Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 149/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2006 - 2015"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015 với những nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

2. Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác xã hội hoá; nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới.

3. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện với sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ nhằm thực hiện đa dạng hoá phương thức chăm sóc, giáo dục trẻ em.

4. Từng bước thực hiện đổi mới nội dung, ph­ương pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp, tiên tiến, gắn với đổi mới giáo dục phổ thông, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Phát triển giáo dục mầm non nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc và toàn diện, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt chú trọng đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; đa dạng hoá các phương thức chăm sóc, giáo dục; bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non theo quy định. Phấn đấu đến năm 2010 hầu hết trẻ em đều được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích hợp, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giỏo dục mầm non,năm 2010 và 100% năm 2015, trong đó có 8% đạt trình độ trên chuẩn năm 2010 và 15% năm 2015;

b) Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp, nâng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ, nhóm trẻ từ 15% năm 2005 lên 20% năm 2010 và đạt 30% năm 2015; trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 58% năm 2005 lên 67% năm 2010 và đạt 75% năm 2015; trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 92% năm 2005 lên 95% năm 2010 và 99% năm 2015;

c) Nâng tỷ lệ các cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc gia từ 9% năm 2005 lên 20% vào năm 2010 và 50% vào năm 2015;

d) Đối với các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo: nâng tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 43% năm 2005 lên 55% năm 2010 và đạt 62% năm 2015. Phấn đấu để tỷ lệ trẻ 5 tuổi ở các vùng này đến lớp mẫu giáo đạt bằng tỷ lệ chung của toàn quốc;

Củng cố và hoàn thiện các cơ sở giáo dục mầm non ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Từ năm 2006 đến 2010 đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đào tạo giáo viên theo các tiêu chí đạt chuẩn cho khoảng 2500 cơ sở giáo dục mầm non ở các vùng này; xây dựng kế hoạch đầu tư để đào tạo và bồi dưỡng đạt trình độ chuẩn cho khoảng 3.000 giáo viên.

đ) Nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phấn đấu để tỷ lệ trẻ em đạt chuẩn phát triển là 80% năm 2010 và 95% năm 2015, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 12% năm 2010 và dưới 10% năm 2015;

e) Nâng tỷ lệ lên 70% năm 2010 và 90% năm 2015 số lượng cha, mÑ trẻ em được phổ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

a) Chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non nêu trong Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010";

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non theo từng giai đoạn ở mỗi địa phương và cả nước; củng cố, quy hoạch lại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung;

c) Đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học phù hợp với yêu cầu, thực tiễn đất nước và hội nhập quốc tế;

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo đạt chuẩn và nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên mầm non theo yêu cầu của từng vùng, từng địa phương;

đ) Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non theo đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tiền lương; xây dựng các chính sách tạo sự bình đẳng giữa giáo viên công tác ở các loại cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập.

2. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục mầm non

a) Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng tích hợp các nội dung chăm sóc, giáo dục theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là hoạt động vui chơi phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;

b) Cải tiến cách theo dõi, đánh giá chất lượng phát triển của trẻ;

c) Tăng cường cung cấp thiết bị, đồ chơi phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non. Cung cấp chương trình trò chơi và bộ đồ chơi làm quen với tin học và ngoại ngữ để đến năm 2010 có khoảng 1/3 số cơ sở giáo dục mầm non được tiếp cận với tin học và ngoại ngữ;

d) Biên soạn tư liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trong đó chú trọng việc dạy tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

3. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục mầm non

a) Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non trên các địa bàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương;

b) Cơ sở giáo dục mầm non được thành lập theo 3 loại hình: công lập, dân lập, tư thục. Loại hình công lập chủ yếu được thành lập ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thực hiện việc chuyển các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình dân lập hoặc tư thục theo quy định của pháp luật. Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

c) Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mỗi xã có ít nhất một cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm để trẻ em được học chương trình mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1;

d) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi để bảo đảm tiến độ và chất lượng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

4. Bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non

a) Tiếp tục thực hiện, đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non quy định tại Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà nước hỗ trợ để giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập được hưởng lương không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định; được tham gia bảo hiểm và hưởng các chế độ khác như các giáo viên có cùng trình độ đào tạo, nhiệm vụ công tác ở các cơ sở công lập; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục;

b) Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục bảo đảm chế độ lương giáo viên không thấp hơn ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập và thực hiện chế độ bảo hiểm và các chế độ chính sách khác đối với giáo viên theo quy định;

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc sản xuất đồ chơi, thiết bị phục vụ chương trình đổi mới giáo dục mầm non.

c) Thực hiện triệt để công tác xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển giáo dục mầm non;

d) Cải tiến việc phân bổ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục mầm non theo hướng tính định mức theo số trẻ em trong độ tuổi mầm non trên địa bàn.

5. Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông về giáo dục mầm non

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong sự phát triển nguồn lực con người;

b) Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin và truyền thông về giáo dục mầm non;

c) Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông, biên soạn và cung cấp tài liệu để phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, tạo điều kiện cho cỏc tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các bậc phụ huynh và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non.

6. Tăng cường quản lý giáo dục mầm non; đẩy mạnh hợp tác quốc tế

a) Thực hiện triệt để phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị định Chính phủ số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách, quy chế hoạt động, quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, thông tin và truyền thông giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác chăm sóc, giáo dục mầm non;

c) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tranh thủ thu hút các nguồn đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế Unicef, Unesco, WB, ADB, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

IV. NGUỒN VỐN

Nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục mầm non gồm:

- Vốn từ ngân sách nhà nước bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia và dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách;

- Các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các chương trình, đề án chi tiết, cụ thể hoá những nội dung của Đề án này để triển khai thực hiện;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình đầu tư theo mục tiêu phát triển giáo dục mầm non để triển khai thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục giai đoạn 2006 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

c) Tổ chức giám sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tình hình thực hiện những nội dung có liên quan đến việc bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục mầm non;

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các chương trình truyền thông, vận động toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non;

c) Xây dựng các cơ chế, chính sách về gia đình và trẻ em phục vụ cho các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định chương trình đầu tư cho giáo dục mầm non trong Chương trình mục tiêu quèc gia giáo dục giai đoạn 2006 - 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm cho giáo dục mầm non ở các địa phương; cải tiến công tác phân bổ ngân sách chi thường xuyên.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Bố trí ngân sách thường xuyên, chương trình mục tiêu chi cho giáo dục mầm non để bảo đảm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Đề án; tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu cải tiến phân bổ ngân sách; xây dựng bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cần thiết về tài chính nhằm phát triển giáo dục mầm non.

5. Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về biên chế giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non thuộc các loại hình cơ sở giáo dục.

6. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ em; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện cỏc chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác đối với giáo viên và trẻ mầm non.

8. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

a) Xây dựng chương trình, đề án cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án này để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn;

b) Chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch m¹ng lưới, xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non, kế hoạch đào tạo giáo viên, huy động trẻ mầm non đến trường cho từng giai đoạn trên địa bàn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Chỉ đạo thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi phục vụ việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; có chính sách ưu đãi nhằm phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn; bảo đảm bố trí ngân sách chi cho giáo dục mầm non theo đúng quy định bảo đảm;

d) Chỉ đạo việc áp dụng thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên ở các loại hình cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước.

9. Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực phát triển giáo dục mầm non, vận động trẻ em đến nhà trẻ, lớp mẫu giáo; tăng cường phổ biến, cung cấp kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ đến từng gia đình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
 Phạm Gia Khiêm

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 149/2006/QD-TTg

Hanoi, June 23, 2006

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE 2006-2015 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Education Law;
Pursuant to the Resolution of the Government's November 2005 meeting;
At the proposal of the Minister of Education and Training,

DECIDES:

Article 1.- To approve the scheme on preschool education development in the 2006-2015 period with the following principal contents:

I. GUIDING VIEWPOINTS

1. Preschool education is the first educational level of the national education system, laying the primary foundation for physical, intellectual, emotional and aesthetic development of Vietnamese children. Taking care of preschool education development is a common responsibility of local administrations at all levels, branches, families and the entire society under the Party leadership and the State management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The preschool children care and education should see close coordination and combination among schools, families and society. To attach importance to, and raise the effectiveness of, the communication and dissemination of knowledge of child care and education to parents with a view to diversifying modes of child care and education.

4. To step by step renew preschool education contents and methods to become compatible, appropriate, advanced and integrated with renewal of general education, properly preparing children for first grade, making active and practical contributions to raising education quality.

II. OBJECTIVES

1. General objectives:

To develop preschool education with a view to making substantial, steady and comprehensive improvements in the quality of child rearing, care and education; to consolidate and expand networks of preschool education institutions, paying special attention to regions inhabited by ethnic minority people and regions meeting with exceptional socio-economic difficulties as well as mountainous, deep-lying, remote, border and island areas; to diversify care and education modes; to ensure benefits and policies for preschool teachers according to regulations. To strive for the target that by 2010, most children shall be cared and educated in appropriate forms, and the child malnutrition rate shall be reduced.

2. Specific objectives:

a/ To train and retrain preschool teachers to improve their quality, striving for the target that 80% of teachers will reach qualification standards by 2010 and 100% by 2015, 8% of them will have above-standard degrees by 2010 and 15%, by 2015;

b/ To consolidate and expand networks of schools and classrooms, increasing the rate of under-three children going to crches and baby-sitting groups from 15% in 2005 to 20% by 2010 and 30% by 2015; the rate of children aged between 3 and 5 years going to kindergartens from 58% in 2005 to 67% by 2010, and 75% by 2015; the rate of 5-year-old children going to kindergartens from 92% in 2005 to 95% by 2010, and 99% by 2015;

c/ To increase the rate of preschool education institutions meeting national standard from 9% in 2005 to 20% by 2010 and 50% by 2015;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To strengthen and perfect preschool education institutions in regions meeting with exceptional socio-economic difficulties as well as mountainous, deep-lying, remote, border and island areas. From 2006 to 2010, to invest in material foundations, teaching equipment and teacher training up to standards for around 2,500 preschool education institutions in these regions and areas; to draw up investment plans on training and retraining of around 3,000 teachers to have standard qualifications.

e/ To raise the quality of child rearing, care and education in preschool education institutions, striving for the rate of children meeting development standards of 80% by 2010 and 95% by 2015, reducing the rate of malnourished children at preschool education institutions to below 12% by 2010 and under 10% by 2015;

f/ To increase the rate of parents who are provided with basic knowledge of child care, rearing and education to 70% by 2010 and 90% by 2015.

III. TASKS AND SOLUTIONS

1. Building of contingents of preschool teachers and educational administrators and improvement of their quality

a/ To direct and perform preschool education tasks specified in the Prime Minister's Decision No. 09/2005/QD-TTg of January 11, 2005, approving the scheme on building, and raising the quality of, contingents of teachers and educational administrators in the 2005-2010 period;

b/ To make plans on training and retraining of preschool teachers and educational administrators in each period, in each locality and nationwide; to consolidate and re-plan preschool teacher-training establishments in line with the general planning on their network;

c/ To renew and perfect contents, curricula and methods of training preschool teachers of intermediate, college and university degrees to suit the country's requirements and practical conditions and international integration;

d/ To formulate programs and plans on regular retraining and training preschool teachers up to standards and raise their standards in response to the requirements of each region and each locality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Renewal of the preschool education program, contents and methods

a/ To develop and carry out the new preschool education program in the direction of integrating topic-based care and education activities; organizing different activities for children, especially playing activities suitable to their ages' psychological and physiological development as well as the requirements of child rearing, care and education;

b/ To improve the monitoring and assessment of child development quality;

c/ To supply more equipment and toys in service of the renewal of the preschool education program and methods. To provide games and toy kits familiarizing children with informatics and foreign languages so that by 2010, around one-third of preschool education institutions shall have access to informatics and foreign languages;

d/ To compile documents guiding the new preschool education program, paying attention to the teaching of Vietnamese to children in ethnic minority regions.

3. Formulation and perfection of a planning on the network of preschool education institutions, further investment in their material foundations

a/ To elaborate a planning on development of preschool education institution networks in localities to meet the demands and suit the conditions of each locality;

b/ Preschool education institutions shall be established in three forms: public, people-founded and private. Public ones shall be set up mainly in regions meeting with exceptional socio-economic difficulties;

To transform semi-public preschool education institutions into people-founded or private ones according to the provisions of law. To encourage the establishment of private preschool education institutions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To improve material foundations, and increase equipment and toys to ensure the progress and quality of implementation of the new preschool education program.

4. Supplementation and perfection of benefits and policies and acceleration of the socialization in preschool education

a/ To continue implementing and, at the same time study, supplement and perfect preschool education development policies specified in the Prime Minister's Decision No. 161/2002/QD-TTg of November 15, 2002. The State shall give supports so that teachers working at people-founded preschool education institutions can enjoy wages not lower than the minimum wage level set by the State, insurance and other benefits like teachers at public institutions; and support regular training and retraining of teachers of private preschool education institutions;

b/ Private preschool education institutions shall ensure that their teaching staff receive wages not lower than those paid to teachers working at public and people-founded preschool education institutions and enjoy insurance and other benefits and policies applicable to teachers according to regulations;

The State shall adopt policies to encourage the manufacture of toys and equipment in service of the renewal of the preschool education program.

c/ To thoroughly peform the socialization work in the spirit of Resolution No. 05/2005/NQ-CP of April 18, 2005, on stepping up socialization of educational, healthcare, cultural, and physical training and sport activities. To encourage, mobilize and facilitate social organizations, socio-professional organizations, economic organizations and individuals at home and abroad to invest in preschool education development;

d/ To improve the allocation of state budget expenditures for preschool education in the direction of making allocations in proportion to the number of preschool-age children in each locality.

5. Raising of awareness about, and promotion of information and communication on, preschool education

a/ To raise the awareness of Party committees and administrations at all levels as well as communities and families about the role and position of preschool education in the national education system and in human resource development;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To draw up information and communication plans, compile and supply documents in order to disseminate basic knowledge and skills of preschool child rearing, care and education, create conditions for socio-political organizations, socio-professional organizations, parents and the entire society to participate in preschool education development.

6. Enhancement of preschool education administration and international cooperation

a/ To thoroughly decentralize education administration in the spirit of the Government's Decree No. 166/2004/ND-CP of September 16, 2004, defining responsibilities of state management of education. The Ministry of Education and Training shall manage education according to its assigned functions and tasks, concentrating efforts on properly performing tasks of elaborating development strategies and plans, mechanisms, policies and working regulations, and managing, inspecting, examining and assessing preschool education quality;

b/ To formulate a mechanism to ensure closely coordinated management, information and communication between the Ministry of Education and Training and ministries, branches and localities in preschool child care and education;

c/ To step up, and raise the effectiveness of, international cooperation; to attract investment and aid sources from UNICEF, UNESCO, WB and ADB, domestic and foreign non-governmental organizations.

IV. CAPITAL SOURCES

Sources of investment capital for preschool education development include:

- State budget capital included in annual national target programs and regular expenditure estimates according to the budget management decentralization;

- Other lawful capital sources.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Education and Training shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and localities in, directing, guiding and formulating detailed programs and schemes, concretizing this scheme's contents for implementation;

b/ Coordinate with the Ministry of Planning and Investment in formulating an investment program according to the preschool education development objectives for implementation within the national target program on education in the 2006-2010 period and submit it to the Prime Minister for consideration and approval;

c/ Supervise and inspect, regularly assess and review implementation results of the scheme, and periodically report thereon to the Government or the Prime Minister.

2. The Committee for Population, Family and Children shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Education and Training in, supervising activities related to the protection of child rights in the preschool education domain;

b/ Coordinate with the Ministry of Education and Training, ministries, agencies and localities in implementing communication programs for mobilizing the entire society to participate in preschool education development;

c/ Formulate family and child-related mechanisms and policies in service of preschool education development objectives.

3. The Ministry of Planning and Investment shall:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Education and Training in elaborating annual preschool education investment plans for localities; and to improve the allocation of regular budget expenditures.

4. The Ministry of Finance shall:

a/ Allocate regular budgets according to programs and objectives of expenditures for preschool education to ensure the objectives and execution progress of the scheme; enhance financial inspection and examination according to the provisions of the State Budget Law;

b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and agencies in, studying and improving the budget allocation; add and perfect necessary financial mechanisms and policies for preschool education development.

5. The Ministry of Home Affairs shall study, amend and supplement mechanisms and policies on payrolls of preschool teachers and educational administrators at educational institutions of various types.

6. The Ministry of Health shall:

a/ Assume the prime responsibility for planning and carrying out programs on vaccination and disease prevention for children; coordinate with the Ministry of Education and Training in formulating and perfecting medical service, healthcare and nutrition programs for integration into the training and retraining of preschool teachers.

b/ Coordinate with the Ministry of Education and Training in disseminating knowledge and skills and providing home-based child care and education services.

7. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Education and Training in, directing and supervising the implementation of social and health insurance regimes as well as other social policies toward preschool teachers and children.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Formulate programs and schemes concretizing this scheme's objectives, tasks and solutions for direction and implementation in their respective localities;

b/ Direct the planning and building of preschool education institution networks, the elaboration of plans on training preschool teachers and mobilizing children to go to preschools in each period in their respective localities, which are suitable to their socio-economic conditions;

c/ Direct the investment in material foundations, equipment and toys in service of the new preschool education program; to apply preferential policies to develop preschool education in their respective localities; to ensure the allocation of budgets for preschool education strictly according to current regulations;

d/ Direct the application of regimes and policies to teachers at preschool education institutions of various types in their respective localities strictly according to the Stat's regulations.

9. The Government hereby requests the Vietnam Fatherland Front, the Vietnam Women's Union, the Vietnam Study Promotion Society and mass organizations to actively participate in developing preschool education and mobilizing children to go to crches and kindergartens; and enhance the dissemination of child care and education knowledge to each family.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 4.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decision.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/06/2006 phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.157

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60