Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 12/CT-UBND 2021 thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Năm học 2021 - 2022 là năm học thứ hai ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XIV của Đảng; đồng thời cũng là năm học tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép: “vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Vđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ giáo dục công; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường.

b) Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Cần Thơ. Trong đó, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chng dịch bệnh COVID-19, phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19 dự báo có thể kéo dài và diễn biến phức tạp.

Triển khai Chương trình giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” theo Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; duy trì và nâng cao chất lượng phcập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1.

Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021 - 2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngbắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022 - 2023; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về biên soạn, thẩm định và triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; đảm bảo cung cấp kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện đhọc sinh được tiếp cận, khai khác nguồn học liệu đa dạng, phong phú, phát huy năng lực tự học với ý thức học tập suốt đời và khả năng thích ứng với việc chuyển đổi số trong giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo gắn với giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Nâng cao chất lượng kỳ thi chọn học sinh gii quốc gia, thi nghiên cứu khoa học kthuật cấp quốc gia; tham mưu tổ chức thi và xét tt nghiệp trung học phthông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

d) Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học, bậc học; bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên; đồng thời, tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự thật tinh gọn phù hợp với các quy định về định mức số lượng giáo viên từng cấp học, bậc học, trình độ đào tạo và chuẩn giáo viên; bnhiệm cán bộ quản lý giáo dục các cấp đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực tự bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; nâng cao chất lượng đánh giá đội ngũ gắn với đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, minh bạch, công khai với các tiêu chí cụ thể nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

đ) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý chuyên môn.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ”; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị các cơ sở giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

g) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội đphát triển giáo dục; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong việc quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh học trực tuyến, tự học tại nhà và ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với học sinh, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố; tham mưu cấp có thẩm quyền giải pháp hỗ trợ học sinh, nhà giáo, người lao động trong ngành bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (kể cả công lập và ngoài công lập); huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để không học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường.

h) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động giáo dục.

i) Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ để thực hiện chuyển đi số trong giáo dục gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học.

k) Tăng cường; công tác truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình giáo dục phthông 2018; đẩy mạnh truyền thông nội bộ; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt, gương nhà giáo tiêu biểu trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, giám sát, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố

Quan tâm, phi hp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

3. Các Sở, ban, ngành thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết đngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng; các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo của địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các cơ sở giáo dục trực thuộc; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn trong công tác phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.

c) Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiu học, trung học cơ sở đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, ph thông; khc phục tình trạng nhiều điểm trường lẻ, trường có quy mô nhỏ, chất lượng chưa cao để tập trung nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

d) Đảm bảo đủ biên chế viên chức quản lý giáo dục, đủ slượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, lộ trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tạo điều kiện cho đội ngũ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định.

đ) Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phthông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 của các cơ sở giáo dục trực thuộc. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phthông 2018 đối với lớp 3, lớp 7; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn; kịp thời cung cấp trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định để các cơ sở giáo dục đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học.

e) Thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chvà đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT. TU, TT.HĐND TP;
- CT
, các PCTUBND TP;
- VP Thành ủy và các Ban XD Đ
ng;
- Các Ban của
HĐND TP;
- Các cơ quan TW đóng trên địa
bàn TP;
- UBMTT
QVN TP và các Đoàn th TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- Hội Khuyến học TP;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT&THTPCT;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBNDTP (
3C);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, ND

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 28/09/2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!