Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 435/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 30/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 435/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024.

Mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024

Theo đó, mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành giáo dục năm 2024 bao gồm:

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại:

+ Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

+ Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

+ Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW;

+ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay, phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về PBGDPL;

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2024, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo;

Các hoạt động PBGDPL cần hướng tới mục đích góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường, cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL;

Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2024;

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

Xem thêm tại Quyết định 435/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2024.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Hội đồng PHPBGDPLTW (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công đoàn GDVN;
- Cổng thông tin điện tử BGDĐT;
- Lưu: VT, PC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 435/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay, phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về PBGDPL; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2024, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; các hoạt động PBGDPL cần hướng tới mục đích góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành.

3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường, cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2024; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục chủ động tìm hiểu và có trách nhiệm gương mẫu trong thực thi pháp luật, gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác PBGDPL. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng sư phạm, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác phù hợp với điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị.

3. Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tăng cường triển khai công tác PBGDPL trên môi trường số. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2024) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, cơ sở giáo dục.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

a) Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến tổ chức và hoạt động giáo dục. Phổ biến các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý, tập trung vào các văn bản được ban hành năm 2023, các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2023, 2024 và các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định về cải cách hành chính, chuyển đổi số, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, hỗ trợ khởi nghiệp, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, về đất đai, bảo vệ môi trường, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 về công tác pháp chế. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành hoặc dự thảo văn bản, chính sách đang lấy ý kiến góp ý;

b) Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật và theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế;

c) Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, môn giáo dục kinh tế và pháp luật, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác PBGDPL. Khuyến khích nhà giáo, người học tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức, phát động;

d) Phối hợp với Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đợt cao điểm về PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thông tin, định hướng công tác PBGDPL cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, học sinh phù hợp với tình hình thực tiễn;

đ) Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng.

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là cơ sở giáo dục)

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học. Phổ biến các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội. Phổ biến văn bản, quy định liên quan đến công tác mở ngành, tuyển sinh, chuẩn chương trình đào tạo, quản lý hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, phòng chống tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông đường bộ, hỗ trợ khởi nghiệp...;

b) Rà soát, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật đại cương; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia vào PBGDPL cho nhân dân tại địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

c) Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá môn học pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho sinh viên; đổi mới và lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa;

d) Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do BGDĐT và các bộ, ngành gửi lấy ý kiến, đặc biệt là các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT

a) Phổ biến các văn bản, dự thảo văn bản, chính sách có tác động lớn đến xã hội, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản, quy định pháp luật về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí1, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ môi trường, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua năm 2023, 2024... cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ GDĐT.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

b) Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho cán bộ, công chức Bộ GDĐT

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra, Văn phòng, các Vụ, Cục liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2024.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2024.

d) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

đ) Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang, sổ tay tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp cho các đối tượng trong ngành giáo dục.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

e) Biên soạn, cập nhật tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; tài liệu bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

g) Tổ chức thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, theo đó tăng cường công tác truyền thông chính sách gắn với giai đoạn lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của BGDĐT trình cấp trên ban hành hoặc thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, nhằm lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

h) Tăng cường lồng ghép hoạt động PBGDPL vào các nhiệm vụ chuyên môn toàn ngành.

- Đơn vị chủ trì: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục III của Kế hoạch này chủ động triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo BGDĐT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 10/12/2024.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí PBGDPL thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục có kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương theo quy định./.1 Yêu cầu bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2220/KH-BGDĐT ngày 26/12/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 435/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục ngày 30/01/2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!