Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 914/QĐ-UBND 2020 giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Sơn La

Số hiệu: 914/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lê Hồng Minh
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1011/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La như sau:

1. Sở Giao thông vận tải: Quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Sơn La: Quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường đô thị, đường huyện, đường xã (đường nối trung tâm hành chính xã đến trung tâm các bản; đường nối trung tâm bản đến các cụm dân cư trong bản, đường nối giữa các hộ gia đình trong các cụm dân cư và đường chính nối từ khu dân cư đến khu sản xuất tập trung của bản, xã) trong địa giới hành chính.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thể giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường xã theo địa giới hành chính.

4. Doanh nghiệp có đường chuyên dùng tự tổ chức quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường chuyên dùng theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực thực hiện

1. Các đơn vị được giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hàng năm rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản đường bộ được giao quản lý; cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm kiểm kê, kế toán tài sản hạ tầng giao thông đường bộ của Bộ Tài chính; tổng hợp gửi Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải theo quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kế toán, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, KT(Đạt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 về giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


827

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!