Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 799/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 16/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Qung Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cQuyết định s332/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 595/TTr-SGDĐT ngày 10/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, được phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Điều chỉnh mục 4, phần III Đề cương Đề án:

“4. Nội dung Đề án

4.1. Bối cảnh ảnh hưởng đến phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

4.1.1. Điều kiện địa lý, tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển giáo dục và đào tạo

4.1.2. Bi cảnh kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến phát triển giáo dục và đào tạo

4.2. Thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo

4.2.1. Giáo dục mầm non

4.2.2. Giáo dục phổ thông

4.2.3. Giáo dục thường xuyên

4.2.3. Đánh giá chung

4.3. Dự báo nhu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030

4.4. Quan điểm, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

4.5. Phương án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

4.6. Danh mục dự án đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo

4.7. Giải pháp thực hiện Đề án

4.7.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

4.7.2. Nhóm giải pháp phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sgiáo dục trên địa bàn tỉnh

4.7.3. Nhóm giải pháp phát triển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

4.7.4. Nhóm giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

4.7.5. Nhóm giải pháp huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo

4.7.6. Các giải pháp khác

4.8. Các chương trình, dự án thành phần thực hiện các giải pháp”.

2. Các nội dung khác được giữ nguyên tại Đề cương được phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Đ án theo đúng Đcương được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Quyết đnh số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2021.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Văn hóa Thể thao, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng các trường: Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Đại học Hạ Long, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0; V1-3; các CV NCTH;
- Lưu: VT, GD.
QĐ-16.GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242