Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 21/2022/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Số hiệu: 21/2022/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 09/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa

Ngày 09/11/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Theo đó, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa được quy định như sau:

- Được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển.

(Hiện hành theo Quyết định 47/2015/QĐ-TTg , vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách, vận tải công-ten-nơ).

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông:

Tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển đầu tư loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương, để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư công 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

Quyết định 21/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2022, bãi bỏ Quyết định 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2022/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường thy nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

1. Đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa

a) Được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển;

b) Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, đầu tư các loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương, để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư công năm 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

2. Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Btrí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng huy động các nguồn lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu năm sau cao hơn năm trước, với mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin

a) Ưu tiên bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa;

b) Sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa sau đầu tư, gồm: cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải

a) Chủ trì tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện Quyết định này với chu kỳ hàng năm và tổng kết sau 5 năm;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa quy định tại Quyết định này;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa quy định tại Quyết định này;

d) Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường thy nội địa theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bộ Tài chính

Chủ trì, bố trí kinh phí sự nghiệp cho công tác bảo trì đường thủy nội địa thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương hàng năm theo quy định tại Quyết định này.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa quy định tại Quyết định này;

b) Chủ trì, bố trí vốn đầu tư phát triển để đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn việc bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghiên cứu hướng dẫn các địa phương có quy định cụ thể các điều kiện để đầu tư, xây dựng các kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa ở ngoài đđược hoạt động hiệu quả trong mùa mưa lũ.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong công tác thông tin truyền thông để khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đóng mới phương tiện thủy nội địa, trang bị thiết bị xếp, dỡ hàng hóa, góp phần thúc đẩy vận tải đường thủy nội địa phát triển.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, cảng thủy nội địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương;

b) Chủ trì, bố trí ngân sách địa phương để phát triển giao thông đường thủy nội địa thuộc địa phương quản lý;

c) Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy nội địa khai thác hàng công-ten-nơ ở phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2022.

2. Bãi bỏ Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban ca Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 21/2022/QD-TTg

Hanoi, November 09, 2022

 

DECISION

MECHANISMS AND POLICIES TO ENCOURAGE DEVELOPMENT OF INLAND WATERWAY TRANSPORT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; Law dated November 22, 2019 on Amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Law on Inland Waterway Transport dated June 15, 2004; Law dated June 17, 2014 on Amendments to some Articles of the Law on Inland Waterway Transport;

Pursuant to the Law on Investment dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Public Investment dated June 13, 2029;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

At the request of the Minister of Transport,

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Scope

This Decision provides for mechanisms and policies to encourage development of inland waterway transport in Vietnam.

Article 2. Regulated entities

This Decision applies to authorities, organizations and individuals related to inland waterway transport nationwide.

Article 3. Mechanisms and policies to encourage development of inland waterway transport

1. Development of inland waterway transport

a) Be entitled to access government’s ODA and foreign concessional loans to develop inland waterway infrastructure with the aim of establishing a convenient and effective connection with other modes of transport, especially with the seaport system;

b) Prioritize the provision of capital for development of inland waterway infrastructure so as to renovate and upgrade inland waterway channels on major transport routes under the inland waterway infrastructure planning in the period 2021 - 2030 with a vision toward 2050;

c) People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall review and include river-crossing passenger landing stages in extremely disadvantaged areas incapable of development of and investment in other modes of transport in their local planning, ensuring that the investment in such river-crossing passenger landing stages is made in compliance with clause 2 Article 12 of the Law on Public Investment 2020 in case of using local government budget for making investment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Provide state budget-derived funding for economic development for maintenance of inland waterway infrastructure according to the plan approved by the competent authority and within the capacity for mobilizing resources, ensuring the capital allocated in the following year is higher than that allocated previously and meeting the capital requirement by 2030 according to the plan approved by the competent authority.

3. Application of information technology

a) Prioritize the allocation of state budget-derived funding for investment and development to execute information technology application projects in service of inland waterway-related activities;

b) Use state budget-derived funding for recurrent expenditures for covering costs of management, operation and maintenance of information technology systems in service of inland waterway-related activities, including database, software and hardware.

Article 4. Implementation

1. The Minister of Transport shall:

a) Preside over implementing and assessing the implementation of this Decision every year and carry out a 5-year review;

b) Cooperate with the Ministry of Finance and Ministry of Planning and Investment in allocating budget for implementation of the mechanisms and policies for development of inland waterway transport specified in this Decision;

c) Cooperate with the Ministry of Finance in providing guidelines for implementation of the mechanisms and policies for development of inland waterway transport specified in this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The Ministry of Finance shall:

Preside over and provide funding for maintenance of inland waterways covered by the state budget on an annual basis under this Decision.

3. The Ministry of Planning and Investment shall:

a) Preside over and cooperate with the Ministry of Transport and Ministry of Finance in implementation of the mechanisms and policies for development of inland waterway transport specified in this Decision;

b) Preside over and provide capital for investment in inland waterway infrastructure under the Law on Public Investment and Law on State Budget.

4. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

Provide guidelines for allocating land and water surface to projects on construction of inland waterway ports in the land use plans and planning.

5. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall:

Consider instructing local governments to elaborate on conditions for investment in and construction of inland waterway transport infrastructure, facilities building, modifying, repairing and restoring inland waterway vehicles on dykes for effective operation during flood season.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Cooperate with the Ministry of Transport in disseminating information to encourage investment in inland waterway infrastructure, building of inland waterway vehicles and provision of goods handling equipment, contributing to enhancing the development of inland waterway.

7. People's Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

a) Cooperate with the Ministry of Transport and Ministry of Natural Resources and Environment in allocating land and water surface to projects on construction of inland waterway vehicle building and repair facilities and inland waterway ports in their local land use plans and planning;

b) Preside over and allocate local government budget to develop inland waterway transport under their management;

c) Prioritize the allocation of land for construction of inland waterway ports for container handling in the North and the Mekong Delta.

Article 5. Effect

1. This Decision comes into force from December 25, 2022.

2. The Decision No. 47/2015/QD-TTg dated October 05, 2015 on mechanisms and policies to encourage development of inland waterway transport is annulled.

Article 6. Responsibility for implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2022/QĐ-TTg ngày 09/11/2022 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.463

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!