Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1604/KH-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1604/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Hồng Nga
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/KH-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015" theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” của Thủ tướng Chính phủ;

2. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức pháp luật của thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật. Bồi dưỡng chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, chất lượng của người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cán bộ tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

3. Xác định nội dung cụ thể để thực hiện Đề án, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện thể chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Nội dung hoạt động

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng, ban hành các văn bản, chính sách, chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật theo giai đoạn, hàng năm; chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng, ban hành văn bản phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản tăng cường quản lý hoạt động vui chơi giải trí (game, internet, phim ảnh…), tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố ký kết và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên theo ngành, lĩnh vực, đối tượng ở địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Quý quý VI năm 2011 và quý I hàng năm.

2. Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Nội dung hoạt động

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tăng cường vai trò thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp mình thực hiện, kiểm tra định kỳ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cơ quan, đơn vị ở địa phương thuộc phạm vi quản lý của mình tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật: triển khai các phong trào học tập pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên (bộ phận pháp chế của các cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ này);

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong việc xây dựng, đánh giá gia đình văn hóa;

- Đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh: tăng cường công tác chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa giáo dục pháp luật vào nội dung sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Hội, cụ thể hóa trong các phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng nội dung và biện pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của thanh thiếu niên

a) Nội dung hoạt động

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của các nhóm thanh thiếu niên và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của thanh thiếu niên tại các địa phương chọn điểm; tổng hợp kết quả, đánh giá thực trạng chung và tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp tổ chức thực hiện, quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương và tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Tư pháp về nội dung này;

- Các Sở, ban, ngành: tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng biện pháp giáo dục, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong phạm vi quản lý của ngành mình và gửi báo cáo đánh giá kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Đề nghị Tỉnh Đoàn: chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, khảo sát, đánh giá lực lượng cán bộ Đoàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật để xây dựng biện pháp củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ Đoàn.

b) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2011, tổng hợp báo cáo vào tháng 12 năm 2011.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Nội dung hoạt động

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại địa bàn cư trú.

+ Sở Tư pháp: tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với từng đối tượng thanh thiếu niên và địa bàn cư trú cụ thể; chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chọn điểm Câu lạc bộ pháp luật để củng cố, hỗ trợ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn các tài liệu pháp luật phổ thông ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với quyền, nghĩa vụ của công dân, việc học tập, lao động, việc làm và đặc điểm địa bàn cư trú; chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên báo, đài dành cho thanh thiếu niên;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong các cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chú trọng nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài;

+ UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tạo điều kiện cho thanh thiếu niên sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật, bảo đảm số lượng thích hợp sách, tài liệu pháp luật; chú trọng phát triển lực lượng tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở trong độ tuổi thanh niên, đoàn viên thanh niên, ưu tiên hòa giải đối với các vụ tranh chấp, mâu thuẫn có thanh thiếu niên tham gia;

+ Đề nghị Tỉnh Đoàn: chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện các cuộc vận động, phong trào, chương trình, kế hoạch, tháng hành động của Đoàn, Đội; tổ chức thi Thanh niên giỏi pháp luật, phát động phong trào đọc sách pháp luật; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên mục pháp luật, chương trình tuyên truyền pháp luật; tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thanh thiếu niên;

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố hàng năm xây dựng chỉ tiêu các vụ án xét xử lưu động có liên quan đến thanh thiếu niên và tổ chức thực hiện có hiệu quả;

+ Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là phụ nữ, các bà mẹ dưới 30 tuổi;

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên như Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: hướng dẫn tổ chức Hội các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong trường học.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nội dung, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong trường học và các cơ sở đào tạo khác; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của ngành tăng cường thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.

+ Ban Giám hiệu các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; hội thi, hội trại chủ đề pháp luật cho sinh viên; ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật; thí điểm xây dựng câu lạc bộ pháp luật ở trường đại học, cao đẳng, trung cấp; biên soạn tài liệu pháp luật phù hợp với lứa tuổi cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

+ Hàng năm, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình; chỉ đạo cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ của mình tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

+ Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong các trại giam, trường giáo dưỡng và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý;

+ UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trú trọng các biện pháp giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập tốt với cộng đồng; tạo điều kiện về việc làm đối với thanh thiếu niên trở về hòa nhập cộng đồng, tổ chức tuyên truyền nếp sống văn hóa gắn với làm theo pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tái vi phạm pháp luật; làm tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong các gia đình; tổ chức ký cam kết thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật, gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong độ tuổi thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Các Sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thuộc phạm vi ngành mình quản lý;

- Đề nghị Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn; hỗ trợ tổ chức Đoàn thanh niên củng cố, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Đoàn tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Kế hoạch thực hiện bắt đầu từ quý IV năm 2011 và kết thúc vào cuối năm 2015, được chia làm hai giai đoạn cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1 (từ cuối quý IV năm 2011 đến hết năm 2012):

- Quý IV năm 2011: thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành, thực hiện Kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật của các nhóm thanh thiếu niên, chọn địa phương, mô hình làm điểm để tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012: tổ chức tập huấn cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong độ tuổi thanh niên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật với từng nhóm thanh thiếu niên cụ thể (trên cơ sở khảo sát); tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch.

b) Giai đoạn 2 (từ tháng 01 năm 2013 đến hết năm 2015):

- Từ năm 2013 - tháng 5 năm 2015: Tiếp tục triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các nhóm thanh thiếu niên; tổ chức các phong trào, chương trình tuyên truyền đối với từng nhóm thanh thiếu niên; đánh giá tổng kết, nhân rộng các mô hình tuyên truyền điểm hiệu quả;

- Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015: tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên toàn địa bàn tỉnh.

2. Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí tổng thể và chi tiết cho từng hoạt động được giao theo Kế hoạch và bố trí kinh phí đảm bảo điều kiện thực hiện Kế hoạch, trong đó chú ý đầu tư hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở vùng, địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; địa bàn đô thị, khu công nghiệp tập trung; phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là phụ nữ, các bà mẹ dưới 30 tuổi.

b) Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, căn cứ vào Kế hoạch, lập dự trù kinh phí triển khai các hoạt động được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục II Kế hoạch này, có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo yêu cầu của Kế hoạch này.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện các nội dung, hoạt động cụ thể có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với Sở Tư pháp trong tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 10) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

c) Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hà Nam mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng thích hợp để phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1604/KH-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104