Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 08/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH, XE MÁY KÉO VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XE DÙNG LÀM PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người khuyết tật;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2365/TTr-SGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe máy kéo nhỏ để vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH, XE MÁY KÉO VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XE DÙNG LÀM PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chương II

QUẢN LÝ SỬ DỤNG, ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 2. Điều kiện của người điều khiển phương tiện

Người điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật:

1. Phải đảm bảo quy định tại Điều 58, Điều 63 và Khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ; Điều 28 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Riêng đối với Giấy phép lái xe hạng A4 được cấp cho xe máy kéo trước khi ban hành Quy định này thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau thời gian này phải chuyển đổi Giấy phép lái xe theo quy định.

2. Khi sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa thì người điều khiển phương tiện phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú; khi hoạt động phải đeo thẻ (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này) do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp.

3. Quy định về cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ hoạt động

a) Hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ bao gồm:

- Hồ sơ cấp thẻ lần đầu:

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân đối với người điều khiển xe thô sơ hoặc bản sao Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới hai, ba bánh, máy kéo (kèm bản chính để đối chiếu).

+ 02 ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (01 ảnh dán vào hồ sơ, 01 ảnh dán vào thẻ).

- Hồ sơ đề nghị đổi thẻ khi hết hạn hoặc thay đổi nội dung trong thẻ:

+ Đơn đề nghị đổi lại thẻ hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân đối với người điều khiển xe thô sơ hoặc bản sao Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới hai, ba bánh, máy kéo kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp có thay đổi so với cấp lần đầu).

+ Thẻ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa cũ.

+ 02 ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (01 ảnh dán vào hồ sơ, 01 ảnh dán vào thẻ).

- Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ khi bị mất, hư hỏng, bị thu hồi do tẩy xóa, sửa chữa:

+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

+ Thẻ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa cũ (trong trường hợp thẻ bị hư hỏng).

+ 02 ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (01 ảnh dán vào hồ sơ, 01 ảnh dán vào thẻ).

- Thời hạn cấp thẻ khi cấp mới, cấp đổi do hết hạn: 5 năm kể từ ngày cấp; thời hạn cấp lại thẻ bị hư hỏng, thẻ bị thu hồi do tẩy xoá, sửa chữa là thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp trước đây.

b) Trình tự cấp thẻ hoạt động:

- Người hành nghề vận chuyển nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 của Quy định này trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình đăng ký hoạt động.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp biên nhận, hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn, giải thích và nêu rõ lý do.

c) Thời gian và lệ phí cấp thẻ:

- Thời gian cấp mới thẻ hoạt động là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian cấp đổi, cấp lại thẻ hoạt động là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Không thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ.

Điều 3. Điều kiện của phương tiện tham gia giao thông

1. Xe thô sơ

a) Khi tham gia giao thông xe thô sơ phải bảo đảm điều kiện an toàn giao thông đường bộ;

b) Có hệ thống hãm còn hiệu lực, cơ cấu điều khiển hệ thống hãm phải phù hợp với kết cấu của xe, dễ sử dụng, trừ xe do súc vật kéo;

c) Có đèn hoặc phát sáng báo hiệu khi lưu thông vào ban đêm.

2. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, máy kéo đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông bảo đảm bảo quy định tại Điều 53 Luật Giao thông đường bộ.

3. Xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật.

Điều 4. Phạm vi hoạt động

1. Cấm máy kéo, xe do súc vật kéo hoạt động trong khu vực nội ô thành phố Bến Tre, trung tâm các huyện.

2. Xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật được phép hoạt động trên các tuyến đường giao thông công cộng, trừ các khu vực cấm và hạn chế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Giới hạn xếp hàng hóa

Giới hạn chiều cao, chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa lên xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông như sau:

1. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng về mỗi bên là 0,3 mét và vượt quá về phía sau giá đèo hàng là 0,5 mét theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy tối đa là 2,0 mét.

2. Xe thô sơ không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe; không được vượt quá 0,4 mét về mỗi bên bánh xe, không vượt phía trước và phía sau xe quá 1,0 mét.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe máy kéo, xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tại địa phương.

2. Căn cứ điều kiện đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thống nhất với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể các khu vực cấm, hạn chế, phạm vi và thời gian hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, cấp thẻ hoạt động cho các đối tượng hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa theo quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông và quy định này cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Công an tỉnh: Tổ chức, hướng dẫn đăng ký cấp biển số và kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông và quy định này cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc chuyển đổi Giấy phép lái xe hạng A4 cấp cho xe máy kéo theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn Công trình giao thông tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng quy định;

d) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý các vi phạm của chủ xe, người điều khiển xe theo quy định hiện hành;

đ) Tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe mô tô ba bánh, xe máy kéo, xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật theo quy định;

e) Theo dõi tình hình thực hiện quy định này, tổ chức kiểm tra, định kỳ sơ kết báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

4. Các cơ quan liên quan: Theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đang khai thác, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện đúng Quy định này./.

 

PHỤ LỤC 1

THẺ

Ghi chú:

- Kích thước thẻ: Dài 09cm; rộng 06cm

- (1): Ghi tên UBND huyện, thành phố (chữ in hoa);

- (2): Số thẻ do UBND xã ghi để theo dõi;

- (3): Họ và tên người hành nghề (chữ in hoa);

- (4): Địa chỉ theo Sổ hộ khẩu hoặc theo giấy tạm trú;

- (5): Vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa;

- (6): Thời hạn của thẻ;

- (7): Dấu giáp lai ảnh.

Yêu cầu thẻ:

In màu, có hoa văn trên nền giấy tốt.

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ …. (1) THẺ

Sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, máy kéo nhỏ bốn bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa

Kính gửi:…………………………………(2)

- Tên tôi là:………………………………………………Năm sinh:………………….…….…….

- Địa chỉ:……………………………………………………………(3)…………………..………….

- Số CMND:…………………………………………………Do Công an …………………………

Cấp ngày………….……tháng………..năm …………

- Biển số đăng ký xe (nếu là xe phải đăng ký):………………………..…….

- Loại xe:………………………………………..(4)

- Sử dụng để vận chuyển:……………………….(5)

- …………………………………………………………………(6)

Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật, cam kết đủ sức khỏe để hành nghề và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ và các quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, máy kéo và các loại xe tương tự./.

 

 

……….., ngày…. tháng……năm………
Người đăng ký
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Ghi cấp (đối với trường hợp cấp mới); đổi (đối với trường hợp thẻ cũ hết hạn, thay đổi nội dung); cấp lại (đối với trường hợp thẻ bị mất, mờ, nhàu nát, sửa chữa);

(2): UBND xã, phường, thị trấn nơi người hành nghề đến đăng ký hoạt động.

(3): Ghi theo địa chỉ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú.

(4): Ghi rõ loại xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, máy kéo.

(5): Vận chuyển hành khách hoặc vận chuyển hàng hóa.

(6): Ghi: Tôi chưa được cấp thẻ hoạt động ở địa phương khác (đối với trường hợp chưa được cấp hoặc đã nộp lại thẻ hoạt động cho UBND xã…………(đối với trường hợp đã được cấp).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 về Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.941

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71