Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1353/QĐ-KTNN chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước 2016

Số hiệu: 1353/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đoàn Xuân Tiên
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước sau khi đã sửa đổi.

Điều 2. Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-KTNN ngày 20/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Trường ĐT và BDNVKT (03);
- Lưu: VT, TCCB (03).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đoàn Xuân Tiên

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1353 /QĐ-KTNN ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi Tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách mức độ cơ bản.

- Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi Tiết tại các cơ quan quản lý ngân sách.

- Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong kiểm toán ngân sách nhà nước.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 200 Tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 80 Tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 Tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 Tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 80 Tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 Tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 Tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 40 Tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 Tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 8 Tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

TT

Chuyên đ

Số Tiết

1

Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách

16

2

Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách

16

3

Tổng quan quy trình kiểm toán NSNN

16

4

Kỹ năng kiểm toán chi Tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 80 Tiết (tương đương 10 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2

TT

Chuyên đ

Số Tiết

1

Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc ngân sách trung ương

8

2

Kế toán NSNN và kiểm toán tại Kho bạc nhà nước địa phương

16

3

Kỹ năng kiểm toán tại cơ quan tài chính

16

4

Kỹ năng kiểm toán công tác quản lý thu NSNN tại địa phương

16

5

Kỹ năng kiểm toán công tác quản lý đầu tư công tại địa phương

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 80 Tiết (tương đương 10 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3

TT

Chuyên đ

Số Tiết

1

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán NSNN

8

2

Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng NSNN

8

3

Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán NSNN các cấp

8

4

Kỹ năng lập báo cáo kiểm toán NSNN

8

 

Ôn tập, kiểm tra

8

 

Tổng thời lượng: 40 Tiết (tương đương 5 ngày)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1353/QĐ-KTNN ngày 29/07/2016 Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước (sửa đổi) do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.179

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!