Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 39/2023/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 26/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô

Ngày 26/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, trong đó hướng dẫn các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô.

Các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô   

Theo đó, một cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được thực hiện qua các bước như sau:

- Đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô qua Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

+ Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

+ Lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

+ Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản; sau đó, tổ chức đấu giá cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô cho người tham gia đấu giá.

+ Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

- Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo Quy chế đấu giá.

- Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký trước đó.

- Đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

- Bộ Công an phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá: số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan.

Lưu ý: Các trình tự, thủ tục đấu giá không được quy định tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô

Trong vòng 15 ngày kể từ khi có thông báo kết quả đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Lưu ý: Tiền trúng đấu giá sẽ không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2022/QH15 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 73/2022/QH15), bao gồm trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ Công an.

2. Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên được lựa chọn để đấu giá biển số xe ô tô.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người trúng đấu giá là người tham gia đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô có mức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 73/2022/QH15.

3. Cuộc đấu giá biển số xe ô tô là toàn bộ quá trình đấu giá đối với một biển số xe ô tô.

4. Phiên đấu giá biển số xe ô tô bao gồm các cuộc đấu giá biển số xe ô tô được tổ chức thực hiện trong một kế hoạch đấu giá đã được phê duyệt.

5. Tiền trúng đấu giá là số tiền mà người trúng đấu giá nộp để được cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua việc được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá.

6. Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an là một tập hợp bao gồm phần mềm, hạ tầng và đường truyền được thiết kế chuyên biệt để phục vụ công tác quản lý đấu giá biển số ô tô.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá trực tuyến

Đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ

Điều 5. Số lượng, ký hiệu sê ri biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu sê ri: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe ô tô cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe ô tô để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Điều 6. Kế hoạch tổ chức đấu giá

1. Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá.

2. Kế hoạch đấu giá bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá;

b) Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước;

c) Hình thức, phương thức tổ chức đấu giá;

d) Thời gian tổ chức đấu giá;

đ) Xử lý tình huống đấu giá (nếu có);

e) Các nội dung khác có liên quan.

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Điều 7. Hợp đồng dịch vụ đấu giá, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá

1. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô

a) Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016;

b) Thời hạn của hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô theo thời hạn thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn chấm dứt hoạt động, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô hoặc hợp đồng bị chấm dứt thực hiện theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 73/2022/QH15 để tiếp tục thực hiện.

2. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá

a) Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá;

b) Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Điều 8. Quy chế đấu giá

Căn cứ các nội dung đã được Bộ Công an thống nhất, tổ chức đấu giá tài sản ban hành Quy chế đấu giá, gồm các nội dung: Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, thời gian đấu giá cho mỗi biển số xe ô tô, tài khoản nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá và các nội dung khác theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 9. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản

1. Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai danh sách, kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, có đường dẫn đến Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

2. Tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Quy chế đấu giá phải được niêm yết, thông báo công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.

3. Thời gian thông báo công khai, niêm yết, Quy chế đấu giá, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 10. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 73/2022/QH15.

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 11. Các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô

1. Đăng ký tham gia đấu giá

a) Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

b) Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

c) Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá;

d) Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó;

đ) Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

2. Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo Quy chế đấu giá.

3. Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.

4. Đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

5. Bộ Công an phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá: số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan.

6. Các trình tự, thủ tục đấu giá không được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 12. Tiền đặt trước tham gia đấu giá

1. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng kể từ khi đăng ký tham gia cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày. Trường hợp trúng đấu giá, tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Việc xử lý tiền đặt trước trong các trường hợp cụ thể được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 13. Chuyển hồ sơ đấu giá

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải ghi kết quả đấu giá tài sản vào Sổ đăng ký đấu giá tài sản và thông báo bằng văn bản điện tử cho Bộ Công an.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải chuyển kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Bộ Công an để phê duyệt kết quả trúng đấu giá và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Điều 14. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.

Điều 15. Thông báo kết quả trúng đấu giá

1. Bộ Công an gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

2. Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá gồm: Biển số xe ô tô trúng đấu giá, tên, mã định danh của cá nhân, tổ chức (trường hợp tổ chức chưa được cấp mã định danh thì ghi mã số thuế hoặc số quyết định thành lập tổ chức), địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp, số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, việc huỷ kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Điều 16. Nộp tiền trúng đấu giá

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Điều 17. Cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá

Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hoá đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Điều 18. Trường hợp dừng cuộc đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản buộc phải dừng cuộc đấu giá trong các trường hợp sau:

a) Bộ Công an yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 47 Luật Đấu giá tài sản;

b) Sự kiện bất khả kháng.

2. Bộ Công an quyết định việc thực hiện tổ chức đấu giá lại sau khi đáp ứng đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định.

Điều 19. Trường hợp hủy kết quả đấu giá, thông báo kết quả đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá và người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá

1. Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

2. Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Thông báo kết quả trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá bị huỷ trong các trường hợp sau:

a) Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định tại Điều 16 Nghị định này;

b) Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 73/2022/QH15;

c) Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

4. Biển số xe ô tô trúng đấu giá được đưa ra đấu giá lại; số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 20. Quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá

1. Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá.

2. Thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký xe.

Điều 21. Gia hạn thời hạn đăng ký trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan

1. Trước khi hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, người trúng đấu giá chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá mà phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì người trúng đấu giá phải gửi đề nghị gia hạn bằng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người trúng đấu giá phải gửi giấy tờ chứng minh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để xem xét, giải quyết.

3. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ chứng minh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan của người trúng đấu giá, Bộ Công an xem xét, giải quyết và thông báo kết quả gia hạn cho người trúng đấu giá bằng văn bản điện tử.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐẤU GIÁ

Điều 22. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá

1. Giao Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

2. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá (viết gọn là tiền bán đấu giá) và tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an thực hiện kê khai, nộp, quyết toán với cơ quan thuế. Cơ quan thuế quản lý kê khai, nộp, quyết toán khoản thu này theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

a) Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) kê khai, nộp tiền bán đấu giá thu được tháng trước với cơ quan thuế (theo Mẫu số 01/DG ban hành kèm theo Nghị định này). Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) thực hiện quyết toán tiền bán đấu giá theo năm (theo Mẫu số 02/DG ban hành kèm theo Nghị định này) theo quy định pháp luật quản lý thuế;

b) Số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương;

c) Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, cùng với số tiền bán đấu giá thu được trong tháng phát sinh;

d) Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt các khoản chi phí tổ chức đấu giá để làm căn cứ tính số tiền đấu giá thu được nộp ngân sách nhà nước.

3. Cùng thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Ngoài các quy định được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô còn được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật có liên quan.

Điều 23. Hoàn tiền trúng đấu giá

1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc văn bản gia hạn thời hạn đăng ký trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người trúng đấu giá chưa đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe thì Bộ Công an sẽ gửi thông báo cho người trúng đấu giá theo địa chỉ đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá chết thì người thừa kế hợp pháp của người trúng đấu giá được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp (sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định và không được tính lãi suất) theo quy định pháp luật.

2. Hồ sơ đề nghị hoàn tiền trúng đấu giá gồm có:

a) Đơn đề nghị hoàn tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô;

b) Văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã được công chứng theo quy định pháp luật;

c) Văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá;

d) Giấy ủy quyền (nếu có);

đ) Căn cước công dân của các đồng thừa kế.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ đề nghị hoàn tiền, Bộ Công an có trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả lại tiền trúng đấu giá biển số cho người thừa kế hợp pháp của người trúng đấu giá như sau:

a) Trường hợp hoàn trả trước thời điểm nộp ngân sách nhà nước: Thực hiện hoàn tiền từ tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Trường hợp hoàn trả sau thời điểm nộp ngân sách nhà nước: Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả với các chứng từ nộp ngân sách nhà nước của khoản đã nộp trước đó, nếu phù hợp thì Bộ Công an ban hành quyết định hoàn trả và lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, chuyển cho Kho bạc Nhà nước nơi đã thu ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn trả cho người nộp ngân sách nhà nước.

Chương IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này và giao các đơn vị chức năng giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn quá trình tổ chức đấu giá biển số xe ô tô.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Nội dung thí điểm đấu giá biển số xe ô tô quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 01 tháng 7 năm 2026.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

Mẫu số 01/DG

Tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe

Mẫu số 02/DG

Tờ khai quyết toán tiền bán đấu giá biển số xe

Mẫu số 01/DG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI TIỀN BÁN ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm….

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ:...

[04] Người nộp thuế :................................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Đại lý thuế (nếu có):......................................................................................................

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:………………………………..ngày……………………………….

STT

Biển số xe đấu giá

Đơn vị tiền

Số tiền đấu giá thu được

Chi phí liên quan được trừ

Số tiền phải nộp NSNN

Chi phí đấu giá

Thù lao dịch vụ đấu giá

Số tiền hoàn trả (nếu có)

Chi phí khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (3) - (4) -(5) - (6) - (7)

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………

Chứng chỉ hành nghề số:…..

..., ngày…..tháng…..năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
(nếu có)/Ký điện tử)

Lưu ý:

- Người nộp thuế có thể khai chi tiết theo biển số xe đấu giá hoặc chỉ khai số liệu tổng tại dòng “Tổng cộng”. Trong trường hợp chỉ khai số liệu tổng, người nộp thuế phải quản lý và lập danh mục chi tiết biển số xe đấu giá, số tiền đấu giá thu được, chi phí liên quan được trừ (trường hợp trong cùng một phiên đấu giá có nhiều biển số đấu giá thì phân bổ chi phí cho từng biển số) để lưu trữ tại trụ sở của người nộp thuế và cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Chỉ tiêu (1): Điền tổng số lượng biển số xe đấu giá tại dòng “Tổng cộng”.

- Chỉ tiêu (3), (4), (5), (6): Xác định theo quy định tại Nghị định này.

- Chỉ tiêu (7): Là các chi phí tổ chức đấu giá khác do Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định này. Đối với các chi phí phát sinh qua nhiều tháng thì thực hiện phân bổ theo tháng, trường hợp khai chi tiết theo biển số xe đấu giá thì tiếp tục thực hiện phân bổ theo số lượng biển số xe đấu giá trong kỳ kê khai.

Mẫu số 02/DG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TIỀN BÁN ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE
[01] Kỳ tính thuế: Năm…..

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ:...

[04] Người nộp thuế :……………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:.......................................... ngày..........................................

STT

Biển số xe đấu giá

Đơn vị tiền

Số tiền đấu giá thu được

Chi phí liên quan được trừ

Số tiền phải nộp

NSNN

Số tiền đã kê khai trong kỳ

Chênh lệch giữa số quyết toán và số kê khai

Chi phí đấu giá

Thù lao dịch vụ đấu giá

Số tiền hoàn trả (nếu có)

Chi phí khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (3) - (4) - (5) - (6) - (7)

(9)

(10) = (8) - (9)

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…..

..., ngày…..tháng…..năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
(nếu có)/Ký điện tử)

Lưu ý:

- Người nộp thuế có thể khai chi tiết theo biển số xe đấu giá hoặc chỉ khai số liệu tổng tại dòng “Tổng cộng”. Trong trường hợp chỉ khai số liệu tổng, người nộp thuế phải quản lý và lập danh mục chi tiết biển số xe đấu giá, số tiền đấu giá thu được, chi phí liên quan được trừ (trường hợp trong cùng một phiên đấu giá có nhiều biển số đấu giá thì phân bổ chi phí cho từng biển số) để lưu trữ tại trụ sở của người nộp thuế và cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Chỉ tiêu (1): Điền tổng số lượng biển số xe đấu giá tại dòng “Tổng cộng”.

- Chỉ tiêu (3), (4), (5), (6): Xác định theo quy định tại Nghị định này.

- Chỉ tiêu (7): Là các chi phí tổ chức đấu giá khác do Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định này. Đối với các chi phí phát sinh qua nhiều tháng thì thực hiện phân bổ theo tháng, trường hợp khai chi tiết theo biển số xe đấu giá thì tiếp tục thực hiện phân bổ theo số lượng biển số xe đấu giá trong kỳ kê khai.

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 39/2023/ND-CP

Hanoi, June 26, 2023

 

DECREE

ELABORATING THE RESOLUTION NO. 73/2022/QH15 DATED NOVEMBER 15, 2022 OF THE NATIONAL ASSEMBLY ON PILOT AUCTION OF MOTOR VEHICLE LICENSE PLATES

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendment to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Road Traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Property Auction dated November 17, 2016;

Pursuant to the Law on Management and Use of Public Property dated June 21, 2017;

Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to the Law on Cybersecurity dated June 12 ,2018;

Pursuant to Resolution No. 73/2022/QH15 dated November 15, 2022 of the National Assembly on pilot auction of motor vehicle license plates;

The Government promulgates Decree elaborating the Resolution No. 73/2022/QH15 dated November 15, 2022 of the National Assembly on pilot auction of motor vehicle license plates.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree elaborates Resolution No. 73/2022/QH15 dated November 15, 2022 of the National Assembly on pilot auction of motor vehicle license plates (hereinafter referred to as “Resolution No. 73/2022/QH15”), including auction procedures for motor vehicle license plates and management, use of revenues generated by auction of motor vehicle license plates.

Article 2. Regulated entities

1. Ministry of Public Security.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Organizations and individuals participating in auctions.

4. Other agencies, organizations, and individuals.

Article 3. Definitions

In this Decree, terms below are construed as follows:

1. “auction participant” means a Vietnamese organization or individual eligible to participate in motor vehicle license plate auction according to this Decree and other relevant law provisions.

2. “auction winner” means a participant of online motor vehicle license plate auction which pays the highest price relative to the starting bid or equal to the starting bid in accordance with Article 5 of Resolution No. 73/2022/QH15.

3. “lot auction” means the entire auction process of one motor vehicle license plate.

4. “auction session” consists of multiple lot auctions within an approved auction plan.

5. “winning bid” means the amount paid by the auction winner(s) to acquire use right of motor vehicle license plate via issuance of written certification of the winning motor vehicle license plate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Rules for online auction

Auctions of motor vehicle license plates shall be conducted online and must comply with regulations on property auction and cyber safety and security.

Chapter II

AUCTION PROCEDURES FOR MOTOR VEHICLE LICENSE PLATES

Article 5. Quantity and code of motor vehicle license plates to be auctioned

The Minister of Public Security shall decide on the quantity of motor vehicle license plates to be auctioned at each auction session, including motor vehicle license plates of provinces and central-affiliated cities that contain the following codes: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z, have white background with black lettering, have not been registered, are to be issued anew, are currently logged in managing system for motor vehicle license plate auctions of the Ministry of Public Security and provide police authorities of provinces and central-affiliated cities with additional license plates in case license plates available for registration have depleted before the next auction session starts.

Article 6. Auction plan

1. The Minister of Public Security shall approve plan for each auction session.

2. Auction plans contain primary details below:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Starting bid, increment, and deposit;

c) Format and method of auction;

d) Time of auction;

dd) Handling of situations during auction (if any);

e) Other relevant details.

3. Auction plans must be publicized on websites of the Ministry of Public Security within 5 working days form the date on which the plans are approved.

Article 7. Auction service agreements, auction service commissions, and auction cost paid to auction organizations

1. Auction service agreement for motor vehicle license plate

a) The Ministry of Public Security shall enter into auction service agreement for motor vehicle license plates with a property auction organization in order to auction vehicle license plates. Auction service agreement for motor vehicle license plates must be produced in writing and conform to civil laws and Article 33 of the Law on Property Auction of 2016;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) If auction service agreements are terminated before effective date of Resolution No. 73/2022/QH15, the Ministry of Public Security shall choose a different auction organization satisfying conditions under Clause 3 Article 2 of Resolution No. 73/2022/QH15 to proceed with the auction.

2. Auction service commissions and auction cost paid to auction organizations

a) For each license plate to be auctioned, auction service commissions paid to auction organizations shall equal 8% of starting bid and do not include VAT and auction costs;

b) Auction costs paid to auction organizations shall equal 10.000 VND for each license plate put up for auction.

Article 8. Auction rules

Based on details specified by the Ministry of Public Security, auction organizations shall promulgate Auction rules containing: List of motor vehicle license plates to be auctioned, auction time for each license plate, deposit account, and other details in accordance with Article 34 of the Law on Property Auction.

Article 9. Public listing and announcement of auction

1. The Ministry of Public Security shall transfer list of motor vehicle license plates to be auctioned to auction organizations while publicizing the list and auction plan on their website, website of Department of Traffic Police and the link to online auction site of auction organizations.

2. Auction organizations shall publicize list of motor vehicle license plates to be auctioned on national information portal for property auction, online auction site of auction organizations and at their head office. Auction rules must be publicly listed and announced on online auction site and at head office of auction organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 10. Eligibility to participate in auctions

1. Organizations and individuals applying for participation in auction must be qualified as auction participants under Clause 1 Article 3 hereof and have submitted deposits to auction organizations in accordance with Clause 2 Article 3 of Resolution No. 73/2022/QH15.

2. Organizations and individuals applying for participation in auction must be responsible for accuracy and truthfulness of information declared for the purpose of participating in the auction.

Article 11. Steps of each lot auction of motor vehicle license plate

1. Apply for participation in auction

a) Application for participation in auction shall be done entirely on online auction website of auction organization;

b) Auction participants shall be issued with login accounts and provided with instructions on how to use the account, how to bid, and other details on online auction website in order to bid;

c) Auction participants are allowed to choose motor vehicle license plates among the list of motor vehicle license plates to be auctioned of all provinces and central-affiliated cities;

d) Auction participants shall send payments for application and deposits for motor vehicle license plates that they have selected to account of auction organizations and shall be issued with code to participate in motor vehicle license plate auction;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Auction participants shall access online auction website with their accounts and comply with auction procedures under auction rules.

3. At the end of online lot auction, online auction website shall announce auction winners, declare lot auction results, disclose auction records to enable auction winners to verify, and send to email address of auction participants registered to auction organizations.

4. Auctioneers are responsible for organizing online auctions, verifying auction records using digital signature and sending auction records to auction winners.

5. The Ministry of Public Security shall assign officials to monitor, supervise the auction process: quantity of auctioneers, quantity of auction participants, auction results, and other relevant issues.

6. Auction procedures not mentioned under this Decree shall conform to the Law on Property Auction.

Article 12. Auction deposit

1. Deposits shall be sent to a separate checking account of auction organizations. Deposit can be made from participation registration date until 3 days before auction date. Auction participants that win the auction shall have their deposits transferred to collection accounts of the Ministry of Public Security in order to be submitted to the state budget as per the law.

2. Handling of deposits in specific cases shall conform to Article 39 of the Law on Property Auction.

Article 13. Transfer of auction documents

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Within 5 working days from the date on which auction session ends, auction organizations must transfer auction results, auction records, list of auction winners to the Ministry of Public Security for approval and relevant procedures.

Article 14. Approval of winning auction results

Within 7 working days from the date on which auction results, auction records, and lists of auction winners sent by auction organizations are received, the Ministry of Public Security shall promulgate written approval for auction results.

Article 15. Notice on winning auction

1. The Ministry of Public Security shall send notice on winning auction to email address and text messages to registered phone number of auction winners after approving auction results; notice on winning auction which serves as an alternative to contracts for sale of auction property or contract for sale of state property.

2. Notice on winning auction consists of: The license plate for auction, name and ID code of individual or organization (if the organization has not been issued with ID code, specify TIN or number of decision on establishment), address of auction winner, winning bid, amount payable, collection account number of the Ministry of Public Security opened in banks, foreign bank branches for deposits, time limit for submitting winning bid, cancellation of auction results in case of failure to submitting the winning bid as per the law.

Article 16. Submission of winning bid

Within 15 days from the date on which notice on winning auction is issued, auction winners must submit the winning bid minus their deposits to collection account of the Ministry of Public Security opened in banks, foreign bank branches. Winning bid does not include vehicle registration charges.

Article 17. Written confirmation of won license plates

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 18. Suspension of auction

1. Auction organizations are required to suspend auction sessions when:

a) The Ministry of Public Security requires suspension of auction session in accordance with Point c, Point d Clause 1 Article of the Law on Property Auction;

b) Force majeure occurs.

2. The Ministry of Public Security shall decide on continuation of auction if they deem all conditions for auction have been met as per the law.

Article 19. Cancellation of auction results, notice on auction results, written confirmation of won license plates and auction winner’s failure to verify auction records

1. Auction results shall be cancelled under situations mentioned under the Law on Property Auction.

2. Auction winners failing to confirm auction records are considered to have cancelled contract for sale of auction property.

3. Notice on winning auction and written confirmation of won license plates shall be cancelled when:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Auction winners fail to register their won license plates in accordance with Point b Clause 2 Article 6 of Resolution No. 73/2022/QH15;

c) Auction winners fail to guarantee legitimacy and adequacy of auction registration.

4. Won license plates shall be available for auction again; deposits and winning bid submitted by auction winners shall not be eligible for refund but shall be submitted to state budget under cases of Clause 1, Clause 2, and Clause 3 of this Article.

Article 20. Management of won license plates

1. Won license plates shall only be issued to auction winners.

2. Registration procedures of won license plates shall conform to vehicle registration laws.

Article 21. Extension of registration time limit in case of force majeure or objective hindrance

1. If auction winners have not performed vehicle registration and utilize won license plates within 12 months from the date on which electronic documents confirming won license plates and are met with force majeure or objective hindrance, auction winners must file a request for extension via managing system for motor vehicle license plate auctions of the Ministry of Public Security.

2. Within 15 days from the date on which force majeure or objective hindrance occurs, auction winners must submit written proof to the Ministry of Public Security (via Department of Traffic Police).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter III

MANAGEMENT AND USE OF AUCTION REVENUES

Article 22. Management and use of auction revenues

1. The Ministry of Public Security shall open collection accounts at banks, foreign bank branches to collect winning bid. Interests (if any) of balance of collection account of the Ministry of Public Security shall be submitted to the state budget.

2. Revenues generated by auctioning license plates minus organizing costs (hereinafter referred to as “auction revenues”) and interests (if any) of balance of collection accounts of the Ministry of Public Security shall be declared, submitted, and finalized with tax authority. Tax authority shall manage declaration, submission, and finalization of the revenues in accordance with tax laws.

a) The Ministry of Public Security (or agencies assigned by the Ministry of Public Security to manage collection and submission of auction revenues) must declare and submit auction revenues of the previous month to tax authority (using form No. 01/DG attached hereto) by the end of the 20th of each month. The Ministry of Public Security (or agencies assigned by the Ministry of Public Security to manage collection and submission of auction revenues) shall finalize auction revenues on an annual basis (using Form No. 02/DG attached hereto) in accordance with tax administration laws;

b) Auction revenues shall be entirely submitted to central government budget;

c) Interests (if any) of balance of collection account of the Ministry of Public Security and auction revenues of the month shall be submitted to the state budget;

d) The Ministry of Public Security is responsible for determining and approving auction organizing costs which serve as the basis for determining auction revenues submitted to the state budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. In addition to Clauses 1, 2, and 3 of this Article, the management and use of auction revenues must also comply with state budget laws, fee and charge laws, and relevant law provisions.

Article 23. Refund of winning bid

1. If auction winners have not registered won license plates attached to vehicles within 12 months from the date on which written confirmation of won license plates or documents on extension of registration time limit due to force majeure or objective hindrance, the Ministry of Public Security shall send notice to address registered by auction winners in auction registration.

If auction winners decease, legitimate heirs of the auction winners shall receive refund of the winning bid (minus auction organizing costs as per the law and without interests) as per the law.

2. Application for winning bid refund consists of:

a) Written application for refund of license plate winning bid;

b) Documents acknowledging inheritance or documents on distribution of inheritance notarized as per the law;

c) Written confirmation of won license plates;

d) Power of attorney (if any);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Within 15 days from the date on which adequate application for refund is received, the Ministry of Public Security is responsible for refunding winning bid to legitimate heirs of auction winners as follows:

a) If the winning bid has not been submitted to the state budget: Refund shall be made from collection account of the Ministry of Public Security in banks, foreign bank branches;

b) If the winning bid has been submitted to the state budget: the Ministry of Public Security is responsible for examining and cross-checking refund application against proof of payment made to the state budget and if the results are appropriate, the Ministry of Public Security shall promulgate decision on refund, produce refund order for state budget revenues, and transfer to State Treasury where submission to the state budget is made in order to refund.

Chapter IV

ENTRY INTO FORCE

Article 24. Organizing implementation

The Ministry of Public Security shall take charge and cooperate with relevant ministries, central departments in organizing implementation of this Decree and assigning authorities to supervise, maintain security and safety during auction of motor vehicle license plates.

Article 25. Entry into force

1. This Decree comes into force from July 01, 2023.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF. THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 39/2023/NĐ-CP ngày 26/06/2023 hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.471

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!