Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2008 về Quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1865/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1865/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH TẠI SINGAPORE CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch và đào tạo cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 35/TTr-SNV ngày 11 tháng 01 năm 2008 về ban hành Quy chế tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đào tạo tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010 .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các Sở -ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH TẠI SINGAPORE CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010 bằng nguồn ngân sách của thành phố và một phần kinh phí do Bộ Ngoại giao Singapore tài trợ, gồm:

1. Xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của thành phố đi bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore.

2. Quy định nội dung, chương trình, hình thức bồi dưỡng; quy trình tuyển chọn cử cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố đi bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore và công tác quản lý đoàn (lớp học) trong thời gian học tập ở Singapore.

Điều 2. Đối tượng

1. Cán bộ đương nhiệm và cán bộ dự bị các chức danh diện Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, có triển vọng phát triển lâu dài hoặc có định hướng bố trí ở các vị trí có yêu cầu sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, làm việc với các đối tác nước ngoài hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể thành phố, các Sở - Ban - Ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Sài Gòn Co-op).

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn

1. Có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập ở nước ngoài.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước có thời gian công tác ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) trở lên hiện đang công tác ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể thành phố, các Sở - Ban - Ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Sài Gòn Co-op).

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ tổ chức, phục vụ nhân dân. Tuổi đời không quá 45 tuổi đối với nam và không quá 40 tuổi đối với nữ; có trình độ đại học và tiếng Anh trình độ B trở lên.

4. Không cử cán bộ, công chức, viên chức đi học khi đang trong thời gian xem xét kỷ luật, bị điều tra, kiểm tra và không đảm bảo sức khỏe để học tập.

Điều 4. Mục đích

1. Học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, khả năng sử dụng tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước của thành phố.

2. Trao đổi kinh nghiệm về quản lý nền hành chính nhà nước, quản lý của ngành, lĩnh vực và kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước của thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Điều 5. Nguyên tắc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học

1. Tuyển chọn và cử cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy chế này.

2. Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, công khai, dân chủ và tiết kiệm.

Chương 2:

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 6. Về xây dựng kế hoạch

1. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 và các khoản chi phí khác cho các học viên tham dự khóa học trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Căn cứ vào kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cân đối cấp kinh phí theo quy định.

Điều 7. Về hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng với Singapore

1. Hợp đồng bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố phải nêu rõ những cam kết của hai bên về hình thức, thời gian, nội dung, chương trình, kinh phí, điều kiện ăn, ở, học tập và các nội dung khác có liên quan… đồng thời phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, công khai, dân chủ và tiết kiệm.

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính chủ động liên hệ và xây dựng hợp đồng bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố theo đúng quy định. Ban Tổ chức Thành ủy trực tiếp ký hợp đồng bồi dưỡng tiếng Anh với phía Singapore và gửi về Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố 01 (một) bản để quản lý, theo dõi.

Chương 3:

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 8. Quy trình xét tuyển

1. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ thông báo chiêu sinh, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị cử dự tuyển sau đó phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức kiểm tra trình độ Anh văn theo quy định.

2. Hội đồng tuyển chọn thành phố tiến hành họp, thẩm định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ Anh văn và lập danh sách các ứng viên đạt yêu cầu chuyển Tổng Lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, phỏng vấn;

3. Hội đồng tuyển chọn thảo luận và chốt danh sách lần cuối với Tổng Lãnh sự quán Singapore đối với số cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện đi học;

4. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định danh sách cán bộ, công chức, viên chức đi học;

5. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Ngoại vụ tổ chức ôn tập tiếng Anh tại thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian 02 tháng;

6. Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ hoàn tất các thủ tục tiếp theo để cử cán bộ, công chức, viên chức đi học theo yêu cầu của phía bạn;

7. Hội đồng tuyển chọn thành phố tổ chức họp đoàn, giao nhiệm vụ, quản lý học viên và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập tại Singapore;

8. Sau khi khóa học kết thúc, Hội đồng tuyển chọn thành phố tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả khóa học cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất bố trí cán bộ, công chức, viên chức trở về đơn vị công tác.

Điều 9. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện đào tạo theo hình thức tập trung, tổng thời gian đào tạo là 8 tháng; trong đó có 02 tháng học tại thành phố và 06 tháng học tại Singapore.

Chương 4:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC

Điều 10. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại và nội quy của các cơ sở đào tạo; phấn đấu học tập tốt, đoàn kết, giúp nhau trong học tập và trong sinh hoạt; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong thời gian học tập theo quy định.

Điều 11. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học là Đảng viên thực hiện sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy ngoài nước.

Điều 12. Sau khi hoàn thành khóa học, cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành sự phân công, bố trí công tác của thành phố hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị cho phù hợp với năng lực thực tiễn và nhu cầu công tác.

Điều 13. Những trường hợp sau đây tùy theo tính chất, mức độ vi phạm Quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật:

1. Trưởng đoàn thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra những hiện tượng tiêu cực và hoạt động của đoàn trong thời gian ở nước ngoài không đúng với mục đích của khóa học, về nước không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng không chấp hành quy định của đoàn, bỏ học không lý do hoặc vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo hoặc pháp luật của nước sở tại, về nước không đúng hạn (trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

3. Chưa phục vụ cơ quan nhà nước đúng quy định (thời gian yêu cầu phục vụ tối thiểu sau khi được đào tạo, bồi dưỡng được tính bằng gấp 3 lần thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng).

Chương 5:

KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 14. Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore từ nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao Singapore và ngân sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, gồm các khoản cơ bản như sau:

1. Ngân sách đào tạo của thành phố: Chi phí thực hiện các thủ tục nhập học; học phí ôn tập tại thành phố (theo hợp đồng đào tạo); học phí, chi phí chỗ ở, bảo hiểm y tế (theo hợp đồng đào tạo); tiền ăn của học viên giai đoạn 2 tại Singapore (3 tháng); tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Singapore cho học viên và kinh phí hoạt động của Ban Điều hành chương trình.

2. Nguồn kinh phí tài trợ của Bộ Ngoại giao Singapore: chi phí giai đoạn 1 học tại Singapore (3 tháng) gồm: học phí, chi phí chỗ ở, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày; chi phí vận chuyển đến các cơ quan tham quan; phí bảo hiểm nhập viện và bảo hiểm tai nạn cho các học viên trong suốt thời gian học ở Singapore.

Điều 15. Cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan hành chính, sự nghiệp được cử đi học được cấp toàn bộ kinh phí khóa học như các khoản nêu tại Điều 14; riêng đối với cán bộ, viên chức các tổng công ty, công ty trực thuộc thành phố và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Sài Gòn Co-op) được tuyển chọn đi học và do doanh nghiệp cấp kinh phí đào tạo (trừ kinh phí do Bộ Ngoại giao Singapore tài trợ).

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý về việc cử cán bộ, công chức đi học và cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2 theo quy định.

Điều 17. Hội đồng tuyển chọn và Ban Điều hành chương trình gồm: đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ. Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ phối hợp triển khai quy trình tuyển sinh; đề xuất danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp học trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định và tổ chức các lớp học theo đúng quy định của Quy chế này.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng tuyển chọn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế thì Hội đồng tuyển chọn và Ban Điều hành chương trình có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất ý kiến trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2008 về Quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.844
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233