Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng

Số hiệu: 29/2012/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 170 Luật Doanh nghiệp).

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác).

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Viên chức quản lý do doanh nghiệp trả lương, bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và những người làm công tác quản lý khác.

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là mức lương tối thiểu vùng) như sau:

a) Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ.

3. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

a) Địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách; trường hợp địa bàn được thành lập mới từ các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; trường hợp thành lập thành phố trực thuộc tỉnh từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn thuộc vùng III.

b) Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

c) Khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất đó thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất có các phân khu nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong phân khu nằm trên địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Điều 4. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động, nhưng phải bảo đảm mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

2. Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Người lao động đã qua học nghề bao gồm:

- Những người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

- Những người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

- Những người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

- Những người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Những người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

3. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định dùng làm căn cứ để xác định và điều chỉnh các mức lương của người lao động làm việc trong doanh nghiệp xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật lao động như sau:

a) Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xem xét, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy định của pháp luật lao động; xác định, điều chỉnh các mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khác đối với người lao động cho phù hợp.

b) Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy định của pháp luật lao động; xác định, điều chỉnh các mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khác đối với người lao động cho phù hợp.

c) Việc điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương hoặc xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, do doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm cân đối hợp lý về tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; giữa lao động mới được tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

4. Khi áp dụng các quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

5. Khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để làm căn cứ thực hiện các chế độ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này; trả lương cho người lao động cao hơn so với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2013. Mức lương tối thiểu vùng tại Điều 3 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, các tổ chức, đơn vị đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước trước đây hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi chung là công ty) khi xác định đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của viên chức quản lý theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007; Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ thì được lựa chọn, áp dụng mức lương tối thiểu như sau:

a) Đối với công ty bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH , Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ để xác định đơn giá tiền lương của người lao động và áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm quỹ tiền lương để xác định quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý, nhưng phải bảo đảm mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề (từ quỹ tiền lương được chủ sở hữu phê duyệt) của viên chức quản lý chuyên trách không vượt quá mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề của người lao động.

b) Đối với công ty không bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH , Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, không xây dựng và báo cáo đơn giá tiền lương hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh lỗ hoặc không có lợi nhuận thì áp dụng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương chế độ của người lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện và quỹ tiền lương chế độ của viên chức quản lý.

Trường hợp khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, đối với người lao động có mức tiền lương chế độ (hệ số lương hiện hưởng theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP , Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ nhân với mức lương tối thiểu chung) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì được tính thêm chênh lệch giữa mức tiền lương chế độ và mức lương tối thiểu vùng để bổ sung vào quỹ tiền lương thực hiện và trả lương cho người lao động.

c) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc công ty được lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung, nhưng không được vượt quá mức tiền lương tối thiểu do công ty lựa chọn để tính đơn giá tiền lương và phải bảo đảm không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban quản lý dự án để làm cơ sở lập quỹ tiền lương để trả lương cho người lao động.

d) Khi Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, các văn bản quy định về tiền lương tối thiểu chung, thang lương, bảng lương được thay thế bằng các văn bản khác thì các quy định về tiền lương tối thiểu chung, thang lương, bảng lương tại điểm a, b, c nêu trên được thực hiện theo quy định của văn bản thay thế.

4. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội;
- Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đăng Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 29/2012/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 10, 2012

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF REGION-BASED MINIMUM WAGE LEVELS FOR LABORERS WORKING FOR ENTERPRISES, COOPERATIVES, COOPERATIVE GROUPS, FARMS, HOUSEHOLDS, INDIVIDUALS AND OTHER AGENCIES, ORGANIZATIONS EMPLOYING LABORERS

Pursuant to the Government’s Decree No.103/2012/ND-CP, of December 04, 2012, stipulating on region-based minimum wage levels for laborers working for enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and agencies, organizations employing laborers;  

Pursuant to the Government’s Decree No.186/2007/ND-CP, of December 25, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At the proposal of the Director General of Labor – Wage;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates Circular guiding the Government’s Decree No.103/2012/ND-CP, of December 04, 2012, stipulating on region-based minimum wage levels for laborers working for enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and agencies, organizations employing laborers; 

Article 1. Scope of regulation

1. Enterprises that are established, organized, managed, and operate under the Enterprise Law (including enterprises with foreign investment in Vietnam that not implement procedures for re-registration as prescribed in point b, clause 2 Article 170 of  the Enterprise Law).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Agencies, foreign organizations, international organizations and foreign individuals in Vietnam that employ laborers (except for international agreements which the socialist Republic of Vietnam is a member otherwise provided for).

The companies, enterprises, agencies, organizations and individuals specified in clauses 1, 2 and 3 of this Article hereinafter collectively referred to as enterprises.

Article 2. Subjects of application

1. The laborers working under labor contracts as prescribed by the Labor Code.

2. Public employees as managers enjoying salaries in the enterprises, including: Management Board’s members, members of the Members Council or the company president, General Directors, Directors, Deputy General Directors, Deputy Directors, Accountant chiefs, inspectors and other persons working as managers.

Article 3. The region-based minimum wage level

1. Region-based minimum wage level applies to employees working for enterprises (hereinafter collectively referred to as region-based minimum wage level) as follows:

a) The level of 2,350,000 VND/month applies to the enterprises operating in the area of region I.

b) The level of 2,100,000 VND/month applies to the enterprises operating in the area of region II.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The level of 1,650,000 VND/month applies to the enterprises operating in the area of region IV.

2. The areas applying region-based minimum wage level are specified in the Appendix issued together with the Government’s Decree No.103/2012/ND-CP of December 04, 2012.

3. The areas applying region-based minimum wage level in some specific cases are defined as follows:

a) The area that has the change of name or split, temporarily comply with the region-based minimum wage level for the area before changing the name or splitting; in case of newly established areas from the areas with the various region-based minimum wage levels shall apply the region-based minimum wage level upon area with the highest region-based minimum wage level; in case of establishment of cities directly under provinces from an area or the areas of region IV, then implements the region-based minimum wage level applying to area of region III.

b) Enterprises operating in the adjacent areas with the various region-based minimum wage levels shall apply the region-based minimum wage level upon area with the highest region-based minimum wage level; enterprises having units, branches operating in the areas with the various region-based minimum wage levels, the unit or branch operating in a certain area, shall apply the region-based minimum wage level of such area.

c) The industrial zone, export processing zone located in the areas with various regional minimum wage levels, enterprises operating in such industrial zone, export processing zone apply the region-based minimum wage level upon area with the highest region-based minimum wage level; where industrial zones, export processing zones having sub-zones located on the areas with the various region-based minimum wage levels, enterprise operating in a sub-zone of certain area, shall apply the region-based minimum wage level of such area.

Article 4. Application of the region-based minimum wage level

1. The region-based minimum wage level prescribed by the Government is the lowest wage level as the basis for enterprises and employees to agree salaries to pay to the employees, but the wage level calculated by month paid to employees who are untrained, do the simplest jobs in the normal working conditions, ensure adequate standard working days in month and complete the labor norms or the works agreed upon, is not less than the region-based minimum wage level stipulated by the Government.

2. The lowest wage level required to pay to the employees who have undergone vocational training (including laborers who are trained by enterprises) must be at least 7% higher than the region-based minimum wage level stipulated by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Those who have been granted vocational certificates, vocational diploma, vocational secondary diploma in accordance with provisions of the Decree No.90/CP of November 24, 1993 defining the framework structure of the national education system, system of education and training diplomas and certificates;  

- Those who have been granted vocational certificates, vocational diplomas under the provisions of the 1998 Education Law and the 2005 Education Law;

- Those who have been granted certificates under the regular vocational training programs, certificates of vocational primary, vocational secondary diploma, vocational college diploma or have completed vocational training program under the vocational training contract specified in the Law on Vocational Training;

- Those who have been granted vocational diplomas and certificates of foreign training institutions;

- Those who have been trained by enterprises or self-study and examined by enterprises, arranged to do the jobs required to be trained.

3. The region-based minimum wage level prescribed by the Government used as a basis for formulating and adjusting the wage levels of employees working in the enterprises elaborated and promulgated the wage scale, payroll according to provisions of the labor law as follows:        

a) For the enterprises that have elaborated and promulgated the wage scales and payrolls shall be based on the region-based minimum wage level prescribed by the Government to review and adjust the wage level in the wage scales, payrolls, but must satisfy the principles of formulating the wage scales, payrolls in accordance to labor law; to determine and adjust the wage levels, allowances in labor contracts and perform other regimes for the employees properly.    

b) For the enterprises that have not elaborated the wage scales and payrolls, shall be based on the region-based minimum wage level prescribed by the Government to calculate the wage levels when formulating wage scales and payrolls of the enterprises, but must satisfy the principles of formulating the wage scales, payrolls in accordance to labor law; to determine and adjust the wage levels, allowances in the labor contracts and perform other regimes for the laborers properly.  

c) The adjustment of wage levels in the wage scales and payrolls, of determination of wage levels upon formulating the wage scales and payrolls, wage levels, allowances in labor contract and other regimes for the laborers as prescribed in point a and point b clause 3 this Article shall be agreed by the enterprise, the grassroots trade union executive committee and employees, but must ensure a reasonably-balanced wage relationship between laborers who are untrained and laborers who have been trained, and laborers with high professional qualifications and high technical skills, laborers who are recruited newly and laborers who have seniority of working in enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowances, subsidies, and bonuses provided by enterprises shall comply with the agreements in labor contracts or collective labor agreements or in the Regulation of the enterprise.

5. To encourage enterprises in agreement to apply a minimum wage level that is higher than the region-based minimum wage level prescribed by the Government for use as a basis for implementation of the regulations specified in clause 3, Article 4 of this Circular; to pay salaries for employees at higher level compared with the provisions in clause 1 and clause 2, Article 4 of this Circular.

Article 5. Effectiveness

1. This Circular takes effect on January 25, 2013. The region-based minimum wage levels in Article 3 and regimes specified in this Circular are applied from January 01, 2013.

2. This Circular replaces the Circular No. 23/2011/TT-BLDTBXH, of September 16, 2011 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, guiding implementation of region-based minimum wage levels for laborers working for companies, enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and agencies, organizations employing laborers.

3. For one member limited liability company owned by the State, state-owned companies that have not been transformed into limited liability companies or shareholding companies, organizations, units that are applying the wage regime as the previous state-owned companies or one member limited liability companies owned by the State (hereinafter collectively referred to as companies), upon determining the wage unit price of laborers and wage fund of public employees as managers in according to the Decree No. 206/2004/ND-CP, of December 14, 2004; the Decree No.207/2004/ND-CP, of December 14, 2004; the Decree No.86/2007/ND-CP, of May 28, 2007; the Decree No.141/2007/ND-CP, of September 05, 2007 of the Government, they shall select to apply the minimum wage levels as follows:

a) For companies ensuring to fully meet the conditions prescribed at the Circular No. 07/2005/TT-BLDTBXH, the Circular No. 08/2005/TT-BLDTBXH dated January 05, 2005 and  the Circular No.27/2010/TT-BLDTBXH of September 14, 2010 of the Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs are selected to apply the minimum wage level higher than the common minimum wage level prescribed by the Government by each period to determine the wage unit price of the employees and apply the coefficient of adjustment to raise additional wage fund in order to determine the planned wage fund of public employees as managers, but must ensure that the increase level (under rate %) of  planned average wage compared with the implementation of the preceding year (from the wage fund approved by the owner) of public employees as specialized and responsible managers does not exceed the increase rate (under rate %) of planned average wages compared to the implementation of the preceding year of the employees.

b) For companies not ensuring to fully meet the conditions prescribed at the Circular No. 07/2005/TT-BLDTBXH, the Circular No. 08/2005/TT-BLDTBXH dated January 05, 2005 and the Circular No. 27/2010/TT-BLDTBXH of September 14, 2010 of the Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs, not formulating or reporting wage price, or the plan of production, business losses or unprofitable, apply the common minimum wage level prescribed by the Government by each period to determine the wage unit price, regime wage fund of the employees and planned wage fund, wage fund of performance and regime wage fund of the public employees as managers.

When determining the wage fund of performance for laborers with regime wage level (being-enjoyed wage coefficient according to wage scale, payroll issued together with the Decree No.205/2004/ND-CP and the Decree No.204/2004/ND-CP of the Government multiply with the common minimum wage) lower than the region-based minimum wage shall be added the differential amounts between the regime wage level and the region-based minimum wage level to supplement in wage fund of performance and paid to the employees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) When the Labor Code, of June 18, 2012 takes effect, documents stipulated on the common minimum wage, wage scale, payroll are replaced by other documents, regulations on common minimum wage, wage scale, payroll in point a, b, c mentioned above shall comply with regulations of the replacing documents.

4. Funds for implementation of the region-based minimum wage as prescribed in this Circular shall be accounted into the price or cost of production and business of the enterprises.

5. The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the President of the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces shall direct, urge and inspect the enterprises for implementation in accordance with provisions of this Circular.

In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for timely guidance and supplement.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Minh Huan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 hướng dẫn mức lương tối thiểu 2013 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85.818

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!