Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1030/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở Bình Định

Số hiệu: 1030/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lâm Hải Giang
Ngày ban hành: 05/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TUYỂN SINH MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-GDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 và Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 04/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 665/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TUYỂN SINH MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

- Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-GDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 và Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 04/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

B. Nội dung

I. Xét tốt nghiệp THCS

1. Đối tượng

Thực hiện theo Điều 4 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GDĐT.

2. Số lần xét

- Đối với học sinh THCS: xét một lần, thực hiện trước ngày 25/5/2023.

- Đối với học sinh hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định số lần xét và thời gian xét công nhận.

3. Điều kiện dự xét tốt nghiệp THCS và công nhận tốt nghiệp THCS

Thực hiện theo Điều 4 và Điều 7 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT.

4. Cách thức tổ chức

Mỗi cơ sở giáo dục có người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS thành lập 01 Hội đồng xét tốt nghiệp.

Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng: Thực hiện theo Điều 9 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ- BGD&ĐT.

II. Tuyển sinh mầm non

1. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 19/6/2023 đến ngày 28/7/2023.

2. Địa bàn tuyển sinh, số lượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển, cách thức tổ chức tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển: Giám đốc Sở GDĐT quy định trong Công văn hướng dẫn tuyển sinh mầm non.

3. Hình thức tuyển sinh: Trên cơ sở điều tra độ tuổi trẻ mầm non, Phòng GDĐT chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, ... để tuyển sinh mầm non năm học 2023-2024.

III. Tuyển sinh vào lớp 1

1. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 19/6/2023 đến ngày 28/7/2023.

2. Địa bàn tuyển sinh, số lượng tuyển sinh, kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên dạy trong hè, kiểm tra công tác tuyển sinh, cách thức tổ chức tuyển sinh: Giám đốc Sở GDĐT quy định trong Công văn hướng dẫn tuyển sinh lớp 1.

3. Hình thức tuyển sinh: Trên cơ sở điều tra độ tuổi học sinh, Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, ... để tuyển học sinh vào học lớp 1 năm học 2023-2024.

Các trường tiểu học chỉ nhận những trẻ 6 tuổi trở lên (sinh từ năm 2017 trở về trước) vào học lớp 1, không nhận trẻ có năm sinh sau năm 2017.

IV. Tuyển sinh vào lớp 6

1. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 19/6/2023 đến ngày 28/7/2023

2. Hình thức tuyển: Xét tuyển.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) có cấp THCS theo chỉ tiêu trong Kế hoạch tuyển sinh trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024 được UBND tỉnh phê duyệt.

- Các trường THCS: tuyển 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo địa bàn tuyển sinh.

* Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo chỉ tiêu của Phòng GDĐT giao (sau khi được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt).

V. Tuyển sinh vào lớp 10

1. Thời gian tổ chức

a) Thời gian đăng ký dự thi

- Đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên và các trường THPT công lập (không thuộc 3 huyện miền núi) từ ngày 26/5/2023 đến ngày 30/5/2023.

- Đăng ký dự tuyển vào các trường THPT còn lại và hệ công lập tự chủ trong các trường THPT công lập: Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 01/7/2023.

b) Thời gian tổ chức tuyển sinh

- Thi tuyển vào trường THPT chuyên và các trường THPT công lập (trừ 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão): ngày 05-06/6/2023.

- Tổ chức xét tuyển vào các trường THPT công lập 3 huyện miền núi, trường công lập tự chủ và hệ công lập tự chủ trong các trường THPT công lập sau khi công bố thí sinh trúng tuyển kỳ thi khóa ngày 05/6/2023.

- Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2023.

2. Hình thức tuyển

- Đối với các trường THPT chuyên và các trường THPT công lập (trừ các trường THPT trên địa bàn 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão), Trường PTDTNT THPT Bình Định: Thi tuyển.

- Đối với các trường THPT còn lại và hệ công lập tự chủ trong các trường THPT công lập: Xét tuyển.

- Đối với Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện, thị xã, thành phố: Xét tuyển.

- Giám đốc Sở GDĐT giao cho Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Bình Định lập Kế hoạch tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định trình Sở GDĐT duyệt và tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh lập hồ sơ kết quả tuyển sinh gửi Sở GDĐT duyệt kết quả trúng tuyển (trước ngày 25/6/2023).

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Thực hiện theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định, đảm bảo tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 không quá 85%.

a) Tuyển sinh vào trường THPT chuyên

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 07 lớp chuyên (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh), mỗi lớp không quá 35 học sinh; 01 lớp không chuyên không quá 45 học sinh và số học sinh không chuyên không quá 20% tổng số học sinh của trường. Phạm vi tuyển sinh ở địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát.

- Trường THPT chuyên Chu Văn An: 07 lớp chuyên gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn Tiếng Anh mỗi lớp không quá 35 học sinh; 01 lớp không chuyên không quá 45 học sinh và số học sinh không chuyên không quá 20% tổng số học sinh của trường. Phạm vi tuyển sinh ở địa bàn thị xã Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão.

b) Tuyển sinh vào trường PTDTNT THPT Bình Định

Thực hiện theo Kế hoạch tuyển sinh trường PTDTNT năm học 2023-2024 được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Tuyển sinh vào các trường THPT còn lại

- Hệ công lập:

+ Địa bàn thành phố Quy Nhơn: Tuyển không quá 35% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn theo vùng tuyển sinh.

+ Địa bàn 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão: Tuyển không quá 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường công lập trên địa bàn theo vùng tuyển sinh.

+ Các huyện, thị xã còn lại: Tuyển không quá 43% học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường công lập trên địa bàn theo vùng tuyển sinh.

- Hệ công lập tự chủ:

+ Địa bàn thành phố Quy Nhơn: Tuyển không quá 35% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn theo vùng tuyển sinh. Riêng xã đảo Nhơn Châu tuyển sinh 100% số học sinh chưa trúng tuyển hệ công lập.

+ Địa bàn 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão: Tuyển 100% số học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn theo vùng tuyển sinh chưa trúng tuyển hệ công lập (trừ các trường PTDTNT).

+ Các huyện, thị xã còn lại: Tuyển không quá 43% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn theo vùng tuyển sinh.

- Hệ tư thục: Mỗi trường tuyển không quá 350 chỉ tiêu. Giao Giám đốc Sở GDĐT phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho trường theo quy định nêu trên.

d) Đối với Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định và các Trung tâm GDNNGDTX các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các Trung tâm)

Giám đốc các Trung tâm căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ các trung tâm xét tuyển học viên vào học lớp 10 hệ GDTX, đảm bảo việc tổ chức giảng dạy theo đúng quy định hiện hành.

4. Cách thức tổ chức tuyển sinh

4.1. Về đối tượng, điều kiện, hồ sơ tuyển sinh

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Công văn hướng dẫn của Sở GDĐT.

4.2. Về chế độ tuyển thẳng, ưu tiên

Đối tượng tuyển thẳng và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10 thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT (Văn bản hợp nhất số 03/VBHNBGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT).

4.3. Đăng ký dự tuyển

- Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT chuyên phải đăng ký tại trường THPT chuyên thuộc địa bàn tuyển sinh. Trường THPT chuyên tổ chức sơ tuyển theo quy định để lập danh sách những học sinh có đủ điều kiện dự thi. Điều kiện dự tuyển và cách tính điểm sơ tuyển: Giao Sở GDĐT hướng dẫn.

- Trong hồ sơ đăng ký dự thi, các thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên cần ghi nguyện vọng dự tuyển vào trường công lập theo vùng tuyển sinh nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên (nếu có nhu cầu).

- Thí sinh không đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên sẽ nộp hồ sơ tại trường THPT mà thí sinh dự tuyển theo vùng dự thi.

4.4. Tổ chức tuyển sinh

a) Đối với hình thức thi tuyển

- Môn thi, nội dung thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển, cách thức xét tuyển: Giao Giám đốc Sở GDĐT quy định.

- Giám đốc Sở GDĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề và in sao đề thi, Ban vận chuyển và bàn giao đề thi: thành lập Hội đồng coi thi đặt tại các trường THPT có tổ chức thi tuyển theo quy định.

- Tổ chức chấm thi:

Giám đốc Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng chấm thi tập trung cho tất cả thí sinh toàn tỉnh; thực hiện công bố kết quả chấm thi và nhận đơn phúc khảo (nếu có) của thí sinh.

- Tổ chức phúc khảo:

Giám đốc Sở GDĐT thành lập Hội đồng phúc khảo để chấm phúc khảo chung cho tất cả các thí sinh có đơn phúc khảo; thực hiện công bố kết quả chấm phúc khảo.

- Tuyển sinh:

+ Tuyển sinh cho học sinh dự thi vào trường THPT chuyên, trường THPT công lập (trừ 3 huyện miền núi: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão): Sau khi đã thực hiện xong việc chấm thi và phúc khảo mới tiến hành tổ chức xét tuyển vào các trường THPT chuyên và THPT công lập. Việc xét tuyển thực hiện qua 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tuyển sinh cho các trường THPT chuyên

Căn cứ điểm thi của thí sinh và chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh sẽ tổ chức xét tuyển vào các lớp chuyên và lớp không chuyên trong trường chuyên theo chỉ tiêu được phân bổ.

Giai đoạn 2: Tuyển sinh cho các trường THPT công lập

* Những thí sinh không trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký để chuyển danh sách, kết quả thi những thí sinh này về trường THPT công lập nơi thí sinh đăng ký xét tuyển.

* Căn cứ điểm thi của thí sinh: Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo chỉ tiêu được phân bổ cho từng trường.

* Giám đốc Sở GDĐT quyết định cụ thể mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nguyện vọng cho các trường THPT có chung địa bàn tuyển sinh.

b) Đối với hình thức xét tuyển

- Mỗi trường THPT thành lập 01 Hội đồng xét tuyển.

- Chế độ ưu tiên, cách thức tính điểm xét tuyển: Giám đốc Sở GDĐT quy định cụ thể về chế độ ưu tiên và cách tính điểm xét tuyển đúng với các quy định của Bộ GDĐT phù hợp với tình hình giáo dục địa phương.

- Cách thức xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được giao, điểm xét tuyển và các tiêu chí khác theo hướng dẫn của Sở GDĐT, Hội đồng xét tuyển tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Nếu đến cuối chỉ tiêu có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì căn cứ vào hướng dẫn của Sở GDĐT để xếp thứ tự học sinh và lấy theo chỉ tiêu được phân bổ.

c) Đối với tuyển sinh hệ GDTX

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký xét tuyển vào học tại Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Mỗi trung tâm thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh, thông báo cho học sinh và tổ chức thu nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời gian quy định và nộp hồ sơ tuyển sinh về Sở GDĐT theo quy định.

- Căn cứ xét tuyển: Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX được tuyển học viên vào học chương trình GDTX cấp THPT không phân biệt khu vực tuyển sinh.

- Thời gian tuyển sinh: Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại các trung tâm từ ngày 19/6/2023 đến ngày 20/8/2023.

- Hoàn thành việc xét tuyển trước ngày 30/8/2023.

C. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu lập Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS, Kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng GDĐT trong việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình, đánh giá và xếp loại người học, xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp THCS;

- Chỉ đạo Phòng GDĐT lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

- Giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn các Phòng GDĐT, các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, phê duyệt phương án phân ban của các trường THPT;

- Ra quyết định thành lập hội đồng ra đề và in sao đề thi, các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024;

- Tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THCS và THPT;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THPT theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn xét công nhận tốt nghiệp THCS;

- Trình UBND huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

- Báo cáo công tác xét công nhận tốt nghiệp và danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS với Sở GDĐT;

- Ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho người học và cấp bằng tốt nghiệp THCS cho người đã được công nhận tốt nghiệp;

- Lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

- Lập kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch này;

- Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường Mầm non, Tiểu học và THCS;

- Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty Điện lực tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào đầu cấp năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6;

- Chỉ đạo các Phòng GDĐT, các phường, xã, thị trấn và các trường trên địa bàn tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai;

- Phối hợp với Sở GDĐT chỉ đạo Phòng GDĐT và các trường trên địa bàn tổ chức công tác xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng Kế hoạch; thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở GDĐT) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

CƠ CẤU ĐIỂM SƠ TUYỂN

1. Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở lớp cuối cấp).

a) Đạt giải Học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực về các lĩnh vực liên quan do Bộ tổ chức (Khoa học kỹ thuật, UPU, Tin học trẻ);

- Giải nhất 40 điểm;

- Giải nhì 30 điểm;

- Giải ba 20 điểm;

- Giải khuyến khích 10 điểm.

b) Đạt giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên

- Giải nhất 20 điểm;

- Giải nhì 15 điểm;

- Giải ba 10 điểm;

- Giải khuyến khích 5 điểm.

Ghi chú: Các giải liên quan đến lĩnh vực chuyên được cộng cho các môn như sau:

+ Tin học trẻ không chuyên → Toán - Tin

+ Viết thư quốc tế UPU → Ngữ văn

+ Khoa học kỹ thuật → Tương ứng với các môn văn hóa

c) Lưu ý:

- Những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh do Sở GDĐT tổ chức chỉ được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng. Riêng học sinh dự thi vào chuyên Toán-Tin chỉ được tính điểm Toán hoặc Tin học.

- Các giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng;

- Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải ở mục 1, 2 thì chỉ lấy điểm của một giải cao nhất.

2. Xếp loại học lực 4 năm cấp THCS

- Bốn năm giỏi 40 điểm;

- Ba năm giỏi (có năm lớp 9) 35 điểm;

- Ba năm giỏi (không có năm lớp 9) 30 điểm;

- Hai năm giỏi (có năm lớp 9) 25 điểm;

- Hai năm giỏi (không có năm lớp 9) 20 điểm;

- Một năm giỏi (có năm lớp 9) 15 điểm;

- Một năm giỏi (không có năm lớp 9) 10 điểm.

3. Xếp loại tốt nghiệp THCS

- Loại giỏi: 20 điểm;

- Loại khá: 10 điểm.

Những học sinh đạt mức điểm sơ tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được tham dự thi tuyển vòng 2:

- 30 điểm trở lên nếu dự thi vào lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh;

- 25 điểm trở lên nếu dự thi vào lớp chuyên Sinh học, Toán - Tin, Ngữ văn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 về Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


629

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!