Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Số hiệu: 80/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Những thay đổi về thủ tục đăng ký thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012, hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thế.


Thông tư đã đơn giản hóa thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế, theo đó, chậm nhất không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế.

Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế. Người nộp thuế là DN, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT; đơn vị trực thuộc DN, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi MST đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chuyển hoạt động kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con và ngược lại phải thông báo với cơ quan thuế để cấp lại MST. Trường hợp bên nhận đã được cấp MST cá nhân thì sử dụng MST đã được cấp để khai, nộp các loại thuế phát sinh.

Thông tư có hiệu lực từ 01/7/2012, thay thế Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật Thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí.

5. Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

7. Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Mã số thuế

1. Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của các Luật Thuế, Pháp lệnh phí và lệ phí (gọi chung là “pháp luật về thuế”), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

2. Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13

Trong đó:

- Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh.

- Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

- Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.

- Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được cấp cho từng đơn vị trực thuộc của đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.

3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.

b) Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10) được cấp cho:

Tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2, trừ các trường hợp quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này.

c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị trực thuộc trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số.

d) Cấp mã số thuế cho người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí

Đối với hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (sau đây gọi chung là “hợp đồng dầu khí”), mã số thuế 10 số được cấp cho: Người điều hành (Công ty điều hành chung) theo từng hợp đồng dầu khí; Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh.

Trường hợp hợp đồng dầu khí quy định mỗi nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ thuế riêng thì nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng được cấp mã số thuế 13 số (kể cả nhà thầu, nhà đầu tư là Người điều hành và nhà thầu nhận phần lãi được chia) theo mã số thuế 10 số của Người điều hành để thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế đối với từng hợp đồng dầu khí.

đ) Cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng thầu đã ký.

e) Cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 4. Thời hạn, thời gian giải quyết và số lượng hồ sơ đăng ký thuế

1. Thời hạn đăng ký thuế

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

b) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, được hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập, hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân;

- Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập);

- Phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

3. Quy định hồ sơ: Người nộp thuế nộp 01 (một) bộ hồ sơ duy nhất (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Điều 5. Hồ sơ đăng ký thuế

1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc)

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc

a) Đối với tổ chức sản xuất kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Trường hợp tổ chức sản xuất kinh doanh là đơn vị chủ quản có đơn vị trực thuộc thì tổ chức sản xuất kinh doanh phải kê khai các đơn vị trực thuộc vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc”. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị chủ quản cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp mã số cho từng đơn vị trực thuộc có trong “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản, kể cả trường hợp các đơn vị trực thuộc đóng tại các tỉnh khác. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các đơn vị trực thuộc. Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

Trường hợp đơn vị chủ quản thành lập thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị chủ quản phải có hồ sơ gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc mới thành lập thêm, đồng thời bổ sung vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho đơn vị trực thuộc thành lập thêm gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu 07-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

b) Đối với đơn vị trực thuộc

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.

Cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị trực thuộc và thông báo mã số thuế (13 số) của cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

4. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

a) Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư

Trường hợp nhà thầu nước ngoài là tổng thầu hoặc nhà thầu chính ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, nếu có);

- Bảng kê nhà thầu phụ kèm theo hợp đồng nhận thầu (nếu có).

Cơ quan thuế địa phương căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của nhà thầu thực hiện cấp mã số thuế 10 số theo quy định.

b) Đối với nhà thầu nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam

Trường hợp các bên liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh thì Ban điều hành liên danh được cấp mã số thuế 10 số để thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, nếu có);

- Bảng kê danh sách nhà thầu phụ, các bên tham gia liên danh kèm theo hợp đồng nhận thầu (nếu có).

Trường hợp các bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc riêng biệt, tự xác định phần doanh thu thu được của mình thì có thể thực hiện đăng ký thuế riêng để kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

5. Hồ sơ đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp Bên Việt Nam cần quyết toán, xác nhận số tiền thuế đã nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam phải cung cấp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ sơ gồm: bản sao không yêu cầu chứng thực hợp đồng thầu; các chứng từ, tài liệu liên quan đến hợp đồng thầu đã ký với các nhà thầu nước ngoài để phục vụ cho việc quyết toán thuế và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có).

6. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí

a) Đối với Người điều hành và doanh nghiệp liên doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

Người điều hành thực hiện kê khai các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí vào “Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài”. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Người điều hành cấp mã số thuế 10 số cho Người điều hành đồng thời cấp mã số 13 số cho từng nhà thầu, nhà đầu tư có trong “Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài” của Người điều hành. Người điều hành có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các nhà thầu, nhà đầu tư. Cơ quan thuế quản lý Người điều hành có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho cơ quan thuế quản lý nhà thầu, nhà đầu tư.

b) Đối với nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia)

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được Người điều hành thông báo;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

Cơ quan thuế địa phương nơi nhà thầu, nhà đầu tư đặt văn phòng điều hành căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí và thông báo mã số thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp Người điều hành để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định.

7. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân gồm

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.

8. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có hoàn thuế giá trị gia tăng)

Sử dụng tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Sử dụng tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (chỉ thực hiện khai các chỉ tiêu: 1, 3, 9, 14).

10. Đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép hoạt động (như tín dụng, luật sư, công chứng, dầu khí, bảo hiểm, y tế hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác) thì sử dụng giấy phép này thay cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư trong hồ sơ đăng ký thuế.

11. Đối với người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là cá nhân, cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế khi nhận hồ sơ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm đầu tiên.

Điều 6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

1. Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh nghiệp, thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp, tổ chức khác và các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở. Riêng đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

4. Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp trực tiếp, không qua đơn vị chi trả thu nhập, đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

5. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp, cơ quan thuế thực hiện theo Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh hiện hành.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân không thành lập theo Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp đăng ký thuế điện tử, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ đăng ký thuế, cơ quan thuế thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ đối với hồ sơ nhận trực tiếp; trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ nhận theo đường bưu chính hoặc giao dịch điện tử.

Điều 8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký thuế được cấp cho các tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 3 Thông tư này, trừ các trường hợp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

1. Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ đăng ký thuế.

2. Chứng nhận đăng ký thuế

a) Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” theo mẫu số 10-MST ban hành kèm theo Thông tư này (trừ cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các trường hợp được cấp Thông báo mã số thuế).

b) Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế được cấp “Thẻ mã số thuế cá nhân” theo mẫu số 12-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Thông báo mã số thuế: Các trường hợp được cấp thông báo mã số thuế theo mẫu số 11-MST ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

- Người nộp thuế có phát sinh các hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh sang địa phương khác không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc;

- Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thiếu chứng minh nhân dân hoặc thiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Bên Việt Nam nộp thay cho thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài;

- Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang;

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân cho các trường hợp (trừ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp) được cơ quan thuế thực hiện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân cụ thể sau:

a) Cấp lại cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Người nộp thuế phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế gồm “Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế” theo mẫu số 13-MST.

b) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi: Khi có nội dung ghi tại các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này để cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

c) Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng thì làm đơn đề nghị cơ quan thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu số 13-MST. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ thì cá nhân đó phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan thuế.

4. Cấp lại Thông báo mã số thuế: Người nộp thuế liệt kê tại điểm c khoản 2 Điều này có yêu cầu cấp lại Thông báo mã số thuế thì làm đơn đề nghị cơ quan thuế trực tiếp quản lý cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST. Trong đơn ghi rõ: tên, mã số thuế đã được thông báo trước đây, họ tên, số chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

Điều 9. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể

1. Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi mã số thuế đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế này.

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chuyển hoạt động kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con và ngược lại (bao gồm cả trường hợp bán cơ sở kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) phải thông báo với cơ quan thuế để cấp lại mã số thuế. Trường hợp bên nhận đã được cấp mã số thuế cá nhân thì sử dụng mã số thuế đã được cấp để khai, nộp các loại thuế phát sinh.

3. Một số quy định về mã số thuế cá nhân:

- Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập cá nhân qua nhiều tổ chức chi trả, chỉ đăng ký thuế tại một tổ chức chi trả để được cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số của mình với các tổ chức chi trả khác để các tổ chức chi trả sử dụng vào việc khai thuế, nộp thuế. Nếu một cá nhân vừa nộp thuế thu nhập cá nhân, vừa có hoạt động kinh doanh thì sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân để khai thuế, nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh theo mẫu đăng ký thuế 03-ĐK-TCT (ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế của tờ khai). Trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp mã số thuế thì sử dụng mã số thuế này để khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (tự ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế).

- Trường hợp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin cá nhân về người nộp thuế thì thực hiện cấp mã số thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký mã số thuế thì sử dụng mã số thuế 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế. Cơ quan thuế phát hiện cá nhân có hơn một mã số thuế 10 số thì thực hiện thu hồi các mã số thuế 10 số đã cấp sau mã số thuế 10 số đầu tiên.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân nếu phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phải sử dụng mã số thuế cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Không sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân để kê khai, khấu trừ các khoản thuế thu nhập cá nhân này.

Mục 2. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 10. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký

1. Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin

1. Đổi tên cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới;

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

2. Chuyển địa điểm kinh doanh: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

a) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

b) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đi. Hồ sơ khai gồm:

+ Thông báo chuyển địa điểm;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư... theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

3. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

Điều 12. Địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Điều 13. Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, thực hiện thay đổi và cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế.

Trường hợp phát sinh thay đổi thông tin các chỉ tiêu có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế lập giấy hẹn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi thông tin.

Mục 3. CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Điều 14. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khai danh sách các mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đối với cá nhân chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế trực tiếp quản lý thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Tổ chức sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu hoạt động trở lại phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới. Cá nhân sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu phát sinh nghĩa vụ thuế phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế để được sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đây.

Điều 15. Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đơn vị trực thuộc

a) Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được Thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoạt động hoặc người nộp thuế về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế phải thực hiện nộp các hồ sơ liên quan và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

b) Đối với đơn vị trực thuộc:

Đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo của đơn vị chủ quản về việc chấm dứt tồn tại, hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cục thuế các tỉnh, thành phố có đơn vị trực thuộc về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản để các Cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Sau khi đơn vị chủ quản giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, nếu một số đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì các đơn vị trực thuộc này phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trực thuộc và thực hiện đăng ký thuế mới với cơ quan thuế như một đơn vị độc lập. Các trường hợp đơn vị chủ quản đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

2. Đối với người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan thuế

Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau ba lần gửi Thông báo yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, nếu không có phản hồi từ phía người nộp thuế thì cơ quan thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin, tình hình thực tế về sự tồn tại của người nộp thuế.

a) Trường hợp người nộp thuế không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế hoặc thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.

b) Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đối với cá nhân chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự

Trường hợp người nộp thuế là cá nhân đã chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế căn cứ giấy tờ liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự của cá nhân để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Mục 4. ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP

Điều 16. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

1. Chia doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị chia:

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

b) Đối với doanh nghiệp mới được chia:

Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy đinh của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

2. Tách doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị tách:

Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.

b) Đối với doanh nghiệp được tách:

Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

3. Sáp nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a) Doanh nghiệp bị sáp nhập:

Khi có Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập.

b) Doanh nghiệp nhận sáp nhập:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp sáp nhập phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế), hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao không cần chứng thực);

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

4. Hợp nhất doanh nghiệp

Doanh nghiệp hợp nhất là doanh nghiệp mới, tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp bị hợp nhất chuyển sang. Các doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a) Doanh nghiệp bị hợp nhất:

Khi có Hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng hợp nhất.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

b) Doanh nghiệp hợp nhất:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế để được Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

Điều 17. Bán doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp được bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan thuế.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng mua doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan thuế phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.

Mã số thuế của doanh nghiệp giữ nguyên sau khi bán. Đối với trường hợp một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Điều 18. Chuyển đơn vị trực thuộc thành độc lập hoặc ngược lại

Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trước khi chuyển đổi phải thực hiện quyết toán thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Một đơn vị độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác thì được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. Đơn vị chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế trước khi chuyển đổi. Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào Bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Một đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Điều 19. Tạm ngừng kinh doanh

Tổ chức, cá nhân tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 05 (năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 01 (một) năm. Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế chậm nhất là 05 (năm) ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Điều 20. Trách nhiệm của người nộp thuế

1. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai đăng ký mã số thuế, kê khai bổ sung những thông tin thay đổi về đăng ký thuế theo quy định tại thông tư này. Khi chấm dứt hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế và chỉ được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế vào các giấy tờ giao dịch như: hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế khi mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác. Đối với các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ chưa có phần để ghi mã số thuế thì người nộp thuế phải ghi rõ mã số thuế của mình vào góc trên, bên phải trang đầu của các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ đó. Các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in, đặt in phải in sẵn mã số thuế của mình trên từng tờ hoá đơn.

3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai báo các thông tin thay đổi của mình cho cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo đúng quy định. Đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và cơ quan Hải quan (nếu có hoạt động xuất, nhập khẩu) trước khi chấm dứt hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định.

4. Quá thời hạn cấp mã số thuế mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế, người nộp thuế có quyền khiếu nại đến cơ quan thuế nơi cấp mã số thuế. Sau thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn khiếu nại mà không nhận được trả lời của cơ quan thuế thì người nộp thuế có quyền khiếu nại lên cơ quan Thuế cấp trên để được giải quyết.

5. Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc làm giả Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thẻ mã số thuế cá nhân.

Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, kê khai hồ sơ đăng thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đúng thời hạn quy định. Trường hợp kiểm tra phát hiện hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, thông tin kê khai chưa chính xác, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong đó nêu rõ các nội dung còn thiếu, sai và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế để quản lý người nộp thuế và ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch với người nộp thuế như: thông báo nộp thuế, thông báo phạt, lệnh thu, các quyết định phạt hành chính thuế, biên bản thanh tra, kiểm tra về thuế.

3. Cơ quan thuế có trách nhiệm xử lý, lưu giữ hồ sơ đăng ký thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Cơ quan thuế xây dựng, quản lý toàn bộ hệ thống mã số thuế của người nộp thuế và cập nhật thông tin đăng ký thuế thay đổi vào hệ thống quản lý mã số thuế trên mạng máy tính ngành Thuế.

4. Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức đưa mã số thuế vào hệ thống thông tin hiện có của các Bộ, ngành có chức năng quản lý liên quan đến người nộp thuế.

5. Tổng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về người nộp thuế được cấp mã số thuế cho cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp mã số doanh nghiệp, phối hợp cấp mã số thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm cập nhật mã số thuế của từng người nộp thuế trong việc quản lý số thuế nộp vào Kho bạc và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác thuế như: hoàn thuế, trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của người nộp thuế vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước khi nhận được Lệnh thu thuế; thực hiện trao đổi thông tin về số thuế đã nộp của từng người nộp thuế giữa cơ quan Kho bạc và cơ quan thuế cùng cấp.

Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng thể hiện mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản của người nộp thuế và các chứng từ giao dịch qua tài khoản.

Các Bộ, ngành và các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của người nộp thuế khi có văn bản yêu cầu và thông báo thông tin thay đổi của người nộp thuế (như giải thể, phá sản, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp); bổ sung phần ghi mã số thuế trong các biểu khai báo và các chứng từ có liên quan đến các người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý và cập nhật thông tin mã số thuế của các người nộp thuế vào hệ thống thông tin dữ liệu của mình và phối hợp thực hiện trao đổi thông tin với Bộ Tài chính, tăng cường quản lý và tạo thuận lợi cho các người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Đối với người nộp thuế

Người nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng sai mã số thuế sẽ bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế đã quy định tại các Luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế.

Điều 25. Đối với cơ quan thuế và công chức thuế

Thủ trưởng cơ quan thuế chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký cấp mã số thuế. Công chức thuế vi phạm quy định về đăng ký thuế sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế; Bãi bỏ mẫu số 01-ĐK-TNCN đăng ký thuế dùng cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Điều 27. Trách nhiệm thực hiện

1. Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế theo Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998; Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17/7/2003; Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004; Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính thì vẫn được tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cấp.

2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quản lý sử dụng mã số thuế.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước
các tỉnh thành phố, trực thuộc TW;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK (10b)).Chiến

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 80/2012/TT-BTC

Hanoi, May 22, 2012

 

CIRCULAR

GUIDING THE LAW ON TAX ADMINISTRATION WITH REGARD TO TAX REGISTRATION

Pursuant to the Law on Tax administration and its guiding documents;

Pursuant to the Law on Tax, the Ordinance on Fees and Charges and their guiding documents;

Pursuant to the Law on Enterprise and its guiding documents;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance.

At the proposal of the Director of the General Department of Taxation;

The Minister of Finance promulgate the Circular guiding the law on tax administration with regard to tax registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guide the dossiers, the procedures for tax registration; for changing tax registration information, invalidating tax codes; the responsibilities for managing and using tax codes.

Article 2. Subjects of application

This Circular is applicable to the following organizations and individuals:

1. Organizations, households and individuals producing, trading, providing goods and services.

2. Individuals earning incomes subject to personal income tax.

3. Organizations and individuals responsible for deducting and paying tax to the State budget as prescribed by law.

4. Organizations authorized to collect fees and charges.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Other organizations and individuals related to tax issues such as: Project management board, non-business units, organizations and individuals without tax liability but eligible for tax refund or receiving aid from abroad.

7. Other organizations and individuals making payment to the State budget.

Article 3. Tax codes

1. Tax code is a serial of digits encrypted under a uniform principles and issued to tax payers as prescribed by the Law on Tax and the Ordinance on Fees and Charges (hereinafter referred to as law provisions on tax), including export tax payers and import tax payers. Tax codes are used for identifying tax payers and uniformly managed nationwide

2. The structured tax code is a serial of digits separated into the following groups:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12 N13

Among which:

- The first two digits N1N2 indicate the province that issue the tax code specified in the list of provincial codes.

- Seven digits N3N4N5N6N7N8N9 numbered from 0000001 to 9999999. The digit N10 is for check

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Three digits from N11N12N13 are ordinal numbers from 001 to 999 issued to the units affiliated to the primary unit and the associate enterprises.

3. The principles of tax code issuance

a) An organization or individual specified in this Circular shall be issued with a sole tax code for the whole operation as from the tax registration until the shutdown, except for the cases specified in Point d, dd, e in this Clause. Tax codes are used for the declaration and payment of all kinds of tax payable by tax payers, including the tax payers doing various business or operate in various localities.

The issued tax codes must not be issued to other tax payers. When a business organization shuts down, its tax code shall be invalidated and must not be reused.

The tax code issued to a tax payer being a business household owner of an individual shall not be changed during their entire lives, including the case such individuals resume their business after an interval.

The tax code of an enterprise after the business transformation shall be retained.

For enterprises established under the Law on Enterprise, the tax codes are also the enterprise codes.

b) The 10-digit tax codes (N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10) shall be issued to:

The organizations and individuals specified in Article 2, except for the cases specified in Point c Clause 3 this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The branches, representative offices and business offices of enterprises having tax liability directly declared and paid to the tax authorities;

- Non-business units affiliated to general companies, affiliated to enterprises having tax liability.

The organizations and individuals specified in this Point are called “affiliated units”, the units having “affiliated units” are called “managing units” Before the affiliated units apply for the tax registration at the tax authorities in charge, their managing units must put them on the “List of affiliated units” in order for the tax authorities to issued the 13-digit tax codes.

d) Issuing tax codes to tax payers being contractors and investors that enter into petroleum contracts.

For petroleum exploration and extraction (hereinafter referred to as petroleum contracts), the 10-digit tax codes shall be issued to: The operator (joint companies) under each petroleum contract; the joint enterprises of petroleum contracts signed in form of joint contracts.

In case the petroleum contract requires that each contractor, investor must separately fulfill their own tax liability, the contractors, investors that sign the contract shall be issued with 13-digit tax codes (including contractors and investors being the operators and the contractors receiving the distributed profit) under the 10-digit tax code of the operator in order to declare, pay and settle tax on each petroleum contract.

dd) Issuing tax codes to foreign contractors applying for direct tax payment to the tax authorities

The foreign contractors and sub-contractors applying for direct tax payment to the tax authorities shall be issued with 10-digit tax codes in accordance with the signed contracts.

e) Issuing tax codes to the Vietnam party paying tax on the foreign contractor’s behalf

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1. DOSSIERS AND PROCEDURES FOR TAX REGISTRATION

Article 4. Tax registration dossier quantity and time limits for settlement.

1. Time limits for tax registration

a) Enterprises established and operated under the Law on Enterprise must comply with the Government's Decree No. 43/2010/ND-CP on April 15, 2010 on enterprise registration.

b) The organizations and individuals engaging in business and production having tax liability that are eligible for tax refund must apply for tax registration within 10 working days as from:

- Being issued with the Certificate of operation, the License for establishment, operation or the Investment certificate;

- Starting the business with regard to organizations not subject to compulsory business registration, or households, individuals subject to compulsory business registration without being issued with the Certificate of business registration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Starting to collect fees and charges as prescribed by law;

- Taking on the income tax liability (the day when an individual earns income);

- Taking on the VAT refund as prescribed by law provisions on tax with regard to project owners (or the authorized representatives such as the management board), the foreign primary contractor;

- Taking on the tax liability on non-agricultural land.

2. The time for settling the dossiers: 03 (three) working days as from receiving the complete tax registration dossier as prescribed (applicable to the procedures for reorganizing enterprises and invalidating tax codes).

3. The tax payer shall submit 01 (one) dossier (applicable to the procedures for reorganizing enterprises and invalidating tax codes).

Article 5. Tax registration dossiers

1. The tax registration dossiers of tax payers being enterprises established under the Law on Enterprise (including their affiliated units)

Enterprises established and operated under the Law on Enterprise shall apply for tax registration as prescribed in Article 19, 20, 21, 22, 23 and 33 of the Government's Decree No. 43/2010/ND-CP on April 15, 2010 on enterprise registration and its current guiding documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) For production and trading organizations

The tax registration dossier includes:

- The tax registration declaration sheet under the form No. 01-DK-TCT promulgated together with of this Circular and the list enclosed with the tax registration declaration sheet (if any);

- The copy (no authentication required) of the Certificate of business registration; the Investment certificate or the Decision on establishment.

In case the production and trading organizations are the managing units with affiliated units, the affiliated units must be included in the “List of affiliated units”. The tax authorities in charge of the managing units shall issue tax codes to the managing units and the affiliated units in the “List of affiliated units”, including the affiliated units situated in other provinces. The managing units are responsible for notifying the tax codes (13-digit) to their affiliated units. The tax authorities in charge of the managing units is responsible for notifying the tax codes (13-digit) to tax authorities in charge of the affiliated units.

In case the managing units establish more affiliated units, they must send the application to the tax authorities in charge for the issuance of tax codes to the newly-established affiliated units, and put them on the “List of affiliated units”.

The tax code registration of the newly-established affiliated unit includes:

- The Notice of the establishment of the branch, representative office or business office under the form No. 07-MST promulgated together with this Circular;

- The copy (no authentication required) of the Decision on the establishment of the affiliated unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The tax registration declaration sheet under the form No. 02-DK-TCT promulgated together with of this Circular and the list enclosed with the tax registration declaration sheet (if any); The 13-digit tax code notified by the managing unit must be written on the tax registration declaration sheet;

- The copy (no authentication required) of the Certificate of business registration; the Investment certificate or the Establishment decision.

The local tax authorities in charge of the affiliated unit shall issue the Certificate of tax registration based on the tax registration dossier of affiliated units and the 13-digit tax code notified by the tax authorities in charge of the managing unit.

3. Tax registration dossiers of tax payers being business individuals and households.

- The tax registration declaration sheet under the form No. 03-DK-TCT promulgated together with of this Circular;

- The copy (no authentication required) of the Certificate of business registration (if any);

- The copy (no authentication required) of the ID card or passport.

The business households and business individuals are only allowed to apply for business registration at one location. In case business households or business individuals employ more than 10 employees, they must be transformed into enterprises and apply for enterprise registration as prescribed in the Government's Decree No. 43/2010/ND-CP on April 15, 2010.

4. Tax registration dossiers of foreign contractors and foreign sub-contractors applying for direct tax payment to the tax authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For foreign contractors being the general contractors or primary contractors signing contracts with the investors, the tax registration dossier comprises:

- The tax registration declaration sheet under the form No. 04-DK-TCT promulgated together with of this Circular;

- The copy (no authentication required) of the Contractor license (or the equivalent issued by competent agencies);

- The copy (no authentication required) of the Operation office certificate (or the equivalent issued by competent agencies, if any);

- The list of sub-contractors enclosed with the contract (if any).

Based on the tax registration dossier of the contractor, the local tax authorities shall issue the 10-digit tax code as prescribed.

b) For foreign contractors signing joint venture contracts in Vietnam.

In case the parties establish the Joint management board, the Joint management board shall be issued with the 10-digit tax code in order to declare, pay and settle tax as prescribed.

The tax registration dossier comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The copy (no authentication required) of the Contractor license (or the equivalent issued by competent agencies);

- The copy (no authentication required) of the Operation office certificate (or the equivalent issued by competent agencies, if any);

- The list of sub-contractors and the parties participating in the joint venture enclosed with the contract (if any)

In case the parties take separate works and independently determine their receipts, they may apply for tax registration separately to declare, pay and settle tax as prescribed by current law provisions on tax.

5. The tax registration dossier of the Vietnam party paying tax on behalf of the foreign contractor, foreign sub-contractors

The tax registration dossier comprises:

- The tax registration declaration sheet under the form No. 04.1-DK-TCT promulgated together with of this Circular;

In case the Vietnam party needs to settle and verify the tax amount paid on behalf of the foreign contractor, the Vietnam party must provide the tax authorities in charge with 01 (one) dossier including: the copy (no authentication required) of the contract, the documents and materials related to the contract signed with foreign contractors in order to serve the tax settlement and certify the fulfillment of tax liability (if any).

6. Tax registration dossiers of tax payers being contractors and investors signing petroleum contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The tax registration dossier comprises:

- The tax registration declaration sheet under the form No. 01-DK-TCT promulgated together with of this Circular and the list enclosed with the tax registration declaration sheet (if any);

- The copy (no authentication required) of the Investment certificate (if any);

The Operator shall enumerate the petroleum contractors and investors on the “List of foreign contractors and foreign sub-contractors”. The tax authorities in charge of the Operator shall issue the 10-digit tax code to the Operator and issue the 13-digit tax code to each contractor and investor in the “List of foreign contractors and foreign sub-contractors” made by the operator. The Operator is responsible for notifying the tax codes (13-digit) to their contractors and investors. The tax authorities in charge of the Operator shall issue the 13-digit tax code to the tax authorities in charge of the investors and contractors.

b) For contractors and investors (including the contractors that receive the distributed profit)

The tax registration dossier comprises:

- The tax registration declaration sheet under the form No. 02-DK-TCT promulgated together with of this Circular; The 13-digit tax code notified by the Operator must be written on the tax registration declaration sheet;

- The copy (no authentication required) of the Investment certificate;

The local tax authorities in charge of the area where the offices of the contractors, the investors are situated shall issue the Certificate of tax registration based on the tax registration dossier of petroleum contractors, investors and the tax code notified by the tax authorities in charge of the Operator.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The tax registration declaration sheet under the form No. 05-DK-TCT promulgated together with of this Circular;

- The copy (no authentication required) of the ID card or passport (of foreigners).

8. Tax registration dossiers of tax payers being diplomatic missions, consular offices and representative bodies of international organizations in Vietnam (eligible for VAT refund)

Using the tax registration declaration sheet under the form No. 06-DK-TCT promulgated together with of this Circular;

9. Tax registration dossiers of tax payers being organizations authorized to collect tax, fees, charges and other revenues as prescribed by law; the project owners, the organizations eligible for personal income tax without activities of production, business or services.

Using the tax registration declaration sheet under the form No. 01-DK-TCT promulgated together with of this Circular (only declare the index 1, 3, 9, 14).

10. For some particular industries and professions licensed by Ministries and sectors (such as credit, lawyers, notarization, petroleum, medical insurance and other professional industries), such licenses may be used as the substitute of the Certificate of business registration, Establishment decision, Investment certificate in the tax registration dossiers.

11. For individuals paying non-agricultural land levies, tax authorities shall issue the tax code when receiving the dossier on non-agricultural land levies of the first year.

Article 6. Location of tax registration dossier submission

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Other enterprises, organizations and their affiliated units shall apply for tax registration at the Department of Taxation in charge.

3. Organizations and individuals making tax deduction and tax payment on other’s behalf shall apply for tax registration at the tax authorities in charge of the area where their offices are situated. For individuals paying personal income tax via the paying agencies, the registration declaration sheet shall be submitted at the paying agencies and such agencies shall collect and submit the registration declaration sheet to the tax authorities in charge.

4. Individuals liable for personal income tax that pay tax directly shall apply for tax registration at the tax authorities in charge of the locality where the taxable incomes are earned, or where the permanent/temporary residence is registered

5. Cooperatives, artels, business households, business individuals shall apply for tax registration at local Sub-department of taxation of the district, town or provincial cities.

Article 7. Tax registration dossier receipt

1. For enterprises established and operated under the Law on Enterprise, tax authorities shall implement the procedures for enterprise registration information exchange between the tax authorities and the current business registration agencies.

2. The receipt of dossier from organizations and individuals not established under the Law on Enterprise is carried out as follows:

Tax official shall receive and append the receipt stamp, specifying the receipt time, the document quantity under the list of tax registration dossiers if the tax registration dossiers are directly submitted at the tax authorities. The tax official shall issue an appointment note specifying the date of returning the tax registration results. The time limit for returning the results must not exceed the time limit specified in this Circular.

For tax registration dossiers sent by post, tax officials shall append the date stamp specifying the date of receipt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tax officials shall check the tax registration dossier. If the tax registration dossier needs to be supplemented, the tax authorities shall notify the submitter within 01 (one) working day (in case of direct submission) or within 02 (two) working days as from the dossier receipt (for dossiers sent by post or via electronic transaction).

Article 8. Issuing the tax registration certificate

The tax registration certificates are issued to the organizations and individuals specified in Point b, c, d, dd and e Clause 3 Article 3 of this Circular, excepted for that established and operated under the Law on Enterprise.

1. Time limits for issuing the tax registration certificate

The tax authorities must issue the tax registration certificate within 03 (three) working days as from receiving the complete tax registration dossier.

2. The tax registration certificate

a) The tax registration certificate: the tax payers that complete the procedures and tax registration dossiers shall be issued with the Tax registration certificate under the form No. 10-MST promulgated together with this Circular (except for individuals liable for personal income tax and the cases eligible for tax code notification).

b) The personal tax code card: individuals liable for personal income tax that complete the procedures and tax registration dossiers shall be issued with the personal tax code card under the form No. 12-MST promulgated together with this Circular

c) Notifying tax codes: The cases eligible for tax code notification under the form No. 11-MST promulgated together with of this Circular include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Business individuals or group of business individuals without ID cards or Certificate of business registrations;

- Individuals paying non-agricultural land levies;

- The Vietnam party paying tax on behalf of the foreign contractors, foreign sub-contractors;

- Non-business units, armed forces;

- Economic organizations of political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations.

- Other organizations and individuals having tax liability that are not eligible for tax registration certificates.

3. Reissuing the tax registration certificates

The reissuance of tax registration certificates and personal tax code cards (except for enterprises established under the Law on Enterprise) shall be carried out within 03 (three) working days as from being requested by tax payers.

The reissuance of the tax registration certificates and personal tax code card is specified as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Reissuing the tax registration certificate when the content is changed: when the content of the tax registration certificate is changed, the tax payer must implement the procedures as guided in Article 11 of this Circular in order to be reissued with the new tax registration certificate.

c) Reissuing the personal tax code cards: individuals of whom the personal tax code cards are damaged may submit the application for another the personal tax code card to the tax authorities under the form No. 13-MST. In the application, the following information must be specified: the tax code, the full name, the ID number or passport number (for foreigners), the previous place of application. When changing cards, the old cards must be returned to the tax authorities.

4. Reissuing the tax codes notification: the tax payers specified in Point c Clause 2 this Article wishing to be reissued with another tax codes notification shall submit the application to the tax authorities in charge under the form No. 13-MST. The following information must be specified in the application: the tax code previously notified, the full name and ID number (for individuals).

Article 9. Guidance on some specific cases

1. If a tax payer issued with the tax code engages in new business or production or expands the business engages in new business or production or expands the business to other provinces or cities (without establishing new branches or affiliated units), such tax payers must apply for tax registration at the tax authorities in charge of the area where new business activities or business expansion arise as prescribed by law provisions on tax. Tax payers being enterprises or organizations shall use the declaration form No. 01-DK-TCT, the affiliated units of enterprises or organizations shall use the declaration form No. 02-DK-TCT enclosed with the contract or the license for new business activities, license for business expansion to apply for tax registration at the Department of Taxation in charge of the province or city where the new business activities or business expansion arise. The tax payer must write the issued tax code on registration declaration sheet;

2. Business households, business individuals transferring the business from the husband to the wife, from the parent to the child (including the sale of business establishment) must notify the tax authorities for tax code reissuance In case the recipient has been issued with the personal tax code, such tax code shall be used for declaring and paying the arising tax.

3. Some provisions on personal tax codes

- Individuals paying personal income tax via multiple paying organizations shall apply for tax registration at one paying organizations for the tax code issuance. Individuals shall notify their tax codes to other paying organizations for them to make tax declaration and tax payment using those tax codes. If an individual simultaneously pays personal income tax and does business, the personal income tax code shall be used for declaring and paying tax on the business under the form No. 03-DK-TCT (the issued tax code shall be written in the tax code box of the sheet). If a business individual is already issued with the tax code, such tax code shall be used for declaring and paying personal income tax. Individuals shall implement the procedures for tax declaration and tax payment under the form No. 05-DK-TCT promulgated together with this Circular (Write the issued tax code on the tax code box)

- The tax authorities shall issue and notify the tax code to the tax payers after obtaining their complete personal information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Owners of private enterprises liable for personal income tax must use their personal tax codes to declare, pay and settle tax, not to use the tax codes of private enterprises to declare and deduct such personal income tax amount.

Section 2. CHANGING THE TAX REGISTRATION INFORMATION

Article 10. Responsibilities and time limits for notifying the change of registration information

1. The enterprises established under the Law on Enterprise shall notify the change of tax registration information as prescribed in Article 45 the Government's Decree No. 43/2010/ND-CP and its guiding documents.

2. Other organizations, households and individuals must notify the tax authorities in charge within 10 (ten) days as from the change occurs under the form No. 08-MST promulgated together with this Circular.

Article 11. Dossiers and procedures for changing information

1. Changing the name of the business establishment: when changing the name, the business establishment must make additional declaration to the tax authorities in charge. The dossier includes:

- The tax registration declaration sheet under the form No. 08-MST promulgated together with of this Circular;

- The tax registration certificate (original).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 03 (three) working days as from receiving the complete additional declaration from the business establishment, the tax authorities shall reissue the tax registration certificate to the business establishment under the new name using the tax code previously issued and revoke the old tax registration certificate.

2. Changing the business location: when the business location is change, the tax payer must notify the tax authorities in charge for implementing the procedures for moving. The tax codes are retained in all cases of changing the business locations.

a) Changing the business location within the same province:

The dossier includes: the tax registration amendment sheet under the form No. 08-MST specifying the change of the business location.

For tax payers directly under the management of the Department of Taxation, the dossiers shall be sent to the Department of Taxation in order to adjust the information about the new address of the tax payers. The Department of Taxation in charge of the tax payers is responsible for updating the adjusted information on the tax registration data system within 02 (two) working days as from receiving the complete amendment dossier.

For the tax payer directly under the management of the Sub-department of Taxation, the dossier shall be made into 02 (two) set and sent to the Sub-department of Taxation where the tax payer moves out and the Sub-department of Taxation where the tax payer moves in. The Sub-department of Taxation where the tax payer moves out must notify the tax payment status of the tax payer under the form No. 09-MST and send it to the Sub-department of Taxation where the tax payer moves in and to the Department of Taxation within 03 (three) working days as from receiving the dossier requesting the change of the location.

b) Changing the business location to other provinces:

- Where the tax payer moves out. The dossier includes:

+ The location change notification;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The notification of the tax declaration and tax payment of the moving unit under the form No. 09-MST promulgated together with of this Circular.

Within 03 (three) working days as from receiving the dossier on the change of location from the tax payer, the tax authorities where the tax payer moves out shall revoke the tax registration certificate, make the notification of the tax payment status of the tax payer under the from No. 09-MST and send 01 (one) copy to the tax payers and 01 (one) copy to the tax authorities where the tax payer moves in.

- Where the tax payer moves in: Within 05 (five) working days as from being issued with the new Business license or Investment certificate… under the new address, the tax payer must apply for tax registration at the tax authorities where they move in.

The tax registration dossier comprises:

+ The tax registration declaration sheet (specifying the tax code previously issued);

+ The copy (no authentication required) of the Business license or the Investment certificate issued by competent agencies where they move in.

Within 03 (three) working days as from receiving the complete and accurate tax registration dossier, the tax authorities must issue the new tax registration certificate to the tax payer and retain the tax code previously issued.

3. Notifying other changes of the tax registration declaration sheet:

When changing the declared information, the tax payer must notify the tax registration information amendment under the “Tax registration amendment” form No. 08-MST promulgated together with this Circular within 05 (five) days as from the change is made.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The tax registration declaration amendment under the form No. 08-MST;

- The copy (no authentication required) of the additional business registration certificate, or the license for establishment and operation, or the Investment certificate for the changes of information that require the reissuance of the additional business registration certificate or the license for Establishment and operation or the Investment certificate;

- The list enclosed with the initial tax registration declaration sheet (if any).

Article 12. Location for submitting tax registration information amendment dossiers

1. Enterprises and their affiliated units established under the Law on Enterprise shall submit the tax registration information amendment dossiers at Business registration agencies as prescribed in the Government's Decree No. 43/2010/ND-CP on April 15, 2010 on enterprise registration.

2. Other organizations and individuals shall submit the tax registration information amendment dossier at the tax authorities in charge.

Article 13. Receiving tax registration information amendment dossiers

The tax authorities are responsible for receiving the tax registration information amendment dossiers from tax payers and updating the amended information on the tax registration data system.

For the changes of the contents on the tax registration certificate, the tax authorities shall make the appointment note for the reissuance of the tax registration certificate within 03 (three) working days as from receiving the complete dossier on the information changes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Tax code invalidation

Tax code invalidation is the procedures of the tax authorities for determining that the tax code is no longer valid in the tax registration data system. The tax authorities shall revoke the tax registration certificate and publicly announce the list of the invalidated tax codes.

The business organizations and business individuals that shut down or reorganize the enterprises must follow the procedures for tax code invalidation. For individuals dead, missing or incapable of civil acts as prescribed by law, the tax authorities in charge shall invalidate the tax codes as prescribed.

When an organization resumes their operation after their tax code is invalidated, they must apply for tax registration in order to be issued with the new tax code. When an individual takes on new tax liability after their tax code is invalidated, they must follow the procedures for tax registration at the tax authorities for reusing the tax code previously issued.

Article 15. Dossiers and procedures for tax code invalidation

1. For enterprises, business households, business individuals and their affiliated units

a) For enterprises, business households, business individuals

The dossier on tax code invalidation comprises:

- The tax registration certificate (original).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 02 (two) working days as from receiving the notification from the agency competent to issue the Certificate of business registration, Investment certificate, operation license, or from the tax payer on the dissolution, the shutdown or the reorganization of the enterprise, the tax authorities must announce the shutdown and the tax code invalidation of the enterprise.

After receiving the notification from the tax authorities, tax payers must submit the relevant documents and settle the tax liability with the tax authorities in charge as prescribed.

Within 10 (ten) working days as from receiving the documents related to the settlement of the tax liability from the tax payer, the tax authorities shall carry out tax settlement inspection as prescribed by the Law on Tax administration and its current guiding documents

b) For affiliated units:

When the tax code of the managing unit is invalidated, the tax codes of its affiliated units shall also be invalidated. The managing unit is responsible for notifying their shutdown to their affiliated units. The affiliated units are responsible for implementing the procedures for invalidating their tax codes within 10 (ten) days as from being notified by their managing units of the shutdown. The dossier comprises:

- The tax registration certificate (original).

- The notification of shutdown of the managing unit.

Within 05 (five) working days after invalidating the tax code of the managing unit, the tax authorities in charge of the managing units must notify the Departments of Taxation in the provinces and cities where the affiliated units are situated of the tax code invalidation of the managing unit so that the Departments of Taxation can inspect the implementation of the procedures for tax code invalidation of the affiliated units. If the tax codes of affiliated units are not invalidated, the tax authorities shall request them to implement the procedures for invalidating the tax codes as prescribed.

If an affiliated unit still operates after the managing unit is dissolved, bankrupt or shut down, they must implement the procedures for invalidating the affiliated tax code and apply for new tax registration with the tax authorities as an independent unit. In case the affiliated units still use the 13-digit tax codes under the tax code of the managing units after the managing unit has shut down, such tax codes are considered illegal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If there is no feedback after the deadline for declaration submission and tax payment and 3 notifications requesting the submission of the tax declaration is sent to the tax payer, the tax authorities shall contact the local authorities to collect information about the actual existence of the tax payer.

a) In case the tax payer no longer does business but still resides in the locality, the tax authorities shall request them to implement the law provisions on tax or invalidate the tax code if they have no demand for doing business.

b) In case the tax payer no longer does business at the registered address and their trace is unidentifiable, the tax authorities shall cooperate with local authorities to make the written certification of the non-existence of the business at the registered address of the tax payer. The tax authorities shall update the information on the tax registration database, announce the tax payer’s status and cooperate with competent State agencies to implement the procedures for revoking the Certificate of business registration, enterprise registration and invalidate the tax code as prescribed by the Law on Enterprise, the Law on Tax administration and their guiding documents.

3. For individuals dead, missing or incapable of civil acts

For individuals dead, missing or incapable of civil acts as prescribed by law, the tax authorities in charge shall implement the procedures for tax code invalidation based on the relevant documents from competent agencies certifying the death, the missing or the civil act incapability of the individuals.

Section 4. TAX REGISTRATION WHEN REORGANIZING ENTERPRISES

Article 16. Dividing, separating, merging and consolidating enterprises

1. Dividing enterprises:

a) For divided enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The dossier includes:

- The written request for tax code invalidation

- The copy (no authentication required) of the Decision on enterprise division;

- The tax registration certificate (original).

Within 03 (three) working days as from receiving the complete dossier, the tax authorities must announce the shutdown and the tax code invalidation of the enterprise.

b) For new enterprises established from the divided enterprise:

The new enterprises established from the divided enterprise must apply for tax registration with the tax authorities within 10 (ten) days as from being issued with the Certificate of business registration. The dossiers and procedures shall comply with law provisions on new enterprise registration.

2. Separating enterprises:

a) For separated enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The copy (no authentication required) of the Decision on enterprise separation;

- The Certificate of business registration;

- The tax registration declaration amendment under the form No. 08-MST;

Within 03 (three) working days as from receiving the complete dossier, the tax authorities must implement the procedures for adjusting tax registration information of the separated enterprise in the tax code management system. The separated enterprise still uses the tax code and tax registration certificate previously issued to fulfill the tax liability.

In case the changes of the tax registration information cause changes of the tax registration certificate information, the tax authorities shall reissue the tax registration certificate to the tax payer as prescribed.

b) For new enterprises established from the separated enterprise:

The new enterprises established from the separated enterprise must apply for tax registration with the tax authorities within 10 (ten) days as from being issued with the Certificate of business registration.

The dossiers and procedures shall comply with law provisions on new enterprise registration.

3. Merging enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The accquiree company:

When the Merger contract is made as prescribed by the Law on Enterprise, the acquiree company must implement the procedures for tax code invalidation at the tax authorities. The dossier includes:

- The written request for tax code invalidation

- The copy (no authentication required) of the Merger contract.

Within 03 (three) working days as from receiving the complete dossier, the tax authorities must announce the shutdown and the tax code invalidation of the acquiree companies.

b) The acquirer company:

Within 10 (ten) days as from being issued with the Certificate of business registration, the acquirer company must implement the procedures for tax registration information adjustment (in case the merger causes changes of the tax registration information). The dossier includes:

- The copy (no authentication required) of the Certificate of business registration;

- The tax registration declaration amendment under the form No. 08-MST;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The consolidated enterprise (the transferee company) is the new enterprise that have every property, right, obligation and interest from the consolidating enterprises (the transferor companies) The transferor company shall have their tax code invalidated.

a) The transferor companies:

When the Consolidation contract is made as prescribed by the Law on Enterprise, the transferor companies must implement the procedures for tax code invalidation at the tax authorities. The dossier includes:

- The written request for tax code invalidation

- The copy (no authentication required) of the Consolidation contract.

Within 03 (three) working days as from receiving the complete dossier, the tax authorities must announce the shutdown and the tax code invalidation of the transferor company.

b) The transferee company:

Within 10 (ten) days as from being issued with the Certificate of business registration, the transferee company must implement the procedures for tax registration in order to be issued with the new tax registration certificate. The dossiers and procedures shall comply with law provisions on new enterprise registration.

Article 17. Selling enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For enterprises not being established under the Law on Enterprise

When the enterprise sale contract, the sold company must send the written notification enclosed with the enterprise sale contract, the original Enterprise registration certificate and the tax settlement to the tax authorities.

Within 03 (ten) days as from being issued with the Certificate of business registration, the buyer must implement the procedures for tax registration at the tax authorities. The registration comprises:

- Tax registration declaration sheet;

- The copy (no authentication required) of the new Certificate of business registration;

- The copy (no authentication required) of the enterprise sale contract;

Within 03 (three) working days as from receiving the complete and valid tax registration dossier, the tax authorities must issue the tax registration certificate to the buyer.

The tax code of the enterprise shall be retained after the sale. In case an affiliated enterprise becomes an independent enterprise after being sold, or an enterprise becomes an affiliated enterprise of another enterprise, the Article 18 of this Circular shall apply.

Article 18. Converting an affiliated unit into an independent unit and vice versa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The registration comprises:

- The tax registration declaration under the form No. 01-DK-TCT;

- The copy (no authentication required) of the new Certificate of business registration;

An independent unit being converted into an affiliated unit of another independent unit shall be issued with the 13-digit tax code under the tax code of the new managing units. The converted unit must implement the procedures for tax code invalidation at the tax authorities before the conversion. The new managing unit must apply for additional tax registration, put one more affiliated unit on the List of affiliated units for the tax authorities to issue the 13-digit tax code. The new affiliated unit shall apply for tax registration at the tax authorities in charge as prescribed.

An affiliated unit of an independent unit being converted into an affiliated unit of another independent unit must implement the procedures for invalidating the old tax code. The new managing unit must add the tax registration on the List of affiliated units for the tax authorities to issue the 13-digit tax code to the new affiliated unit. The new affiliated unit shall apply for tax registration at the tax authorities in charge as prescribed.

Article 19. Business suspension

Organizations and individuals suspending their business must send written notification to the tax authorities in charge within 05 (five) day before the suspension. The notification must specify the reasons, the starting time and the ending time of the suspension. The suspension duration in the notification must not exceed 01 (one) year. After the duration written on the notification, if the business is still suspended, the organizations or individuals must notify the business registration agency or the tax authorities within 05 (five) days before the next suspension day. The total suspension duration must not exceed 02 (two) consecutive years as prescribed by the Law on Enterprise. Before the suspension, the organizations or individuals must pay off the tax arrears to the State budget.

Enterprises established and operated under the Law on Enterprise must submit the application for business suspension at the business registration agencies as prescribed by the Law on Enterprise and its current guiding documents.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Responsibilities of tax payers

1. Tax payers are responsible for making declaration and applying for tax codes, making additional declaration of the tax registration information adjustment as prescribed in this Circular. When shutting down or suspending the business, the tax payers must notify the tax authorities and shall only use the tax code for fulfilling the tax liability.

2. The tax payers must write their tax codes on the transaction papers such as: invoices, sale receipts, accounting books, business contracts and other documents, materials related to the tax liability determination. The tax payers must use their tax codes when opening deposit accounts at banks or other credit institutions For papers, documents and receipts without the tax code section, the tax payers must write their tax codes on the upper-right corner of the first page of such materials. The units printing their own invoices or using printed invoices must have their tax codes printed on each invoice.

3. Tax payers are responsible for notify their information changes so that tax authorities shall issue the tax registration certificate accordingly. Enterprises established and operated under the Law on Enterprise shall comply with the Government's Decree No. 43/2010/ND-CP on April 15, 2010 on enterprise registration and its current guiding documents. Tax payers are responsible for fulfilling the tax liability with the tax authorities and customs agencies (for export and import activities) before shutting down, suspending or reorganize the enterprises as prescribed.

4. If the tax registration certificate or the tax code is not issued after the time limit for issuing the tax codes expires, the tax payer may file complaints to the tax authorities in charge of tax code issuance. If there is no reply after 05 (five) working days as from the complaint is filed, the tax payer may file complaints to the superior tax authorities.

5. It is prohibited to lend, erase, damage or forge tax registration certificates and personal tax code cards.

Article 21. Responsibilities of tax authorities

1. The tax authorities shall provide form of tax registration declaration sheets, guide the procedures, issue the tax codes and the tax registration certificates punctually. In case the tax registration dossier of the tax payer is not complete or the information is not accurate, the tax authorities shall notify the tax payer within 03 (three) working days as from receiving the dossier, specify the insufficient or in accurate contents and request the supplement or amendment.

2. The tax authorities are responsible for using the tax codes in the management of tax payers and write the tax codes on every transaction papers with tax payers such as: the tax payment notice, the penalty notice, the collection order, the decision on administrative sanctions, the tax inspection record.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The tax authorities are responsible for cooperate with relevant Ministries and sectors to integrate the tax codes into the existing information system of the Ministries and sectors in charge of the tax payer management.

5. The General Department of Taxation is responsible for promptly and sufficiently providing functional agencies with the information about the tax payers to whom the tax codes have been issued as prescribed.

Article 22. Responsibilities of business registration agencies

Business registration agencies shall issue the enterprise code and cooperate in the tax code issuance with regard to business households, business individuals and other organizations and individuals as prescribed by current law provisions.

Article 23. Responsibilities of Ministries, sectors and relevant agencies

State Treasuries are responsible for updating the tax codes of all tax payers during the management of the tax amount being paid to the State Treasuries and performing the relevant tasks such as: tax refund, extracting and transferring money from deposit accounts of tax payers to the account of the State budget when receiving the tax collection orders, exchanging information about the tax amount paid by tax payers between the State Treasury and the tax authorities at the same level.

State Treasuries, commercial banks and credit institutions shall display their tax codes in the account opening dossier of the tax payer and the account transfer receipts

Ministries, sectors and line management agencies are responsible for providing information about the business status of tax payers when being requested in writing and notifying the changed information of tax payers (such as dissolution, bankruptcy, the revocation of the Certificate of business registration, the reorganization of enterprises); adding the tax code section in the forms and documents related to the tax payers under their management, updating the tax code information of the tax payer on their data system, cooperating in exchanging information with the Ministry of Finance, enhancing the management and facilitating the production and business of tax payers.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. For tax payers

The tax payers committing violations of tax registration and incorrectly using tax codes shall handled as prescribed in the Law on Tax and legal documents on handling administrative violations of tax.

Article 25. For tax authorities and tax officials

The heads of the tax authorities are responsible for strictly implementing the provisions on tax code registration and issuance. The tax officials committing violations of tax registration shall be handled as prescribed by the Law on Tax administration, the Law of Officials and Officers and their guiding documents

Chapter V

ORGANIZING THE IMPLEMENTATION

Article 26. Effect

1. This Circular takes effect on July 01, 2012.

2. This Circular supersedes the Circular No. 85/2007/TT-BTC on July 18, 2007 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the Law on Tax administration with regard to tax registration; annuls the form No. 01-DK-TNCN used for individuals paying personal income tax promulgated together with the Circular No. 175/2010/TT-BTC on November 05, 2010 of the Ministry of Finance on amending and supplementing the Circular No. 84/2008/TT-BTC on September 30, 2008 of the Ministry of Finance guiding the implementation of a number of articles of the Law on personal income tax and the Government's Decree No. 100/2008/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Personal income tax.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The tax payer issued with the tax codes under the Circular No. 79/1998/TT-BTC on June 12, 1998, the Circular No. 68/2003/TT-BTC on July 17, 2003; the Circular No. 80/2004/TT-BTC on August 13, 2004; the Circular No. 10/2006/TT-BTC on February 14, 2006 and the Circular No. 85/2007/TT-BTC on July 18, 2007 of the Ministry of Finance shall continue to use the issued tax codes.

2. The General Department of Taxation is responsible for organizing the tax registration, the tax code issuance, the tax registration certificate issuance and the tax code management.

During the course of implementation, organizations and individuals are recommended to send feedbacks on the difficulties to the Ministry of Finance for resolution./.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


137.617

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!