Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2022/TT-BGTVT bãi bỏ quy định cấp lại thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế

Số hiệu: 05/2022/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 25/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bãi bỏ một số quy định liên quan đến vận tải đường bộ quốc tế

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế.

Đơn cử, bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 29/2009/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công như:

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 4 về quy định đối với phương tiện;

Nội dung bãi bỏ: “Mỗi chuyến đi, phương tiện được phép ở lại lãnh thổ của nước đến không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp có lý do chính đáng (như thiên tai, tai nạn, hỏng hóc không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn 01 lần với thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn xuất cảnh”.

- Bãi bỏ Điều 6 về cấp phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Bãi bỏ Điều 7 về cấp Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện;

- Bỏ cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” tại khoản 2 Điều 4;…

Xem thêm tại Thông tư 05/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm: Không có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế thì có được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế không?

Thay đổi trụ sở doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế thì có phải xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế không?

Đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ được phép xuất hóa đơn vận chuyển quốc tế không? Không kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký có được xuất hóa đơn không?

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2022/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP CỦA CÁC THÔNG TƯ VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng

1. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của các Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng như sau:

a) Bãi bỏ khoản 4 Điều 4, Điều 6, Điều 7Phụ lục 2, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8Phụ lục 9;

b) Bỏ cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” tại khoản 2 Điều 4.

2. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 1Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 của Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

1. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như sau:

a) Bãi bỏ Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17Phụ lục I, Phụ lục V, Phụ lục VI, Phụ lục VII, Phụ lục VIII, Phụ lục IX, Phụ lục X, Phụ lục XI, Phụ lục XII, Phụ lục XIII, Phụ lục XIVa, Phụ lục XIVb, Phụ lục XIVc, Phụ lục XIVd, Phụ lục XIVđ, Phụ lục XIVe, Phụ lục XIVg;

b) Bỏ cụm từ “theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này” tại khoản 2 Điều 3.

2. Bãi bỏ khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1, khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 3. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6a, Phụ lục 6b, Phụ lục 7a, Phụ lục 7b, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11, Phụ lục 12, Phụ lục 13, Phụ lục 14, Phụ lục 15, Phụ lục 16, Phụ lục 17.

2. Bỏ cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.” tại Điều 6.

Điều 4. Bãi bỏ một số điều, khoản và phụ lục của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 7, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6A, Phụ lục 6B, Phụ lục 6C, Phụ lục 7A, Phụ lục 7B, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11, Phụ lục 12, Phụ lục 13, Phụ lục 14, Phụ lục 15, Phụ lục 16, Phụ lục 17 của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

2. Bãi bỏ khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 47/2019/TT- BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Điều 5. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ

1. Bãi bỏ một số điều, khoản, cụm từ và phụ lục của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ như sau:

a) Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 3, khoản 1 Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13Phụ lục IV, Phụ lục V, Phụ lục VI, Phụ lục VII, Phụ lục VIII, Phụ lục IX, Phụ lục X;

b) Bỏ cụm từ “Mẫu Ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.” tại Điều 6.

2. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2022

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

MINISTRY OF TRANSPORT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 05/2022/TT-BGTVT

Hanoi, May 25, 2022

 

CIRCULAR

annulment of some regulations related to issuance, reissuance and withdrawal of permits of Circulars on international road transport promulgated by the Minister of transport OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 22, 2015;

Pursuant to the Law amending certain articles of the Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 18, 2020;

Pursuant to Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2016 of the Government of Vietnam elaborating on certain Articles and measures for implementation of the Law on Promulgation of Legislative Documents;

Pursuant to Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 of the Government of Vietnam on function, tasks, powers and organizational structures of the Ministry of Transport of Vietnam;

Pursuant to Decree No. 154/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government of Vietnam amending certain Articles of Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2016 of the Government of Vietnam elaborating certain articles and measures for implementation of the Law on Promulgation of Legislative Documents;

Pursuant to Decree No. 119/2021/ND-CP dated December 24, 2021 of the Government of Vietnam on procedures for issuance, reissuance and withdrawal of permits for cross-border road transport;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Transport of Vietnam promulgates a Circular on annulment of some regulations related to issuance, reissuance and withdrawal of permits of Circulars on international road transport promulgated by the Minister of Transport of Vietnam.

Article 1. Annulment of some Articles, clauses, phrases and appendices of Circulars of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of certain articles of the Agreement on facilitation of cross-border transport of goods and passengers in Greater Mekong Subregions (GMSs).

1. Some articles, clauses, phrases and appendices of Circular No. 29/2009/TT-BGTVT dated November 17, 2009 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of certain articles of the Agreement on facilitation of cross-border transport of goods and passengers in Greater Mekong Subregions (GMSs) shall be annulled such as:

a) Annulment of Clause 4 of Articles 4, 6, 7 and Appendices 2, 5, 6, 7, 8 and 9;

b) Annulment of the phrase “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” (“The distinguishing sign of Vietnam is provided in Appendix 2 enclosed with this Circular”) specified in clause 2 of Article 4.

2. Annulment of clauses 1, 2, 3, 4, 6 and 7 of Article 1 and Appendices 1, 2, 3, 4 and 5 of Circular No. 89/2014/TT-BGTVT dated December 31, 2014 of the Minister of Transport of Vietnam amending some articles of Circular No. 29/2009/TT-BGTVT dated November 17, 2009 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of certain articles of the Agreement on facilitation of cross-border transport of goods and passengers in Greater Mekong Subregions (GMSs).

Article 2. Annulment of some Articles, clauses, phrases and appendices of Circulars of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of Agreements and Protocols of road transport between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the People's Republic of China

1. Some Articles, clauses, phrases and appendices of Circular No. 23/2012/TT-BGTVT dated June 29, 2012 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of Agreements and Protocols of road transport between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the People's Republic of China shall be annulled such as:

a) Annulment of Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 and Appendices I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIVa, XIVb, XIVc, XIVD, XIVdd, XIVe and XIVg;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Annulment of clauses 4, 5, 6 and 7 of Article 1 and clause 3 of Article 2 of Circular No. 29/2020/TT-BGTVT dated October 30, 2020 of the Minister of Transport of Vietnam amending some articles of Circular No. 23/2012/TT-BGTVT dated June 29, 2012 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of Agreements and Protocols of road transport between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the People's Republic of China.

Article 2. Annulment of some Articles, clauses, phrases and appendices of Circular No. 88/2014/TT-BGTVT dated December 31, 2014 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of some articles of Agreements and Protocols implementing the Agreement on facilitation of cross-border transport of road vehicles between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic

1. Annulment of clause 1 of Articles 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 and Appendices 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17.;

2. Annulment of the phrase “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.” (“The national distinguishing sign of Vietnam is provided in Appendix 2 of this Circular.”) specified in Article 6.

Article 4. Annulment of some Articles, clauses, phrases and appendices of Circulars of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of Agreements and Protocols implementing the Agreement of road transport between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Royal Government of Cambodia

1. Annulment of clause 1 of Article 5, clause 2 of Articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 and Appendices 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 of Circular No. 39/2015/TT-BGTVT dated July 31, 2015 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of some articles of Agreements and Protocols implementing the Agreement on road transport between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Royal Government of Cambodia.

2. Annulment of clauses 3 and 4 Article 1 of Circular No. 47/2019/TT-BGTVT dated November 28, 2019 of the Minister of Transport of Vietnam amending some articles of Circular No. 39/2015/TT-BGTVT dated July 31, 2015 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of some articles of Agreements and Protocols implementing the Agreement on road transport between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Royal Government of Cambodia.

Article 5. Annulment of some Articles, clauses, phrases and appendices of Circulars of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of some articles of the Memorandum of Understanding between the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People's Democratic Republic and the Socialist Republic of Vietnam on road transport

1.  Some Articles, clauses, phrases and appendices of Circular No. 63/2013/TT-BGTVT dated December 31, 2013 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of some articles of the Memorandum of Understanding between the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People's Democratic Republic and the Socialist Republic of Vietnam on road transport shall be annulled such as:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Annulment of the phrase “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.” (“The national distinguishing sign of Vietnam is provided in Appendix IV of this Circular.”) specified in Article 6.2. Annulment of clauses 1, 2, 3 and 4 of Article 1 of Circular No. 20/2020/TT-BGTVT dated September 17, 2020 of the Minister of Transport of Vietnam amending some articles of Circular No. 63/2013/TT-BGVT dated December 31, 2013 of the Minister of Transport of Vietnam guiding implementation of some articles of the Memorandum of Understanding between the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People's Democratic Republic and the Socialist Republic of Vietnam on road transport.

Article 6. Implementation clauses

1. This Circular comes into force from May 25, 2022

2. Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of the Ministry, Director Generals of Directorate for Roads of Vietnam, Director Generals, Directors of Departments of Transport and Departments of Transport-Construction of Provinces or central-affiliated cities, heads of relevant agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2022/TT-BGTVT ngày 25/05/2022 bãi bỏ quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.748

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!