Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND hướng dẫn xét duyệt học sinh bán trú theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 04/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi
Ngày ban hành: 19/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 19 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG XÉT DUYỆT HỌC SINH BÁN TRÚ THEO THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BGDĐT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc và bán trú; Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi tiết một số nội dung xét duyệt học sinh bán trú theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú như sau:

1. Thực hiện Điểm b Khoản 1 Điều 13 (về đối tượng xét duyệt), Chương III của Thông tư như sau:

Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc đối tượng được xét duyệt học sinh bán trú khi có đủ các yếu tố sau:

a) Bản thân học sinh và bố, mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại các xã vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

b) Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4km trở lên đối với học sinh cấp tiểu học và từ 7km trở lên đối với học sinh cấp trung học cơ sở.

c) Trường hợp đặc biệt, đối với học sinh cấp trung học cơ sở đang sinh sống tại các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, khoảng cách từ nhà tới trường tối thiểu là 4km, do địa hình cách trở, giao thông đặc biệt khó khăn, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Điều kiện địa hình cách trở, giao thông đặc biệt khó khăn được hiểu là: Không có đường giao thông (kể cả đường dân sinh); học sinh phải qua sông, suối không có cầu, qua đèo núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá đến trường.

2. Việc áp dụng các quy định xét duyệt trên thực hiện kể từ năm học 2011-2012.

Điều 2. Trách nhiệm của các ngành, các cấp:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm và tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu học sinh bán trú theo quy định; kiểm tra, thanh tra để đảm bảo việc xét duyệt học sinh bán trú được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng tiêu chí, đủ chỉ tiêu.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy trình xét duyệt học sinh bán trú đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Trường phổ thông dân tộc bán trú thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với trường chuyên biệt theo quy định hiện hành; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc quy trình xét duyệt và niêm yết công khai danh sách xét duyệt, kết quả xét duyệt, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của nhân dân ngay tại cơ sở.

3. Hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất của địa phương, Phòng Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường lập kế hoạch xét duyệt học sinh bán trú và phê chuẩn kế hoạch xét duyệt học sinh bán trú của các trường; tham mưu trình UBND huyện ra quyết định thành lập các Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú. Trên cơ sở kết quả xét duyệt của các Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và thẩm tra danh sách, trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định chi tiết một số nội dung xét duyệt học sinh bán trú theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban VHXH của HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VX2, TM.TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2012/QĐ-UBND hướng dẫn xét duyệt học sinh bán trú theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242