Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 10/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. và thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ (ATGTĐB) đối với các công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và các công trình đường bộ đã đưa vào khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Cơ quan trình thẩm định ATGTĐB

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới:

a) Đối với những công trình chưa có quy hoạch chi tiết Sở Xây dựng có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB trước khi trình phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án;

b) Đối với những công trình đã có quy hoạch chi tiết Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB;

2. Đối với công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo:

Các chủ đầu tư có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư;

3. Đối với công trình đường bộ đang khai thác:

a) Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý;

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý (trừ đường xã).

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Công tác thẩm định ATGTĐB

1. Các công trình đường bộ xây dựng mới

a) Đối với hạng mục các nút giao thông, nhất là các điểm đấu nối vào đường sắt, đường Quốc lộ (QL), đường tỉnh lộ (ĐT), đường huyện (ĐH), đường đô thị (ĐĐT) bao gồm: đường cao tốc đô thị, đường phố chính đô thị và đường phố gom. Sở Xây dựng phải tổ chức thực hiện thẩm định ATGTĐB ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết của dự án;

b) Các hạng mục còn lại do chủ đầu tư được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;

2. Các công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo

a) Đối với hạng mục các nút giao thông chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện thẩm định ATGTĐB ngay trong giai đoạn báo cáo đầu tư xây dựng công trình và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Các hạng mục còn lại do chủ đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;

2. Công trình đường bộ đang khai thác

Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức theo dõi, lập hồ sơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường được phân cấp quản lý; khi phát hiện khu vực nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông phải thực hiện ngay việc thẩm định an toàn, nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (trừ đường xã).

Điều 5. Trình tự và nội dung thẩm định ATGTĐB

Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự và nội dung thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành, còn phải thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo

Sở Xây dựng phải thực hiện thẩm định ATGTĐB trước khi lập quy hoạch dự án chi tiết; chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định an toàn tại giai đoạn báo cáo đầu tư xây dựng đối với những dự án đã có quy hoạch chi tiết, nhưng chưa có thẩm định ATGTĐB, với nội dung thực hiện bao gồm:

a) Đánh giá quy mô, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật với nhu cầu phát triển của đường, lưu lượng, kiểu loại phương tiện tham gia giao thông; đồng thời đánh giá tác động của công trình mới về mặt an toàn giao thông đối với khu vực các nút giao, tổ chức nơi đỗ xe, bến xe, thời tiết ảnh hưởng xấu đến công trình và tình trạng giao thông hoặc các yếu tố tác động xấu khác;

b) Riêng các nút giao và các điểm đấu nối cần lưu ý:

- Tầm nhìn khi xe ô tô đi vào nút và tầm nhìn tại nút giao, bố trí tổng thể của nút giao (nút liên thông và nút trực thông), các đường vào nút, khả năng nhận biết của lái xe, chi tiết thiết kế hình học của nút, đảo giao thông hoặc đèn tín hiệu điều khiển giao thông, chiếu sáng;

- Vị trí các điểm đấu nối, phân tích sự hợp lý hoặc bất hợp lý về các tiêu chuẩn kỹ thuật ATGTĐB như: khoảng cách giữa các nút, vị trí đấu nối, quy mô kết cấu, các yếu tố kỹ thuật về bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, độ dốc dọc và khoảng cách vuốt nối;

2. Công trình đường bộ đang khai thác

Cơ quan quản lý đường bộ tổ chức việc thị sát hiện trường; kiểm tra, xem xét, đánh giá khả năng tiềm ẩn tai nạn giao thông; phát hiện những bất hợp lý về tổ chức giao thông ở nút giao thông, hệ thống báo hiệu, làn đường riêng, làn đường đỗ khẩn cấp, làn đường tách nhập, bến bãi đỗ xe, tầm nhìn ở những nơi kỹ thuật hạn chế, khuyết tật của mặt đường, dốc dọc, dốc ngang và việc sử dụng hành lang an toàn làm mất ổn định công trình cũng như ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan trình thẩm định ATGTĐB

1. Căn cứ vào điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thẩm định ATGTĐB theo quy định để tuyển chọn tổ chức thẩm định ATGTĐB và duyệt đề cương, ký kết hợp đồng về thẩm định ATGTĐB;

2. Nộp hồ sơ báo cáo thẩm định về Sở Giao thông - Công chính.

Điều 7. Các tổ chức, các nhân tham gia thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành.  

Điều 8. Trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan và chỉnh sửa nội dung đã được phê duyệt trong công tác thẩm định ATGTĐB

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiện thẩm định ATGTĐB cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định ATGTĐB; chấp hành và chỉnh sửa hồ sơ dự án, thiết kế theo nội dung các đề xuất, giải pháp nêu trong báo cáo thẩm định ATGTĐB đã được phê duyệt.

2. Đối với công trình đường bộ đang khai thác

Sở Giao thông - Công chính, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiện thẩm định ATGTĐB cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định ATGTĐB; chấp hành và chỉnh sửa hồ sơ dự án, thiết kế theo nội dung các đề xuất, giải pháp nêu trong báo cáo thẩm định ATGTĐB đã được phê duyệt và triển khai thực hiện sửa chữa khắc phục.

Điều 9. Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 10. Cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định các công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn thành phố phải từ chối tiếp nhận hồ sơ đối với những công trình không có báo cáo thẩm định ATGTĐB theo quy định hiện hành.

Điều 11. Các đơn vị quản lý đường bộ phải từ chối tiếp nhận bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng những công trình đường bộ không có báo cáo thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; đối với những công trình đường bộ có đủ điều kiện theo quy định để đưa vào khai thác, sử dụng thì tổ chức giao thông và lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông trên các công trình đó.

Điều 12. Kinh phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn thành phố thì kinh phí thẩm định ATGTĐB được tính trong kinh phí đầu tư của dự án;

2. Đối với công trình đang khai thác trên địa bàn thành phố

a) Đối với các tuyến đường do Sở Giao thông - Công chính được giao quản lý: kinh phí thẩm định ATGTĐB được xác định trên cơ sở đề cương và dự toán được duyệt; sử dụng từ nguồn kinh phí trong dự toán chi sự nghiệp giao thông công chính đã được bố trí hàng năm của Sở Giao thông Công chính;

b) Đối với các tuyến đường do Ủy ban nhân dân các quận, huyện được giao quản lý: kinh phí thẩm định ATGTĐB được xác định trên cơ sở đề cương và dự toán được duyệt; sử dụng từ nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo kế hoạch phân bổ hằng năm của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 13. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm căn cứ đề cương và dự toán kinh phí thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; trên cơ sở đó cân đối, sắp xếp kinh phí thẩm định ATGTĐB vào dự toán kinh phí chi sự nghiệp giao thông công chính đã được bố trí hàng năm của Sở Giao thông - Công chính để triển khai thực hiện.

Điều 14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm căn cứ đề cương và dự toán kinh phí thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; trên cơ sở đó cân đối, sắp xếp kinh phí thẩm định ATGTĐB vào dự toán kinh phí ngân sách đã được phân bổ hàng năm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện để triển khai thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này và Quy định về thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành thì được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này và Quy định về thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ảnh về Sở Giao thông - Công chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2007/QĐ-UBND ngày 10/09/2007 quy định vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.547

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!