Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3517/QĐ-UBND 2019 giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3517/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 30/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018 - 2025";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1673/TTr-SGDĐT ngày 28/8/2019 (sau khi tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, địa phương liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT VX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Tỉnh đoàn BĐ;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo BĐ, Đài PTTHBĐ
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

2. Mc tiêu cthể

Stt

Nội dung

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Phấn đấu các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh có Chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

5%

15%

30%

45%

60%

80%

100%

Riêng đối với các trường THCS và THPT ở các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão.

5%

10%

20%

35%

50%

65%

80%

2

Phấn đấu các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

40%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

Riêng đối với các trường THCS và THPT các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão.

30%

60%

90%

100%

100%

100%

100%

3

Phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

5%

10%

15%

20%

25%

35%

40%

 

Riêng học sinh tốt nghiệp THCS của các huyện Vân Canh, Vĩnh Thnh, An Lão.

3%

5%

8%

12%

15%

20%

30%

4

Phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghnghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

5%

10%

15%

20%

25%

35%

45%

 

Riêng học sinh tốt nghiệp THPT của các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão.

3%

5%

8%

12%

15%

25%

35%

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp định hướng nghề nghiệp đào tạo nhân lực theo hướng thiết thực gắn với việc làm;

b) Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, tùy theo năng lực, điều kiện, hoàn cảnh, điều kiện sống và nguyện vọng của bản thân, học sinh có thể lựa chọn một trong các luồng sau:

- Học trung học phổ thông tại các trường trung học phổ thông.

- Học trung học phổ thông tại trung tâm GDTX tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

- Học trung cấp chuyên nghiệp hoặc học nghề.

c) Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố.

d) Điều chỉnh tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung học phổ thông và học nghề. Lập kế hoạch giảm tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông phù hợp;

e) Huy động đồng bộ các lực lượng xã hội (tổ chức chính trị xã hội: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học,...) tham gia vào công tác tuyên truyền cho thanh thiếu niên học sinh nhận thức đng đắn việc học tập và cơ hội học tập, làm việc;

g) Các cơ sở giáo dục sử dụng trang thông tin về giáo dục hưng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh, hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp ...; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân.

h) Các trung tâm GDNN-GDTX của huyện, thị xã, thành phố củng cố, nâng cao năng lực, mở rộng quy mô đào tạo, liên kết đào tạo nghề, đào tạo chất lượng cao đáp ứng yêu cầu số lượng, nâng cao chất lượng. Giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp vi các doanh nghiệp, tập đoàn ...

k) Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông gắn với mô hình thực tiễn (trường học du lịch, trường học nông trại, dịch vụ,....); tăng cường các hoạt động thăm quan thực tế, tổ chức hoạt động trải nghiệm tại nhà máy, xưởng sản xuất, nông trại, tạo cho học sinh phổ thông tiếp cận sớm hình thành định hướng nghề nghiệp.

l) Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông

a) Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Đối với Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn.

- Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới: Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong Chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của tỉnh, quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

b) Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp tiên tiến, có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp;

đ) Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động của các địa phương cho các cơ sở giáo dục;

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học

a) Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại;

b) Thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân... tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM tại một số huyện, thị xã, thành phố.

b) Hỗ trợ các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

5. Bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Ban hành tiêu chí đánh giá việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn lựa chọn đối với người làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông;

b) Ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

c) Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn;

d) Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với học sinh đi học nghề, hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

6. Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với cơ sở giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

c) Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Thu hút: các cơ sở giáo dục; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở khác có tham gia giáo dục nghề nghiệp; các doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hướng nghiệp và đào tạo.

7. Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Xây dựng và khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục và đào tạo;

b) Hình thành bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông ở địa phương;

d) Định hình việc phân luồng các cơ sở giáo dục trong tỉnh theo chất lượng, theo năng khiếu, tài năng; mở rộng tăng dần về số lượng loại hình đào tạo này ở tất cả các bậc học.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1) Từ năm 2019 đến năm 2021

a) Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch triển khai Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

b) Cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; triển khai nội dung giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông mới;

c) Thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT;

d) Bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh:

- Học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn.

- Học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông.

e) Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông;

g) Ưu tiên sử dụng thiết bị hiện có cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

2) Từ năm 2022 đến năm 2025

a) Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm và tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

b) Duy trì và hoàn thiện các hoạt động đã triển khai giai đoạn từ năm 2019-2021;

c) Bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động phù hợp với yêu cầu chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả;

- Tổng kết Kế hoch vào cuối năm 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí thực hiện: 4.534.794.000 đồng; trong đó:

+ Kinh phí thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giáo dục hướng nghiệp (1.027 người): 3.111.810.000 đồng.

+ Kinh phí thực hiện biên soạn tài liệu tham khảo, tuyên truyền công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh: 1.422.984.000 đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Ngân sách cấp tỉnh: 3.490.794.000 đồng;

+ Ngân sách cấp huyện: 1.044.000.000 đồng;

- Dự toán chi tiết thực hiện 02 nội dung nêu trên: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ tr, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo theo đúng mục tiêu và lộ trnh đề ra.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT trực thuộc tổ chức thực hiện kế hoạch phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT hàng năm, tăng dần chỉ tiêu đào tạo nghề theo lộ trình từ năm 2020 đến năm 2025.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; đảm bảo duy trì số lượng học sinh cấp THCS, THPT và tốt nghiệp THCS, THPT.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh:

+ Ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025;

+ Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích học sinh vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền; vận động, giáo dục thanh niên trong độ tuổi tham gia học nghề. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các trường THCS, THPT thực hiện tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động, theo định kỳ 6 tháng/lần (vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm); trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện phân luồng sau tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bàn tnh

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng chính sách để huy động và bố trí nguồn lực cho thực hiện kế hoạch. Bảo đảm bố trí ngân sách theo quy định hiện hành để triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan, hàng năm căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch.

5. Sở Nội v

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm làm công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông,

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở tăng cường truyền thông về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định; thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết của việc phân luồng, hướng nghiệp, học nghề; thông tin về thị trường, nhu cầu nhân lực để kết nối người dân, nhân lực lao động và doanh nghiệp.

8. Tỉnh đoàn Bình Đnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch; tham mưu đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân sinh sống trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm GDNN-GDTX các phòng, ban chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn; trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục.

10. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Căn cứ kế hoạch dạy nghề hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt và quy mô, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo; tổ chức tìm hiểu thị trường lao động, nghiên cứu các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu cao về nhân lực trong tương lai để tập trung đào tạo những ngành nghề đp ứng nhu cầu của thị trường; chú trọng chỉ tiêu đào tạo cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có năng lực thích ứng với thị trường lao động của tỉnh và toàn quốc.

- Chủ động thực hiện các giải pháp, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong hoạt động dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

11. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đào tạo và tuyển dụng lao động phù hợp với lao động sản xuất của doanh nghiệp; đề xuất nhu cầu nhân lực lao động hàng năm và cả giai đoạn; phối hợp tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động giúp doanh nghiệp làm tốt công tác tuyển dụng nhân lực tốt công tác tuyển dụng nhân lực tốt.

Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3517/QĐ-UBND ngày 30/09/2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.792

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!