Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 332/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 254/TTr-SGDĐT ngày 28/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Tên Đề án: Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

2. Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung Đề cương của Đề án (Kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành và tuân thủ đúng trình tự theo quy định hiện hành của pháp luật; tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xây dựng Đề án.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Văn hóa Thể thao, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng các trường: Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Đại học Hạ Long, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- V
0; V1-3; các CV NCTH;
- Lưu: VT, GD.
QĐ- 04.GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hạnh

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030”
(Kèm theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án

II. Các căn cxây dựng Đề án

1. Căn cứ lý luận

2. Căn cứ pháp lý

3. Căn cứ thực tiễn

PHẦN II

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Tên Đề án: Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

2. Phạm vi:

- Theo không gian: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xét đến mối liên hệ với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cả nước và kết nối quốc tế.

- Phạm vi nghiên cứu theo thời gian: Giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến 2030.

3. Đối tượng

4. Giai đoạn

PHẦN III

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Thực trạng tình hình

2. Quan điểm, mục tiêu Đề án

2.1. Quan điểm xây dựng Đề án

2.2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể

3. Nhiệm vụ

4. Giải pháp thực hiện Đề án

4.1. Phân tích, đánh giá được bối cảnh ảnh hưởng đến phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn 2015-2020.

4.1.1. Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, dữ liệu về giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao

4.1.2. Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu bên ngoài tác động đến việc phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020

4.1.3. Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn lực ảnh hưởng đến phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020

4.2. Đánh giá thực trạng phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020.

4.2.1. Thực trạng chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao.

4.2.2. Thực trạng phát triển giáo dục, đào tạo

4.2.3. Thực trạng về đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

4.2.4. Đánh giá chung

4.3. Dự báo nhu cầu phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025

4.4. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030

4.5. Đề xuất được phương án phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

4.6. Danh mục dự án đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao

4.7. Giải pháp chính sách, nguồn lực thực hiện Đề án

4.7.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao

4.7.2. Nhóm giải pháp rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh

4.7.3. Nhóm giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

4.7.4. Giải pháp về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

4.7.5. Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

4.7.6. Giải pháp huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao

4.7.7. Giải pháp khác

4.8. Các chương trình, dự án thành phần thực hiện các giải pháp.

5. Kinh phí

6. Tổ chức thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 phê duyệt đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251