Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Số hiệu: 16/2023/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Sửa hướng dẫn về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 17/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 16/2023/TT-BTC bổ sung thêm quy định về phân phối lợi nhuận đối với CTCP, TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước, cụ thể:

(1) DN thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

Đơn cử đối với doanh nghiệp (DN) có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

+ Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết (nếu có);

+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế;

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển DN (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của DN có quy định việc trích lập Quỹ này);

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho NLĐ trong DN, quỹ thưởng người quản lý DN theo quy định;

+ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong DN thực hiện nộp vào NSNN theo quy định.

(Xem thêm tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020)

(2) Trường hợp DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Thông tư 16/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/5/2023.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2021/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015; NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 03 NĂM 2018; NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2020 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2021/TT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2 như sau:

“b. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CPkhoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, quyết định và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước, việc nộp phần chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Khi doanh nghiệp nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước thì đồng thời hạch toán giảm theo từng thành phần vốn tương ứng thuộc nguồn vốn chủ sở hữu”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 18, khoản 19 Điều 2 và khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Tổ chức có chức năng thẩm định giá căn cứ các quy định nêu trên, quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, quy định của pháp luật về thẩm định giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn, trong đó giá trị thương hiệu (bao gồm cả giá trị văn hóa, lịch sử) trong giá trị doanh nghiệp được xác định theo các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp theo quy định.

Khi chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau khi các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết), cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 18, khoản 19 Điều 2 và khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp nhằm đảm bảo thoái hết phần vốn cần chuyển nhượng và không làm vượt quá số lượng thành viên tối đa theo quy định của Luật doanh nghiệp”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 12 và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Điều 2, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Tổ chức có chức năng thẩm định giá căn cứ các quy định nêu trên, quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, quy định của pháp luật về thẩm định giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn, trong đó giá trị thương hiệu (bao gồm cả giá trị văn hóa, lịch sử) trong giá trị doanh nghiệp được xác định theo các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp theo quy định.

Khi chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau khi các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết), doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, khoản 15 và khoản 16 Điều 2, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp quyết định áp dụng phương thức chuyển nhượng phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp nhằm đảm bảo thoái hết phần vốn cần chuyển nhượng và không làm vượt quá số lượng thành viên tối đa theo quy định của Luật doanh nghiệp”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế mẫu về chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục số 01 kèm theo). Trên cơ sở Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, tình hình cụ thể của đơn vị có vốn góp và phần vốn cần chuyển nhượng, Tổ chức đấu giá có trách nhiệm ban hành quy chế đấu giá cổ phần/phần vốn góp, mẫu giấy tờ liên quan để tổ chức thực hiện đấu giá sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với chuyển nhượng phần vốn nhà nước hoặc ý kiến của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với chuyển nhượng phần vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác.

Đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, trên cơ sở Quy chế mẫu tại Thông tư này và cơ chế bán vốn nhà nước quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Hội đồng thành viên Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế mẫu bán vốn của Tổng công ty sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu”.

3. Bổ sung Điều 7a như sau.

“Điều 7a. Phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước

Doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ; trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối”.

4. Sửa đổi một số khoản của Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau:

“a) Báo cáo định kỳ, gồm:

- Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán:

Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 03 “Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng” ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: Mẫu số 01 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng; Mẫu số 02 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng - Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con”.

b) Sửa đổi khoản 4 như sau:

“4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện gửi các báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo theo đường văn thư, đồng thời gửi các báo cáo thông qua việc truy cập vào hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ: http://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn theo quy định tại Điều 8 và khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập của cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện như sau:

a) Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu: phân công một đơn vị trực thuộc quản lý để giao cá nhân phụ trách tài khoản và mật khẩu đăng nhập do Bộ Tài chính cung cấp.

b) Đối với doanh nghiệp: tài khoản đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sẽ được hệ thống gửi về địa chỉ thư điện tử doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Tài chính.

c) Đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: tài khoản đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sẽ được hệ thống gửi về địa chỉ thư điện tử của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Tài chính”.

5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC như sau:

a) Bổ sung khoản 18 Điều 2 như sau:

“18. Ngày công bố kết quả đấu giá là ngày thông tin về kết quả cuộc đấu giá được công bố tại một trong các địa điểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế này”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 14 như sau:

“c) Trường hợp chào bán cạnh tranh

- Đối với trường hợp chào bán cạnh tranh thông thường, kết quả chào bán cạnh tranh được xác định tương tự như xác định kết quả đấu giá thông thường quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

- Đối với trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần/phần vốn góp, kết quả chào bán cạnh tranh được xác định tương tự như xác định kết quả đấu giá lô cổ phần/phần vốn góp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

- Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, tổ chức bán đấu giá có văn bản thông báo cho chủ sở hữu phần vốn chuyển nhượng kết quả cuộc chào bán cạnh tranh để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định”.

6. Thay thế Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC bằng Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2023.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND; UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN (360b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 01

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG

(Mô hình Công ty độc lập, Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay/Số cuối kỳ

Năm trước/Số đầu kỳ

1. Nợ phải thu khó đòi

D (đồng)

a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm

P (đồng)

b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm

P (đồng)

2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước

D (đồng)

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng

D (đồng)

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

D (đồng)

3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài

D (đồng)

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng

D (đồng)

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác

D (đồng)

4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước

D (đồng)

a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD

D (đồng)

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)

D (đồng)

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước

D (đồng)

d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác

D (đồng)

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài

D (đồng)

a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ

D (đồng)

b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh

D (đồng)

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả

D (đồng)

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)

D (đồng)

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại

D (đồng)

6. Nợ phải trả quá hạn

D (đồng)

7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang

8. Vốn điều lệ

D (đồng)

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN

P (đồng)

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa

P (đồng)

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK

P (đồng)

c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN

P (đồng)

10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN

P (đồng)

- Lợi nhuận đã nộp NSNN

P (đồng)

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau

D (đồng)

12. Tổng quỹ lương

P (đồng)

13. Số lao động bình quân (người)

P (người)

14. Tiền lương bình quân người/năm

P (đồng)

Ghi chú:

Báo cáo này nằm ngoài báo cáo tài chính của đơn vị. Doanh nghiệp căn cứ vào số liệu theo dõi trên sổ sách kế toán để nhập số liệu vào mẫu biểu.

…….………, ngày …… tháng …. năm ….
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN/CÔNG TY TNHH 02TV TRỞ LÊN (Ký tên)

Mẫu số 02

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG HỢP NHẤT - MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON

D: Số dư của khoản mục; P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay/Số cuối kỳ

Năm trước/Số đầu kỳ

1. Nợ phải thu khó đòi

D (đồng)

a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm

P (đồng)

b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm

P (đồng)

2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước

D (đồng)

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng

D (đồng)

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

D (đồng)

3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài

D (đồng)

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng

D (đồng)

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác

D (đồng)

4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước

D (đồng)

a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD

D (đồng)

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)

D (đồng)

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước

D (đồng)

d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác

D (đồng)

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài

D (đồng)

a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ

D (đồng)

b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh

D (đồng)

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả

D (đồng)

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)

D (đồng)

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại

D (đồng)

6. Nợ phải trả quá hạn

D (đồng)

7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang

8. Vốn điều lệ

D (đồng)

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN

P (đồng)

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa

P (đồng)

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK

P (đồng)

c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN

P (đồng)

10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN

P (đồng)

- Lợi nhuận đã nộp NSNN

P (đồng)

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau

D (đồng)

12. Tổng quỹ lương

P (đồng)

13. Số lao động bình quân (người)

P (người)

14. Tiền lương bình quân người/năm

P (đồng)

Ghi chú:

Báo cáo này nằm ngoài báo cáo tài chính của đơn vị. Doanh nghiệp căn cứ vào số liệu theo dõi trên sổ sách kế toán để nhập số liệu vào mẫu biểu.

………, ngày …… tháng …. năm ….
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN/CÔNG TY TNHH 02TV TRỞ LÊN (Ký tên)

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 16/2023/TT-BTC

Hanoi, March 17, 2023

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CERTAIN ARTICLES OF CIRCULAR NO. 36/2021/TT-BTC DATED MAY 26, 2021 OF MINISTRY OF FINANCE, PROVIDING INSTRUCTIONS ABOUT INVESTMENT OF STATE CAPITAL IN ENTERPRISES, MANAGEMENT AND USE OF CAPITAL AND ASSETS AT ENTERPRISES PRESCRIBED IN DECREE NO. 91/2015/ND-CP DATED OCTOBER 13, 2015; DECREE NO. 32/2018/ND-CP DATED MARCH 8, 2018; DECREE NO. 121/2020/ND-CP DATED OCTOBER 9, 2020; AND DECREE NO. 140/2020/ND-CP DATED NOVEMBER 30, 2020 OF THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business Activities of Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on investment of state capital, management and use of capital and assets at enterprises;

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 8, 2018 on amendments and supplements to several Articles of the Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on investment of state capital in enterprises, management and use of state capital and assets at enterprises;

Pursuant to the Government’s Decree No. 121/2020/ND-CP dated October 9, 2020 on amendments and supplements to clause 2 of Article 12 in the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on investment of state capital in enterprises, management and use of state capital and assets at enterprises that is amended or supplemented in clause 5 of Article 1 of the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 8, 2018 on amendments and supplements to several Articles of the Decree No. 91/2015/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No.140/2020/ND-CP dated November 30, 2020, amending and supplementing several Articles of the Government’s Decree No. 126/2017/ND-CP dated November 16, 2017, regarding transformation of state enterprises and single-member limited liability companies of which 100% of charter capital is held by state enterprises into joint-stock companies; the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015, regarding investment of state capital in enterprises and management, use of capital and assets at enterprises and the Government's Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 8, 2018, prescribing amendments and supplements to several Articles of the Decree No. 91/2015/ND-CP;

Pursuant to the Government's Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Finance herein promulgates the Circular on amendments and supplements to certain Articles of the Circular No. 36/2021/TT-BTC dated May 26, 2021 of the Ministry of Finance, providing instructions about investment of state capital in enterprises, management and use of capital and assets at enterprises prescribed in the Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015; the Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 8, 2018; the Decree No. 121/2020/ND-CP dated October 9, 2020; and the Decree No. 140/2020/ND-CP dated November 30, 2020 of the Government (hereinafter referred to as Circular No. 36/2021/TT-BTC).

Article 1. Amending and supplementing certain Articles of the Circular No. 36/2021/TT-BTC as follows:

1. Amending point b of clause 1 of Article 2 as follows:

 “b. For active enterprises, the adjustment of charter capital shall be subject to the regulatory provisions of Article 11 of the Decree No. 91/2015/ND-CP, clause 4 of Article 1 in the Decree No. 32/2018/ND-CP, and clause 7 of Article 2 in the Decree No. 140/2020/ND-CP of the Government.

For any enterprise that neither requires any addition to its charter capital nor prepares a plan for determination of its charter capital and additional investments in its charter capital specified in clause 7 of Article 2 in the Decree No. 140/2020/ND-CP, its owner's representative agency shall be responsible for checking, deciding and directing it to make payment of the difference between equity and charter capital to the state budget on condition that such payment does not affect its solvency and debt repayment obligations. Within 10 days from the day on which its owner’s representative agency issues a decision, it shall be responsible for remitting that difference between equity and charter capital into the state budget and, at the same time, accounting for reduction in paid-in capital according to current regulations and, at the same time, accounting for reduction in corresponding components of its equity”.

2. Amending and supplementing Article 3 as follows:

a) Amending and supplementing clause 1 as follows:

“1. Rules and authority of making decisions on and method of transfer of state capital at joint stock companies or multiple-member limited liability companies shall be subject to Article 38 of the Decree No. 91/2015/ND-CP; clause 15 and 16 of Article 1 in the Decree No. 32/2018/ND-CP; clause 18 and 19 of Article 2, and clause 4 and 5 of Article 5 in the Decree No. 140/2020/ND-CP.

According to the aforesaid regulations; regulations laid down in the Standards of Business Valuation issued by the Ministry of Finance; regulations of laws on valuation and other relevant laws, the organization having competence in business valuation of an enterprise shall counsel a competent authority to consider setting the starting price applied to transfer of shares of that enterprise, including the (cultural and historical) value of its brand constituting its business value which is determined according to the legal business valuation methods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Amending and supplementing clause 2 as follows:

“2. Rules, authority of making a decision on and method of transfer of inter-corporate investment of the enterprise of which charter capital is wholly held by the State shall be subject to Article 29 in the Decree No. 91/2015/ND-CP; clause 12 and 13 of Article 1 in the Decree No. 32/2018/ND-CP; clause 15 and 16 of Article 2, and clause 2 and 3 of Article 5 in the Decree No. 140/2020/ND-CP.

According to the aforesaid regulations; regulations laid down in the Standards of Business Valuation issued by the Ministry of Finance; regulations of laws on valuation and other relevant laws, the organization having competence in business valuation of an enterprise shall counsel a competent authority to consider setting the starting price applied to transfer of shares of that enterprise, including the (cultural and historical) value of its brand constituting its business value which is determined according to the legal business valuation methods.

When transferring shares to another organization or individual that is not a member of a multiple-member limited liability company (after the company’s members refuse to purchase any or buy all of these shares), the enterprise of which charter capital is wholly held by the state shall comply with the provisions of clause 13, Article 1 of Decree No. 32/2018/ND-CP, clause 15 and 16 of Article 2, clause 2 and 3 of Article 5 of Decree No. 140/2020/ND-CP. The enterprise shall decide to apply the capital transfer method in accordance with its Charter in order to ensure all shares to be transferred are divested and the maximum number of members stipulated in the Law on Enterprises does not exceed”.

c) Amending and supplementing clause 5 as follows:

“5. The sample Regulations on transfer of capital of enterprises of which 100% of charter capital is held by the State, state capital invested in joint-stock companies or multiple-member limited liability companies shall be attached hereto (Appendix No. 01). Based on the sample Regulations annexed hereto, the actual condition of each enterprise whose paid-in capital and shares need to be transferred, the auctioneer shall be responsible for issuing regulations on auctioning of shares/paid-in capital, related sample documents used for holding auctions after receipt of consent for transfer of portion of state capital from the owner's representative agency, or opinions from the enterprise whose charter capital is wholly held by the State on transfer of portion of its inter-corporate investment in another enterprise.

As regards the State Capital Investment Corporation, according to the sample Regulations laid down in this Circular and the mechanism for selling state capital specified in the Government’s Decree No. 140/2020/ND-CP and the Government's Decree on functions, tasks and operation mechanism of the State Capital Investment Corporation, its Members' Board shall be responsible for formulating and promulgating the sample Regulations on sale of its capital shares after receipt of the written consent from its owner’s representative agency.

3. Article 7a shall be added as follows:

“Article 7a. Distribution of profits by joint-stock companies and multiple-member limited liability companies which keep shares or contributed capital of the State

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Amending certain clauses of Article 9 as follows:

a) Amending point a of clause 1 as follows:

“a) A periodic report shall be defined as follows:

- Regarding the financial statement, format, deadline for submission and place of receipt of the statement, the reporting enterprise shall follow the instructions given in the Circular No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Ministry of Finance, providing guidance on the corporate accounting regime, the Vietnam’s accounting standards; the Circular providing instructions about implementation of accounting standards that are promulgated by the Ministry of Finance; and other documents stating amendments or supplements (if any).

- Reporting of several off-balance sheet accounts:

When preparing a quarterly and yearly financial statement, the reporting enterprise shall prepare a report containing several off-balance sheet accounts in its quarterly and yearly financial statement. Submission deadline and place of receipt of the statement are the same as those of the financial statement of the reporting enterprise.

The report form intended for the reporting enterprise is given in the Appendix No. 03 "Report on several off-balance sheet accounts" hereto. This includes the Form No. 01 – Reporting of off-balance sheet accounts; the Form No. 02 – Reporting of several off-balance sheet accounts - Consolidated report of the enterprise operating in the parent-subsidiary model”.

b) Amending clause 4 as follows:

 “4. The owner’s representative agency, the enterprise, the agent of state capital shares invested in the enterprise shall submit a report to the receiving authority by mail or by visiting the corporate financial management information system on the website http:// taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn according to the regulations laid down in Article 8 and clause 1, 2 and 3 of this Article. The account and password used for signing in the account of the owner’s representative agency, enterprise or agent of state capital shares invested in the enterprise shall be subject to the following regulations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The enterprise’s account is TIN of that enterprise and its password shall be sent to the enterprise's email registered with the Ministry of Finance.

c) The account of the agent of state capital shares invested in the enterprise is TIN of that enterprise and the password shall be sent to the email of the agent of state capital shares invested in the enterprise that has been registered with the Ministry of Finance”.

5. Amending and supplementing Appendix 01 to the Circular No. 36/2021/TT-BTC as follows:

a) Adding clause 18 to Article 2 as follows:

“18. Date of announcement of auction results refers to the day on which the results of an auction are announced at one of the places specified in clause 1 of Article 16 herein”.

b) Amending and supplementing point c of clause 3 of Article 14 as follows:

“c) In case of a competitive bidding

- The results of an ordinary competitive bidding are determined in the similar way to those of an ordinary auction as defined in point a of clause 3 of this Article.

- The results of a competitive bidding of lots of shares/contributed capital portions are determined in the similar way to those of an auction of shares/contributed capital portions as defined in point b of clause 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Replacing Appendix 3 to the Circular No. 36/2021/TT-BTC with Appendix to this Circular.

Article 2. Effect

1. This Circular shall enter into force as from May 8, 2023.

2. In the course of implementation hereof, if there is any difficulty that arises, the Ministry of Finance should be promptly informed for its review and decision on any amendment or supplement./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Cao Anh Tuan

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2023/TT-BTC ngày 17/03/2023 sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.700

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!