analyzing that data.

2. The estimated statistical data mean the statistical data that have calculated before for all results of the economic-social phenomenon or process that are still continuing, and summed up from data of two periods:  (i) Data of the period already happened and updated according to the reality; and (ii) Data of the period going to happen by using specialized methods for estimates.

3. The preliminary statistical data means statistical data reflecting results of the economic-social phenomenon or process happened in a defined period and space; but not yet been confirmed; still have to appraise and complete additionally.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Product of statistical information means result of statistical operation, including statistical data and documents analyzing that data expressed under documents printed on paper or in form of electronic information.

6. Schedule for disseminating the statistical information means the timetable fixed the dissemination of statistical information that is prepared and announced by the statistics organizations or agencies, organizations disseminating the statistical information, and used as basis for carrying out activities of disseminating the statistical information and helping organizations and individuals using the statistical information for advance information so as to proactively access, exploit and use information.

Article 4. Principles of disseminating the state statistical information

1. The State statistical information announced as prescribed by the Statistics law and other legal documents must be disseminated timely, sufficiently, objectively and transparently.  Strictly prohibiting disseminating the statistical information under list of State secrets and the statistical information in association with specific name or address of organizations or individuals when not yet been agreed for dissemination by those organizations or individuals.

2. The dissemination of State statistical information must be conducted as prescribed by law; have assignment, decentralization in system of State statistics organizations and the tight coordination between the State statistics organizations and relevant agencies and organizations.

3. Ensuring the access, exploitation and use of the disseminated State statistical information in an easy, convenient, equality and effective manner.

4. Being suitable with reality of country, standards and international common practices.

Article 5. Responsibilities for disseminating the state statistical information

1. The statistics organizations under the system of State Statistics organizations and other agencies and organizations with functions and tasks of disseminating the State statistical information are responsible for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Disseminating the State statistical information on time as prescribed; publicize and make transparence about information source, definition, collection scope, calculation method, completion level of the information (estimated, preliminary or official), amendments and supplementations (if arising) and other problems relating to the statistical information disseminated;

c) Proactively defining demand and quantity of the State statistical information for dissemination in conformity with groups of users aiming to increase the feasibility of the dissemination and efficiency of using the State statistical information;

d) Completing the system of State statistical information products according to the direction of diversity, synchronization and standardization; in conformity with types of statistical information and users;

dd) simultaneously using forms of information dissemination in order to publicize widely the State statistical information with the aim to facilitate for organizations and individuals to easily access to, exploit and use. 

e) Annually formulating and publicizing the dissemination of state statistical information within their responsibility with all basis information as follows: Content of information and essential products of statistical information going to disseminate; time and form of dissemination; unit in charge of dissemination;

g) Beside of disseminate free of the announced state statistical information, it should carry out some activities of providing for intensive or specialized statistical information in serve of separate demand of users according to mechanism of repaying expenses for handling, summing up, analyzing, printing and other expenses arising additionally with the aim to meet the actual requirements of country and in conformity with international common practices;  

h) Training, guiding organizations and individuals using the state statistical information about content, method of calculating the statistical criteria and skills to search, exploit and use the state statistical information. 

2. The Ministry of Planning and Investment (The General Statistics Office) shall disseminate the following principal state statistical information:

a) Disseminate the statistical information prescribed in the system of national statistical criteria and system of statistical criteria of provincial, district and communal levels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Disseminate the national statistical yearbook in June of the next year;

d) Disseminate the implementation result of essential criteria of the annual plan on economic – social development according to the estimated data in September of the plan year; the preliminary data in March and the official data in September of the next year;

dd) Disseminate the implementation result of essential criteria of the 5-year plan on the economic – social development, the 10-year Strategic of the economic – social development according to the estimated data in September of the last year of plan or strategic; the preliminary data after 6 months and the official data after 9 months as ending plan, strategic;

e) Disseminate results of investigations, general statistical investigation in program on national statistical investigation and other investigations and general statistical investigations assigned for presiding over according to the plan on investigations, general investigation already approved by competent authorities; time limit for disseminating provisions in plan on investigations, general investigation must be publicized as soon as the plan is approved;

g) Disseminate other economic-social statistical information under its functions and tasks and in the prescribed time.

3. Other Ministries and sectors shall disseminate the principal state statistical information under their specialized sector as follows:

a) The statistical information prescribed in the system of statistical criteria of Ministries, sectors;

b) The periodical, specialized and irregular statistical information under their specialized sector;

c) Results of investigations, general investigation in program on national statistical investigation and other investigations and general statistical investigations that are presided over by them;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) The specialized statistical yearbook and other state statistical information under specialized sectors within their functions and tasks.

4. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall disseminate the state statistical information under their management as follows:

a) The statistical information reflects the monthly local economic-social status;

b) Results of investigations and general statistical investigations that are presided over by their localities;

c) The implementation results of Strategic, plan on economic-social development and the national objective programs in their localities;

d) The specialized, irregular statistical information and other economic-social statistical information in localities under their functions and tasks.

Article 6. Rights and duties of organizations and individuals using the state statistical information

1. Organizations and individuals using the state statistical information have rights:

a) To access, exploit and use free for state statistical information announced by competent agencies, organizations or individuals; concurrently have right to request the statistics organizations under the system of state statistics organizations for supplying the intensive, specialized statistical information in serve of separate demand according to the mechanism of repaying expenses of handling, summing up, analyzing, printing and other expenses arising additionally;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Organizations and individuals using the state statistical information have duties:

a) To reflect demand about the state statistical information with the state statistics organizations and other organizations, individuals having function, task of disseminating the state statistical information; and proactively propose solutions and coordinate in organizing implementation;

b) To protect the truthfulness, objectivity and legality of the state statistical information.  When quoting and using, they must clearly state source of information. They are not permitted to use the State statistical information in cases causing harm to benefits of country, benefits of community or lawful benefits of other agencies, organizations or individuals;

c) Studying, updating the statistical knowledge and skills of searching and exploiting the state statistical information so as to hold the initiative in collecting information and improving the efficiency of using the state statistical information.

Article 7. Organization of implementation

1. The Ministry of Planning and Investment shall:

a) Be focal agencies in organizing implementation of the policy on disseminating the state statistical information and uniformly direct the professional operation for all activities of disseminating the state statistical information of the system of concentrated statistics organizations; statistical operation of Ministries, sections and localities.  Formulate and promulgate documents guiding plan on implementing policy; and regularly urge, supervise the implementation. Periodically sum up the implementation results and report to the Prime Minister;

b) Organize and manage operation of disseminating the state statistical information of the system of concentrated statistics organizations according to contents prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 5. Formulate and promulgate the Regulation and system of solutions to carry out operation of disseminating the state statistical information applied to system of concentrated statistics organizations. Annually assess the implementation results in order to learn from experiences timely, and use for summing up in the implementation results of other ministries and sectors and the implementation results of provinces and central-affiliated cities;

c) Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance and other Ministries and sectors in formulating, promulgating Regulation on supplying the intensive, specialized statistical information in serve of separate demand of organizations and individuals according to mechanism of repaying expenses for handling, summing up, analyzing, printing and other expenses arising additionally prescribed in point g, Clause 1, Article 5;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) To perform functions, tasks and authorities of national coordination agency in carrying out the general data dissemination system (GDDS) of the International Currency Fund; conduct the activities of disseminating, exchanging the economic-social statistical information between Vietnam and other countries, territory areas and international organizations under its functions and tasks.

2. Other Ministries and sectors shall:

a) Organize and manage operation of disseminating the state statistical information within scope of sectors, fields managed by them according to contents prescribed in Clause 1 and Clause 3, Article 5. Formulate and promulgate the Regulation and system of solutions to disseminating the state statistical information for unified application in sectors, fields. Annually assess the implementation results to learn from experiences timely and send to the Ministry of Planning and Investment (The General Statistics Office) for general summing;

b) Apart from responsibilities prescribed in point a mentioned above, the Ministry of Information and Communication and the Ministry of Finance still have the following responsibilities:

The Ministry of Information and Communication shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment (The General Statistics Office), statistics agencies of Ministries, sectors and localities and agencies of mass media at central and local level in formulating the regular programs on disseminating the state statistical information on mass media for unified and synchronous implementation.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, other Ministries and sectors, and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, in annually allocating funding from state budget for implementation of policy about disseminating the state statistical information; and coordinate with the Ministry of Planning and Investment (The General Statistics Office) and relevant agencies in formulating, promulgating Regulation on supplying the intensive, specialized statistical information serving for separate demand of organizations and individuals according to mechanism of repaying expenses for handling, summing up, analyzing, printing and other expenses arising additionally as prescribed in point g, Clause 1, Article 5.

3. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

a) Organize and manage operation of disseminating the state statistical information of the provincial Departments, sectors, the district People’s Committee and other agencies and units under their management according to contents prescribed in Clause 1 and Clause 4, Article 5. Formulate and promulgate the Regulation and system of solutions to disseminate the state statistical information for unified application in agencies and units in localities under their management. Annually assess the implementation results to learn from experiences timely and send to the Ministry of Planning and Investment (The General Statistics Office) for general summing;

b) Direct agencies and units under their management in coordinating and facilitating for the statistics organizations under the system of concentrated statistics organizations and other central agencies in localities in carrying out activities of disseminating the state statistical information under Regulations promulgated by Ministries and sectors at central level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, heads of relevant agencies and units, and organizations and individuals using the state statistical information shall implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguy
e
n Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/06/2013 về Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.448

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.154