Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

 Sơn La, ngày 25 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và sự ủng hộ của toàn xã hội; đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên toàn ngành giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng: Quy mô, hệ thống mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được hoàn thiện, củng cố; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì, nâng cao chất lượng; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tập trung chỉ đạo thực hiện; trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm; chất lượng giáo dục có chuyển biến, học sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng được nâng lên, tiếp tục đạt được thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và lập lên kỳ tích trong kỳ thi quốc tế; Công tác đổi mới quản lý giáo dục có chuyển biến tích cực; nề nếp, kỷ cương trường học tiếp tục duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra được thúc đẩy mạnh mẽ; Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm thực hiện; các chương trình, đề án, dự án khác đầu tư cho giáo dục cơ bản được triển khai, thực hiện có hiệu quả; các cuộc vận động, các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, giáo dục và đào tạo của tỉnh Sơn La vẫn còn những tồn tại đó là: Chất lượng giáo dục đào tạo đã được nâng lên, song còn chưa đồng đều và chưa ổn định; một bộ phận đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa tâm huyết với nghề nghiệp; công tác quản lý giáo dục còn có bất cập; sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các cấp, các ngành, các nhà trường có việc hiệu quả chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục đào tạo chưa thường xuyên, toàn diện và đồng bộ; tiến độ triển khai các chương trình, dự án, đề án còn chậm và tồn tại, ảnh hưởng tới điều kiện phát triển giáo dục; sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội có nơi chưa chặt chẽ, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra ở các cấp học; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp trong giảng dạy và học tập ở một số nơi chất lượng, hiệu quả đạt được chưa cao. ... đã đặt ra những nhiệm vụ to lớn cho toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo và các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ thị:

1. Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục, đào tạo:

a) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về giáo dục và đào tạo; Rà soát và hoàn thiện việc thực hiện phân cấp quản lý và phối hợp thực hiện quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao kỷ cương, kỷ luật; tăng cường công tác giám sát, tự thanh tra, tự kiểm tra; khắc phục triệt để các sai phạm trong các hoạt động giáo dục và đào tạo; chấn chỉnh và xử lý các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm; thực hiện công khai tài chính đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội, tranh thủ sự giám sát, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành giáo dục và đào tạo. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương; quan tâm, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng trong các đơn vị giáo dục, đặc biệt đối với trường học vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

b) Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013); đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”, "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội", “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở. Thực hiện tốt phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đẩy mạnh và hoàn thành xoá mù chữ cho số người trong độ tuổi.

- Tập trung các giải pháp, tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp học mầm non và phổ thông; kiểm tra, rà soát đánh giá khách quan, trung thực, đúng các tiêu chuẩn theo quy định trong công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt với các trường ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc và dạy tiếng dân tộc trong các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường học.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường và đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp.

- Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ học bán trú, học 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non, chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

- Tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông. Tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 và Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020", Kế hoạch củng cố, phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, bền vững giai đoạn 2013 - 2020.

- Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo, các hình thức đào tạo. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gắn với sử dụng sau đào tạo.

c) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

 Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; tổ chức đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn; đẩy mạnh công tác phát triển đảng và các cơ sở đảng trong trường học.

d) Tăng cường công tác kế hoạch, tài chính và cơ sở vật chất

- Các đơn vị giáo dục tiến hành rà soát hệ thống trường lớp và các điều kiện cho giáo dục hiện có, đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, 2030.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ xây dựng cho các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và thực hiện Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông Chuyên, Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên; quan tâm đến các điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học sinh bán trú, học sinh nội trú; tăng cường xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng thiết bị trường học và công tác thư viện, y tế trường học. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho các trường học.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm cụ thể hoá và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

b) UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

c) Tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để tăng nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Đề nghị các cấp uỷ Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên, nhân dân và toàn xã hội ủng hộ và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; (B/c)
- TT: UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp; tổ chức xã hội-nghề nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường CĐ, TCCN của tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.120.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 25/09/2013 tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139