Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 88/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN” GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2013

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2013 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật và các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên, thay đổi hành vi có lợi, góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

- Góp phần xây dựng thế hệ trẻ có hiểu biết, kỹ năng ứng xử và ý thức chấp hành pháp luật; chủ động, tự tin thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; từng bước xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác phối kết hợp cùng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho thanh thiếu niên.

- Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh thiếu niên để phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trên các lĩnh vực, tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng của Đoàn - Hội cũng như các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương.

- Nội dung, hình thức phải phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; kết hợp tốt giữa giáo dục đạo đức, lối sống với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Công tác tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa giáo dục thiết thực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án giai đoạn II (2013 - 2015):

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã triển khai thực hiện Đề án phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương. Chú trọng triển khai đến các nhóm đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt quan tâm đến các nhóm thanh thiếu niên đặc thù như: thanh thiếu niên tự do sinh sống, lao động; thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật…

2. Xây dựng thực hiện các chuyên mục, chương trình phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong giáo dục thanh thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật

- Thực hiện các chương trình, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và truyền thanh cơ sở. Bổ sung nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong chuyên mục “Tuổi trẻ hôm nay” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ngành tỉnh có liên quan

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Đề nghị Báo Ấp Bắc xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Tuổi trẻ với pháp luật”. Thực hiện chuyên mục hỏi đáp, câu chuyện pháp luật hàng tuần trên báo.

- Nâng chất lượng hoạt động và số lượng phát hành tờ thông tin pháp luật hàng tháng của Sở Tư pháp và tờ thông tin, website “Tuổi trẻ Tiền Giang” của Tỉnh Đoàn.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ đoàn viên, thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành có liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên thuộc đối tượng của Đề án với hình thức trắc nghiệm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ, tiểu phẩm pháp luật.

Thời gian tổ chức: Tháng 9/2013.

4. Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua một số mô hình phù hợp với thanh niên ở cơ sở

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản luật đặc biệt là các luật có liên quan đến thanh niên, chú trọng các văn bản mới ban hành.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật trong các nhóm thanh thiếu niên.

Thời gian thực hiện: Cuối quí II/2013.

- Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức thực hiện điểm thành lập 02 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương ở thị xã Gò Công.

Thời gian thực hiện: Quí III/2013.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các địa phương, đơn vị và trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua sinh hoạt của các mô hình: Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện…. lồng ghép triển khai các mô hình, sáng kiến cách làm hay của các đơn vị, địa phương để thanh thiếu niên được tiếp cận, thông tin về pháp luật, được giáo dục ý thức pháp luật kịp thời, thường xuyên.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua sinh hoạt lệ kỳ của chi đoàn, chi hội, chi đội, các CLB đội, nhóm, các chương trình phát thanh thanh niên, phát thanh măng non… Đặc biệt chú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên chưa là đoàn viên, hội viên, đội viên sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú.

- Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên đặc biệt là thanh niên nông thôn; qua đó tạo điều kiện để thanh niên có việc làm ổn định, phát triển kinh tế, hạn chế vi phạm vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

- Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015. Đẩy mạnh các mô hình phối hợp trong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên như: Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Tình thương và trách nhiệm”, mô hình phòng chống thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Bến đò ngang an toàn”… Ký kết kế hoạch liên ngành trong công tác phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng thanh niên chậm tiến và thanh niên hoàn lương.

5. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp từ đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quí III/2013.

- Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, cấp phát các tài liệu phục vụ hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tài liệu giới thiệu, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho thanh thiếu niên.

Thời gian thực hiện: Quí II/2013.

6. Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên; đề xuất các chính sách, biện pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quí II/2013.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn hành vi ứng xử pháp luật cho các nhóm thanh thiếu niên thuộc đối tượng của Đề án tại các cơ sở Đoàn đồng thời tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ với pháp luật” trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Chọn điểm chỉ đạo thực hiện Đề án

- Để tạo cơ sở đánh giá kết quả và nhân rộng các mô hình điểm thực hiện Đề án trong giai đoạn tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chọn điểm để tổ chức thực hiện Đề án gồm các đơn vị: Thị trấn Cai Lậy - huyện Cai Lậy; Phường 8, phường 9, Xã Tân Mỹ Chánh - thành phố Mỹ Tho; xã Lương Hòa Lạc - huyện Chợ Gạo và xã Tân Thới - huyện Tân Phú Đông.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các đơn vị được chọn điểm thực hiện tốt hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện điểm, có trách nhiệm tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Chú trọng lựa chọn các mô hình hay, cách làm sáng tạo để phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đặc biệt là thanh tiếu niên thuộc đối tượng đề án.

8. Kiểm tra, đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Đề án

- Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án giai đoạn I, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm tạo cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án giai đoạn II đạt kết quả cao hơn.

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2013.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Đề án năm 2013 từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp vói Sở Tư pháp lập dự trù kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án năm 2013 trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) và các ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” theo tinh thần Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015.

2. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. Đối với các đơn vị được chọn điểm, Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ để triển khai thực hiện tốt.

Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2013 về Ủy ban nhân dân trước ngày 15/12/2013.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33